384 kachirombo ka HIV
207 matenda a Edzi
163 ndi kachirombo ka
161 ndi matenda a
152 ka HIV ndi
137 HIV ndi matenda
97 chikhalidwe cha anthu
95 Ndondomeko ya Phunziro
92 ndondomeko yochepetsera umphawi
91 zotsatira za ntchito
90 ali ndi kachirombo
89 osatetezedwa ku mavuto
87 ku mavuto osiyanasiyana
86 anthu ogwira ntchito
82 ndondomeko yochepetsera umphawiyi
81 miyoyo ya anthu
81 amene ali ndi
79 ufulu wa chibadwidwe
75 chitukuko cha zomangamanga
69 ndi chikhalidwe cha
68 za ntchito zachitukuko
66 omwe si aboma
65 ana amasiye ndi
61 Kambiranani ndi ophunzira
60 ndi ana ena
59 ana ena osatetezedwa
59 amasiye ndi ana
57 Ophunzira akhale m'magulu
57 ena osatetezedwa ku
54 ndalama zogwirira ntchito
54 chiwerengero cha anthu
53 mu ndondomeko yochepetsera
50 pofuna kuwonetsetsa kuti
49 yowunika zotsatira za
48 pakati pa anthu
46 ya chitukuko cha
46 kuwonetsetsa kuti anthu
44 ya Phunziro Ophunzira
44 amuna ndi akazi
42 ya kasamalidwe ka
42 matenda a EDZI
42 anthu amene ali
41 mabungwe omwe si
41 dongosolo la ndalama
40 ndi kuwonetsetsa kuti
40 chilengedwe ndi chikhalidwe
39 ntchito za chitukuko
39 amayi ndi abambo
36 za mu ndondomeko
36 ufulu wa anthu
36 pakati pa amayi
35 zachitukuko cha zomangamanga
35 ntchito za mu
35 kuti ali ndi
34 pulojekiti ya ntchito
34 pa amayi ndi
34 omwe ali ndi
34 mitengo ya zinthu
34 la ndalama zogwirira
33 ntchito yochepetsa umphawi
32 za pulojekiti ya
32 ya ntchito zachitukuko
32 dziko la Malawi
31 pulojekiti ya chitukuko
31 ntchito zosamalira ana
31 ndi kugwiritsa ntchito
31 ndi cholinga chakuti
31 kagwiritsidwe ntchito ka
31 Boma lidzachita izi
30 zosamalira ana amasiye
30 ntchito zachitukuko cha
30 ndi mabungwe ena
30 ndi kupezera anthu
30 mphamvu ku anthu
30 kupezera anthu malo
29 zotsatira za chitukuko
29 za chitukuko cha
29 pa chilengedwe ndi
29 ndi zinthu zina
28 za ufulu wa
28 yopereka mphamvu ku
28 ya Phunziro Kambiranani
28 sayansi ndi umisiri
28 kwa anthu amene
28 Chiwerengero cha anthu
27 za chitukuko pa
27 Phunziro Kambiranani ndi
27 Ophunzira aliyense payekha
27 maganizo a anthu
27 kayendetsedwe ka ntchito
27 cha dziko lino
27 akhale m'magulu ndipo
26 za ntchito za
26 umphawi m’dziko muno
26 ndi cholinga choti
26 kasamalidwe ka zachilengedwe
26 amene akukhudzidwa ndi
25 pelesenti ya anthu
25 pa amuna ndi
25 ntchito zosamalira anthu
25 ndi osatetezedwa ku
25 ndi mabungwe omwe
25 kwa kachirombo ka
25 ku Malawi kuno
25 chuma cha dziko
25 ali ndi kachiromboka
24 tsiku ndi tsiku
24 pa moyo wawo
24 ntchito zachitukuko pa
24 Ndondomeko ya kasamalidwe
24 ) ndi
24 ali ndi ufulu
23 za kachirombo ka
23 yosamutsa ndi kupezera
23 pakati pa amuna
23 ndi anthu ena
23 momwe ntchito ikuyendera
23 Mboni yoyamba ya
23 kagwiridwe ka ntchito
22 thandizo la ndalama
22 pa chikhalidwe cha
22 ntchito ya ophunzira
22 ngati ali ndi
22 la ntchito yosamutsa
22 kusiyana pakati pa
22 Kachirombo ka HIV
21 zachilengedwe ndi chikhalidwe
21 Phunziro Ophunzira awerenge
21 nsinjiro za chiyankhulo
21 ndondomeko yowunika zotsatira
21 ndi kuwunika momwe
21 kwa anthu osawuka
21 kuti anthu osawuka
21 anthu ndi mabungwe
21 amene ndi osatetezedwa
21 akambirane ndi kulemba
20 yemwe ali ndi
20 wa zaka zochepera
20 ntchito yosamutsa ndi
20 ntchito yolimbana ndi
20 ndi ntchito zina
20 ndi nsinjiro za
20 ndi kupereka ndemanga
20 ndi kukonza mapulani
20 matanthauzo a mawu
20 magulu a anthu
20 mabungwe omwe siaboma
20 kwa chiwerengero cha
20 chiwerengero cha ana
20 amene amagwira ntchito
19 pasamakhale kusiyana pakati
19 ndi mabungwe amene
19 mfundo yopereka mphamvu
19 kwa dziko lino
19 kasamalidwe ka chilengedwe
19 CHIKHALIDWE CHA ANTHU
19 cha zomangamanga pa
19 anthu amene ndi
19 ali ndi mwayi
18 zokhudza zinthu zachilengedwe
18 za sayansi ndi
18 za chilengedwe ndi
18 Tengani ntchito ya
18 pa ntchito za
18 pa nkhani ya
18 pa dziko lonse
18 ntchito za sayansi
18 ntchito za pulojekiti
18 ndi zipangizo zina
18 kuwonetsetsa kuti ntchito
18 kuti chiwerengero cha
18 kupititsa patsogolo ntchito
18 katangale ndi ziphuphu
18 Government of Malawi
18 chilango chake ndi
18 amene akugwira ntchito
18 ali ndi udindo
17 zosamalira miyoyo ya
17 zomwe zilipo kale
17 za kuopsa kwa
17 ya ntchito za
17 pelesenti m’chaka cha
17 pa chitukuko cha
17 ovuta ndi nsinjiro
17 ntchito zokhudza zinthu
17 Ndondomeko yowunika zotsatira
17 ndi akazi awo
17 mgwirizano pakati pa
17 mawu ovuta ndi
17 mankhwala ozunguza bongo
17 kuti anthu ambiri
17 cha anthu ndi
17 a mawu ovuta
17 ali ndi Edzi
17 a Edzi ndi
16 ZOTSATIRA ZA NTCHITO
16 zotsatira za kafukufuku
16 zinthu zachilengedwe paboma
16 za mu ndondomekoyi
16 Wodandaula ( Prosecutor
16 ( Prosecutor )
16 oyimira anthu wamba
16 ophunzira matanthauzo a
16 ntchito zofunika kwambiri
16 Ndondomeko yochepetsera umphawiyi
16 Ndondomeko ya ntchito
16 ndipo akambirane ndi
16 ndi ophunzira matanthauzo
16 ndi dongosolo la
16 momwe ndondomeko yochepetsera
16 mayankho a mafunso
16 kuchuluka kwa anthu
16 chitukuko pa chilengedwe
16 akhale m'magulu mwao
16 a dziko lino
15 zoti pasamakhale kusiyana
15 za matenda a
15 yolimbana ndi kachirombo
15 pa ntchito ya
15 Ophunzira awerenge nkhani
15 ntchito ka ndalama
15 ndi ophunzira za
15 ndi ntchito za
15 ndi Bambo Chipanda
15 ndi anthu ogwira
15 mwamuna ndi mkazi
15 momwe zinthu zikuyendera
15 m'magulu ndipo akambirane
15 m'magulu mwao ndipo
15 m’dziko muno ndi
15 mbali pa zochitika
15 Mayi ndi Bambo
15 kuyezetsa kachirombo ka
15 kuti anthu onse
15 kukhala ndi kachirombo
15 Kalondolondo Ndondomeko ya
15 bungwe lowona za
15 amathandiza dziko lino
14 za ufulu wachibadwidwe
14 zachitukuko pa chilengedwe
14 yoyamba ya Wodandaula
14 yochitiramo za dama
14 wowona zoti pasamakhale
14 wa chibadwidwe ndi
14 Ufulu wa chibadwidwe
14 popanda chilolezo chake
14 pa ntchito zosiyanasiyana
14 pa ntchito yochepetsa
14 nyumba ya malamulo
14 ntchito zokopa alendo
14 ntchito zochepetsa umphawi
14 ndondomeko za ntchito
14 ndi kukambirana ndi
14 ndi abambo ndi
14 mboni yoyamba ya
14 kuti azitha kugwira
14 kuti anthu amene
14 kuti akhale ndi
14 kutenga kachirombo ka
14 kunja kwa dziko
14 kukhala ndi moyo
14 kudzera mu ndondomeko
14 dongosolo la zachuma
14 Dongosolo la ntchito
14 Chiwerengero cha ana
14 anali ndi kachirombo
14 amene amathandiza dziko
13 zomwe zimachititsa kuti
13 zomwe boma lagwira
13 zofunika kwambiri zosamalira
13 zipangizo za ulimi
13 zinthu zofunikira pa
13 zinthu zina zomwe
13 zimene zili mu
13 za ndondomeko yochepetsera
13 zachitukuko pa zachilengedwe
13 ya Phunziro Werengani
13 Werengani ndi kukambirana
13 Pulojekiti ya chitukuko
13 Phunziro Werengani ndi
13 pelesenti
13 pa moyo wa
13 pa kayendetsedwe ka
13 Nyumba ya Malamulo
13 ntchito zomwe boma
13 ntchito yopereka mphamvu
13 ndondomeko ya kasamalidwe
13 ndi ntchito zosamalira
13 ndi kupititsa patsogolo
13 ndi kukula kwa
13 ndi anthu amene
13 ndalama ndi zipangizo
13 munthu yemwe ali
13 m’dziko momwe muno
13 mayiko ndi mabungwe
13 mayi kapena mtsikana
13 mapulani a zachuma
13 luso la ntchito
13 kwambiri zosamalira miyoyo
13 kuwonetsetsa kuti pali
13 ku mayiko akunja
13 kukambirana ndi ophunzira
13 kayendetsedwe ka chuma
13 ka chuma chaboma
13 Ichi ndi chifukwa
13 Chiwerengero cha ophunzira
13 CHITUKUKO CHA ZOMANGAMANGA
13 chitukuko cha chuma
13 chithandizo cha mankhwala
13 chake ndi kumangidwa
13 bwino ntchito yawo
13 azigwira nawo ntchito
13 anthu osawuka ndi
13 ali ndi matenda
13 alembe mayankho a
12 zosowa za anthu
12 zofuna za anthu
12 zina ndi zina
12 zake ndi zakuti
12 yoyendetsa ntchito za
12 yoyang'anira ntchito zokhudza
12 ya Oyimbidwa mulandu
12 ya mtengo wapatali
12 ya anthu amene
12 Unduna wowona zoti
12 pa nkhani za
12 Ophunzira m'magulu mwao
12 ntchito zachitukuko zomangamanga
12 ntchito yowunika zotsatira
12 NDI CHIKHALIDWE CHA
12 ndalama zimene boma
12 mphamvu ya ndalama
12 moyo wa munthu
12 mokomera anthu osawuka
12 mavuto osiyanasiyana ndi
12 malamulo a dziko
12 mafunso mboni yoyamba
12 madzi ndi ukhondo
12 mabungwe oyimira anthu
12 la ndalama zimene
12 kwa mitengo ya
12 kwambiri pa ntchito
12 kugwiritsa ntchito zipangizo
12 ka ntchito za
12 gulu la anthu
12 dziko lino ndi
12 anali ndi zaka
12 akukhudzidwa ndi ntchitoyi
12 akugwira ntchito zawo
11 zothandiza pa ntchito
11 Zondi ndi Yotamu
11 ziphuphu ndi katangale
11 yoyamba ya Oyimbidwa
11 yoyamba ya oyimbidwa
11 yaying'ono yoyang'anira ntchito
11 ya oyimbidwa mulandu
11 wa zachuma ndi
11 uphungu ndi kuyezetsa
11 unduna wa zachuma
11 Patuma ndi Mada
11 pa ntchito yolimbana
11 ogwira ntchito m’boma
11 ntchito zofunikira kwambiri
11 NKHANZA ZA CHIWEREWERE
11 njira zothandiza kuti
11 ndondomeko ya ntchito
11 ndi zotsatira za
11 ndi ufulu wa
11 ndi moyo wathanzi
11 ndi miyoyo ya
11 ndi makolo ake
11 ndi magulu ena
11 ndi mabungwe a
11 ndi kulemba mfundo
11 ndi anthu onse
11 ndi a Mataya
11 mwayi wa maphunziro
11 mwayi kwa anthu
11 MPHAMVU KU ANTHU
11 MOMWE ZILILI PANOPA
11 momwe ulili umphawi
11 miyala ya mtengo
11 m’dziko monse muno
11 Mawa lake mudzapereke
11 malinga ndi momwe
11 Malamulo a Chiyankhulo
11 ma Asembule a
11 lokomera anthu onse
11 la ntchito zomwe
11 kwa nthawi yayitali
11 kuwonetsetsa kuti boma
11 kuti ntchito za
11 kukonza mapulani azachuma
11 kudzera mu njira
11 kuchokera kwa mayi
11 Komiti yaying'ono yoyang'anira
11 ka ndalama zaboma
11 ka HIV kapena
11 dongosolo la ntchito
11 cholinga chake ndi
11 chitukuko cha dziko
11 cha anthu amene
11 boma lokomera anthu
11 a m’dziko muno
11 ali ndi zaka
11 akazi ndi amuna
11 afunsa mafunso mboni
11 a anthu wamba
11 a anthu ogwira
10 Zotsatira zake ndi
10 zotsatira zachitukuko pa
10 zachuma ndi kukonza
10 ya ndalama ya
10 ulili umphawi m’dziko
10 Ufulu wokhala ndi
10 Traditional Appeal Court
10 thumba la ndalama
10 si aboma ndi
10 Patuma ndi Maziko
10 pa nthawi yomwe
10 pa nthawi imene
10 pa miyoyo yawo
10 ophunzira kuti mukachonge
10 Ophunzira ayankhe mafunso
10 ntchito za chilengedwe
10 ntchito za boma
10 ntchito mogwirizana ndi
10 ntchito limodzi ndi
10 ntchito ka chuma
10 ndi zofunika kwambiri
10 ndi njira zina
10 ndi mwayi wopeza
10 ndi Dongosolo la
10 ndi chifukwa chake
10 ndi bungwe la
10 ndalama kwa anthu
10 mwayi wa ntchito
10 mtsikana wa zaka
10 m’madera a m’midzi
10 mayiko amene amathandiza
10 Mawa lake mudzakambirane
10 matenda opatsirana pogonana
10 makampani omwe si
10 mabungwe ndi mayiko
10 lake mudzapereke ndemanga
10 kwa zakudya m’thupi
10 kwambiri ndi chakuti
10 kuti azigwira ntchito
10 kuti anthu a
10 kuteteza ufulu wa
10 Kupititsa Patsogolo Ntchito
10 kapena kuyesera kupeza
10 chithandizo kwa anthu
10 CHA ZOMANGAMANGA PA
10 bwino ntchito zawo
10 atha kukhala ndi
10 anthu malo okhala
10 anthu ena omwe
10 a ntchito za
10 ambiri m’dziko muno
10 aliyense ali ndi
10 afunsa Oyimbidwa mulandu
10 abambo ndi ntchito
10 a anthu onse
9 zowunikira zotsatira za
9 zomwe zimagwiritsidwa ntchito
9 zomwe zili mu
9 zomangamanga pa chikhalidwe
9 zogwirira ntchito zaboma
9 zipangizo zogwirira ntchito
9 za tsiku ndi
9 za chiyankhulo zopezeka
9 za boma ndi
9 yoyendetsa pulojekiti ya
9 ya pulojekiti ya
9 ya ophunzira mukachonge
9 ya ophunzira kuti
9 YA CHITUKUKO CHA
9 Woweruza afunsa Oyimbidwa
9 womwe chilango chake
9 umoyo wa anthu
9 ulamuliro wa boma
9 ( uku ndi
9 thandizo la zachuma
9 thandizo la mankhwala
9 Tengani makope a
9 Pofuna kuwonetsetsa kuti
9 pa mulandu wa
9 Oyimbidwa mulandu apereka
9 onse ogwira ntchito
9 onse amene akukhudzidwa
9 ogwira ntchito za
9 ntchito za bizinezi
9 ntchito younika momwe
9 ntchito ndi anthu
9 ndondomeko za pulojekiti
9 ndi ndondomeko yochepetsera
9 ndi ndalama zimene
9 ndi mwayi wofanana
9 ndi mwamuna wake
9 ndi magulu a
9 ndi kuphunzitsa anthu
9 ndi kugwira ntchito
9 ndi kuchuluka kwa
9 ndi kuchepa kwa
9 ndi anthu a
9 ndalama zogwirira ntchitozi
9 mwayi wokhala ndi
9 mwayi wa ngongole
9 munthu ali ndi
9 mu ndondomeko ya
9 mu gawo la
9 mudzapereke ndemanga pa
9 mphamvu kwa anthu
9 mogwirizana ndi mabungwe
9 mkazi wa zaka
9 mapulojekiti a chitukuko
9 maphunziro a anthu
9 makope a ophunzira
9 mabungwe amene akugwira
9 luso logwirira ntchito
9 la zipani zambiri
9 kwa nthawi yaitali
9 kwambiri pa moyo
9 kwa anthu ogwira
9 kwa ana amasiye
9 kuti ufulu wa
9 kuti ntchito zonse
9 kuti anali ndi
9 kuopsa kwa kachirombo
9 kukhala ndi ufulu
9 kugwira bwino ntchito
9 ku dziko lino
9 komanso kuwonetsetsa kuti
9 dziko lonse lapansi
9 Dziko la Malawi
9 chuma mokomera anthu
9 chisamaliro ndi chithandizo
9 chilolezo choperekedwa mwaufulu
9 chifukwa cha matenda
9 chifukwa chakuti anthu
9 cha anthu osawuka
9 cha anthu omwe
9 Bungwe lowona za
9 boma limagwirira ntchito
9 Boma la Malawi
9 boma lagwira ndi
9 ( b )
9 awerengenso nkhani ya
9 anthu omwe ali
9 anthu kapena magulu
9 aliyense payekha alembe
9 ali ndi matendawa
9 akugwira ntchito zosamalira
9 akhale ndi moyo
9 a chitukuko cha
9 a anthu amene
8 zothandiza kuwonetsetsa kuti
8 zothandiza kuti anthu
8 zothandiza kuchepetsa umphawi
8 zosiyanasiyana kwa anthu
8 zofunikira pa moyo
8 za ntchito yachitukuko
8 za ntchito ya
8 za mulandu wake
8 zaka zapakati pa
8 za kasamalidwe ka
8 za anthu amene
8 yowunika zotsatira zachitukuko
8 yemwe anali ndi
8 ya ntchito zachilengedwe
8 ya kachirombo ka
8 ya dziko la
8 Woweruza afunsa oyimbidwa
8 Woweruza afunsa mafunso
8 wazachuma ndi kukonza
8 wa boma lokomera
8 wa anthu ndi
8 umphawi kudzera mu
8 ufulu wa munthu
8 sayansi ndi luso
8 popanda chilolezo choperekedwa
8 pogwiritsa ntchito njira
8 pofuna kupititsa patsogolo
8 Phunziro Ophunzira aliyense
8 Phunziro Ophunzira akhale
8 Perekani ndemanga pa
8 pa zachilengedwe ndi
8 pa ntchito zomwe
8 pa ntchito yawo
8 pamene akugwira ntchito
8 pa maphunziro a
8 PA CHIKHALIDWE CHA
8 Ophunzira asinthane makope
8 onse okhudzidwa ndi
8 ntchito zina zomwe
8 ntchito za umoyo
8 ntchito za ulimi
8 ntchito za mafakitale
8 ntchito ina iliyonse
8 njira zina zopezera
8 ndi zofunikira kwambiri
8 ndi udindo wa
8 ndi ntchito zomwe
8 ndi munthu yemwe
8 ndi mayiko amene
8 ndi matenda ena
8 ndi magulu osiyanasiyana
8 ndi magulu onse
8 ndi magulu amene
8 ndi kusowa kwa
8 ndi kumangidwa zaka
8 ndi kukhazikitsa ndondomeko
8 ndi kuchepetsa umphawi
8 ndi chiwerengero cha
8 ndi chifukwa chakuti
8 ndi anthu wamba
8 ndi anthu omwe
8 ndi anthu ambiri
8 moyo wa anthu
8 mkazi kapena mwamuna
8 Miyoyo ya Anthu
8 mitundu ina ya
8 mchitidwe wa ziphuphu
8 Mayankho ndi osiyanasiyana
8 matanthauzo a zining'a
8 maphunziro a ku
8 Malinga ndi momwe
8 magwiridwe a ntchito
8 magulu onse amene
8 magulu a alimi
8 la ndalama ndi
8 kwa zotsatira za
8 kwa ntchito za
8 kwa ndalama zomwe
8 kwa anthu omwe
8 kwa anthu a
8 ku zipatala zazikuluzikulu
8 kuyesera kugonana ndi
8 kuwunika zotsatira za
8 Kutsogolera pa ntchito
8 kuti ndondomeko yochepetsera
8 kuti banja lithe
8 Kupeza kapena kuyesera
8 kuperewera kwa zakudya
8 Kumbutsanani ndi ophunzira
8 ku likulu la
8 kukwera kwa mitengo
8 kukhudza kapena kugwira
8 kugwiritsa ntchito njira
8 kugwira nawo ntchito
8 kudzera mu ntchito
8 kuchuluka kwa ndalama
8 kapena kuyesera kugonana
8 kapena kugwira maliseche
8 ka ntchito zake
8 ka HIV ndipo
8 dipatimenti yowona za
8 chuma ndi zinthu
8 chitetezo ndi chilungamo
8 Chifundo ndi Moda
8 cha matenda a
8 cha anthu komanso
8 bungwe lowona zachuma
8 boma ndi mabungwe
8 a zachuma ndi
8 Asembule a paboma
8 a nyumba ya
8 anthu amene akukhudzidwa
8 amene amayendetsedwa ndi
8 ali ndi mphamvu
8 ali ndi malo
8 a ku pulayimale
8 afunsa oyimbidwa mulandu
8 ( a )
7 zotsatira za pulojekiti
7 zonse zogwirira ntchito
7 ZOMANGAMANGA PA CHIKHALIDWE
7 zokhudza kachirombo ka
7 zokhudza chikhalidwe chathu
7 zogwirira ntchito za
7 zochitira zinthu zosiyanasiyana
7 ZIZINDIKIRO MOMWE ZILILI
7 zisanu ndi zitatu
7 zipangizo zothandiza pa
7 zinthu zosiyanasiyana kwa
7 zili mu ndondomekoyi
7 zili mu ndondomeko
7 za ufulu wawo
7 za mtundu uliwonse
7 za mayiko ena
7 za dziko lino
7 zachikhalidwe cha anthu
7 YOWUNIKIRA ZOTSATIRA ZA
7 yothandiza kuti anthu
7 yokwanilitsa ndondomeko za
7 yayikulu yoyendetsa ntchito
7 ya Phunziro Kumbutsanani
7 ya Chitukuko cha
7 ya anthu ndi
7 Woweruza alemba saini
7 wokhala ndi moyo
7 wa dziko lino
7 Phunziro Kumbutsanani ndi
7 pa zinthu zomwe
7 patsogolo ntchito za
7 pa nthawi ya
7 pantchito yowunika zotsatira
7 pa ntchito yowunika
7 pa ntchito yopereka
7 Pakutha pa phunziroli
7 pakati pa akazi
7 pachikhalidwe cha anthu
7 oyimbidwa mulandu kuti
7 ophunzitsidwa bwino ntchito
7 ophunzira zoyenera kutsata
7 Ophunzira alembe mayankho
7 omwe amagwira ntchito
7 ogwira ntchito zaumoyo
7 of Malawi (
7 nyumba yochitiramo za
7 ntchito zolimbana ndi
7 ntchito zina zosiyanasiyana
7 ntchito zazikuluzikulu zachuma
7 ntchito zachitukuko ndi
7 ntchito zachilengedwe ndi
7 ntchito yokwanilitsa ndondomeko
7 ntchito ndi ntchito
7 ntchito mankhwala ozunguza
7 Njira yoyamba ndi
7 Njira yachiwiri ndi
7 ndi zofuna za
7 ndi ulimi wothirira
7 ndi thandizo la
7 ndi ophunzira zoyenera
7 ndi ntchito zimene
7 ndi ndalama zomwe
7 ndi momwe zinthu
7 ndi mfundo za
7 ndi mayiko ena
7 ndi malo ena
7 ndi malo amene
7 ndi kuyezetsa kachirombo
7 ndi kuteteza ufulu
7 ndi chuma chake
7 ndi cholinga chofuna
7 ndi chitukuko cha
7 ndi anthu am’deralo
7 ndi amene ali
7 ndalama pa ntchito
7 naye za chiwerewere
7 m'ziganizo zomveka bwino
7 mu ndondomekoyi ndi
7 mu Gawo la
7 mu dongosolo la
7 Mtundu wa mlandu
7 motsatira malamulo a
7 momwe ntchitozi zikuyendera
7 momwe ntchito zikuyendera
7 momwe ntchito za
7 mogwirizana ndi ntchito
7 m'nyumba yochitiramo za
7 Mlandu waukulu Chilango
7 mfundo zomwe zamangidwa
7 m’dziko lonse lino
7 mayi kupita kwa
7 makamaka chifukwa cha
7 maganizo olakwika okhazikika
7 mafunso m'ziganizo zomveka
7 mabungwe ena omwe
7 mabungwe ena amene
7 mabungwe amene amayendetsedwa
7 lino la Africa
7 la zachuma ndi
7 lake mudzakambirane mayankho
7 lagwira ndi chuma
7 kwa pakati pa
7 kwa mayi kupita
7 kwa anthu wamba
7 kwa anthu onse
7 kuyang’anira ndi kuwunika
7 kuyambukira kwa kachirombo
7 kuti dongosolo la
7 kuti chuma chikwere
7 kuti azigwira nawo
7 kuti anthu azitha
7 kuti a Kalirani
7 kutenga nawo mbali
7 kusintha kwa mfundo
7 Kupititsa Patsogolo Mwayi
7 kupita kwa mwana
7 kuphunzitsa anthu za
7 kupereka thandizo la
7 ku mayiko ena
7 Ku Malawi kuno
7 ku ma Asembule
7 kulemba mfundo za
7 Kukwera kwa chuma
7 kukwera kwa chiwerengero
7 kukonza mapulani a
7 kukonza dongosolo la
7 kugwiritsa ntchito ndondomeko
7 kuchokera ku boma
7 ku anthu ndi
7 Komiti yoyendetsa pulojekiti
7 komiti ya akatswiri
7 komanso kugwiritsa ntchito
7 Khoti la apilo
7 kayendetsedwe kabwino ka
7 kayendetsedwe ka boma
7 kalabu yolimbana ndi
7 ka HIV mwakufuna
7 KACHIROMBO KA HIV
7 ka chilengedwe ndi
7 kabwino ka boma
7 High Court )
7 ( High Court
7 Environmental Affairs Department
7 ena ogwira ntchito
7 Edzi ndi matenda
7 Edzi m’dziko muno
7 Dipatimenti yowona za
7 Cholinga chachikulu cha
7 chokomera anthu osawuka
7 chiyankhulo zopezeka m'nkhani
7 Chiwerengero cha aphunzitsi
7 chitukuko pa zachilengedwe
7 Chitukuko cha zomangamanga
7 chilengedwe ndi Dongosolo
7 Chifundo ndi Kondwani
7 chifukwa cha mfundo
7 cha imfa za
7 azitha kugwira bwino
7 awerenge nkhani mwachinunu
7 Appeal Court )
7 anthu wamba kuti
7 anthu osawuka omwe
7 anthu a kumidzi
7 a ntchito zosiyanasiyana
7 amuna kapena akazi
7 amene si aboma
7 amene amagonana nawo
7 amayendetsedwa ndi anthu
7 amagwira ntchito yokwanilitsa
7 akugwira nawo ntchito
7 akhale m'magulu awiri
7 a EDZI ndi
6 zothandizira anthu amene
6 zophunzitsira ndi zophunzirira
6 zomwe zilipo panopa
6 zomwe zagwiritsidwa ntchito
6 zomwe ndi zofunikira
6 zofunikira pa miyoyo
6 zizindikiro za matendawa
6 zipangizo zophunzitsira ndi
6 zinthu zina zofunikira
6 zimene zidzagwiritsidwe ntchito
6 zimachititsa kuti anthu
6 ZILILI PANOPA (
6 zilili pakali pano
6 zikukhudzira miyoyo ya
6 zazing’onozing’ono za migodi
6 za ntchito zosamalira
6 ZA NTCHITO ZA
6 zake motsatira malamulo
6 zaka zisanu ndi
6 za kagwiritsidwe ntchito
6 ZA CHITUKUKO CHA
6 yoyendetsa ntchito zokhudza
6 YOPEREKA MPHAMVU KU
6 yolimbana ndi matendawa
6 yochepetsera umphawiyi ndi
6 yochepetsera umphawiyi ili
6 yochepetsera umphawi ya
6 yochepetsera umphawi m’dziko
6 ya Wodandaula ipereka
6 ya ufulu wa
6 ya ndondomeko yochepetsera
6 ya anthu osawuka
6 Woweruza afunsa Wodandaula
6 wogwira nawo ntchito
6 wina popanda chilolezo
6 wina ndi mnzake
6 wa zaka zilizonse
6 wa tsiku ndi
6 wa pakati pa
6 wa ntchito za
6 wa matenda a
6 wa maphunziro a
6 umphawi ya MPRS
6 ufulu wogwira ntchito
6 thandizo lochokera ku
6 Pulojekiti ya Chitukuko
6 powunika zotsatira za
6 pogwiritsa ntchito ndondomeko
6 POFIKA CHAKA CHA
6 phindu la ntchito
6 pa za chilengedwe
6 payekha alembe mayankho
6 pa ntchito zina
6 pa ntchito zimene
6 pa ntchito yokhazikitsa
6 pa ntchito iliyonse
6 pa mphunzitsi m’modzi
6 pa moyo wake
6 Pamenepa ndiye kuti
6 pakati pa boma
6 pa boma ndi
6 Oyimbidwa mulandu ngati
6 oyimbidwa mulandu ngati
6 oyimbidwa mulandu ipereka
6 oyendetsera dziko lino
6 othandiza pa ntchito
6 osiyanasiyana ndi cholinga
6 Ophunzira akalembe chimangirizo
6 omwe si nzika
6 omwe siaboma ndi
6 omwe ndi osatetezedwa
6 omwe anali ndi
6 omwe akugwira ntchito
6 ofesi yoyendetsa ntchito
6 ochokera ku mabanja
6 ntchito zina zokhudza
6 ntchito zazing’onozing’ono zachuma
6 ntchito zazing’onozing’ono za
6 ntchito za maphunziro
6 ntchito zake motsatira
6 ntchito zachitukuko zomangamangayi
6 ntchito yothandiza kuti
6 ntchito yosamalira ana
6 ntchito yokonza ndondomekoyi
6 ntchito yokhazikitsa ndondomeko
6 ntchito yawo ndi
6 ntchito ya chitukuko
6 ntchito ndalama zambiri
6 ntchito kwa anthu
6 nkhanza za chiwerewere
6 ndondomeko ya ndalama
6 ndi zotsatira zake
6 ndi zina zambiri
6 ndi vuto lalikulu
6 ndi unduna wa
6 ndipo nthawi zina
6 ndipo m’chaka cha
6 ndi ntchito ya
6 ndi nkhani ya
6 ndi ndondomeko zina
6 ndi mwana wa
6 ndi mkazi wake
6 ndi mabungwe aboma
6 ndi luso la
6 ndi kuyendetsa ntchito
6 Ndi kuonetsa mwana
6 ndi kukonzanso ndondomeko
6 ndi kukhala ndi
6 ndi kugwiritsidwa ntchito
6 ndi katangale ndi
6 ndi anthu ndi
6 ndi ana kapena
6 ndi a Kalirani
6 ndemanga pa ntchito
6 ndemanga pa mayankho
6 ndalama zochokera ku
6 ndalama zikugwiritsidwira ntchito
6 ndalama za mayiko
6 ndalama ya Kwacha
6 mwao ndipo akambirane
6 mwana wa mkazi
6 mwamuna kapena mkazi
6 Munthu yemwe ali
6 mu ntchito za
6 muno kapena kunja
6 mu ndondomeko za
6 mtsogoleri wa dziko
6 mphamvu zochitira zinthu
6 momwe ntchitoyi ikuyendera
6 momwe ndalama zikugwiritsidwira
6 M’mene zilili pakali
6 m’mayiko ena la
6 m’mapelesenti
6 ( m’mapelesenti
6 MLINGO WOTI UDZAKWANIRITSIDWE
6 ) MLINGO
6 mlandu waukulu Chilango
6 mitundu iwiri ya
6 mgwirizano wa pakati
6 mfundo za mtsutso
6 mfundo za boma
6 m’dziko muno la
6 mchitidwe wogwiritsa ntchito
6 maunduna amene akukhudzidwa
6 matenda ena opatsirana
6 Matenda a Edzi
6 mankhwala ndi zipangizo
6 magulu osiyanasiyana amene
6 Mabungwe omwe si
6 luso ndi miyoyo
6 luso la anthu
6 lothandiza pa moyo
6 la zachuma chaboma
6 la ndalama za
6 la Malawi ndi
6 Lalikulu ( High
6 la Anti-Corruption Bureau
6 kwambiri chifukwa cha
6 kwa anthu ndi
6 kwa anthu kudzera
6 kwa anthu ena
6 kuyesera kupeza mayi
6 Kuyang’anira ndi kuwunika
6 Kuyambira chaka cha
6 kuwunika ndi kukonzanso
6 kuwunika momwe ntchito
6 kuti munthu aliyense
6 kuti mitengo ya
6 kuti makolo ake
6 kuti boma likugwira
6 kuti apeze ndalama
6 kuti aone ngati
6 kuthandiza anthu amene
6 kuthandiza ana amasiye
6 kutenga mbali pa
6 kusukulu ya sekondale
6 kusiyana kumene kulipo
6 kupititsa patsogolo mwayi
6 kupeza mayi kapena
6 kupewa kachirombo ka
6 Kupereka thandizo la
6 kupereka ndemanga pa
6 ku madera kwawo
6 ku mabungwe omwe
6 ku mabungwe ndi
6 ku ma asembule
6 kulimbikitsa anthu kuti
6 kukwera kwa chuma
6 ( kukhudza kapena
6 Kukhazikitsa Ndondomeko ya
6 Kukhala ndi nyumba
6 kukhala ndi luso
6 ku kachirombo ka
6 kugwiritsa ntchito ndalama
6 kugwiritsa ntchito makondomu
6 Kugonana kapena kuyesera
6 kufunika kwa zinthu
6 kudzera ku makhonsolo
6 kuchokera kwa anthu
6 kuchokera ku mayiko
6 kuchita kalondolondo wa
6 kuchepetsa mavuto omwe
6 komiti yayikulu yoyendetsa
6 Khoti Lalikulu (
6 ka zinthu zachilengedwe
6 Kayendetsedwe kabwino ka
6 ka ntchito ndi
6 kalabu ya Edzi
6 ka HIV kuti
6 ( jenda
6 jenda
6 Izi zimachititsa kuti
6 Iye amadziwa kuti
6 ipereka dzina lake
6 ili ndi zolinga
6 Human Rights Commission
6 HIV ndi Matenda
6 gawo lililonse la
6 dziko lonse lino
6 chuma ndi chikhalidwe
6 chifukwa cha ngozizo
6 chifukwa cha mavuto
6 chifukwa chakuti boma
6 chakuti anthu osawuka
6 chaka ndi chaka
6 chachikulu cha nsanamira
6 cha anthu ogwira
6 Boma ndi mabungwe
6 boma limagwiritsa ntchito
6 boma likugwira ntchito
6 boma lidzagwiritsa ntchito
6 boma la zipani
6 azitha kugwira ntchito
6 azikhala ndi mwayi
6 azigwira ntchito zawo
6 atsogoleri a mipingo
6 atenge kachirombo ka
6 aphungu a nyumba
6 anyamata ndi atsikana
6 anthu wamba ndi
6 anthu osawuka amene
6 anthu a m'mudzi
6 anthu am’madera am’midzi
6 anthu amene amagonana
6 anthu amagwiritsa ntchito
6 anamwalira ndi Edzi
6 anali ndi maganizo
6 anali ndi chisangalalo
6 anachita apilo ku
6 a mwana wa
6 amene anali ndi
6 amene amapereka thandizo
6 am’dziko momwe muno
6 amayi ake ang'ono
6 aliyense payekha awerenge
6 akatswiri a ntchito
6 a Edzi m’dziko
5 zoyendetsa ntchito zina
5 zoyang’anira momwe ntchito
5 zothandiza kuti chuma
5 Zosamalira Miyoyo ya
5 zonse za boma
5 zomwe zidzathandize kuti
5 zomwe zidzafunike pa
5 zomwe ndondomeko yochepetsera
5 zomwe cholinga chake
5 zogwirira ntchito ndi
5 zofunikira kwambiri zomwe
5 zofunikira kwambiri pa
5 zipangizo za ntchito
5 zipangizo za m’madera
5 zinthu zomwe anthu
5 zinthu zofunikira kwambiri
5 zinthu zambiri zomwe
5 zinthu za madzimadzi
5 zinthu mosabisa ndi
5 Zimenezi zikutanthauza kuti
5 zimene zinayikidwa mu
5 zimene zimagwiritsidwa ntchito
5 zimene zagwiritsidwa ntchito
5 zimene dziko lino
5 zimene boma limagwiritsa
5 zimene boma limagwirira
5 zimagwiritsidwa ntchito pa
5 zili chomwechi chifukwa
5 za zotsatira za
5 za Pulojekiti ya
5 za pakati pa
5 za ntchito zaumoyo
5 za m’madera akumidzi
5 za kuyipa kwa
5 za kufunika kwa
5 za kayendetsedwe ka
5 zaka makumi awiri
5 zaka khumi ndi
5 za dama kapena
5 ZA CHIWEREWERE (
5 za chiwerewere (
5 zachitukuko pa chikhalidwe
5 zachilengedwe ndi mbiri
5 ZACHILENGEDWE NDI CHIKHALIDWE
5 ZA CHILENGEDWE NDI
5 zabizinezi ndi luso
5 yopereka mphamvu kwa
5 yolimbana ndi Edzi
5 yokonza dongosolo la
5 yokhudza ufulu wa
5 yochepetsera umphawiyi ikuyendera
5 yochepetsera umphawi ikuyendera
5 yemwe ali nako
5 ya sekondale ya
5 ya ntchito zosamalira
5 ya Edzi Toto
5 ya dziko lino
5 ya bungwe la
5 ya anthu olemera
5 Woweruza afotokozera oyimbidwa
5 wofananitsa kufunika kwa
5 ; wina Bambo
5 wa munthu ndi
5 wa munthu aliyense
5 wa mapulani a
5 wa kufunika kwa
5 wake wa ku
5 wa chibadwidwe ku
5 wa amayi ndi
5 Unduna wa mapulani
5 umphawiyi ili ndi
5 ufulu wachibadwidwe ndi
5 ufulu umenewu ndi
5 ufulu ndi udindo
5 udindo wa mafumu
5 Tsiku lotsatira lake
5 thandizo la ntchito
5 Tengani makope kuti
5 si a boma
5 Rights Commission )
5 Pulojekiti ya ntchito
5 PULOJEKITI YA CHITUKUKO
5 ) popanda chilolezo
5 pokonza ndondomeko za
5 Pofuna kuthetsa mavuto
5 pofuna kuchepetsa umphawi
5 pofika chaka cha
5 Phindu la ntchito
5 Perekani ndemanga gulu
5 pelesenti yokha ya
5 pelesenti ya chuma
5 pa zinthu zina
5 payekha awerenge nkhani
5 patsogolo kayendetsedwe ka
5 pa ntchito zonse
5 pa ntchito zofunikira
5 pa ntchito yosamalira
5 pa ntchito yomwe
5 pa ntchito yokonza
5 pa nkhani yokhudza
5 Pa nkhani ya
5 pa mutu uwu
5 pa mutu umenewu
5 pakati pa ntchito
5 pakati pa mabungwe
5 pa kachirombo ka
5 pa cholinga chimenechi
5 pa akazi ndi
5 Oyimbidwa mulandu ayankha
5 oyang'aniridwa ndi mafumu
5 Osawuka Amene siosawuka
5 osakwana zaka zisanu
5 ophunzira ndi kupereka
5 Ophunzira awerengenso nkhani
5 omwe si a
5 okhudzidwa ndi ntchitoyi
5 okhudza kachirombo ka
5 okhazikika a anthu
5 ogwira ntchito ndi
5 ochokera ku mayiko
5 nthawi ndi nthawi
5 Nthawi imeneyi n'kuti
5 ntchito zosamalira zachilengedwe
5 ntchito zomwe zagwiridwa
5 ntchito zomwe amagwira
5 ntchito zokhazo zomwe
5 ntchito zina za
5 ntchito zimene zili
5 ntchito za tsiku
5 ntchito za pulojekitiyi
5 ntchito za migodi
5 ntchito zachuma ndi
5 ntchito za chuma
5 ntchito zachitukuko zomwe
5 ntchito zachitukuko za
5 NTCHITO ZA CHITUKUKO
5 ntchito zaboma ndi
5 ntchito yoyang’anira ndi
5 ntchito yowonetsetsa kuti
5 ntchito yokonza ndondomeko
5 ntchito ya ulimi
5 ntchito ya pulojekiti
5 ntchito kwa nthawi
5 ntchito kondomu pogonana
5 ntchito ikuyendera ndi
5 nkhani za ufulu
5 Nkhani Ndondomeko ya
5 ngati njira imodzi
5 ngati munthu ali
5 ngati anthu amene
5 ndondomeko za kasamalidwe
5 ndondomeko za kagwiritsidwe
5 ndondomeko za chitukuko
5 NDONDOMEKO YOWUNIKIRA ZOTSATIRA
5 Ndondomeko Yochepetsera Umphawi
5 Ndondomeko yochepetsera umphawi
5 )Ndondomeko ya Phunziro
5 NDONDOMEKO YA NTCHITO
5 ) Ndondomeko ya
5 ndi zaka khumi
5 ndi umisiri pa
5 ndi ufulu wogwira
5 ndi ufulu wachibadwidwe
5 ndi udindo wawo
5 ndipo zotsatira zake
5 ndipo mwa zina
5 ndipo chiwerengero cha
5 ndipo achite mtsutso
5 ndi ofunika kwambiri
5 ndi nyumba yochitiramo
5 ndi ndondomeko ya
5 ndi ndalama za
5 ndi mwayi wokhala
5 ndi mtsikana wa
5 ndi moyo wabwino
5 ndi mlongo wake
5 ndi mlandu waukulu
5 ndi mchitidwe wa
5 ndi mbiri ya
5 ndi mbale wanu
5 ndi mayi ake
5 ndi mavuto amene
5 ndi matendawa ndi
5 ndi Matenda a
5 ndi malamulo a
5 ndi makampani omwe
5 ndi mabungwe kuti
5 ndi mabungwe akunja
5 ndi kuthandiza ophunzira
5 ndi kuthandiza ana
5 ndi kusintha kwa
5 ndi kusakhala ndi
5 ndi kuperewera kwa
5 ndi kulimbikitsa ufulu
5 ndi kulimbikitsa anthu
5 ndi kulemba malangizo
5 ndi kukwera kwa
5 ndi kuchita zinthu
5 ndi kuchita kalondolondo
5 ndi kuchepetsa mavuto
5 ndi kofunika kuti
5 ndi kayendetsedwe ka
5 ndi ena onse
5 ndi ena omwe
5 ndi chitsiru kapena
5 ndi chithandizo china
5 ndi chitetezo cha
5 ndi chakuti anthu
5 ndi bungwe lowona
5 ndi banja lawo
5 ndi atsogoleri a
5 ndi ana amasiye
5 ndi amuna ena
5 ndi akazi pa
5 ndi akazi ndi
5 ndi agogo ake
5 ndemanga gulu lililonse
5 ndalama zomwe zidzafunike
5 ndalama zomwe zagwiritsidwa
5 ndalama zomwe anthu
5 Ndalama Zogwirira Ntchito
5 ndalama za boma
5 ndalama ya kwacha
5 mwayi woti anthu
5 mwayi wogwiritsa ntchito
5 mwana wa zaka
5 mwana wa a
5 mwachilungamo ndi mosabisa
5 munthu wina aliyense
5 munthu amene akufuna
5 munthu akatenga kachirombo
5 mu nsanamira yoyamba
5 mu nsanamira yachinayi
5 mulandu za mulandu
5 mudzakambirane mayankho okhoza
5 mtsutso pa mutu
5 mphamvu zoyendetsa ntchito
5 mphamvu ya magetsi
5 monga matenda a
5 momwe muno ndi
5 momwe muno komanso
5 mogwirizana ndi ndondomeko
5 mogwirizana ndi mfundo
5 m'mudzi mwa Magaleta
5 m'manja mwa anthu
5 m'Malawi muno kapena
5 m'magulu mwao akambirane
5 ) MLINGO WOTI
5 miyendo ili pamsana
5 miyambo ya anthu
5 mfundo zothandiza kuti
5 mfundo za mu
5 MFUNDO YOPEREKA MPHAMVU
5 m’dera lino la
5 mayankho okhoza ndi
5 mavuto omwe angadze
5 mavuto amene angadze
5 mauthenga ndi maphunziro
5 matenda ndi imfa
5 Matanthauzo a mawu
5 Masamba ndi akazi
5 maphunziro a sukulu
5 maphunziro a kusekondale
5 maphunziro a aphunzitsi
5 mankhwala osokoneza bongo
5 malinga ndi malamulo
5 Malinga ndi kafukufuku
5 malingaliro a anthu
5 malamulo okhudza chikhalidwe
5 Makolo a Mada
5 makamaka m’madera akumidzi
5 magawo osiyanasiyana a
5 maganizo awo pa
5 mafunso Oyimbidwa mulandu
5 mabungwe ofalitsa nkhani
5 mabungwe ndi magulu
5 mabungwe ndi anthu
5 mabungwe kuti azitha
5 mabungwe amene siaboma
5 luso lothandiza pa
5 lowona za chitukuko
5 lokhudza Maboma aang'ono
5 logwirira ntchito zina
5 lipoti la ntchito
5 limodzi ndi anthu
5 likugwira ntchito zake
5 la United Nations
5 la ntchito za
5 la Malawi pa
5 kwa zaka zisanu
5 kwa nthawi yochepa
5 kwa ntchito zazikuluzikulu
5 kwa ndalama zimene
5 kwa ndalama zaboma
5 kwa munthu wina
5 kwa munthu aliyense
5 kwa mphamvu ya
5 kwambiri kotero kuti
5 kwa luso la
5 kwa anthu osauka
5 kuwonetsetsa kuti ndondomeko
5 kuwonetsetsa kuti dongosolo
5 kuwonetsetsa kuti aliyense
5 kutsogolo kwa kalasi
5 kutsata pomasulira nkhani
5 kuti nthawi zonse
5 kuti ntchito zambiri
5 kuti ntchito zachitukuko
5 kuti mwana wao
5 kuti munthu ndi
5 kuti miyoyo ya
5 kuti malo onse
5 kuti kachirombo ka
5 kuti dziko lino
5 kuti chuma chaboma
5 kuti azikhala ndi
5 kuti atsogoleri andale
5 kuti anthu akhale
5 kuthandiza pa ntchito
5 kutha kwa banja
5 Kutenga mbali pa
5 kusiyanitsa pakati pa
5 kusiyana kwa pakati
5 kupereka mwayi wa
5 Kupereka mphamvu ku
5 Kupereka mfundo zomwe
5 Kupereka malipoti ku
5 ku Nthambi yokhazikitsa
5 ku mayiko ndi
5 ku madera a
5 kulipo pakati pa
5 kulemba ndi kuwerenga
5 kulandira uphungu ndi
5 Kukwera kwa chiwerengero
5 ku komiti yayikulu
5 Kukhala ndi udindo
5 kukhala ndi mwayi
5 kukhala ndi mphamvu
5 ku High Court
5 kugwiritsidwa ntchito pokonza
5 kugwiritsa ntchito mankhwala
5 kugwiritsa ntchito kondomu
5 kugwiritsa bwino ntchito
5 kugwira maliseche )
5 kugonana ndi wina
5 kufunika kwa zotsatira
5 kudziwa ngati ali
5 kudya zakudya zoyenera
5 kuchepetsa ndalama zomwe
5 kuchepetsa mavuto amene
5 ku Chancellor College
5 ku bungwe la
5 koyambitsa matenda a
5 Konsitityushoni ya Malawi
5 komanso kuti anthu
5 komanso kupititsa patsogolo
5 kg/ha
5 ( kg/ha
5 katundu wochokera ku
5 ka mitengo ya
5 kamba ka pulojekitiyo
5 kamba ka ntchito
5 kamayambitsa matenda a
5 ka chuma ndi
5 Kachirombo Ka HIV
5 ipereka keyala yake
5 Gawo la Zowonjezera
5 ena opatsirana pogonana
5 Edzi ilibe mankhwala
5 dziko lino pa
5 dziko la Malaŵi
5 demokalase yoyimiliridwa ndi
5 cholinga chimenechi ndi
5 cholinga chake chinali
5 cholinga chachikulu cha
5 Chofunika kwambiri ndi
5 Chiwerengero cha amayi
5 chitukuko cha m’mayiko
5 chinthu chofunika kwambiri
5 CHILENGEDWE NDI CHIKHALIDWE
5 Chifundo anali ndi
5 chifukwa cha ntchito
5 chifukwa cha mchitidwe
5 chifukwa cha kusowa
5 chifukwa cha kukwera
5 chifukwa cha kuchuluka
5 cha zomangamanga ndi
5 cha zomangamanga m'maboma
5 cha m’mayiko ena
5 cha mabanja omwe
5 cha kukula kwa
5 cha kuchuluka kwa
5 cha chuma cha
5 cha ana oyamba
5 bungwe la United
5 Boma mogwirizana ndi
5 boma la Malawi
5 Bilo yokhudza ufulu
5 biliyoni m’chaka cha
5 azakhali a Juju
5 a zaka zapakati
5 ayankhe mafunso m'ziganizo
5 awiri ndipo achite
5 awerenge nkhani ya
5 atsogoleri a ndale
5 asing’anga ndi azamba
5 Asembule a pa
5 Anti Corruption Bureau
5 anthu ovutika ndi
5 anthu ophunzira bwino
5 anthu onse a
5 anthu onse (
5 anthu omwe ndi
5 anthu olowa ndi
5 anthu odwala ndi
5 anthu ndi njira
5 anthu m’madera mwawo
5 anthu kudzera mu
5 anthu a zaka
5 anthu a m’dziko
5 anthu ambiri osawuka
5 anthu ambiri omwe
5 anthu ambiri amene
5 a ntchito a
5 ang'onoang'ono a chitukuko
5 ) a mwana
5 amupeza ndi kachirombo
5 a m’sukulu za
5 a m'mudzi mwa
5 a m’madera akumidzi
5 amene amasamalira ana
5 amene ali pa
5 ambiri ali ndi
5 amayi ndi atsikana
5 amasamalira ana amasiye
5 amakhala ndi moyo
5 amagwiritsa ntchito ndalama
5 amagwira ntchito ya
5 ali pa umphawi
5 ali ndi zinthu
5 ali ndi ntchito
5 ali ndi moyo
5 ali ndi luso
5 ali m'magulu mwao
5 ake ang'ono aja
5 akatenga kachirombo ka
5 afotokozera oyimbidwa mulandu
5 a Edzi komanso
5 aboma ndi omwe
5 abambo ndi amayi
5
4 zoyenera kutsata pomasulira
4 zounikira momwe ntchito
4 zotsatira za pulojekitiyo
4 Zotsatira za ntchito
4 zotsatira zake ndi
4 zoti anthu azigwira
4 zothandizira anthu omwe
4 zosintha kayendetsedwe ka
4 zomwe zalembedwa mu
4 zomangamanga zina zomwe
4 zomangamanga pa zachilengedwe
4 zomangamanga pa chilengedwe
4 Zolinga za Ndondomekoyi
4 zokhudza zakudya zoyenera
4 zokhudza ufulu wa
4 zokhudza kusiyana kwa
4 zokhazo zomwe ndi
4 zofunika kwambiri pa
4 zizindikiro za Edzi
4 zisanu ndi chimodzi
4 zipatala zazikuluzikulu ndi
4 zipangizo zogwiritsa ntchito
4 zipangizo zimene zagwiritsidwa
4 Zipangizo ndi njira
4 zinthu zofunika kwambiri
4 zinthu zachilengedwe ndi
4 zina zopezera ndalama
4 Zina mwa zinthu
4 zimenezi ndi monga
4 zimene zikugwiritsidwa ntchito
4 zimene anthu amapeza
4 Zili ndi inu
4 zikhale zogwirizana ndi
4 zidzafunike pa ntchito
4 zida zokokedwa ndi
4 za ulimi kwa
4 za ufulu umenewu
4 za ufulu ndi
4 ZA PULOJEKITI YA
4 zapakati pa amuna
4 ZA NTCHITO YA
4 za ngozi zogwa
4 za moyo wawo
4 zambiri za matendawa
4 za malonda ndi
4 za mafakitale ndi
4 za mabungwe amene
4 za kuwerengera kwa
4 zakuopsa kwa kachirombo
4 zakudya zopatsa thanzi
4 za kafukufuku wa
4 za kafukufuku ndi
4 za dziko la
4 za chuma ndi
4 zachitukuko zomwe anthu
4 za chitukuko ku
4 za chitetezo ndi
4 zachilengedwe pa boma
4 zabwino za ntchito
4 za bungwe la
4 za anthu osawuka
4 za anthu olowa
4 za ana amasiye
4 za amuna ndi
4 za a Kalirani
4 Yunivesite ya Malawi
4 yoyimiliridwa ndi aliyense
4 yoyang'anira zachilengedwe pa
4 yoyamba pa cholinga
4 YOWUNIKA ZOTSATIRA ZA
4 yowona za ntchito
4 yosamalira ana amasiye
4 yopereka zipangizo za
4 yomwe yakonzedwa kuti
4 yolimbana ndi matenda
4 yokhazikitsa ndondomeko yochepetsera
4 yochepetsera umphawi ndi
4 yochepetsa umphawi chifukwa
4 yemwe ndi chitsiru
4 ya zachitukuko cha
4 yaying'ono yoyang'anira zachilengedwe
4 yayikulu pa boma
4 YA SOCIAL WELFARE
4 ya pa boma
4 YA NKHANZA ZA
4 ya ndalama zogwirira
4 ya m’madera akumidzi
4 ya m’dziko muno
4 yam’dziko momwe muno
4 ya gulu lililonse
4 ya atsikana ya
4 ya anthu zomwe
4 ya anthu a
4 ya akatswiri a
4 Woweruza ayimitsa mulandu
4 woti ukwaniritsidwe pa
4 WOTI UDZAKWANIRITSIDWE POFIKA
4 wogwiritsa ntchito zinthu
4 wina ali ndi
4 wa zake zochepera
4 wa za chilengedwe
4 waukulu womwe chilango
4 wa takisi uja
4 wa ntchito kwa
4 wa munthu wobadwa
4 wa ku ntchito
4 wa kachirombo ka
4 wa chibadwidwe umathandiza
4 wa anthu onse
4 unduna wazachuma ndi
4 unduna wa za
4 umphawi
4 ulipo pakati pa
4 ulimi wa mbewu
4 ufulu wokhala ndi
4 ufulu wachibadwidwe wa
4 ufulu wachibadwidwe komanso
4 ufulu wa amayi
4 UDZAKWANIRITSIDWE POFIKA CHAKA
4 udindo wake wa
4 Tsogolo anali ndi
4 Tsiku lina a
4 Traditional Court )
4 si nzika za
4 siaboma ndi mabungwe
4 si aboma komanso
4 sangathe kugwira ntchito
4 Pulojekiti ya zachitukuko
4 poyerekeza ndi ndalama
4 poti nyanga zili
4 pophunzitsa anthu za
4 popereka mwayi kwa
4 popanda chilolezo cha
4 polimbana ndi matendawa
4 pofuna kuti ntchito
4 pofuna kuthandiza kuti
4 Pofuna kuthana ndi
4 pofuna kupeza zotsatira
4 Pofuna kukwaniritsa cholinga
4 PODZAFIKA CHAKA CHA
4 podzafika chaka cha
4 PITANI KUCHIPATALA CHA
4 pa zokambirana za
4 pa zinthu zosiyanasiyana
4 pa zifukwa zosiyanasiyana
4 pa vuto lalikulu
4 pa umphawi ndi
4 pa ulamuliro wabwino
4 pa ufulu wa
4 patsogolo miyoyo ya
4 PASANATHE MASIKU ATATU
4 pa pulojekiti ya
4 pa nthawi yake
4 pa ntchito zothandiza
4 pa ntchito zosamalira
4 pa ntchito zawo
4 pansi pa lamulo
4 pa mutu umodzi
4 pa mpando wa
4 pamodzi ndi ophunzira
4 pa miyoyo ya
4 pa mfundo zomwe
4 pamene banja latha
4 Pali mitundu iwiri
4 pakati pa alimi
4 pa chuma ndi
4 pa banja lovomerezeka
4 pa anthu amene
4 ( pa ana
4 Oyimbidwa mulandu za
4 Oyimbidwa mulandu ipereka
4 othandiza anthu amene
4 osiyanasiyana a anthu
4 onse m’dziko muno
4 onse amene ali
4 omwe angadze ndi
4 omwe amapereka chithandizo
4 omwe alipo kale
4 olakwika okhazikika a
4 okhudzidwa ndi ntchito
4 okhudza ntchito za
4 ogwira ntchito zosiyanasiyana
4 ogwira ntchito zaboma
4 OFESI YA SOCIAL
4 odziwa kuwerenga ndi
4 nzika za dziko
4 nyanga zili m'manja
4 nthawi yomwe anthu
4 Nthambi yokhazikitsa mapulojekiti
4 nthambi ya bungwe
4 ntchito zoti zichitike
4 ntchito zosiyanasiyana ku
4 ntchito zonse zokhudza
4 ntchito zonse za
4 Ntchito Zokopa Alendo
4 ntchito zokhudza zakudya
4 ntchito zokhudza zachilengedwe
4 ntchito zipangizo ndi
4 ntchito zinthu zachilengedwe
4 ntchito zina zothandiza
4 ntchito zina zimene
4 Ntchito zimenezi ndi
4 ntchito zimene zidzagwiridwe
4 ntchito zazing’onozing’ono zokwezera
4 ntchito za ndondomeko
4 ntchito za Masaf
4 ntchito zake zachuma
4 ntchito zachitukuko komanso
4 ntchito za bungweli
4 Ntchito yolimbana ndi
4 ntchitoyi ichitike atha
4 NTCHITO YA CHITUKUKO
4 ntchito sayansi ndi
4 ntchito pa zinthu
4 ntchito njira zomwe
4 ntchito Ndondomeko ya
4 ntchito ndalama zaboma
4 ntchito ndalama za
4 ntchito makina a
4 ntchito katundu wokwana
4 Nsinjiro za Chiyankhulo
4 NKHAZA ZA CHIWEREWERE
4 nkhanza zapakati pa
4 nkhani zokhudza malo
4 nkhani za malo
4 njira zothandizira anthu
4 njira zothandiza kupewa
4 njira zopezera ndalama
4 Njira zokhazikitsira Ndondomekoyi
4 Njira zina zomwe
4 njira zina zomwe
4 Njira zina zidzakhala
4 Njira yoyamba pa
4 ngozi zogwa mwadzidzidzi
4 ngongole kwa anthu
4 Ngati wogonedwayo ndi
4 ngati gawo la
4 ngakhale kuti boma
4 Ngakhale izi zili
4 ndondomeko zothandiza kuti
4 ndondomeko zina zomwe
4 ndondomeko yothandiza kuti
4 ndondomeko yonena za
4 ndondomeko ya dziko
4 ndi zolinga zitatu
4 ndi zipangizo zogwirira
4 ndi zinthu zomwe
4 ndi zinthu izi
4 ndi zachikhalidwe cha
4 ndi wina kapena
4 ndi wina aliyense
4 ndi vuto la
4 ndi umisiri ndi
4 ndi ulamuliro wa
4 ndi udindo wofotokoza
4 ndi ubwino wa
4 ndi tsiku ndi
4 ndipo izi zimachititsa
4 ndipo awerengenso nkhani
4 ndipo anthu onse
4 ndipo anali ndi
4 ndi ophunzira ndi
4 ndi ophunzira mayankho
4 ndi omwe si
4 ndi ntchito yopereka
4 ndi njira zoyenera
4 ndi njira zomwe
4 ndi ndalama zaboma
4 ndi mwayi wogwiritsa
4 ndi mwayi wodziwa
4 ndi mwana wamkazi
4 ndi mwamuna wina
4 ndi munthu wina
4 ndi munthu wa
4 ndi munthu aliyense
4 ndi mtsikana kapena
4 ndi moyo wa
4 ndi momwe zilili
4 ndi mkazi wa
4 ndi miyambo ya
4 ndi mchimwene wake
4 ndi mayiko omwe
4 ndi mayiko akunja
4 ndi mavuto ena
4 ndi maunduna amene
4 ndi matenda opatsirana
4 ndi matenda omwe
4 ndi mapulani a
4 ndi mabungwe onse
4 ndi mabungwe ndi
4 ndi ma Asembule
4 ndi luso logwirira
4 ndi LEBANO )
4 ndi kuyang’anira ntchito
4 ndi kuwonongeka kwa
4 ndi kuthandiza anthu
4 ndi kuteteza ana
4 ndi kupindula nawo
4 ndi KUPHWANYA MALAMULO
4 ndi kulimbikitsa ntchito
4 ndi kukonzanso ntchito
4 ndi kukonzanso malamulo
4 ndi kukhazikitsa mfundo
4 ndi katundu wochokera
4 ndi kafukufuku wa
4 ndi kachirombo koyambitsa
4 ndi kachiromboka kapena
4 ndi imodzi mwa
4 ndi chuma chamasiye
4 ndi cholinga chomukwatira
4 ndi cholinga chogonana
4 ndi chokomera anthu
4 ndi chithandizo kwa
4 ndi chithandizo cha
4 ndi chinthu chofunika
4 ndi chikhulupiriro mwa
4 ndi chakudya chokwanira
4 ndi bwino kuti
4 ndi anthu ochita
4 ndi anthu kapena
4 ndi alimi aang’onoang’ono
4 ndi abale ake
4 ndale mu ntchito
4 Ndalama zonse zogwirira
4 ndalama zomwe munthu
4 ndalama zomwe boma
4 ndalama zogwiritsa ntchito
4 ndalama zogulira mankhwala
4 ndalama zimene zimaperekedwa
4 ndalama zimene zidzagwiritsidwe
4 ndalama zimene anthu
4 ndalama zaboma ndi
4 ndalama zaboma mu
4 ndalama ndi ntchito
4 ndalama kuchokera ku
4 NAYE ( gawo
4 nawo ntchito yokonza
4 nawo mbali mu
4 National Aids Commission
4 ( NAC
4 NAC
4 mzinda wa Blantyre
4 mwayi wopeza ndalama
4 mwao ndipo awerengenso
4 mwana wochepera zaka
4 mwana wa mwamuna
4 mu zipatala zazikuluzikulu
4 mu Unduna wa
4 Mu pulojekiti ya
4 munthu wodwala Edzi
4 munthu wobadwa nawo
4 munthu kapena anthu
4 munthu amene ali
4 munthu aliyense payekhapayekha
4 mu mzinda wa
4 mulibe kachirombo ka
4 mulandu ngati akuvomera
4 MUKALANDIRE MANKHWALA A
4 mtundu wina uliwonse
4 mtundu ndi ntchito
4 mtsikana kapena mayi
4 mtantho wa mawu
4 mphamvu zogwira ntchito
4 mphamvu ku makhonsolo
4 mphambu zisanu ndi
4 moyo wawo wa
4 moyo wawo monga
4 monga momwe zikuwonekera
4 monga kuchepa kwa
4 momwe ntchito yayendera
4 momwe ndalama zaboma
4 momwe anthu akukhala
4 momukakamiza ndi cholinga
4 mogwirizana ndi ma
4 mogwirizana ndi bungwe
4 Moda ndi makolo
4 m’modzi wophunzira bwino
4 m’manja mwa anthu
4 m'magulu ndipo alembe
4 m'magulu awiri ndipo
4 m’madera momwe anthu
4 m’madera am’midzi (
4 m’madera akumidzi ndi
4 m’maboma ndi m’madera
4 Mlingo woti ukwaniritsidwe
4 mlandu womwe chilango
4 mlandu waukulu womwe
4 mkulu woyendetsa ntchito
4 mkulu wina yemwe
4 mkazi ndi ana
4 Mkati Mwa Malaya
4 mkati mwa malaya
4 miyezi isanu ndi
4 miyambo ina ya
4 miyala yamtengo wapatali
4 mitengo ya zipangizo
4 mfundo zoyendetsera ntchito
4 mfundo za ufulu
4 Mfundo za Ndondomekoyi
4 m’dziko muno muli
4 m’dziko muno kuti
4 m’dziko muno komanso
4 mchombo wa mwana
4 mchitidwe wa katangale
4 M'BOMA LANU KAPENA
4 mbiri ya ufulu
4 mbiri ya malo
4 mbewu ndi ziweto
4 mbali imodzi ya
4 mbale wanu (
4 mayi wantchito uja
4 Mayi Mwambo anawauza
4 mavuto amene amadza
4 matenda akuluakulu ku
4 matenda a HIV/EDZI
4 masewero a zisudzo
4 masewero a mpira
4 masabata asanu ndi
4 MAPULOJEKETI ANG'ONOANG'ONO OYENDETSEDWA
4 mapulani a chitukuko
4 maphunziro a m’sukulu
4 Maphunziro A Ku
4 MANKHWALA OZUNGUZA BONGO
4 mankhwala othandiza anthu
4 mankhwala a zitsamba
4 MANKHWALA A PEP
4 mankhwala a PEP
4 mankhwala a Edzi
4 malo ena aliwonse
4 malo amene ali
4 Malo a anthu
4 maliseche ) a
4 malimidwe ndi ulimi
4 Malamulo oyendetsera dziko
4 MALAMULO NTHAWI ZONSE
4 malamulo ndi ndondomeko
4 malamulo a boma
4 makope kuti mukachonge
4 makope kuti achongerane
4 makolo a Kondi
4 makina a kompyuta
4 magulu onse okhudzidwa
4 magulu ena amene
4 Magulu a anthu
4 magawo a zachilengedwe
4 mafumu ndi atsogoleri
4 mabungwe ogwira ntchito
4 mabungwe amene amapereka
4 mabungwe aboma ndi
4 mabungwe a anthu
4 mabungwe a alimi
4 loposa makilomita asanu
4 lonse la pansi
4 lomwe za ubalewu
4 lomwe lidakhazikitsidwa m'chaka
4 lokonza dongosolo la
4 limapereka thandizo la
4 limagwirira ntchito zake
4 lililonse libwere kutsogolo
4 lidakhazikitsidwa m'chaka cha
4 la World Bank
4 la sayansi ndi
4 la ndalama zomwe
4 la National EDZI
4 Lamulo lokhudza Mafumu
4 Lamulo lokhudza Maboma
4 la mlandu silivomereza
4 la lipoti la
4 lalikulu m’dziko muno
4 la kuchepa kwa
4 la apilo ku
4 la Anti Corruption
4 la Africa komanso
4 kwa zinthu ndi
4 kwa zaka zambiri
4 kwa ufulu wa
4 kwa munthu yemwe
4 kwa munthu amene
4 Kwambiri Zosamalira Miyoyo
4 kwambiri pochepetsa umphawi
4 kwambiri kuti munthu
4 kwa matenda a
4 kwa malo okhala
4 kwakukulu pakati pa
4 kwa kachiromboka kuchokera
4 kwa Edzi ndi
4 kwa chuma cha
4 kwa anthu ophunzira
4 kwa a Kalirani
4 ku Yunivesite kuja
4 kuyipa kwa ziphuphu
4 kuyikidwa mu ndondomeko
4 kuyendetsa ntchito za
4 kuyambira chaka cha
4 KUWUNIKA ZOTSATIRA ZA
4 kuwunika momwe ntchitoyi
4 kuwonongeka kwa zachilengedwe
4 kuwonetsetsa kuti zipangizo
4 kuwonetsetsa kuti ufulu
4 kuwonetsetsa kuti munthu
4 Kuwonetsetsa kuti anthu
4 kuwerenga ndi kuwerengera
4 kuwerenga ndi kulemba
4 ku unduna wa
4 Kutola Nkhani Ndondomeko
4 kuti zotsatira za
4 kuti pakhale mgwirizano
4 kuti pakhale kusintha
4 kuti ntchitoyi ichitike
4 kuti njira yabwino
4 kuti ndalama zomwe
4 kuti ndalama zimene
4 kuti munthu ali
4 KUTI MUKALANDIRE MANKHWALA
4 kuti magulu onse
4 kuti mabungwe omwe
4 kuti kafukufuku wa
4 kuti chuma ndi
4 kuti anthu ogwira
4 kuti amayi ndi
4 kuti akhale apamwamba
4 kuthetsa mavuto amenewa
4 kuthandiza ndi kuteteza
4 Kuthandiza anthu ndi
4 kuteteza ufulu wachibadwidwe
4 Kutenga kapena kusunga
4 kusintha kayendetsedwe ka
4 kusasiyanitsa pakati pa
4 kusakhala ndi njira
4 kupititsa patsogolo kayendetsedwe
4 kupindulira anthu osawuka
4 kupindula ndi ntchito
4 KUPHWANYA MALAMULO NTHAWI
4 kuphunzitsa anthu a
4 kuphatikizapo kachirombo ka
4 kupereka mwayi kwa
4 kuopsa kwa Edzi
4 kuonetsa zizindikiro za
4 ku ofesi ya
4 kumva maganizo a
4 kumene kulipo pakati
4 kulowa pansi kwa
4 kulimbikitsa kugwiritsa ntchito
4 kukwaniritsa zolinga zake
4 kukula kwa zotsatira
4 kukula kwa ntchito
4 kukonzetsa zinthu zowonongeka
4 kukonza ndi kugwiritsa
4 Kukonza mapulani a
4 ku Khoti Lalikulu
4 kukhala ndi mwana
4 kukhala ndi malo
4 kugwirizana pakati pa
4 kugwiritsa ntchito zinthu
4 kugwira ntchito zina
4 kugwira ntchito ndi
4 Kugonana ndi mtsikana
4 kugonana ndi mkazi
4 kufotokoza momwe zinthu
4 kufala kwa matendawa
4 kudzera mu Unduna
4 kudwala matenda a
4 Kuchuluka kwa anthu
4 kuchokera ku likulu
4 KUCHITIRA NKHANZA ZA
4 kuchita zinthu mosabisa
4 kuchita naye za
4 kuchita mapulani a
4 KUCHIPATALA CHA M'BOMA
4 kuchepetsa umphawi wawo
4 kuchepetsa kufala kwa
4 kuchepa kwa zipangizo
4 kuchepa kwa ndalama
4 ku Bwana Mkubwa
4 ku Asembule ya
4 Komiti ya kasamalidwe
4 komanso pogwiritsa ntchito
4 komanso kuphunzitsa anthu
4 komanso dongosolo la
4 komanso chifukwa cha
4 koma m’malo mwake
4 ka za chilengedwe
4 katundu ndi chuma
4 katundu kuchokera ku
4 kasamalidwe ka zinthu
4 kasamalidwe ka zachilengedweyi
4 kasamalidwe ka za
4 kapena mtsikana mokakamiza
4 kapena mtsikana kuti
4 kapena matenda a
4 kapena kuposa apo
4 kapena kugonana naye
4 kalondolondo wa za
4 kalondolondo wa ntchito
4 kakweredwe ka mitengo
4 ka kachirombo ka
4 ka HIV kuchokera
4 ka HIV komanso
4 ka HIV atha
4 kachirombo koyambitsa matenda
4 kachiromboka kuchokera kwa
4 kabwino ka chuma
4 izi zimachititsa kuti
4 Izi zili chomwechi
4 Iyi ndi njira
4 itha kuikidwa mu
4 isanu ndi umodzi
4 ipereka udindo wake
4 Imani Counseling Centre
4 ( Human Rights
4 HIV kuchokera kwa
4 HIV kapena matenda
4 HIV kapena ayi
4 gawo limodzi la
4 gawo la lipoti
4 fuko la anthu
4 dziko lonse la
4 dziko lino pofuna
4 District Traditional Appeal
4 dera loposa makilomita
4 Department Government of
4 chuma m’dziko muno
4 chuma chimene anthu
4 Choncho ndondomeko yochepetsera
4 chomwechi chifukwa cha
4 chomveka bwino ndi
4 chomukwatira kapena kugonana
4 cholinga chomukwatira kapena
4 Cholinga cha phunziroli
4 Cholinga cha phunziro
4 chokhazikika ndi chokomera
4 CHIZINDIKIRO MOMWE ZILILI
4 chiwerewere ( kukhudza
4 chiwerengero cha imfa
4 Chiwerengero cha atsikana
4 chiwerengero cha amayi
4 chithandizo kuchokera ku
4 chithandizo cha ndalama
4 chinthu chofunikira kwambiri
4 chimene anthu osawuka
4 chimangirizo cha mtsutso
4 chifukwa cha momwe
4 Chifukwa cha mavuto
4 chifukwa chakuti ndalama
4 chifukwa chakutha kwa
4 chifukwa cha kuchepa
4 cha ntchito za
4 CHA M'BOMA LANU
4 cha mankhwala ndi
4 chakuti ufulu wa
4 chakuti ali ndi
4 cha kuperewera kwa
4 cha kukwera kwa
4 cha kuchepa kwa
4 chake ndi kunyongedwa
4 cha chuma ndi
4 CHACHIKULU PASANATHE MASIKU
4 cha boma ndi
4 cha anthu zomwe
4 cha anthu otenga
4 cha anthu odziwa
4 CHA ANTHU Ndondomeko
4 cha ana obwereza
4 bwino lomwe za
4 bwino chifukwa cha
4 Bwalo la mlandu
4 bungwe la TASINTHA
4 Bungwe la NSO
4 bungwe la National
4 Bungwe la Masaf
4 bungwe la ku
4 Bungwe la Anti-Corruption
4 boma pa ntchito
4 boma ndi cholinga
4 boma lovomerezeka ndi
4 Boma lidzawonetsetsa kuti
4 boma lidzawonetsetsa kuti
4 Boma la zipani
4 banki lalikulu m’dziko
4 Bambo Chipanda anali
4 ayimitsa mulandu kuti
4 ayenera kukhala ndi
4 awo a Namgabi
4 a ufulu wachibadwidwe
4 atsikana ndi anyamata
4 atha kugwiritsa ntchito
4 atenge nawo mbali
4 asinthane makope kuti
4 asanu ndi limodzi
4 apilo ku Khoti
4 Aphungu a Nyumba
4 apereka dzina lake
4 a pa boma
4 a ophunzira kuti
4 a Nyumba ya
4 anthu oyendetsa ntchito
4 anthu osawuka kwambiri
4 anthu osawuka kuti
4 anthu osawuka azitha
4 Anthu onse amene
4 Anthu omwe ali
4 anthu ochita kafukufuku
4 anthu m’dziko muno
4 anthu kudzera ku
4 anthu komanso Ndondomeko
4 anthu kapena mabungwe
4 anthu ena ogwira
4 anthu a m’madera
4 anthu amene si
4 anthu amene amagwira
4 anthu amene akudwala
4 anthu amene akuchita
4 anthu ali ndi
4 anthu akhale ndi
4 anthu a bizinezi
4 ANG'ONOANG'ONO OYENDETSEDWA NDI
4 anayankha Mayi Chipanda
4 ana oyamba sukulu
4 ana osakwana zaka
4 ana ochokera ku
4 ana ndi achinyamata
4 anamuuza Farida kuti
4 anali ndi vuto
4 anali ndi ana
4 anali kunena kuti
4 ana kapena akuluakulu
4 anachitika m’chaka cha
4 ana a sukulu
4 ana amasiye kuti
4 a mtantho wa
4 amoyo
4 a Mlauzi anali
4 amene azidzagwira ntchito
4 amene asankhidwa kuti
4 amene anachitika m’chaka
4 amene ali m'manja
4 amene akufuna kuti
4 amayi ndi ana
4 A Masamba ndi
4 aliyense wa iwo
4 ali m'manja mwa
4 akutenga nawo mbali
4 akusamalira ana amasiye
4 akuluakulu ku zipatala
4 akukhudzidwa ndi ntchito
4 akukhudzidwa kwambiri ndi
4 akugwira bwino ntchito
4 akuganiza kuti mwina
4 akufuna kuti ntchitoyi
4 akudziwa bwino lomwe
4 akhale ndi mphamvu
4 akhale ndi chidwi
4 akazi pa ntchito
4 akambirane mfundo za
4 a Kalirani anali
4 afunsa Wodandaula (
4 Affairs Department Government
4 a Edzi omwe
4 a Edzi kudzanso
4 a Edzi koma
4 a bizinezi zazing’onozing’ono
4 a Bengo kuti
4 a anthu osiyanasiyana
4 a anthu omwe
4 a anthu (
4 ) ;
3 zoyenera kugwiritsa ntchito
3 zoyankhula za atsogoleri
3 zowunika zotsatira za
3 zowonongeka pa ngozizo
3 zotsatira zantchito zachitukuko
3 zotsatira za ntchitoyo
3 zotsatira za mapulojekiti
3 zotsatira za kupimitsa
3 zotsatira za kafukufukuyu
3 Zoti zikwaniritsidwe pofika
3 zoti anthu omwe
3 zothandizira zofunika luso
3 zothandiza kupeza ndalama
3 zothandiza kulimbana ndi
3 zosowa za moyo
3 zosiyanasiyana zothandiza pa
3 zosiyanasiyana zothandiza kuchepetsa
3 zosiyanasiyana ku maofesi
3 zosayenera ndi ana
3 zosamalira ndi kuthandiza
3 zosamalira miyoyo yawo
3 zopindulira anthu osawuka
3 zopezera zotsatira za
3 zopangidwa kuchokera ku
3 zonse zokhudza malo
3 zomwe zimathandiza kuti
3 zomwe zimangothandizira chabe
3 zomwe zikusonyeza kuti
3 zomwe zikuchititsa kuti
3 zomwe zidzachitike zidzakhala
3 zomwe zayikidwa kuti
3 zomwe zafotokozedwa kale
3 zomwe zachitika kale
3 zomwe ndi zofunika
3 zomwe mafumu angatsate
3 zomwe anthu amagwiritsa
3 zomwe ali nazo
3 ) zomwe
3 zomveka bwino komanso
3 ZOMANGAMANGA PA ZACHILENGEDWE
3 zolinga za ntchito
3 zolinga za ndondomeko
3 zolinga zake zochepetsa
3 zolimbana ndi kachirombo
3 Zolengeza Ndondomeko ya
3 zokopa alendo ndi
3 zokokedwa ndi nyama
3 zokhudza zachilengedwe paboma
3 zokhudza ulamuliro wabwino
3 zokhudza kayendetsedwe ka
3 zokhudza dziko lonse
3 zokhudza chitetezo ndi
3 zokhudza ana amasiye
3 zokhazo zimene zili
3 zojambula zoonetsa maliseche
3 zojambula za maliseche
3 zogwirira ntchito zake
3 zogwirira ntchito pa
3 zofunikira kwambiri ndipo
3 zofunika luso lapadera
3 Zofunika Kwambiri Zosamalira
3 zofunika kwambiri kuti
3 zodzitetezera m'thupi zikatha
3 zodzitetezera ku kachirombo
3 zochokera ku ulimi
3 zochitira kalondolondo wa
3 zochepetsera umphawi zimene
3 Zizindikiro M’mene zilili
3 zizikhala m’manja mwa
3 zitha kugwiritsidwa ntchito
3 zisanu ndi ziwiri
3 zisanu ndi imodzi
3 zipani za ndale
3 zipangizo zomwe zilipo
3 zipangizo zochepa zimene
3 zipangizo zimene zimagwiritsidwa
3 zipangizo zimene zilipo
3 zipangizo zaboma ndi
3 zipangizo komanso ndalama
3 zinthu zowonongeka pa
3 zinthu zothandizira anawo
3 zinthu zopereka mphamvu
3 zinthu zonse zofunikira
3 zinthu zomwe zili
3 zinthu zochokera ku
3 zinthu zina zachilengedwe
3 zinthu zikuyendera ndi
3 zinthu zachilengedwe (
3 zinthu kapena katundu
3 zining'a ndi mikuluwiko
3 zingadze kamba ka
3 zina zopezera chuma
3 zina zomwe zimangothandizira
3 zina zomwe kachiromboka
3 zina zokhudza kachirombo
3 zinayikidwa mu dongosolo
3 Zinali ngati kutulo
3 zimene zingadze kamba
3 zimene zimaperekedwa ku
3 zimene zikukhudza miyoyo
3 zimene zidzathandize kuti
3 zimene tinaphunzira kuchokera
3 zimathandiza kuti anthu
3 zilizonse momukakamiza mu
3 zilipo pakali pano
3 ZILILI PANOPA MOMWE
3 zikuyendera ndi kuwunika
3 zikugwiritsidwira ntchito ndi
3 zikugwiritsidwa ntchito mokwanira
3 zikugwiritsidwa ntchito bwino
3 zikatha ngakhale chimfine
3 zidzakwaniritsidwa kudzera mu
3 za ziphuphu ndi
3 zazing’onozing’ono zokwezera chuma
3 zawo m’dziko muno
3 za umoyo zomwe
3 za umoyo wa
3 za ulimi ndi
3 za udindo wa
3 zatsiku ndi tsiku
3 za pulojekitiyo pa
3 za pulojekiti imene
3 za ntchito zomwe
3 ZA NTCHITO ZACHITUKUKO
3 za momwe ulili
3 za mitundu ina
3 za misika ya
3 za misewu la
3 zam’dziko woyang’anira ntchito
3 zambiri zomwe zimachititsa
3 zambiri kuchokera kwa
3 za mavuto awo
3 za maphunziro a
3 za malimidwe ndi
3 za madzi ndi
3 za madzimadzi za
3 za mabizinezi aang’onoang’ono
3 zakuti ali ndi
3 za kusintha kwa
3 zake zochepetsa umphawi
3 zaka zisanu (
3 zaka zilizonse momukakamiza
3 zaka za pakati
3 za katangale ndi
3 za imfa ya
3 zafotokozedwa mu Nsanamira
3 zachuma ndi cholinga
3 zachuma ndi chisamaliro
3 za chuma chaboma
3 za Chiyankhulo Zining'a
3 za chiwerewere za
3 zachiwerewere ndi mwana
3 zachiwerewere ( kukhudza
3 zachitukuko zoti anthu
3 za chitukuko za
3 zachitukuko pa za
3 zachitukuko pachikhalidwe cha
3 za chitukuko ndi
3 ZACHITUKUKO CHA ZOMANGAMANGA
3 zabwino zothandiza kuti
3 zaboma zagwiritsidwira ntchito
3 Zabizinezi Ndi Luso
3 za atsogoleri andale
3 za anthu onse
3 za anthu a
3 za ana a
3 Yoyendetsa Ndi Kuyang'anira
3 yoyang’anira za kuwerengera
3 yoyang’anira momwe ntchito
3 yoyang’anira momwe ndondomeko
3 yowunikira zotsatira za
3 yowunika zotsatira zantchito
3 yowunika pulojekiti ya
3 yowongolera ntchito zosiyanasiyana
3 yowona za ngozi
3 yowona za chuma
3 yowona za chitukuko
3 younika momwe ntchito
3 younika momwe ndondomeko
3 yophunzitsa anthu za
3 yopereka mphamvu zochitira
3 yopereka mphamvu ndi
3 yomwe cholinga chake
3 yomva maganizo a
3 yokonza ndondomeko yochepetsera
3 yokhazikitsa pulojekiti ya
3 yokhazikitsa ndondomeko za
3 yokhazikitsa Ndondomeko ya
3 yochepetsera umphawi zikuyendera
3 yochepetsera umphawi yomwe
3 yochepetsera umphawiyi yayendera
3 yochepetsera umphawi yayendera
3 yochepetsera umphawi idzakhala
3 yochepetsa umphawi m’dziko
3 years
3 ya zotsatira za
3 ya zinthu ndi
3 ya zachuma ndi
3 yaying’onoing’ono ya m’madera
3 yayikulu ndi yakuti
3 yayamba ya Wodandaula
3 ya ulamuliro wa
3 ya Pulojekiti ya
3 ya pulezidenti ndi
3 ya Pino Kodi
3 ya Phunziro Kumbutsani
3 Ya Ntchito zachitukuko
3 Yankho Nkhani yomasulira
3 Yankho – Nkhani
3 ya Nduna za
3 ya mchimwene wake
3 ya matenda a
3 ya malamulo ndi
3 ya Maboma aang'ono
3 ya kaweruzidwe ka
3 ya kagwiridwe ka
3 ya kafukufuku wa
3 YACHITUKUKO CHA ZOMANGAMANGA
3 yachitukuko cha zomangamanga
3 ya Bwana Mkubwa
3 ya ana amasiye
3 woyendetsa ntchito za
3 woyankhula za kukhosi
3 woyang’anira ntchito zochepetsa
3 Woweruza asaina atapereka
3 Woweruza apereka chiweruzo
3 Woti Ukwaniritsidwe Pa
3 woti chilango chake
3 wotenga nawo gawo
3 wotenga mbali pa
3 Wotanthauzira ndi kukonzanso
3 wophunzira bwino ntchito
3 wopeza madzi abwino
3 womwe ulipo pakati
3 wolowetsa ndale mu
3 wokhala ndi tizilombo
3 wokhala ndi kuchita
3 wogwira ntchito za
3 Wofananitsa Kufunika kwa
3 wochokera ku ulimi
3 wochita naye za
3 wina PITANI KUCHIPATALA
3 ; wina Mayi
3 wina kuti akukhudzeni
3 wina kapena mwakhudza
3 wa zotsatira zimene
3 wa zam’dziko woyang’anira
3 wa za malimidwe
3 wawo wa tsiku
3 wanu ( kutero
3 wa ntchito zosiyanasiyana
3 wa ngongole komanso
3 wa mwamuna wa
3 wa mwamuna kapena
3 wa mkazi wochita
3 wamkazi wochepera zaka
3 wa mkazi wa
3 wa mbewu ndi
3 wamaliza mulandu wake
3 wa magazi anu
3 wa mabungwe ndi
3 wa Komiti ya
3 wake ku ntchito
3 wa katangale ndi
3 wa kalabu yolimbana
3 wa chipani chimodzi
3 wa chibadwidwe wa
3 wa chibadwidwe Pali
3 wa anthu komanso
3 wa anthu ena
3 wa anthu (
3 wa a Jana
3 vuto la kuperewera
3 vuto la kuchepa
3 Vuto lake linali
3 Vomerani maganizo olondola
3 various years
3 ( various years
3 uwu unali mwayi
3 utali wa nthawi
3 uphungu kwa anthu
3 United Nations yowona
3 unduna wa zamalimidwe
3 Unduna wazachuma ndi
3 Umu ndi mmene
3 umuna / ukazi
3 UMPHAWI M’DZIKO MUNO
3 umenewu ndi izi
3 umene uli ndi
3 umene munthu ali
3 Umboni wathu pa
3 uliwonse ndi mwana
3 uliwonse kwa mwana
3 ulimi wothirira pa
3 ulimi kwa anthu
3 ulimi chifukwa cha
3 ulendo wa ku
3 ulemu umene munthu
3 ulamuliro wa ntchito
3 ulamuliro wa chipani
3 ukwaniritsidwe pa maphunziro
3 ukupezeka mu gawo
3 uku ndi uku
3 uku ndi KUONONGA
3 uku ndi KUGWIRIRA
3 uku ndi KUBA
3 Ufulu wogwira ntchito
3 ufulu wa chibadwidwewu
3 Ufulu wa Chibadwidwe
3 Ufulu wa anthu
3 Ufulu wa ana
3 Ufulu umenewu ndi
3 udzakhala ndi udindo
3 udindo wa ntchito
3 UDINDO WA MAFUMU
3 udindo wake ku
3 Udindo wa boma
3 thupi lanu m'kamwa
3 thumba la ngongole
3 theka la anthu
3 thandizo kuchokera ku
3 Tengani makope ya
3 tafotokozera mu mutu
3 sukulu zokhazikitsidwa ndi
3 sukulu za pulayimale
3 Sonjo ! Sonjo
3 ! Sonjo !
3 siosawuka Osawuka Amene
3 si nzika zadziko
3 si aboma omwe
3 sayendetsedwa ndi boma
3 sangathe kupindula ndi
3 saini ndi tsiku
3 sabata zisanu ndi
3 pulojekitiyi idzapereka ndalama
3 pulojekiti ya zomangamanga
3 pulojekiti ya zachitukuko
3 Pulojekiti Ya Ntchito
3 pulojekiti ya Chitukuko
3 Prosecutor ) afunsa
3 poyendetsa nkhani za
3 powonetsetsa kuti ntchito
3 popereka maganizo awo
3 pomva maganizo a
3 pomukakamiza kapena kumuopseza
3 polimbikitsa ufulu wachibadwidwe
3 pokonzanso ntchito za
3 pokonza ndondomeko ndi
3 pokonza dongosolo la
3 pokhapo Kuzungulira dera
3 pokambirana ndi ophunzira
3 pogwira ntchito ndi
3 pofuna kuti anthu
3 pofuna kuthandiza anthu
3 pofuna kuteteza ufulu
3 pofuna kupeza ndalama
3 pofuna kukwaniritsa zosowa
3 pofuna kukwaniritsa zolinga
3 pofuna kukwaniritsa cholinga
3 pofuna kudziwa ngati
3 pochita zinthu izi
3 Phunziro Ophunzira awerengenso
3 Phunziro Kumbutsani ophunzira
3 phindu la ndondomeko
3 pena ndi pena
3 pelesenti ya makomo
3 pelesenti ali ndi
3 pa zotsatira za
3 pa zochitika zonse
3 pa zochitika za
3 pa zinthu zambiri
3 pa zifukwa zina
3 pa zifukwa izi
3 pa zaka zitatu
3 pa umphawi waukulu
3 pa ulamuliro wa
3 Patuma anali ndi
3 Patsogolo Mwayi Wopeza
3 patsogolo mwayi wopeza
3 patsogolo mwayi wa
3 patapita masabata awiri
3 pa Pulojekiti ya
3 panu munthu agonane
3 pa ntchito zofunika
3 pa ntchito zazing’onozing’ono
3 pa ntchito zachitukuko
3 pa ntchito yothandiza
3 pa ntchito ndi
3 pa nsanamira iliyonse
3 pa nkhani zokhudza
3 Pang'ono kwambiri Pang'ono
3 pa ndondomeko yowunika
3 pa ndalama zomwe
3 pa mutu womwe
3 ) pa mphunzitsi
3 pamoyo wa munthu
3 pa mlingo wovomerezeka
3 pa mfundo zokhudza
3 Pamenepa tikutanthauza kuti
3 pamene kuli kofunikira
3 Pamela ndi Rute
3 pa maphunziro apamwamba
3 Pamalo pokhapo Kuzungulira
3 Pali zinthu zambiri
3 Pali kugwirizana pakati
3 Pali chiyerekezo chakuti
3 pali chiyembekezo chakuti
3 pakhomo panu munthu
3 pakhomo paja panali
3 pakayendetsedwe ka ntchito
3 pakati pa zotsatira
3 pakati pa umphawi
3 pakati pa mayiko
3 pakali pano Zofunika
3 pakagwiridwe ka ntchito
3 pa kagwiridwe ka
3 pa kafukufuku ndi
3 pa kachitidwe ka
3 pa iwo okha
3 Pafupi ndi malo
3 Padzakhalanso kuwonetsetsa kuti
3 pa dongosolo la
3 pachitukuko cha dziko
3 pa chilengedwe komanso
3 Pa chifukwa chimenechi
3 pa chaka cha
3 pa boma Kukhazikitsa
3 pa anthu ogwira
3 pa anthu ndi
3 pa anthu kapena
3 ) pa
3 ozunguza bongo a
3 Oyimbidwa mulandu kuti
3 Oyimbidwa mulandu apereke
3 Oyimbidwa mulandu afunsa
3 oyendetsa ntchito zazing’onozing’ono
3 oyang'anira ntchito zokhudza
3 oyandikana ndi kumene
3 owonetsa zizindikiro zosiyanasiyana
3 osawuka ngati anthu
3 Osatetezedwa ku Mavuto
3 opuma pa ntchito
3 ophunzira pa mphunzitsi
3 ophunzira mitundu ya
3 ophunzira mayankho okhoza
3 ophunzira kufunika kwa
3 ophunzira bwino ntchito
3 Ophunzira ayerekeze kupereka
3 Ophunzira awerenge ndakatulo
3 Ophunzira agawane mbali
3 opeza ndalama zochepa
3 onse osatetezedwa ku
3 onse ndi ofanana
3 onse a ntchito
3 onse amene akugwira
3 onse ali ndi
3 omwe ntchito yawo
3 omwe ngati aperekedwa
3 omwe mwamuna angagonane
3 omwe anali nawo
3 omwe amalithandiza dziko
3 omwe amadza munthu
3 omwe amabadwa amoyo
3 omwe akukhudzidwa ndi
3 omwe akhudzidwa ndi
3 omwe adzapindule ndi
3 olowa ndi kutuluka
3 okhudzana ndi mulandu
3 okhudza chikhalidwe chathu
3 okhoza ndi anzeru
3 okha ndi omwe
3 ogwira ntchito zamtunduwu
3 ogwira ntchito mu
3 ogwira ntchito amene
3 Ofesi yoyendetsa ntchito
3 Ofesi ya Nduna
3 ofesi ya mkulu
3 odza kaamba ka
3 odwala ndi ntchito
3 odwala matenda a
3 nzika zadziko lino
3 nyumba ya malata
3 nyumba yamalamulo ndi
3 Nyumba ya malamulo
3 nthawi zambiri amakhala
3 nthawi yaitali bwanji
3 Nthawi ina yake
3 Nthambi yoyendetsa pulojekiti
3 ntchito zotsatira za
3 ntchito zothandiza pa
3 ntchito zothandiza kuti
3 ntchito zothandiza kusamalira
3 ntchito zosiyanasiyana zomwe
3 ntchito zosiyanasiyana za
3 ntchito zosiyanasiyana ndi
3 ntchito zosiyanasiyana komanso
3 ntchito zosamalira miyoyo
3 ntchito zokhudza malo
3 ntchito zokhazo zimene
3 ntchito zofunikira zokha
3 ntchito zofunikira monga
3 ntchito zinthu zomwe
3 ntchito zinthu zofunikira
3 ntchito zinthu zimene
3 ntchito zina zothandizira
3 Ntchito Zina Zosiyanasiyana
3 ntchito zina zachitukuko
3 ntchito zina ku
3 ntchito zimene boma
3 Ntchito Zazikuluzikulu Zachuma
3 ntchito zawo za
3 ntchito zawo ndi
3 ntchito zawo m’dziko
3 ntchito zawo komanso
3 ntchito zawo bwino
3 – Ntchito zaumoyo
3 ntchito za umisiri
3 ntchito za mtokoma
3 ntchito zam’boma ndi
3 ntchito za mapulojekiti
3 ntchito za malonda
3 ntchito za mabizinezi
3 ntchito zake komanso
3 ntchito zachitukuko zomangamangazo
3 ntchito zachitukuko zomangamangazi
3 Ntchito zachitukuko zomangamanga
3 NTCHITO ZACHITUKUKO CHA
3 ntchito za chipatala
3 ntchito za amuna
3 ntchito yoyendetsa ndi
3 ntchito yowunika ndi
3 ntchito yowona momwe
3 ntchito yotolera ndalama
3 ntchito yopereka uphungu
3 Ntchito yokonza ndondomeko
3 ntchito yokonza ndi
3 ntchito yokonza dongosolo
3 ntchito yokhazikitsa Ndondomeko
3 ntchito yokhazikitsa malo
3 ntchito yofalitsa mauthenga
3 ntchito yayendera pachaka
3 ntchito ya uhule
3 ntchito ya mu
3 ntchito yake moyenera
3 ntchito ya gulu
3 NTCHITO YACHITUKUKO CHA
3 ntchito pofuna kupititsa
3 ntchito pofuna kupeza
3 ntchito pamodzi ndi
3 ntchito pakati pa
3 Ntchito Ndondomeko ya
3 ntchito ndi ndalama
3 ntchito ndi mabungwe
3 ntchito ndi kuyang’anira
3 ntchito ndi boma
3 ntchito ndalama zokwana
3 ntchito ndalama zake
3 ntchito ndalama pa
3 ntchito mphamvu zake
3 ntchito motsatira malamulo
3 ntchito mfundo za
3 ntchito m’boma ndi
3 ntchito kudzera mu
3 ntchito katundu ndi
3 ntchito ka malo
3 ntchito chifukwa cha
3 ntchito amene ali
3 ntchito a anthu
3 ntchito
3 ntchafu kapena nyini
3 nsanamira imeneyi ndi
3 n'kumwalira ndi chimfine
3 nkhokwe ya zotsatira
3 nkhanza zachiwerewere (
3 nkhani zokhudza kusiyana
3 Nkhani yomasulira m'Chichewa
3 nkhani yochepetsa umphawi
3 nkhani ya uzimba
3 nkhani ya katundu
3 nkhani ya kachirombo
3 njira zowunikira zotsatira
3 njira zodzitetezera ku
3 njira zochepetsera umphawi
3 njira zochepetsera mavuto
3 njira zina zimene
3 njira zina monga
3 njira yopereka mphamvu
3 njira yayikulu yopezera
3 Njira yachitatu ndi
3 njira ina yopezera
3 Ngozi Zogwa Mwadzidzidzi
3 Ngati zili choncho
3 Ngati mwakakamizidwa kugonana
3 ngati muli ndi
3 ngakhale kuti pali
3 Ngakhale kuti ntchito
3 ngakhale chimfine chimakhala
3 ngakhale atavomera (
3 Nduna za Boma
3 ndondomeko zogwirira ntchito
3 ndondomeko zimene zilipo
3 ndondomeko za ntchitoyi
3 ndondomeko yosintha kayendetsedwe
3 NDONDOMEKO YOCHEPETSERA UMPHAWI
3 Ndondomeko ya dziko
3 ndondomeko ndi mfundo
3 ndi ziphuphu ndi
3 ndi zipangizo zaboma
3 ndi zipangizo komanso
3 ndi zinthu ziti
3 ndi zina zomwe
3 ndi zina )
3 ndi zakudya zina
3 ndi zaka zochepera
3 ndi zaka zitatu
3 ndi za chitukuko
3 ndi yemwe ali
3 ndiye maziko a
3 ndi wa ndale
3 ndi umoyo wabwino
3 ndi ufulu woyankhula
3 ndi ufulu wokhala
3 ndi ufulu umenewu
3 ndi ufulu umene
3 ndi tizilombo tamatendawo
3 ndipo pakali pano
3 ndipo nthawi yomweyo
3 ) ndiponso
3 ndipo munthuyo amafa
3 ndipo mapeto ake
3 ndipo ayankhe mafunso
3 ndipo awerenge nkhani
3 ndipo anthu osawuka
3 ndipo akambirane mfundo
3 ndi ophunzira kufunika
3 ndi ogwira ntchito
3 ndi nthawi ya
3 ndi nthambi ya
3 ndi ntchito zofunikira
3 ndi ntchito zake
3 ndi ntchito zachitukuko
3 ndi ntchito yomwe
3 ndi nkhani zina
3 ndi njira zothandiza
3 ndi njira yothandiza
3 ndi nduna zaboma
3 ndi ndondomeko zomwe
3 ndi ndondomeko za
3 ndi ndalama zokwanira
3 ndi mtundu wa
3 ndi mphamvu zomwe
3 ndi mphamvu pa
3 ndi mphambu zisanu
3 ndi moyo waphindu
3 ndi moyo nthawi
3 ndi moyo ndi
3 ndi momwe ulili
3 ndi momwe anthu
3 ndi mmodzi wa
3 ndi mlandu woti
3 ndi mkazi wina
3 ndi mkazi mmodzi
3 Ndi mkati mwa
3 NDI MIYAMBO YATHU
3 ndi miyambo ina
3 ndi mfundo zosiyanasiyana
3 NDI MFUNDO ZA
3 ndi mfundo yopereka
3 ndi mdzukulu wake
3 Ndi mchitidwe uliwonse
3 ndi mbali zonse
3 ndi mavuto a
3 ndi maunduna aboma
3 ndi maphunziro okhudza
3 ndi maphukusi a
3 ndi mankhwala ozunguza
3 ndi mankhwala ochiza
3 ndi malo ogona
3 ndi malamulo amene
3 ndi makomiti a
3 ndi makhalidwe abwino
3 ndi magawo a
3 ndi maganizo olakwika
3 ndi maganizo a
3 ndi mabungwe oyimira
3 ndi mabanja amene
3 ndi ma asembule
3 Ndi Luso Logwirira
3 ndi limodzi mwa
3 ndi kwa anthu
3 ndi kuzukuta zotsatira
3 ndi kuyika ndalama
3 ndi kuyezetsa mwakufuna
3 Ndi Kuyang'anira Pulojekiti
3 ndi kuyang’anira misewu
3 ndi kuyambitsa ntchito
3 Ndi Kuwunika Momwe
3 ndi kuti anthu
3 ndi kuthandiza kuti
3 ndi kusiyana kwa
3 ndi kusamalira malo
3 ndi kupindulira anthu
3 ndi kupindula ndi
3 ndi kuphunzitsa aphunzitsi
3 ndi kupezeka kwa
3 ndi kupereka mwayi
3 ndi kupereka chithandizo
3 Ndi kupempha wina
3 ndi KUONONGA )
3 ndi kulimbikitsa ndondomeko
3 ndi kulandira mauthenga
3 ndi kulamulanso kuti
3 ndi kukonzanso Pascal
3 ndi kukonza ndondomeko
3 ndi kukonza dongosolo
3 ndi kukhazikitsa ntchito
3 ndi kukhazikika kwa
3 ndi kukambirana mfundo
3 ndi KUGWIRIRA )
3 ndi kufuna kupititsa
3 ndikufuna kudzakhala dokotala
3 ndi kufalitsa nkhani
3 ndi kufalitsa mauthenga
3 ndi kuchita mapulani
3 ndi KUBA MUNTHU
3 ndi komiti ya
3 ndi kofunikira kwambiri
3 Ndikofunika kudziwa kuti
3 ndi kagulitsidwe ka
3 ndi kafukufuku amene
3 ndi Kachirombo ka
3 ndi imene ili
3 ndi gulu la
3 ndi ganizo loti
3 ndi ena a
3 ndi Edzi amadwala
3 ndi chuma choposa
3 ndi chokwera kwambiri
3 ndi chisamaliro komanso
3 ndi chisamaliro cha
3 ndi chikhulupiliro choti
3 ndi chikhalidwe chathu
3 ndi chifukwa chiyani
3 ndi chidwi chofuna
3 ndi chakuti ufulu
3 ndi bwenzi lake
3 ndi azakhali ake
3 ndi anzeru za
3 ndi anzake a
3 ndi anthu osawuka
3 ndi anthu ochepa
3 ndi ana awo
3 ndi ana atatu
3 ndi ana a
3 ndi ana )
3 ) ndi ana
3 ndi amuna ambiri
3 ndi a Mlauzi
3 ndi amayi pamodzi
3 ndi alangizi azaulimi
3 ndi akuluakulu a
3 ndi a Chipyoza
3 ndemanga pa za
3 ndemanga pa ntchitoyo
3 ndemanga pa mfundo
3 ndalama zothandiza pa
3 ndalama zonse zogwirira
3 ndalama zonse zimene
3 Ndalama zonse za
3 ndalama zomwe zimaperekedwa
3 ndalama zomwe zimagwiritsidwa
3 Ndalama zogwirira ntchito
3 Ndalama zochokera ku
3 ndalama zimene zinayikidwa
3 ndalama zimene zayerekezedwa
3 ndalama zambiri zomwe
3 ndalama zambiri ku
3 ndalama za ku
3 ndalama zagwiritsidwira ntchito
3 ndalama zaboma zagwiritsidwira
3 ndalama ya dziko
3 ndalama nthawi zonse
3 naye popanda chilolezo
3 nawo pa misonkhano
3 nawo ntchito zachitukuko
3 nawo ndi ntchito
3 nawo mu ntchito
3 Nations yowona za
3 National Roads Authority
3 m’zipatala za m’maboma
3 m’zaka za m’ma
3 mwini wake wa
3 mwayi wotenga ngongole
3 mwayi wopeza madzi
3 mwayi wogwira nawo
3 mwayi wofanana kwa
3 mwayi pakati pa
3 mwayi kwa aliyense
3 mwao akambirane ndi
3 mwana zojambula za
3 mwana wamkazi wochepera
3 mwana ndi mlandu
3 mwana kuti atenge
3 mwamuna wa zaka
3 mwamuna angagonane naye
3 mwa mayiko amene
3 mwakakamizidwa kugonana ndi
3 mwa izo ndi
3 mwa iwo okha
3 mu zojambula zoonetsa
3 muumuna ndi msambo
3 mu thumba la
3 munthu wina kuti
3 Munthu atha kudwala
3 munthu aliyense payekha
3 munthu aliyense ali
3 munthu ali nawo
3 munthu agonane ndi
3 mu nthawi yochepa
3 mu ntchito yopereka
3 mu nsanamira yachiwiri
3 mu nsanamira yachitatu
3 muno ndi kunja
3 muno la National
3 mu njira zosiyanasiyana
3 Mu ndondomeko yochepetsera
3 mu ndime zotsatirazi
3 ( mumapelesenti
3 mumapelesenti
3 muli ndi kachirombo
3 muli nako kale
3 Mulanje Traditional Appeal
3 mulandu kuti ali
3 mulandu kuti afunse
3 mulandu ipereka udindo
3 mulandu ipereka keyala
3 mulandu ipereka dzina
3 mulandu apereka umboni
3 mulandu apereka dzina
3 mulandu anamangidwapo kale
3 mukapereke ndemanga pa
3 Mukambirane ndi ophunzira
3 mu Dipatimenti yowona
3 mtundu uliwonse wa
3 mtundu uliwonse ndi
3 mtundu uliwonse kwa
3 mtsikana wochepera zaka
3 mtsikana aliyense kuti
3 mtima pa ntchito
3 mtima kwambiri pa
3 m'thupi zikatha ngakhale
3 mtengo wapatali ndi
3 m'tauni ya Mangochi
3 m'tauni ya Balaka
3 m’sukulu za sekondale
3 m’sukulu za pulayimale
3 msilikali wandende m’modzi
3 mpweya wokhala ndi
3 mpikisano pakati pa
3 mphunzitsi m’modzi wophunzira
3 mphamvu zomwe zimaperekedwa
3 Mphamvu zodzitetezera m'thupi
3 Mphamvu ya ndalama
3 MPHAMVU KU MABUNGWE
3 monga tafotokozera mu
3 monga momwe tafotokozera
3 monga ana amasiye
3 Momwe zikukhudzira miyoyo
3 momwe umphawi ulili
3 momwe tafotokozera mu
3 momwe ntchitoyo yayendera
3 momwe ndondomekoyi yayendera
3 momwe ndalama zikuyendera
3 momwe ndalama zagwiritsidwira
3 momwe miyoyo ya
3 momwe angagwiritsire ntchito
3 momukakamiza mu nyumba
3 molingana ndi ndondomeko
3 mogwirizana ndi zofuna
3 mogwirizana ndi momwe
3 mogwirizana ndi magulu
3 mogwirizana ndi mafumu
3 Moda ndi Chifundo
3 mnzake uja kuti
3 mnyamata ndi mtsikana
3 mmodzi wa anyamata
3 m'minda ya khofi
3 mmene zinthu zilili
3 m’mene zinthu zikuyendera
3 M’mene ulili umphawi
3 m’mene ulili umphawi
3 m’mbuyo chitukuko cha
3 m'Malawi muno ndi
3 m'magulu mwawo ndipo
3 m'magazi a munthu
3 m’madera momwe akukhala
3 m’madera am’midzi ndi
3 mlongo wake wa
3 Mlingo Woti Ukwaniritsidwe
3 mlingo wa kufunika
3 mlandu woti chilango
3 mlandu wa nkhanza
3 mkazi wochita naye
3 mkazi nkhanza zachiwerewere
3 mkazi momukakamiza ndi
3 miyoyo ndi luso
3 miyendo ndi manja
3 mitu yowongolera ntchito
3 misonzi inatsika m'masaya
3 misonzi chifukwa chakutha
3 misewu yaying’onoing’ono ya
3 misewu la National
3 mipeni ndi zipangizo
3 MILANDU YA NKHANZA
3 mikangano pakati pa
3 mgwirizano womwe ulipo
3 mgwirizano wa anthu
3 mgwirizano pa ntchito
3 mfundo zoyendetsera chuma
3 mfundo zosiyanasiyana zothandiza
3 mfundo zokhudza misonkho
3 mfundo zokamba za
3 mfundo zina zomwe
3 mfundo za demokalase
3 mfundo ndi malamulo
3 m’dziko muno ya
3 mchitidwe wolowetsa ndale
3 mchitidwe wogwira ntchito
3 mchimwene wake wa
3 Mboni yoyamba ipereka
3 m'banja la a
3 mbali zonse ziwiri
3 mbali pomanga mfundo
3 mbali pa ntchito
3 mbali mu zojambula
3 mbali mu zochitika
3 maziko a ntchito
3 mayi kunka kwa
3 mayiko omwe amapereka
3 mayeso a sitandade
3 Mawa lake mudzatenge
3 mavuto osiyanasiyana ziyenera
3 mavuto osiyanasiyana monga
3 mavuto osiyanasiyana m’dziko
3 mavuto osiyanasiyana kudzera
3 mavuto osiyanasiyana amene
3 mavuto onse omwe
3 mavuto omwe alipo
3 mavuto ena omwe
3 mavuto ena apadera
3 mavuto a zachuma
3 mavuto amene ana
3 Mauthenga kapena Zolengeza
3 matenda osiyanasiyana omwe
3 matenda omwe amadza
3 matenda okhudzana ndi
3 Mataya ndi munthu
3 MASIKU ATATU KUTI
3 masiku ano chifukwa
3 mapulojekiti pa boma
3 mapulojekiti ang'onoang'ono a
3 mapulani a ntchito
3 maphunziro kuti akhale
3 Maphunziro kufalitsa nkhani
3 maphunziro antchito zamanja
3 maphunziro a ntchito
3 maphunziro a luso
3 maphunziro a ana
3 Mankhwala a PEP
3 malo ogona ndi
3 malo Kutsogolera pa
3 malo a anthu
3 maliseche ( zosindikiza
3 maliseche ( nyini
3 maliseche ( mtumbo
3 maliseche ake )
3 malipoti ku Nthambi
3 malipiro a sukulu
3 malipiro a anthu
3 Malinga ndi m’mene
3 malinga ndi m’mene
3 malinga ndi m'mene
3 Malawi ( various
3 Malawi ndi limodzi
3 malamulo oyendetsera dziko
3 malamulo ndi mfundo
3 makope ya ophunzira
3 makope awo kuti
3 makolo ake ndi
3 makolo ake kuti
3 makilomita asanu Pang'ono
3 makampani ndi mabungwe
3 makampani ndi ena
3 makamaka m’madera am’midzi
3 makamaka kwa anthu
3 makamaka anthu osawuka
3 magulu osiyanasiyana pa
3 magulu ena a
3 magulu amene amagwira
3 magulu amene akukhudzidwa
3 magazi ndi ziwalo
3 magazi a wina
3 MAGAWO A PULOJEKITI
3 magawo aakuluakulu amene
3 maganizo awo pankhani
3 mafunso mboni yake
3 Madzulo atsiku limenelo
3 madzimadzi za m'thupi
3 madongosolo a ndalama
3 Madera amene ali
3 Mada ndi Patuma
3 madandaulo a anthu
3 Mada anaganiza kuti
3 mabungwe owona za
3 mabungwe othandiza pa
3 mabungwe obwereketsa ndalama
3 mabungwe ena ogwira
3 mabungwe amene si
3 mabungwe amene akuyimira
3 mabanja osawuka ndi
3 mabanja ndi magulu
3 Ma-asembule a paboma
3 Luso Logwirira Ntchito
3 luso la bizinezi
3 lowona za ziphuphu
3 lowona za misewu
3 lowona za matenda
3 lovomerezeka ndi anthu
3 loteteza ufulu wa
3 lomwe lilipo panopa
3 logwirira ntchito zosiyanasiyana
3 Logwirira Ntchito Zina
3 linali tsiku limene
3 limodzi ntchito ndi
3 limodzi mwa mayiko
3 limodzi la zinthu
3 lililonse lipereke mayankho
3 lililonse likachita malonje
3 lililonse la ntchito
3 likulu la boma
3 lidzakhale ndi udindo
3 lidzagwiritsa ntchito ndalama
3 latsatanetsatane la ndalama
3 LANU KAPENA CHIPATALA
3 la ntchito ndi
3 la ndondomeko za
3 land
3 la National Roads
3 la National Aids
3 la Malawi lakhala
3 lalikulu pa dziko
3 la kuperewera kwa
3 la Konsitityushoni ya
3 lake mudzatenge makope
3 la kasamalidwe ka
3 la kagwiritsidwe ntchito
3 kwenikweni pa ntchito
3 kwa ziphuphu ndi
3 kwa zinthu zofunikira
3 kwa ntchito zina
3 kwa ndalama zogwirira
3 kwa mwayi wa
3 kwa mwayi pakati
3 kwa mwana wochepera
3 kwa mkazi ndi
3 kwa miyoyo ya
3 kwa miyezi isanu
3 kwambiri Pang'ono Kwambiri
3 kwambiri pa miyoyo
3 kwambiri pa chitukuko
3 kwambiri n'kumwalira ndi
3 kwambiri m’madera akumidzi
3 kwambiri kwa anthu
3 kwa mayi kunka
3 kwa makolo ake
3 kwa anthu ovutika
3 kwa anthu okhudzidwa
3 kwa anthu kuti
3 kwa anthu ambiri
3 kwa amene ali
3 kwa a Hedi
3 Kuzungulira dera losachepera
3 Kuzungulira dera loposa
3 ku zipatala zazing’onozing’ono
3 kuyika padera ndalama
3 kuyezetsa mwakufuna kwawo
3 kuyeza kachirombo ka
3 ( kuyerekeza )
3 Kuyang'anira Pulojekiti Ya
3 kuyang’anira momwe ndalama
3 kuyamba kugwiritsa ntchito
3 Kuwunika zotsatira za
3 Kuwunika ndi kukonzanso
3 kuwunika momwe zayendera
3 kuwunika momwe ndondomeko
3 kuwonjezera mwayi wa
3 kuwonetsetsa kuti ndalama
3 kuwonetsetsa kuti m’zipatala
3 kuwonetsetsa kuti miyoyo
3 kuwonetsetsa kuti malo
3 kuwonetsetsa kuti ana
3 kuwonetsetsa kuti akayidi
3 kuwerengera kwa ndalama
3 kutukula miyoyo yawo
3 kutukula miyoyo ya
3 kutukula luso la
3 kuti zomwe amachitazo
3 kuti zipangizo zimene
3 kuti zinthu zomwe
3 kuti zikhale zogwirizana
3 kuti wamaliza mulandu
3 kuti uwu unali
3 kuti umphawi uchepe
3 kuti pasamakhale kusiyana
3 kuti pali zipangizo
3 kuti pali njira
3 kuti pali mgwirizano
3 kuti pakhomo panu
3 kuti pakhale mfundo
3 kuti oyimbidwa mulandu
3 kuti nthawi zina
3 kuti ntchito zosamalira
3 kuti ntchito zina
3 kuti ntchito zaboma
3 kuti ntchito yokonza
3 kuti ndili ndi
3 kuti ndi kofunika
3 kuti mwina watenga
3 kuti muli ndi
3 kuti mphamvu ya
3 kuti m’dziko muno
3 kuti mbali zonse
3 Kuti mavuto amenewa
3 kuti Kondi adali
3 kuti Edzi ilibe
3 kuti chuma cha
3 kuti cholinga cha
3 kuti chitukuko chikwere
3 kuti chitukukochi chichitike
3 kuti azipeza ndalama
3 kuti azigwiritsa ntchito
3 kuti azichita zinthu
3 kuti atenge nawo
3 kuti apite kunyumba
3 kuti apindule ndi
3 kuti apeze zinthu
3 kuti apereke ndalama
3 kuti anthu wamba
3 kuti anthu ochita
3 kuti anthu azipeza
3 kuti anthu athe
3 kuti anthu atenge
3 kuti anthu ali
3 kuti anthu akuwuzidwa
3 kuti ana ambiri
3 kuti ana amasiye
3 kuti a Mlauzi
3 kuti akukhudzeni kapena
3 kuti akugwirizana ndi
3 kuti akalandire uphungu
3 kuti afunse mafunso
3 kuti adziwe ngati
3 ) kuti
3 kuthetsa mavuto amene
3 kuthandizira kapena kupititsa
3 Kuthandiza pa ntchito
3 kuthandiza anthu osawuka
3 kutha kwa malo
3 kuteteza ndi kulimbikitsa
3 kuteteza anthu osawuka
3 kutero ndi LEBANO
3 ( kutero ndi
3 Kusunga mkazi wa
3 kusunga mkazi momukakamiza
3 Kusunga mayi kapena
3 kusowa kwa ntchito
3 kusowa kwa ndondomeko
3 kusowa kwa chitetezo
3 kusowa kwa anthu
3 kusiyana ndi m’madera
3 kusiyana kwa mwayi
3 kusintha kwa malamulo
3 kusefukira kwa madzi
3 kusakhala ndi mwayi
3 kuresitiranti ya Bwana
3 ku pulayimale ndi
3 kuposa apo popanda
3 Kupititsa patsogolo ntchito
3 kupititsa patsogolo moyo
3 kupititsa patsogolo maphunziro
3 kupititsa patsogolo magwiridwe
3 Kupititsa mtsogolo uhule
3 kupita ku mabungwe
3 kupindula nawo ndi
3 Kuphunzitsa anthu za
3 kuphunzitsa anthu oyang’anira
3 kuphunzitsa anthu ogwira
3 Kupeza zinthu zothandizira
3 kupeza njira zothandiza
3 kupeza njira zina
3 kupeza mwayi wa
3 Kupeza mwana wa
3 kupewa kuyambukira kwa
3 kuperewera kwa zipangizo
3 kuperewera kwa ndalama
3 kuperewera kwa luso
3 Kuperewera kwa chakudya
3 kuperewera kwa chakudya
3 Kupereka mwayi wofanana
3 Kupereka mphamvu kwa
3 Kupereka malipoti okhudza
3 kupereka chithandizo kwa
3 kupempha wina kuti
3 kuonetsa mwana zojambula
3 kuonetsa mwana maliseche
3 ku ofesi yoyendetsa
3 ku nyumba yamalamulo
3 ku Nthambi yoyendetsa
3 ku ntchito zofunikira
3 kunka kwa wina
3 kunka kwa mwana
3 kunali kofunika kuti
3 kumuopseza ( uku
3 Ku mbali yake
3 ku Mavuto Osiyanasiyana
3 ku maunduna amene
3 kumangidwa moyo wonse
3 ku malo ena
3 kumakhala kovuta kuti
3 ku madera kwathu
3 ku madera akumidzi
3 ku Madera a
3 kumachititsa kuti anthu
3 KU MABUNGWE OMWE
3 ku mabungwe amene
3 ku maboma aang'ono
3 ku mabanja osawuka
3 kulosera ndi kuzukuta
3 Kulola kuti pakhomo
3 kulimbikitsa ufulu wa
3 kulimbikitsa ndondomeko zothandiza
3 kulimbikitsa mgwirizano pakati
3 Kulimbikitsa Kugwiritsa Ntchito
3 kulimbana ndi mavuto
3 kulimbana ndi matenda
3 kukwaniritsa zosowa za
3 kukutanthauza kuti anthu
3 kukula kwa vutoli
3 kukula kwa mavuto
3 Kukula kwa malo
3 kukugwirani maliseche (
3 kukonzanso zomangamanga zina
3 kukonzanso Pascal J
3 kukonzanso ndondomeko yochepetsera
3 Kukonza njira zothandiza
3 kukonza maphunziro oyenera
3 ku Komiti yoyendetsa
3 ku Komiti yayikulu
3 kukokoloka kwa nthaka
3 kukhudza maliseche ake
3 ( kukhudza maliseche
3 ku khoti la
3 kukhazikitsa njira zothandiza
3 Kukhazikitsa ndi kupitiriza
3 Kukhazikika kwa ntchito
3 kukhalira limodzi ngati
3 kukhala ndi njira
3 kukhala maziko a
3 kukhala gawo la
3 kugwiritsidwa ntchito ndi
3 kugwiritsa ntchito mwayi
3 kugwiritsa ntchito mosavuta
3 kugwiritsa ntchito mfundo
3 kugwiritsa ntchito luso
3 kugwiritsa ntchito lamulo
3 kugwiritsa ntchito bwino
3 kugwira ntchito zimene
3 kugwira ntchito zawo
3 kugwira ntchito za
3 ) Kugwira ntchito
3 kugulitsa kwa zinthu
3 kugulitsa katundu wawo
3 kugonana ndi mtsikana
3 kugonana ndi mbale
3 kugonana naye popanda
3 Kufunika kwa Zinthu
3 kufuna kupititsa patsogolo
3 Kufotokoza tanthauzo la
3 kufika pachimake penipeni
3 kufalitsa nkhani zokhudza
3 kufala kwa matenda
3 kufala kwa kachirombo
3 kudziwa kuchuluka kwa
3 Kudzipereka kugonana ndi
3 kudzera mu ulimi
3 kudzera mu kukhazikitsa
3 kudzera mu Dipatimenti
3 kudzera mu bungwe
3 kudwala kwambiri n'kumwalira
3 ku Dipatimenti ya
3 kuchuluka kwa zinthu
3 ( kuchuluka kwa
3 kuchokera ku mabungwe
3 Kuchititsa maphunziro a
3 Kuchitira nkhanza za
3 Kuchitira mkazi nkhanza
3 Kuchita zosayenera ndi
3 Kuchita zinthu mosabisa
3 ) Kuchita zinthu
3 Kuchita zachiwerewere ndi
3 Kuchita za chiwerewere
3 kuchitapo kanthu pa
3 kuchita pa nkhani
3 kuchipinda cha Kondi
3 kuchipatala cha Queen
3 kuchepetsa vuto la
3 kuchepa kwa malo
3 kuchepa kwa anthu
3 ku bungwe lowona
3 ku Bungwe la
3 ku boma ndi
3 ku Blantyre (
3 ku Banki lalikulu
3 KUBA MUNTHU )
3 ku anthu komanso
3 komwe kamayambitsa matenda
3 komiti yaying'ono yoyang'anira
3 Komiti yayikulu pa
3 koma osapyola asanu
3 komanso zochitira kalondolondo
3 komanso pa nthawi
3 komanso ntchito zina
3 komanso ntchito za
3 komanso ndondomeko yowunika
3 komanso ndalama zimene
3 komanso kuti pakhale
3 komanso kupereka mwayi
3 komanso kukhala ndi
3 komanso kuchepetsa umphawi
3 komanso Dongosolo la
3 komanso chifukwa choti
3 komanso atsogoleri a
3 komanso anthu ena
3 ) komanso
3 koma akhoza kuletsa
3 khumi ndi asanu
3 Khoti laling'ono la
3 Khama ndi Polina
3 ka zachilengedwe ya
3 ka zachilengedwe ndi
3 kayendetsedwe ka makampani
3 kawuniwuni wa ntchito
3 Kawundula Wofananitsa Kufunika
3 Kawundula wofananitsa kufunika
3 katundu wochokera mu
3 katundu ndi zipangizo
3 KATANGALE NDI ZIPHUPHU
3 kasamalidwe ka ndalama
3 kapena zinthu za
3 kapena ukwati ukatha
3 kapena nyini )
3 kapena mwakhudza magazi
3 kapena munthu wina
3 kapena mtsikana aliyense
3 kapena mayi yemwe
3 kapena malo ena
3 kapena magulu amene
3 kapena kusunga mkazi
3 kapena kupititsa mtsogolo
3 kapena kumuopseza (
3 kapena kukugwirani maliseche
3 kapena khalani tcheru
3 kapena choonetsa maliseche
3 KAPENA CHIPATALA CHACHIKULU
3 kapena chifukwa cha
3 kapena akazi awo
3 ka ntchito zachuma
3 ka ndondomeko ya
3 ka miyala ya
3 Kambiranani matanthauzo a
3 ka matenda a
3 kalata yochokera kwa
3 kakweredwe ka chuma
3 kakhalidwe ka malo
3 ka HIV koma
3 ka HIV chifukwa
3 Kagwiritsidwe Ntchito ka
3 kagwiritsidwe kabwino ka
3 kagwiridwe kabwino ka
3 kagawidwe ka katundu
3 kafukufuku wa m’makomo
3 kachirombo koyambitsa matendawa
3 kachiromboka kapena ayi
3 kachiromboka kamakhala m'magazi
3 kachilombo ka HIV
3 kaamba ka matendawa
3 Izi zinachititsa kuti
3 izi zili chomwechi
3 Izi zikutanthauza kuti
3 Izi zidzakwaniritsidwa kudzera
3 Izi ndi monga
3 - Iyi ndi
3 Iye anazindikira kuti
3 iye amadziwa kuti
3 Iwo anali ndi
3 iwiri ya demokalase
3 inayamba kugwira ntchito
3 ina ya anthu
3 inagwiritsa ntchito katundu
3 imfa za makanda
3 imfa za ana
3 imeneyi ndi kuwonetsetsa
3 IMBANI FONI IYI
3 imapereka mwayi kwa
3 ( ii )Anthu
3 ( ii )
3 Ichi n'chifukwa chake
3 ( i )Anthu
3 ( i )
3 HIV ndi Edzi
3 gulu lililonse likatha
3 gulu lililonse likachita
3 Gule wa Beni
3 Gombe la mtsinje
3 Gawo la mapulojeketi
3 Eya Pamalo pokhapo
3 Environmental Management Act
3 ena oyandikana ndi
3 ena onse omwe
3 ena onse okhudzidwa
3 ena omwe si
3 ena omwe ali
3 ena okhudzidwa ndi
3 ena mwa iwo
3 ena a ntchito
3 ena amene ndi
3 ena amene akukhudzidwa
3 ena aliwonse omwe
3 Eeeeh eeeeh eeeeh
3 eeeeh eeeeh eeeeh
3 Edzi koma akhoza
3 Edzi kapena ayi
3 Edzi amadwala matenda
3 Dziko Lonse Lapansi
3 dziko lino monga
3 dziko lino komanso
3 DONGOSOLO NDI MFUNDO
3 Dongosolo latsatanetsatane la
3 dongosolo la chuma
3 dokotala wa ana
3 Dipatimenti Yoyendetsa Ndi
3 dama kapena malo
3 Dalitso anali ndi
3 Court ) linasintha
3 Commission ( NAC
3 chuma ndi miyoyo
3 chuma ndi chitukuko
3 chuma chokomera anthu
3 chuma chikwere mokomera
3 chuma chamasiye kapena
3 chuma cha masiye
3 Chuma cha dziko
3 chuma chaboma ndi
3 chuma cha boma
3 chuma cha anthu
3 choonetsa maliseche (
3 Chongani ndi kukambirana
3 chomwe ndi chokwera
3 chomwe chili pa
3 cholinga chogonana naye
3 cholinga cha ntchito
3 cholaula kapena choonetsa
3 chokhala mwamuna kapena
3 chiweruzo mu Khoti
3 chiwerewere za mtundu
3 chiwerengero cha ophunzira
3 Chiwerengero cha mabanja
3 chiwerengero cha akazi
3 ( chiwerengero cha
3 chiwalo chilichonse cha
3 chitsiru kapena wozerezeka
3 chithandizo ku dziko
3 Chitetezo ndi Chilungamo
3 chitetezo chofanana pa
3 chisamaliro komanso chithandizo
3 chisamaliro cha umoyo
3 chisamaliro cha miyoyo
3 chisamaliro cha anthu
3 chisamaliro cha ana
3 chipukuta misonzi chifukwa
3 CHIPATALA CHACHIKULU PASANATHE
3 chipani cha ndale
3 chinaperekedwa pa mulandu
3 chimwemwe chili tsaya
3 chimodzi mwa izi
3 chimfine chimakhala choopsa
3 chimangirizo pa mutu
3 CHILUNGAMO CHA ANA
3 chilungamo cha ana
3 chilolezo chake (
3 chilichonse cha thupi
3 chikwere mokomera anthu
3 Chifundo samadziwa kuti
3 Chifundo ndi a
3 chifukwa chokhala mwamuna
3 chifukwa cha umphawi
3 chifukwa chakuti ali
3 chifukwa cha kuperewera
3 chifukwa cha kukula
3 chifukwa cha anthu
3 chifukwa anthu ambiri
3 chifukwa a Kalirani
3 chidwi cha boma
3 chibwenzi chake ndi
3 chibadwidwe ku Malawi
3 cha zomangamanga Kuvomereza
3 cha zomangamanga kuti
3 cha zomangamanga komanso
3 cha umoyo wa
3 cha ulemu umene
3 cha thupi lanu
3 cha Queen Mary
3 cha phunziroli ndi
3 cha ophunzira pa
3 cha nsanamira imeneyi
3 cha mfundo yopereka
3 cha mavuto ena
3 cha mavuto amenewa
3 chakuti ndalama zogwirira
3 chakuti mwamuna apereke
3 chakuti anthu ambiri
3 cha kusowa kwa
3 chakudya chopatsa thanzi
3 chake ( uku
3 chachikulu cha TB
3 cha anthu ya
3 CHA ANTHU PHUNZIRO
3 cha anthu odwala
3 cha anthu Kukhazikitsa
3 CHA ANTHU Cholinga
3 cha anthu aakuluakulu
3 cha anthu ;
3 cha ana amasiye
3 cha ana (
3 cha amayi omwalira
3 bwino za ntchito
3 bwino ntchito yake
3 bwino ntchito komanso
3 bwino momwe ntchito
3 bwino lomwe kuti
3 bwino kuti anthu
3 bwino komanso kuti
3 Bwana Mkubwa kuja
3 bwalo la mlandu
3 bungwe la TEVET
3 bungwe la NSO
3 bungwe la IMF
3 bungwe la ESCOM
3 bungwe la ADMARC
3 boma ndi magulu
3 boma ndi anthu
3 boma lizigwiritsa ntchito
3 boma lili ndi
3 boma likugwiritsa ntchito
3 boma lidzalimbikitsa ntchito
3 boma lidzalimbikitsa anthu
3 boma lidzakonza ndi
3 boma Kukhazikitsa Ndondomeko
3 Blantyre District Traditional
3 Blantyre ( Blantyre
3 banja ndi mwamuna
3 bambo a mkazi
3 azitha kugwira nawo
3 a zining'a ndi
3 a zining'a kunyumba
3 a zigawo zosiyanasiyana
3 a zaka za
3 A Zachuma Ndi
3 Ayi Eya Pamalo
3 awo ogwira ntchito
3 awonetsetse kuti anthu
3 awo kuti achongerane
3 awerenge nkhani yonse
3 Awa ndi malo
3 awa ndi malo
3 atsogoleri a zipani
3 atsogoleri a dziko
3 athandize ndi kupereka
3 atha kudwala kwambiri
3 atavomera ( uku
3 ATATU KUTI MUKALANDIRE
3 atatu koma osapyola
3 a sukulu zakwacha
3 asinthane makope awo
3 asanu Pang'ono kwambiri
3 asanu osankhidwa pa
3 asanu Kuzungulira dera
3 ART komwe angakuthandizeni
3 apo popanda chilolezo
3 aphunzitsi ndi anthu
3 apezeka ndi kachirombo
3 apereka umboni wake
3 apereka keyala yake
3 A PEP OMWE
3 apakati ndi oyamwitsa
3 a ophunzira mukachonge
3 aone ngati ali
3 anzeru za umunthu
3 anyamata kapena asungwana
3 anthu za ufulu
3 anthu za kuyipa
3 anthu wamba mphamvu
3 anthu wamba komanso
3 anthu pa nkhani
3 anthu osawuka amagwira
3 anthu osatetezedwa ku
3 anthu opuma pa
3 anthu onse za
3 anthu onse omwe
3 anthu onse okhudzidwa
3 anthu onse ogwira
3 anthu onse ndi
3 anthu onse m’dziko
3 anthu onse kuti
3 anthu omwe si
3 anthu omwe anali
3 anthu omwe alibe
3 anthu omwe akugwira
3 anthu olemera kwambiri
3 anthu okalamba ndi
3 Anthu ogwira ntchito
3 anthu odziwa bwino
3 anthu odwala matendawa
3 anthu ochita mabizinezi
3 anthu ochepa amene
3 anthu ndi wa
3 anthu ndi makampani
3 anthu malo Kutsogolera
3 anthu malo ku
3 anthu kuti azigwira
3 anthu kuti asiye
3 anthu Kukhazikitsa Ndondomeko
3 Anthu ena omwe
3 anthu ena chifukwa
3 ANTHU Cholinga cha
3 anthu azitha kupeza
3 anthu azisangalala ndi
3 anthu awo ogwira
3 anthu atenge kachirombo
3 anthu a pantchito
3 anthu a mudzi
3 anthu am’madera akumidzi
3 anthu a m'madera
3 anthu a mitundu
3 anthu amene apindule
3 anthu amene amasamalira
3 anthu amene akutenga
3 anthu am’deralo ndi
3 anthu ambiri m’dziko
3 anthu ambiri m'dziko
3 anthu ambiri komanso
3 anthu ambiri azitha
3 anthu ambiri ali
3 a ntchito zamanja
3 angadze kamba ka
3 a )Ndondomeko ya
3 a ) Ndondomeko
3 ( a )Ndondomeko
3 a ndalama zogwirira
3 anawauza atsikanawo kuti
3 anauza anthu kuti
3 anauza akazi awo
3 a Nanyoni adali
3 ANA NDI AMAYI
3 anali pa banja
3 anali ochokera ku
3 anali ndi mantha
3 anali ndi chitsimikizo
3 anali ndi chibwenzi
3 anali ndi akazi
3 anali mu Fomu
3 anali mmodzi mwa
3 anali membala wa
3 anafa ndi Edzi
3 anachita chidwi ndi
3 ana azaka zisanu
3 ana amasiye zikuyendera
3 ana amasiye okulirapo
3 ana amasiye m’madera
3 ana amasiye m’dziko
3 a mudzi muja
3 a mitundu yosiyanasiyana
3 a mitundu ina
3 amenewa ndi omwe
3 amene ufulu wawo
3 Amene siosawuka Osawuka
3 amene siaboma ndi
3 amene sangathe kupindula
3 amene angafunsidwe ndi
3 amene angadze kamba
3 amene ana amasiye
3 amene amagwiritsa ntchito
3 amene akuyimira anthu
3 amene akuvutika ndi
3 amene akusamalira ana
3 amene akugwira nawo
3 amene akudwala matendawa
3 amene akuchita maphunzirowa
3 amene adzagwire ntchito
3 a m’chigawo chapakati
3 ambiri masiku ano
3 amayi oyembekezera ndi
3 Amayi Ndi Abambo
3 amayi apakati ndi
3 amayenera kukhala ndi
3 a mawu awa
3 a Mataya ndi
3 A Masamba anali
3 amapereka thandizo la
3 amapereka chithandizo ku
3 amalithandiza dziko lino
3 amakhala ndi mwayi
3 amakhala ndi anthu
3 amakhala m'manja mwa
3 amagwiritsa ntchito mankhwala
3 amagwira ntchito zaulimi
3 amadza munthu akatenga
3 amadwala matenda osiyanasiyana
3 amabadwa amoyo
3 aliyense kuti achoke
3 aliwose omwe amabadwa
3 aliwonse omwe mwamuna
3 ali ndi pakati
3 ali ndi mulandu
3 ali ndi mimba
3 ali ndi mboni
3 ali ndi anthu
3 ali mu Fomu
3 alimi a minda
3 ali ku Lilongwe
3 alibe mwayi wokwanira
3 alibe malo olima
3 alembi a maunduna
3 alembe chiganizo chomveka
3 alemba saini ndi
3 a Law Commission
3 akuyimira anthu wamba
3 akuwona kuti ndi
3 akuvutika ndi matendawa
3 A Ku Pulayimale
3 akukhudzeni kapena kukugwirani
3 akugwira ntchito bwino
3 akudza chifukwa cha
3 akudwala matenda a
3 a Komiti yayikulu
3 akhudzidwa ndi ngozi
3 akhale ndi mwayi
3 akhale m'magulu mwawo
3 ake ) popanda
3 akazi awo kuti
3 akazi awo anamwalira
3 akalembe matanthauzo a
3 akalembe chimangirizo pa
3 a kagwiritsidwe ntchito
3 a kachirombo ka
3 Aids Commission (
3 agonane ndi mwana
3 agogo ake akazi
3 afunsa mafunso Oyimbidwa
3 ) afunsa mafunso
3 a Edzi kapena
3 adzapindule ndi ntchitoyi
3 adzakhale ndi udindo
3 adamuuza Patuma kuti
3 a bungwe la
3 aboma ndi anthu
3 a boma ndi
3 aboma komanso amene
3 a boma komanso
3 aboma
3 Abambo ndi amayi
3 a anthu pa
3 a anthu osawuka
3 aakuluakulu a zaka
2 zoyenera pa ulamuliro
2 zoyenera kutsatidwa ndi
2 zoyenera kutsata potola
2 zoyenera kutsata polemba
2 zoyenera kuchita pa
2 zoyendetsera makampani kapena
2 zoyendetsera chuma chaboma
2 zoyendetsa ntchito zaboma
2 zoyendetsa dziko lino
2 zoyembekezera kuchokera kwa
2 ZOWUNIKIRA ZOTSATIRA ZA
2 zowongolera pa ntchito
2 zowayenera kapena kusawayenera
2 zowathandiza pa moyo
2 zovuta zambiri zokhudza
2 zovomerezera pulojekiti iliyonse
2 zovomerezeka ; Kugawa
2 zotukulira miyoyo ya
2 zotukula miyoyo ya
2 zotukula luso ndi
2 zotsatirazi zidzagwiritsidwa ntchito
2 zotsatira zina zomwe
2 zotsatira zina za
2 zotsatira zimene zingadze
2 zotsatira zimene zili
2 zotsatira zimene akuganiza
2 zotsatira za tchito
2 ZOTSATIRA ZA PULOJEKITI
2 Zotsatira za Pulojekiti
2 zotsatira za Oyimbidwa
2 zotsatira za ntchitoyi
2 zotsatira za mitundu
2 zotsatira za mayeso
2 zotsatira za magazi
2 zotsatira za kuyezetsa
2 Zotsatira zakuwunika zikusonyeza
2 zotsatira za kupimidwako
2 Zotsatira zake zinasonyeza
2 Zotsatira zake zinali
2 zotsatira zake zinali
2 zotsatira zake pachilengedwe
2 zotsatira zachindunji ndi
2 zotsatira zabwino za
2 - zotsatira za
2 zotsatidwa poyendetsa ntchito
2 ) Zoti zikwaniritsidwe
2 zoti zichitike ;
2 zoti pasamakhale kusiyanitsa
2 ) Zoti
2 zothetsera mavuto amene
2 Zothandiza Pantchito Zosiyanasiyana
2 zothandiza pa ntchitoyi
2 zothandiza kuyendetsa ndi
2 zothandiza kuti ntchito
2 zothandiza kuti chitukuko
2 zothandiza kusamalira miyoyo
2 zothandiza kupititsa patsogolo
2 zothandiza kupewa kachirombo
2 zothandiza kukweza chuma
2 zothandiza anthu kupeza
2 zotengedwa kudzera mu
2 zosowa za ana
2 zosowa za alimi
2 zosiyanasiyana zoyang’anira momwe
2 zosiyanasiyana zomwe cholinga
2 zosiyanasiyana zochokera kumatenda
2 zosiyanasiyana zimene zikukhudza
2 zosiyanasiyana za mu
2 zosiyanasiyana za boma
2 zosiyanasiyananso monga kuphika
2 zosiyanasiyana ndi kupereka
2 zosiyanasiyana ; ndi
2 zosiyanasiyana monga matenda
2 Zosiyanasiyana Monga Kuphika
2 zosiyanasiyana molingana ndi
2 zosiyanasiyana m’dziko muno
2 Zosiyanasiyana kwa Anthu
2 zosiyanasiyana Kupereka mapulani
2 zosiyanasiyana ku makhonsolo
2 zosiyanasiyana ku ma
2 zosayenera kapena kupeza
2 zosavuta kugwiritsa ntchito
2 zosasiyanitsa pakati pa
2 zosamalira zachilengedwe ndi
2 zosamalira moyo wa
2 zosamalira komanso zochitira
2 zosamalira anthu odwala
2 zosamalira anthu ndi
2 zosamalira anthu mu
2 zosamalira ana m’madera
2 zopereka mphamvu ya
2 zoonetsa maliseche za
2 zonse zopeza ndi
2 zonse zomwe munthu
2 zonse zokhudza chitetezo
2 zonse zimene boma
2 zonse zimene anthu
2 zonse za ndondomeko
2 zonse zadziko lino
2 zonse amakhala ndi
2 Zongokonzedwa Bilo ya
2 zomwe ziri mu
2 zomwe zingawonekere kwambiri
2 zomwe zingathe kuwonongeka
2 zomwe zingathe kusinthidwa
2 zomwe zingathandize kuti
2 zomwe zingapindulire anthu
2 zomwe zingagwiritsidwe ntchito
2 zomwe zinachititsa kuti
2 zomwe zimayamba munthu
2 zomwe zimapezekapezeka mochuluka
2 zomwe zimaperekedwa kwa
2 zomwe zimaletsa anthu
2 zomwe zimalandira chithandizo
2 zomwe zimachitika ku
2 zomwe zilipo pakali
2 zomwe zili pa
2 zomwe zikupindulira anthu
2 zomwe zikukhudzidwa ndi
2 zomwe zikufunika pa
2 zomwe zikuchitika pa
2 zomwe zifunike pantchito
2 zomwe zafotokozedwa mu
2 zomwe WILO yanena
2 Zomwe Tikufuna Kukwaniritsa
2 zomwe sizimawonekawoneka ndipo
2 zomwe sizili nawo
2 zomwe si zaboma
2 Zomwe Phunziroli Likufuna
2 zomwe Patuma amanena
2 zomwe ophunzira adalemba
2 zomwe ndi zothandiza
2 zomwe munthu aliyense
2 zomwe mlongo wake
2 zomwe maziko ake
2 zomwe malamulo akunena
2 zomwe mafumu ali
2 zomwe kachiromboka kangafalikire
2 zomwe iye anasonkha
2 zomwe ikudziwa za
2 zomwe dziko la
2 zomwe ayenera kukwaniritsa
2 zomwe anthuwo ali
2 zomwe anthu angakhudzidwe
2 zomwe anthu amatsata
2 zomwe anthu amapeza
2 zomwe anthu amalipira
2 zomwe anthu amalandira
2 zomwe anthu amagwira
2 zomwe anthu akusowa
2 zomwe anthu akuganiza
2 zomwe anthu a
2 zomwe amuna ndi
2 zomwe amachitazo zinali
2 zomveka bwino ali
2 Zomera Nyama Kakhalidwe
2 zomera ndi nyama
2 zomangamanga Kuvomereza mapulani
2 zomangamanga kumadera ena
2 zomangamanga Kukonza mapulani
2 zomangamanga Kukhala ndi
2 zomangamanga komanso panthawi
2 zomangamanga komanso ndondomeko
2 zolipirira katundu wogula
2 Zolinga za ndondomeko
2 zolimbanirana ndi matendawa
2 zolimbana ndi zotsatira
2 zolimbana ndi ziphuphu
2 zolimbana ndi matendawa
2 zolaula zosayenera kapena
2 zolamulira dziko lawo
2 zokwezera chuma ndi
2 zokweza chuma cha
2 zokwanira zophunzitsira ndi
2 zokwana pafupifupi USD
2 zokopa alendo ndiponso
2 zokonza ndondomeko za
2 zokonza mapulani a
2 zokokedwa ndi ziweto
2 zokoka ngolo ndi
2 zokhudza zakudya ndi
2 zokhudza ndondomeko yochepetsera
2 zokhudza moyo wawo
2 zokhudza maphunziro antchito
2 zokhudza malo ogona
2 zokhudza malo ku
2 zokhudza malamulo ndi
2 zokhudza kuperewera kwa
2 zokhudza kugulitsa kwa
2 zokhudza chiwerengero cha
2 zokhudza chikhalidwe cha
2 zokhazikitsira Ndondomekoyi Pofuna
2 zokhazikitsira Ndondomekoyi Kuthandiza
2 zokhazikitsidwa ndi boma
2 zokambirana za ndondomeko
2 zokamba za pulojekitiyo
2 zogwiritsa ntchito pa
2 zogwiritsa ntchito anthu
2 zogwirira ntchito zomwe
2 zogwirira ntchito zokhudza
2 zogwirira ntchito zochepetsa
2 zogwirira ntchito zadziko
2 Zogwirira Ntchito Za
2 zogwirira ntchito ndipo
2 zogwirira ntchito
2 zogulira mankhwala ndi
2 zofunikira zovomerezeka ;
2 zofunikira zogwiritsa ntchito
2 zofunikira pa ntchito
2 zofunika potumiza uthenga
2 zofunika pa moyo
2 zofunika kwambiri zomwe
2 zofunika kwambiri pofuna
2 Zofunika kukwaniritsa podzafika
2 zodzitetezera za thupi
2 zochokera mu ulimi
2 zochokera kumatenda omwe
2 zochokera ku mabungwe
2 zochokera ku boma
2 ZOCHITIRAMO ZA DAMA
2 zochitira kalondolondo kuti
2 zochitika pakati pa
2 zochitika ndi zotsatira
2 zochitika m’madera momwe
2 Zochitachita za Chipembedzo
2 zochepetsera ululu wa
2 zochepa zimene ali
2 zntchito zomwe zagwiridwa
2 zizipezeka nthawi zonse
2 zizindikiro zosiyanasiyana zochokera
2 zizindikiro zomwe zimayamba
2 zizindikiro zomwe iye
2 zizindikiro za matenda
2 zizindikiro zakezake koma
2 ziyenera kutchulidwa mu
2 ziwiya za kukhitchini
2 ziwiri zounikira momwe
2 ziwiri zilizonse Kuonetsetsa
2 Zitsanzo zaufulu umenewu
2 Zitsanzo za ufulu
2 zitsamba nawo sangachize
2 zitha kukhala maziko
2 zisanu kapena kupitirirapo
2 zisanu
2 zipinda zingapo kapena
2 Ziphuphu ndi Katangale
2 ziphuphu la Anti-Corruption
2 ziphuphu chifukwa cha
2 ziphaso zomwe anthu
2 zipereke umboni wao
2 zipatala zazing’onozing’ono za
2 zipatala zazing’onozing’ono ndi
2 zipatala zam’madera akumidzi
2 zipani zonse zandale
2 zipani zomwe anthuwo
2 zipani zambiri Kutchula
2 zipangizo zokwanira zophunzitsira
2 zipangizo zogwiritsira ntchito
2 zipangizo zizigwiritsidwa ntchito
2 zipangizo zina zothandiza
2 zipangizo zina zachipatala
2 zipangizo zina musanadule
2 zipangizo zimene boma
2 zipangizo zikugwiritsidwira ntchito
2 zipangizo za boma
2 ZIPANGIZO NDI NJIRA
2 zipangizo ndi maudindo
2 zipangizo moyenera komanso
2 zinthu zoti zichitike
2 zinthu zosiyanasiyana zothandiza
2 zinthu zosiyanasiyana pofuna
2 zinthu zosiyanasiyana monga
2 Zinthu Zosiyanasiyana kwa
2 zinthu zosiyanasiyana ;
2 zinthu zosamalira miyoyo
2 zinthu zonse zomwe
2 zinthu zomwe zimayenera
2 zinthu zomwe ali
2 zinthu zomwe akuzisowa
2 zinthu zolaula zosayenera
2 zinthu zokhudza moyo
2 zinthu zokhudza chikhalidwe
2 zinthu zokhazo zomwe
2 zinthu zogwiritsa ntchito
2 Zinthu zofunikira zomwe
2 zinthu zochokera mu
2 zinthuzi zikugwiritsidwa ntchito
2 zinthu ziti zomwe
2 zinthu ziti zimene
2 zinthu zingapo zomwe
2 zinthu zina zoyenera
2 zinthu zina zofunika
2 zinthu zina zochokera
2 zinthu zina zimene
2 zinthu zina pa
2 zinthu zimenezi ndi
2 zinthu zimene zimayambitsa
2 zinthu zimene zikuwakhudza
2 zinthu zimene zikukhudzanso
2 Zinthu zimene zikukhudza
2 zinthu zimene zidzamangidwe
2 zinthu zimene anthu
2 zinthu zimene amagwiritsa
2 zinthu zikuyendera kwa
2 zinthu zatchulidwazi za
2 zinthu zambiri monga
2 zinthu zakhala zikuyendera
2 zinthu zachilengedwe zam’dera
2 zinthu zachilengedwe kuti
2 zinthu yakhala ikukwera
2 zinthu sizikuyenda bwino
2 zinthu pakali pano
2 zinthu ndi chiwongoladzanja
2 zinthu mwachilungamo ndi
2 zinthu kuchokera ku
2 zinthu chifukwa cha
2 zingawonekere kwambiri patadutsa
2 zingathe kuwonongeka mosavuta
2 zingathe kugwiritsidwa ntchito
2 zingathandize kuchepetsa mavuto
2 zingapo kapena malo
2 zingapo
2 zina zothandizira zofunika
2 zina zothandizira anthu
2 zina zothandiza kupewa
2 zina zopangidwa kuchokera
2 zina zomwe zingawonekere
2 zina zomwe zimapezekapezeka
2 zina zomwe zilipo
2 zina zomwe zikuchititsa
2 zina zomwe zakonzedwa
2 zina zomwe zakhazikitsidwa
2 zina zomwe sizimawonekawoneka
2 zina zomwe boma
2 zina zogwirira ntchito
2 zina zofunikira pa
2 zina zofunikira kwambiri
2 zina zochokera m’nkhalango
2 zina zimene anthu
2 zina za ntchito
2 zina zachilengedwe zomwe
2 zina za boma
2 zinayikidwa pa ntchito
2 zinayikidwa mu ndondomeko
2 zinatsika kuchoka pa
2 zinasonyeza kuti ali
2 zinapatsidwa ndalama zake
2 zina pa msewu
2 zina Nthanga amatuluka
2 zina njirayi itha
2 Zina mwa zoyenera
2 Zina mwa ntchitozi
2 Zina mwa ntchito
2 Zina mwa izo
2 zina musanadule mchombo
2 zinali za nzeru
2 zina Kukhala nawo
2 zina kuchokera ku
2 zinakonzedwa kuti zidzagwiritsidwa
2 zinakhazikitsidwa m’chaka cha
2 zinachititsa madokotala kuti
2 zina ) ;
2 zina
2 zimenezi zinakonzedwa poganizira
2 zimene zingathandize kuti
2 zimene zingathandize kukweza
2 zimenezi ndi zimene
2 zimenezi ndi magawo
2 zimenezi ndi kufuna
2 zimene zinayikidwa pa
2 zimene zinakonzedwa kuti
2 zimene zimayambitsa umphawi
2 zimene zimakhudza miyoyo
2 zimene zimagwiritsidwanso ntchito
2 zimene zimachititsa kuti
2 zimene zili zofunikira
2 zimene zilipo kale
2 zimene zikuperekedwa kwa
2 zimene zikukhudzanso miyoyo
2 zimene zidzamangidwe kudzera
2 zimene zidzafunike pa
2 zimene zayerekezedwa kugwiritsidwa
2 zimene zanenedwa zothetsera
2 zimene zanenedwa mu
2 zimene tili nazo
2 zimene ndi zofunikira
2 zimene munthu amayenera
2 zimene mayiko ndi
2 zimene boma linakonza
2 zimene boma lili
2 zimene boma likugwiritsa
2 zimene boma lidzagwire
2 zimene amagwiritsa ntchito
2 zimene ali nazo
2 zimene akuganiza kuti
2 zimene a Kalirani
2 zimayamba munthu akatenga
2 zimathandizanso kuwonetsetsa kuti
2 zimathandiza kwambiri pachitukuko
2 zimathandiza kuti ntchito
2 zimasokoneza ntchito zomwe
2 zimasiyana malinga ndi
2 zimapezekapezeka mochuluka )
2 zimapangitsa kuti ntchito
2 zimalimbikitsa ufulu wa
2 zimalandira chithandizo kuchokera
2 zimakhudza miyoyo yawo
2 Zimakhala ngati kuti
2 zimachititsa kuti kusakhale
2 zimachititsa kuti kukhale
2 zimachititsa kuti chiwongoladzanja
2 zimachititsa kuti chiwerengero
2 zimachitika m’madera momwe
2 zimabwezera m’mbuyo chitukuko
2 zilowe m’malo mwa
2 zilonda pathupi lonse
2 zilizonse Kuonetsetsa kuti
2 zilipo kale ndi
2 zili pakati pa
2 zili pa chiwopsezo
2 zili ndi iwe
2 zili ndi inu
2 zili ndi cholinga
2 zili mu Tebulo
2 zili mu nsanamira
2 zili m'manja ndiponso
2 zili m'manja ndipo
2 zili m’manja mwa
2 zilili zinthu pakali
2 ZILILI PANOPA MLINGO
2 zilili panopa (
2 zikwaniritsidwe pofika cha
2 zikwama ndi zina
2 zikuwonekera mu Tebulo
2 zikuwoneka malinga ndi
2 zikuwoneka kuti ndi
2 zikusonyeza kuti pali
2 zikusonyeza kuti malo
2 zikuperekedwa kwa anthu
2 zikukulirakulirabe kuposa momwe
2 zikukhudzanso miyoyo ya
2 zikukhudza miyoyo ya
2 zikugwirizana ndi ndalama
2 zikugwirizana kwambiri ndi
2 zikugwiritsidwa ntchito moyenera
2 zikufunika pa ntchito
2 zikhoza kutha komanso
2 zikhale zothandiza kwambiri
2 zikhale ntchito zoti
2 zikalata zovomerezera pulojekiti
2 zigwirizane ndi zipangizo
2 zifukwa zogamulira mulandu
2 Zifukwa zitatu zomwe
2 Zifukwa zinayi zomwe
2 ZIFUKWA ZA UHULE
2 zidzayikidwa padera ndipo
2 zidzathandize kuti ndalama
2 zidzathandize kuti chuma
2 zidzathandize kuchepetsa mavuto
2 zidzathandiza kupititsa patsogolo
2 zidzamangidwe kudzera mu
2 zidzakwaniritsidwa pophunzitsa anthu
2 zidzakwaniritsidwa pokonza ndondomeko
2 zidzakhudza kuwunika ndi
2 ZIDZAKHALIRE PODZAFIKA CHAKA
2 zidzakhala m’manja mwa
2 zidzagwiritsidwa ntchito pofuna
2 zidzachitika mogwirizana kwambiri
2 zidzachitika kudzera mu
2 zichitike ; Dongosolo
2 zazing’onozing’ono za m’madera
2 zazikuluzikulu zisanu zomwe
2 zazikuluzikulu zachuma ndi
2 za zii !
2 za zaumoyo pa
2 za zakudya zoyenera
2 zayikidwa kuti zidzathandize
2 zayerekezedwa kugwiritsidwa ntchito
2 zawo za tsiku
2 za wina ndi
2 za vuto lenileni
2 zaumoyo za Bakili
2 za umoyo wake
2 zaumoyo pa boma
2 zaumoyo ndi ntchito
2 zaumoyo monga zipatala
2 za umisiri wa
2 za ulimi zomwe
2 za ulimi monga
2 ZA UHULE (
2 za ufulu wokhala
2 za Ufulu wa
2 zaufulu umenewu ndi
2 za udindo wawo
2 za ubwino wa
2 zatchulidwazi za wina
2 za sekondale ndi
2 za pulojekitiyo ndipo
2 za pulayimale ndi
2 za Oyimbidwa mulandu
2 za ntchito zofunika
2 za ntchito zimene
2 za ntchito zazikuluzikulu
2 za ntchito zachuma
2 za ntchitoyo zikukulirakulirabe
2 za ntchitoyi komanso
2 ZA NTCHITO YACHITUKUKO
2 za nkhanza zapakati
2 zanenedwa zothetsera mavuto
2 zanenedwa mu zikalata
2 za Ndondomekoyi Unduna
2 za Ndondomekoyi Kukonza
2 za ndondomeko ya
2 za ndale ndi
2 za ndalama zogwirira
2 za ndalama ndi
2 ZA MU NDONDOMEKO
2 Za Mu Ndondomeko
2 za mtundu wa
2 za mtsutso pa
2 za m'thupi la
2 za m'sewero la
2 za moyo wake
2 za monwe ntchitoyo
2 za momwe ntchitoyi
2 za momwe matendawa
2 za momwe anthu
2 za momwe angamakhalire
2 za m'maofesi awo
2 za mmadera kupyolera
2 za m’madera awo
2 za m’madera a
2 za m’maboma ndi
2 za mkazi kapena
2 za miyala yamtengo
2 za miyala ya
2 za mikangano yomwe
2 za mgwirizano wochitira
2 za m’dera lawo
2 zambiri zimagwiritsidwa ntchito
2 Zambiri mwa zinthu
2 zambiri mwa ntchitozi
2 zambiri ku ntchito
2 zambiri imakonzedwa ngati
2 Za Mayiko Ena
2 za mavuto a
2 za mauthenga a
2 za matenda woopsa
2 za matendawa amafa
2 za mapulojekiti Kugwira
2 za mapulojekiti ena
2 za mapulojekiti amene
2 ZA MAPULOJEKETI ANG'ONOANG'ONO
2 za mapulani a
2 za maliseche Ndi
2 zamalimidwe ndi ulimi
2 za makhoti ndi
2 za magulu atatu
2 zalembedwa mu ndondomeko
2 za kuyezetsa kachirombo
2 zakuwunika zikusonyeza kuti
2 za kupimitsa magazi
2 za kupewa HIV
2 za ku midzi
2 za kukula kwa
2 zakudza mosayembekezera pamene
2 Zakudya zopatsa thanzi
2 zakudya zina zopangidwa
2 zakudya ndi zovala
2 zakudya ndi malo
2 za kudwala kwake
2 zakuchoka kwa a
2 zakhala zikuyendera m’mbuyomu
2 zake zinasonyeza kuti
2 zakezake koma zizindikiro
2 zake zachuma mothandzidwa
2 zake pa ntchito
2 zake ndi monga
2 Zaka ziwiri zilizonse
2 zaka zitatu zilizonse
2 zaka zitatu zapitazo
2 zaka zingapo
2 Zaka zimene munthu
2 zaka zimene munthu
2 zaka za m’ma
2 zaka za m'ma
2 za kayendetsedwe kabwino
2 za kawuniwuni wa
2 zaka makumi atatu
2 ZA KALONDOLONDO NDI
2 za kafukufuku pa
2 za kafukufuku amene
2 za jenda ndi
2 zagwiritsidwira ntchito ndi
2 zagwiritsidwa ntchito pa
2 zagwiritsidwa ntchito ndi
2 za gulu limodzi
2 za gule wa
2 zafotokozedwa mu nsanamira
2 zafotokozedwa mu Gawo
2 zafotokozedwa m’mutu wachinayi
2 zafotokozedwa kale zija
2 za Edzi koma
2 za dziko lonse
2 zadziko lino omwe
2 za dongosolo la
2 zadama ndi a
2 za dama m'Malawi
2 za dama kunja
2 ZA DAMA (
2 zachuma zipite patsogolo
2 za chuma Ufulu
2 zachuma pa ntchito
2 zachuma ( nthambi
2 zachuma ndi zosamalira
2 zachuma ndi umisiri
2 zachuma ndi ndalama
2 zachumandi kuchita mapulani
2 zachuma ndi kuchita
2 Zachuma Ndi Chitukuo
2 zachuma ndi Chitukuko
2 zachuma ndi chitukuko
2 zachuma ndi chikhalidwe
2 zachuma mothandzidwa ndi
2 zachuma chaboma pofuna
2 zachuma a zigawo
2 za chiyankhulo zomwe
2 za chiwerewere ndi
2 ZA CHIWEREWERE ANA
2 zachitukuko pa anthu
2 zachitukuko ndi woyenera
2 zachitukuko mogwirizana ndi
2 za chitukuko Kuzukuta/kulosera
2 za chitukuko komanso
2 za chitukuko ;
2 zachititsa kuti anthu
2 zachindunji ndi zobwera
2 zachilengedwe zomwe zingathe
2 zachilengedwe zikupitirira kuwonongeka
2 zachilengedwe zam’dera mwawo
2 zachilengedwe za m’dera
2 zachilengedweyi powakonzera anthu
2 zachilengedweyi ithanso kugwiritsidwa
2 zachilengedwe ya pulojekiti
2 zachilengedwe ndi zachikhalidwe
2 zachilengedwe ndi sayansi
2 zachilengedwe ndi cholinga
2 zachilengedwe mu gawo
2 zachilengedwe m’dziko muno
2 zachilengedwe komanso Dongosolo
2 zachilengedwe kapena itha
2 zachilengedwe izikhala ndi
2 zachilengedwe ikhale ndi
2 zachilengedwe idzafunika kusinthidwa
2 za chikhalidwe cha
2 za chibwenzi chake
2 zachabe za ntchito
2 zabwino za chuma
2 za bungwe lowona
2 za bungweli ndi
2 za boma zokhudza
2 zaboma zikugwiritsidwira ntchito
2 zaboma ndi zadziko
2 zaboma ndi dongosolo
2 zaboma mu nthawi
2 zaboma mu nsanamira
2 za Boma inavomereza
2 za Boma (
2 za bizinezi komanso
2 za bizinesi ndi
2 za Bakili Muluzi
2 za aphunzitsi ndi
2 za anthu zomwe
2 za anthu opuma
2 za anthu omwe
2 za anthu ogula
2 za a Mlauzi
2 yunivesite ya Malawi
2 Yunivesite ( ii
2 yoyimiliridwa ndi aphungu
2 YOYENDETSA NTCHITO ZA
2 yoyang’anira ndi kuyendera
2 yowunika zotsatira zake
2 yowunika mapulojekiti a
2 yowongolera ntchito zaboma
2 yowonetsetsa kuti boma
2 yowona za chilengedwe
2 yowona momwe ndondomeko
2 yowona momwe boma
2 yovomereza za Ufulu
2 youwunika zotsatira za
2 younikira momwe ntchito
2 younika momwe ndondomekoyi
2 yoti anthu aziyang’anira
2 yothandiza polimbana ndi
2 yothandiza kuyang'anira zotsatira
2 yothandiza kuwonetsetsa kuti
2 yothandiza kupititsa patsogolo
2 yothandiza kuchepetsa umphawiyi
2 yothandiza anthu osawuka
2 yosiyanasiyana ya mawu
2 yosintha ntchito zam’boma
2 yosintha kayendetsedwe ka
2 yosamutsa ndikupezera anthu
2 yosamalira miyoyo ya
2 yosamalira anthu odwala
2 yopititsa patsogolo zipangizo
2 YOPHWANYA UFULU WA
2 yophwanya ufulu wa
2 yopezera ndalama kupatula
2 yopewa kachirombo ka
2 yopereka thandizo kwa
2 yopatsa anthu wamba
2 yopatsa anthu mphamvu
2 yonena za monwe
2 yonena za momwe
2 yomwe zinthuzi zikugwiritsidwa
2 yomwe malo akugwira
2 yomwe iri ndi
2 yomwe ingathandize anthu
2 yomwe imawona za
2 yomwe imafunika kuti
2 yomwe ilipo panopa
2 yomwe ikuyenera kugwilidwa
2 yomanga zomangamanga komanso
2 yomanga kapena kukonzanso
2 yolimbana ndi mavuto
2 yolimbana ndi katangale
2 yolima m'minda ya
2 yokonzekera zakudza mosayembekezera
2 yokonza ndondomeko za
2 yokonza ndondomeko ndi
2 yokonza ndi kuyang’anira
2 yokonza mapulani a
2 yokhudza nkhanza zochitira
2 yokhudzana ndi chilengedwe
2 yokhudza kugwiritsa ntchito
2 yokhazikitsa ndi kukonzanso
2 yokhazikitsa mapulojekiti achitukuko
2 yokhazikitsa mapulojekiti a
2 yokhazikitsa magulu a
2 yokhayo munthu angadziwe
2 yokha ya ndalama
2 yokha ya anthu
2 yoganizira kukula kapena
2 yofufuza za miyala
2 yofalitsira kachiromboka ndi
2 yofalitsa mauthenga okhudza
2 yodziwika bwino yofalitsira
2 yochiza anthu odwala
2 yochitira lizi malo
2 yochepetsera umphawi zidzagwiridwa
2 yochepetsera umphawiyi ikhale
2 yochepetsera umphawiyi idzakhala
2 yochepetsera umphawi mu
2 YOCHEPETSERA UMPHAWI M’DZIKO
2 yochepetsera umphawi m’chaka
2 yochepetsera umphawi kuti
2 yochepetsera umphawi kudzera
2 yochepetsera umphawi kapena
2 yochepetsera umphawi
2 yochepetsa umphawi komanso
2 Yesu anali sing'anga
2 yense payekha alembe
2 yeniyeni ndi kudziletsa
2 yemwe wakhudza zinthu
2 yemwe anakumana naye
2 Yemwe akubereketsa mayi
2 yekhanso amene anadziwa
2 ya zipangizo zaulimi
2 ya zipangizo za
2 ya zinthu yakhala
2 ya zinthu kumabwezeretsa
2 ya zinthu isamakwere
2 ya zikhulupiriro zokhudza
2 ya za Maphunziro
2 YA ZA CHITUKUKO
2 yayikulu yopezera ndalama
2 yayikulu ya ndondomeko
2 yayikulu mu ndondomekoyi
2 yayikulu ku dera
2 yawo ya ulimi
2 yawo ndi yaying’onoing’ono
2 yawo ndipo izi
2 yawo ndi ofunika
2 yawo ndi kuwonetsetsa
2 ya wina popanda
2 ya uhule kuti
2 yatsopano yokhudza ulangizi
2 ya Phunziro Funsani
2 ya pakati pa
2 ya ophunzira ndi
2 ya nyama ndi
2 ya ntchito zoti
2 ya ntchito zomwe
2 YA NTCHITO ZACHITUKUKO
2 YA NTCHITO ZACHILENGEDWE
2 YA NTCHITO ZA
2 ya Ntchito Ndondomeko
2 ya nduna zaboma
2 ya ndalama zonse
2 ya ndalama zimene
2 ya ‘Mvetsetsani Mukhale
2 ya mu ndondomeko
2 ya MPRS ndi
2 ya mkulu womva
2 ya miyala ndi
2 ya mayi wake
2 ya mayiko akunja
2 ya mawu paokhapaokha
2 yamangidwa pa nsanamira
2 ya Malawi yomwe
2 ya Malawi likufotokozera
2 ya Malamulo omwe
2 ya Malamulo ndi
2 ya makomo amayang’aniridwa
2 ya magulu onse
2 ya mabungwe ndi
2 yakunja kwa dziko
2 yakumva maganizo a
2 ya ku Malawi
2 ya ku Chichiri
2 ya ku America
2 yakonzedwa kuti igwilidwe
2 yakhala isakuyenda bwino
2 yake ndipo motsatira
2 ya Kasamalidwe ka
2 ya kagawidwe ka
2 ya Geological Survey
2 ya Dziko Lonse
2 ya dziko lonse
2 ya demokalase Kufotokoza
2 ya chuma chimene
2 ya chuma cha
2 yachiwiri ikulimbikitsa zotukula
2 ya chiwerengero cha
2 yachitukuko ( monga
2 yachitatu ikulimbikitsa zotukula
2 ya chakudya chamadzulo
2 yabwino yothana ndi
2 yabwino ( iii
2 ya Boma la
2 ya boma la
2 ya basi kuti
2 ya ART komwe
2 ya anthu tsiku
2 ya anthu osatetezedwa
2 ya anthu onse
2 ya anthu omwe
2 ya anthu okhala
2 ya anthu monga
2 ya anthu ena
2 ya anthu am’madera
2 ya anthu ambiri
2 ya anthu –
2 ya ana osakwana
2 ya a mfumu
2 wozenga milandu ku
2 woyenera kumbali ya
2 woyendetsa nawo ntchito
2 Woweruza apereka chilango
2 Woweruza alemba yankho
2 Woweruza akonza chiweruzo
2 Woweruza aganizira chilango
2 Woweruza afotokozera Oyimbidwa
2 wotsatira atsogoleri chifukwa
2 WOTI UDZAKWANIRITSIDWE PODZAFIKA
2 woti udzakwaniritsidwe pa
2 woti anthu azitha
2 woti anthu ambiri
2 wothandiza pa chitukuko
2 wotchuka pakati pa
2 Wotanthauzira ndi Kukonzanso
2 wosapatulika kapena kugawika
2 World Bank ndi
2 wopeza zinthu zina
2 wopangidwa m’dziko muno
2 wopangidwa kuchokera ku
2 woopsa a Edzi
2 WOMWE TIKUFUNA KUKWANIRITSA
2 womwe asankhe mwa
2 wokhala ndi zinthu
2 wokhala ndi ulemu
2 wokhala ndi mphamvu
2 wokhala ndi malo
2 wokhala ndi ana
2 wokala kumsika wa
2 wogwiritsa ntchito ndi
2 wogwiritsa ntchito ndalama
2 wogwirira ntchito limodzi
2 wogwira ntchito mosabisa
2 wogulitsa katundu wawo
2 wogula ndi kugawa
2 wogonedwayo ndi mtsikana
2 wogonana ndi mdzukulu
2 wogonana ndi agogo
2 wofuna kudziwa zachilengedwe
2 wofotokoza mavuto a
2 Wodandaula ipereka udindo
2 Wodandaula ipereka dzina
2 wochokera mu ulimi
2 wochitira ntchito zimene
2 wobadwa nawo ndi
2 witness ( Mboni
2 wina munthuyo amatenganso
2 WILO ingasinthidwe pochita
2 wa zotsatira zomwe
2 ) wa zotsatira
2 wa zipani zambiri
2 wa zinthu zimene
2 wa zamalimidwe ndi
2 wa zaka khumi
2 wa zachumandi kuchita
2 WA ZACHILENGEDWE NDI
2 wa zachilengedwe ndi
2 wayambitsa kuti banja
2 wawukulu kwa anthu
2 wawo wa chibadwidwe
2 wawo ndipo izi
2 wawo ndipo akuchitapo
2 wawo monga luso
2 wawo monga chakudya
2 wa wogwira ntchitoyi
2 waung'ono M'mene ziliri
2 watula pansi katundu
2 wathu pa lamulo
2 wathanzi kwa zaka
2 wapezeka ndi kachirombo
2 wapampando wa kalabu
2 wa pa dziko
2 wa Oyimbidwa mulandu
2 wao wa ku
2 wa Nyumba ya
2 wanu mulibe kachirombo
2 wa nthawi imene
2 wa ntchito zina
2 wa ntchito zachuma
2 wa ntchito zachitukuko
2 wa ntchito ndi
2 WA NKHANZA ZA
2 wa njira zimene
2 wa ngongole kwa
2 wa ndondomeko yowunika
2 wa mwana yemwe
2 wa mwana kudzanso
2 wa mwamuna wake
2 wa munthu ndiko
2 wa mtundu wanji
2 wa mtundu umodzi
2 wa mpweya Chuma
2 wa m’makomo wa
2 wa m’makomo amene
2 Wamkulu wa Komiti
2 wamkazi wogonana ndi
2 wamba ndi mabungwe
2 wamba ( kuphatikizapo
2 wa May m’chaka
2 wa mayi /
2 Wa Mapulani A
2 Wa Maphunziro A
2 wa mankhwala ofunikira
2 wa maliro a
2 wa makolo a
2 wa Mafumu pa
2 WA MA ASEMBULE
2 wa kumudzi kwawo
2 wakhudza zinthu za
2 wake wa WILO
2 wake wa Oyimbidwa
2 wake wa mayi
2 wake wa bambo
2 wake nthawi yomwe
2 wa kalabu ya
2 wafika mphepete mwa
2 wachiwerewere wophwanya lamulo
2 wachisanu ndi chimodzi
2 wachibadwidwe wa anthu
2 wa chibadwidwe umatithandiza
2 wa chibadwidwe uli
2 wa chibadwidwe sungachotsedwe
2 wa chibadwidwe pofuna
2 wa chibadwidwe pa
2 wachibadwidwe kwa anthu
2 wa chaka cha
2 wa Bungwe la
2 wa boma ndi
2 wa bambo /
2 wa anyamata aja
2 wa anthu pa
2 wa anthu olumala
2 wa anthu ogwira
2 wa anthu amene
2 wa anthu a
2 WA ANTHU (
2 wa ana amene
2 wa a Mataya
2 wa a Manda
2 wa a Kapile
2 vuto la zachuma
2 Vuto lalikulu pa
2 vuto lalikulu pa
2 Vuto lalikulu lomwe
2 vuto lalikulu chifukwa
2 Vuto lako n'chiyani
2 vuto la ana
2 Vomerani mayankho okhoza
2 Vomerani chiganizo chilichonse
2 ( vi )
2 uzimba wa agalu
2 uthenga wa mu
2 uthenga kwa anthu
2 utha kukhala ndi
2 Utatha mwambo wamaliro
2 Usiku wa tsiku
2 uphungu ndi kuyeza
2 University of Natal
2 unduna wowona zoti
2 Unduna wa zam’dziko
2 unduna wa zamaphunziro
2 unduna wa zachumandi
2 Unduna wa zachuma
2 Unduna Wa Mapulani
2 unayamba kulowa pansi
2 unapitilira kulowa pansi
2 umwini wa malo
2 umphawi wa ndalama
2 umphawi uchuluke m’dziko
2 umphawi siungachepe pokhapokha
2 umphawi pogwiritsa ntchito
2 umphawi pakati pa
2 umphawi ndi kukweza
2 umphawi m’chaka cha
2 umphawi kumachititsa kuti
2 ; Umoyo ndi
2 umoyo KUWUNIKA KONSE
2 umodzi womwe asankhe
2 umodzi wa mitu
2 umisiri wofalitsa mauthenga
2 umisiri wa mauthenga
2 umisiri pa ntchito
2 umenewu ndi ufulu
2 umenewu ndi kofunika
2 umboni okhudzana ndi
2 umathandiza kuteteza anthu
2 ululu wa zotsatira
2 uliwonse wachiwerewere wophwanya
2 uli ndi malire
2 uli ndi chibwenzi
2 ulimi wothirira ndiponso
2 ulimi wothirira ndi
2 ulimi wa m’maesiteti
2 ulimi ndi njira
2 ulimi monga feteleza
2 ulimi m’dziko muno
2 ulili umphawi wawo
2 ulili umphawi
2 ulendo wao wa
2 ulendo wa kuchipatala
2 ulendo unali omwewo
2 ulemu wa anthu
2 ulemu kwa munthu
2 ulamuliro wotsata malamulo
2 ulamuliro wa zipani
2 ulamuliro wabwino ndi
2 ulamuliro wabwino ku
2 ukwati unali omwewo
2 ukufotokoza ndondomeko za
2 ukhondo kwa anthu
2 ukazi ) mwangozi
2 / ukazi )
2 ukamberembere pobweza ngongole
2 uja kuti amuonetse
2 uhule Ndi kuonetsa
2 UHULE ( Magawo
2 UHULE ( gawo
2 ufuluwu ndi wa
2 Ufulu woyankhula za
2 Ufulu wotenga mbali
2 ufulu wokana kuyezetsa
2 ufulu wochita apilo
2 ufulu wobadwa nawo
2 ufulu wawo waphwanyidwa
2 ufulu wawo wa
2 ufulu wawo ndi
2 Ufulu wa munthu
2 ufulu wa ena
2 ufulu wachibadwidwe womwe
2 ufulu wachibadwidwe monga
2 ufulu wachibadwidwe kwa
2 ufulu wachibadwidwe kumidzi
2 UFULU WA CHIBADWIDWE
2 UFULU WA ANTHU
2 Ufulu wa Ana
2 Ufulu wa amayi
2 ufulu umene uli
2 ufulu pa kayendetsedwe
2 ufulu ochita apilo
2 UDZAKWANIRITSIDWE PODZAFIKA CHAKA
2 udindo woyendetsa ntchito
2 udindo wosankha anthu
2 udindo wogula ndi
2 udindo wofotokoza mavuto
2 udindo wawo ndipo
2 udindo wa wogwira
2 udindo wa akazi
2 uchuluke m’dziko muno
2 Ubwino wa mpweya
2 ubwino wa moyo
2 - ubwino wa
2 tulo tofa nato
2 tsogolo la dera
2 Tsogolo anapempha dokotala
2 Tsiku Lomwe Pulojekiti
2 Tsiku lina mwana
2 Tsiku lina mayi
2 ***************** Tsiku lina
2 Tsiku limeneli linali
2 tsiku lalikulu chifukwa
2 Toto pasukulu pano
2 titha kunena kuti
2 titamva maganizo a
2 tionana sabata la
2 Tinganene kuti munthu
2 Tingaletse kufalitsa Edzi
2 Tingadziwe bwanji kuti
2 timatuza toyabwa pakhungu
2 tili pano kuti
2 tikuwutenga pa mulandu
2 TIKUFUNA KUKWANIRITSA POFIKA
2 tikufuna kugwira pamalo
2 thupi limafowokeratu ndipo
2 thupi la munthuyo
2 thupi la munthu
2 thupi la mayi
2 thupi kukhala losatetezedwa
2 theka la chiwerengero
2 thandizo la zinthu
2 thandizo labwino la
2 thandizo kwa anthu
2 thandizo kwa ana
2 thandizo kudziko lino
2 thandizo kudzera mu
2 thandizo komanso chitukuko
2 Thandizani ndi kupereka
2 Telecommunications Limited (
2 ) Tebulo
2 tche ! tche
2 tasankha ingathe kudzetsa
2 tanthauzo la mawu
2 tanthauzo la chitukuko
2 tambala ndi msoti
2 tafotokozera mu Gawo
2 ( TA )
2 sukulu zomwe zilipo
2 sukulu ya pulayimale
2 sukulu panjira ndipo
2 sukulu ndipo amakhoza
2 sukulu imodzi mosinthana
2 States ( kulumbira
2 Si zokhazo ayi
2 sizinapindulire anthu osawuka
2 sizimawonekawoneka ndipo zili
2 sizili nawo mu
2 sizikuyenda bwino chifukwa
2 silivomereza kulolola kwa
2 si chitetezo chamapeto
2 si aboma pofuna
2 si aboma kapena
2 si aboma adzalimbikitsidwa
2 Shida sanasangalale ndi
2 Shida amaganiza kuti
2 Sewero la Chisudzo
2 sewero la chisudzo
2 ) Sewero
2 sekondale ya Chiwavi
2 sekondale ndi makoleji
2 Sayansi Ndi Umisiri
2 Sayansi ndi Umisiri
2 sangathe kulimbana nawo
2 sangathe kudzithandiza okha
2 Sanalinso kudandaula za
2 samadziwa za Edzi
2 Samadziwa kuti anthu
2 Samadziwa kuti a
2 sakhala ndi mwayi
2 sakhala ndi chidwi
2 sadziwa kuti ali
2 sadziwa kulemba ndi
2 Rule of Law
2 ( Rule of
2 pulojekitiyo pa nthawi
2 pulojekitiyo ndipo zitha
2 pulojekitiyo ndi njira
2 Pulojekiti yomwe yakonzedwa
2 pulojekitiyo ; Mndandanda
2 PULOJEKITIYI Pulojekiti ya
2 pulojekitiyi ndi izi
2 pulojekitiyi ; Kuganizira
2 pulojekitiyi ikutsatirira ndondomeko
2 PULOJEKITI YA ZA
2 PULOJEKITI YA NTCHITO
2 pulojekiti yachitukuko cha
2 pulojekiti imene tikufuna
2 pulojekiti ili yonse
2 pulezidenti ndi kabineti
2 pulayimale ndi a
2 public land
2 ( public land
2 Prosecutor ) ngati
2 Prosecutor ) kuti
2 Prosecutor ) apereka
2 Profile of Poverty
2 ) Profile of
2 ) Profile
2 Poyerekeza Ndi Ndalama
2 poyerekeza ndi amuna
2 poyera kapena mseri
2 poyendetsa ntchito kapena
2 poyang'anira zotsatira za
2 powunika ndi kukonzanso
2 powonetsetsa kuti mabungwe
2 powakonzera anthu amene
2 Poverty in Malawi
2 Poverty Analysis of
2 potsata mfundo za
2 Poti Shida adali
2 pothandiza ana omwewo
2 potengera mitundu ina
2 potemera mankhwala kapena
2 posamalira ana amasiye
2 Posakhalitsa Chifundo anayamba
2 popeza ndi amene
2 popereka chisamaliro ndi
2 popanda chifukwa chenicheni
2 pomwe akuoneka wathanzi
2 pomanga mfundo zosiyanasiyana
2 pomanga mfundo zokhudza
2 Pomaliza boma lidzalimbikitsa
2 polemba ntchito anthu
2 pokonza ndondomeko yochepetsera
2 pokhazikitsa ntchito za
2 pokhapokha pamene apita
2 pokhapokha ngati mwatsimikiza
2 pogwiritsa ntchito zotsatira
2 pogwiritsa ntchito zipangizo
2 pogwiritsa ntchito ufulu
2 pogwiritsa ntchito ndalama
2 pogwiritsa ntchito mfundo
2 pogwiritsa ntchito malipiro
2 pogwiritsa ntchito makomiti
2 pogwiritsa ntchito makina
2 pogwira ntchito zothandiza
2 pogwira ntchito zosamalira
2 pogwira ntchito zawo
2 pogwira ntchito zachitukuko
2 pogwira ntchito za
2 pogawa katundu ndi
2 poganiza kuti mwina
2 pofuna kuwonjezera phindu
2 pofuna Kuwonetsetsa kuti
2 pofuna kuwona ngati
2 pofuna kutukula miyoyo
2 pofuna kuti ufulu
2 pofuna kuti pakhale
2 Pofuna kuthetsa vuto
2 pofuna kuthetsa mavuto
2 pofuna kuthana ndi
2 Pofuna kupititsa patsogolo
2 pofuna kupititsa m’tsogolo
2 pofuna kupewa matenda
2 pofuna kulimbikitsa ntchito
2 pofuna kulimbikitsa kuti
2 pofuna kukweza chuma
2 pofuna kuchepetsa vutoli
2 pofuna kuchepetsa mavuto
2 Pofika mwezi wa
2 pofika m’chaka cha
2 Pofika Chaka cha
2 pofika cha cha
2 pofananitsa ndi zaka
2 podzibaya mankhwala osokoneza
2 podzera mu njira
2 pochita kalondolondo wa
2 pochita kafukufuku wa
2 pochepetsa umphawi kudzera
2 Pino Kodi ndi
2 Phunziro Ophunzira m'magulu
2 Phunziro Ophunzira akalembe
2 Phunziroli Likufuna Kukwaniritsa
2 phunziroli anthu amene
2 Phunziro Funsani ophunzira
2 phunziro Cholinga cha
2 phokoso lochokera ku
2 phindu lomwe amapeza
2 Phindu Lochokera mu
2 phindu lochokera mu
2 phindu la kukwera
2 Perekani ndemanga yanu
2 Perekani ndemanga ndi
2 PEP OMWE AMALETSA
2 PENIPENI PA BOMA
2 penipeni pa boma
2 pelesenti ya timabizineziti
2 pelesenti ya ndalama
2 pelesenti ya mabizinezi
2 pelesenti ya dziko
2 pelesenti ya chiwerengero
2 pelesenti ya anthuwa
2 pelesenti ya ana
2 pelesenti kapena kuti
2 pelesenti anali amuna
2 pa zoyenera kuchita
2 pa zotsatira zachindunji
2 pa zonse zomwe
2 pa zonse zimene
2 pa zomwe ophunzira
2 ( pa zochitika
2 pa zinthu zimene
2 PA ZIFUKWA ZA
2 PA ZACHILENGEDWE NDI
2 pa zachilengedwe komanso
2 pa zachilengedwe kapena
2 payekha ayankhe mafunso
2 payekha amasulire nkhani
2 payekha alembe chimangirizo
2 payekha afupikitse nkhani
2 pa wophunzira m’modzi
2 pa wina ndi
2 pa wayilesi ndi
2 pa wapolisi m’modzi
2 pa umphawi wawo
2 pa umphawi wadzaoneni
2 pa umoyo wawo
2 pa ulimi wothirira
2 Pa ulamuliro wotere
2 pa ulamuliro ndi
2 pa udindo wa
2 Patuma amanena zinali
2 Patuma adachita chibwibwi
2 patsogolo ntchito zothandiza
2 patsogolo ntchito yoyendetsa
2 patsogolo ntchito yolimbikitsa
2 patsogolo ntchito yochiza
2 patsogolo mwayi woti
2 Patsogolo Mwayi Wa
2 patsogolo moyo wa
2 patsogolo maphunziro a
2 patsogolo magwiridwe a
2 patsogolo kugwiritsa ntchito
2 patsogolo kudya zakudya
2 patinala wanu mulibe
2 patha kukhala vuto
2 patchito yochepetsa umphawi
2 Patatha sabata limodzi
2 patatha sabata limodzi
2 patatha masiku awiri
2 patapita miyezi kapena
2 Patapita miyezi iwiri
2 Patapita miyezi ingapo
2 Patapita masiku angapo
2 pa sukulu imodzi
2 pa sitolo lija
2 Pasanathe masiku atatu
2 Pasanathe masiku
2 pasamakhale kusiyanitsa pakati
2 ( Parliament )
2 pa pulojekiti iliyonse
2 pa phunziroli Pakutha
2 pa phunziroli anthu
2 paokha kwa anthu
2 pa nthawi younika
2 panthawi yomwe zinthuzi
2 pa nthawi yomweyo
2 pa nthawi yomanga
2 pa nthaka Madzia
2 pa ntchito zosiyanasiyananso
2 Pantchito Zosiyanasiyana Monga
2 pa ntchito zopereka
2 pa ntchito zokhudza
2 pa ntchito zochepetsa
2 Pa ntchito zina
2 pa ntchito zimenezi
2 pa ntchito zaumoyo
2 pa ntchito zambiri
2 pa ntchito zachuma
2 pa ntchito yoyendetsa
2 pa ntchito yosintha
2 pa ntchito yopeza
2 pa ntchito yopewa
2 pa ntchito yonse
2 pantchito yochepetsa umphawi
2 pa ntchito yake
2 pa ntchito komanso
2 pa ntchito imeneyi
2 pa ntchafu ya
2 pansi penipeni pa
2 pansi pa pulojekitiyi
2 pansi pa komiti
2 pansi kwa maphunziro
2 pansi katundu wolemera
2 pa nsanamira zinayi
2 pano Zofunika kukwaniritsa
2 pano Zofuna kukwaniritsa
2 PANOPA MOMWE ZIDZAKHALIRE
2 panopa m’dziko muno
2 pa nkhani zosiyanasiyana
2 PA NKHANI ZA
2 pa nkhani yogonana
2 pa nkhani yochepetsa
2 pankhani ya ulimi
2 pankhani ya kachirombo
2 pa nkhani yachitukuko
2 pa njira iliyonse
2 panja pa sitolo
2 pangano lovomerezeka limene
2 pa ndondomeko za
2 pa Ndondomeko yowunika
2 pa ndondomeko yochepetsera
2 pa ndale komanso
2 panalibe banja pakati
2 pamwezi yosamalira mwana
2 pa mwamuna ndi
2 pamwambo wa maliro
2 pamwamba pa nthaka
2 pa mulandu wake
2 pa msilikali wandende
2 pa msewu Kuipitsa
2 pa moyo wamunthu
2 pamodzi ndi magulu
2 pamodzi ndi atsogoleri
2 pamodzi ndi ana
2 pa miyezi itatu
2 Pa mfundo imeneyi
2 pamene zotsatira za
2 pamene m’madera am’midzi
2 pamene mkazi kapena
2 pamene mfundo yopereka
2 pamene apita kuchipatala
2 pamene anthu kapena
2 pamene anthu amene
2 pamene amuna awo
2 PAMBUYO PAKUTHA KWA
2 pa mayankho ya
2 pa mayankho a
2 pa matenda a
2 pa maphunziro ndi
2 pa Maphunziro Apamwamba
2 pamalo ndi cholinga
2 pamalo amene tasankha
2 PA MALO AKE
2 pa malamulo okhudza
2 pa makina a
2 pa magulu osiyanasiyana
2 pali zipangizo zokwanira
2 pali njira zothandiza
2 pali mgwirizano pakati
2 pali madandawulo akuti
2 pali kusiyana kwakulu
2 Pali chiyembekezo chakuti
2 Pali chitetezo kwa
2 palibe munthu amene
2 Pali anthu ambiri
2 pa Lamulo lokhudza
2 pa lamulo limeneli
2 PAKUTHA KWA BANJA
2 pa kupititsa patsogolo
2 pakhomo pake ndi
2 pakhale mfundo zabwino
2 pakhale kusintha pa
2 pakhale kukambirana pakati
2 pake ndi kukakhala
2 Pa Kayendetsedwe Ka
2 pakati pa wina
2 pakati pa usiku
2 pakati pa unduna
2 pakati pa ufulu
2 pakati pa ndalama
2 pakati pa mwamuna
2 pakati pa maphunziro
2 pakati pa malamulo
2 pakati pa makampani
2 pakati pa magulu
2 pakati pa fuko
2 pakati pa dongosolo
2 pakati pa Boma
2 pakati pa awiriwo
2 pakati pa atsikana
2 pakati pa achinyamata
2 pakati pa abambo
2 ( pakati pa
2 pakatha sabata limodzi
2 pakali pano Zofuna
2 Pakali pano ndi
2 pakali pano ndi
2 pakagwiritsidwe ntchito ka
2 pa kagwiritsidwe ntchito
2 Pakadali pano ntchito
2 Pa Kachirombo ka
2 pa gulu lililonse
2 pa gulu la
2 pageti ndipo mnyamata
2 Pafupifupi theka la
2 pafupifupi theka la
2 pafunika kupititsa patsogolo
2 pa fuko la
2 Padzakhalanso njira zothandiza
2 padzakhala njira zothandiza
2 padzakhala kuwonetsetsa kuti
2 padzakhalabe anthu ena
2 padera ndipo ndalama
2 padera ndalama zogwirira
2 pa chuma kuti
2 pa chuma komanso
2 pa chuma chomwe
2 pa chuma cha
2 pa chiwopsezo chakuti
2 Pa chiwerengero chimenechi
2 pa chitukuko komanso
2 pa chinthu china
2 pa chinthu chimodzi
2 pa chilungamo cha
2 pa chilichonse chomwe
2 pa chifukwa ichi
2 pa chifukwa chakuti
2 PACHIBALE ( GAWO
2 pa boma Kuyang'anira
2 paboma ) Kuwonetsetsa
2 pa boma Kutsimikiza
2 PA BOMA (
2 pa boma (
2 pa belo ngati
2 pa anthu olemera
2 pa anthu ndipo
2 pa anthu koma
2 pa anthu a
2 pa abambo ndi
2 pa abambo ake
2 ozunguza bongo ndi
2 Oyimbidwa mulandu mafunso
2 oyimbidwa mulandu ilumbiritsidwa
2 oyimbidwa mulandu anamangidwapo
2 Oyimbidwa mulandu anali
2 Oyimbidwa mulandu alumbiritsidwa
2 Oyimbidwa mulandu afotokozera
2 Oyimbidwa mulandu )
2 oyenera kutsatidwa ndi
2 oyenera kulandira chitetezo
2 OYENDETSEDWA NDI MABUNGWE
2 oyendetsedwa ndi mabungwe
2 OYENDETSEDWA NDI ANTHU
2 oyendetsa ntchito za
2 oyenda pa nthaka
2 oyang'anira za pamsewu
2 oyang’anira ndalama ndi
2 owunika zachilengedwe ndi
2 owonda ndi opanda
2 owona za ufulu
2 owona za anthu
2 ovutika ndi nkhanza
2 ovutika ndi matendawa
2 ovutika m’njira zosiyanasiyana
2 otuluka m’dziko muno
2 othetsera mavuto obuka
2 othandiza pa chitukuko
2 othandiza kudziwa kulemba
2 othandiza anthu kudziwa
2 otetezeka Ma-asembule a
2 otenga kachilombo koyambitsa
2 osungira magazi paboma
2 osungirako ana amasiye
2 osunga ana amasiye
2 osiyira sukulu panjira
2 osiyanasiyana pa ntchito
2 osiyanasiyana omwe sangathe
2 osiyanasiyana ndi anthu
2 osiyanasiyana mogwirizana ndi
2 osiyanasiyana m’dziko muno
2 osiyanasiyana m’dziko monse
2 osiyanasiyana kudzera mu
2 osiyanasiyana a ntchito
2 osawuka omwe ali
2 osawuka ndi osatetezedwa
2 osawuka ndi kusintha
2 osawuka ndi kukhazikika
2 osawuka ndi ana
2 osawuka m’dziko muno
2 osawuka kwambiri ndi
2 osawuka kwambiri amene
2 osawuka kukhala ndi
2 osawuka eni ake
2 osawuka azitha kupeza
2 osawuka amene alibe
2 osawuka amagwira nawo
2 osawuka ali ndi
2 osawuka akupatsidwa mwayi
2 osawiritsa poumbalitsa ana
2 osati chifukwa cha
2 osati chifukwa anali
2 osapyola asanu Kuzungulira
2 osankhidwa pa ntchito
2 osankhidwa pa nkhani
2 osamalira odwala m’makomo
2 OPINDULA NDI MAPULOJEKETI
2 ophunzira zoyenera kuchita
2 ophunzira za mpalano
2 ophunzira za kuopsa
2 Ophunzira yense payekha
2 ophunzira ntchito za
2 ophunzira mmene anthu
2 ophunzira mfundo zomwe
2 Ophunzira awerenge za
2 Ophunzira awerenge gawo
2 Ophunzira asankhane otenga
2 Ophunzira apereke matanthauzo
2 Ophunzira akambirane ndi
2 Ophunzira akambirane mfundo
2 Ophunzira akalembe matanthauzo
2 Ophunzira achite sewero
2 opezeka akuchita ziphuphu
2 opereka mwayi wapadera
2 onse ( public
2 onse omwe angakhudzidwe
2 onse omwe anali
2 onse omwe ali
2 onse monga momwe
2 onse a m’dziko
2 onse ( akulu
2 onse a ku
2 onse a boma
2 onse a anthu
2 ( onani Tebulo
2 ( onani nsanamira
2 omwe thupi la
2 omwe siaboma omwe
2 omwe siaboma koma
2 omwe sayendetsedwa ndi
2 omwe sangathe kulimbana
2 omwe sangathe kugwira
2 omwe sali pantchito
2 omwe nawonso anali
2 omwe munthu amalandira
2 omwe milandu yawo
2 omwe mabungwe omwe
2 omwe chiwerengero chawo
2 omwe boma lingathe
2 omwe angadze pa
2 omwe anapha akazi
2 OMWE AMALETSA KACHIROMBO
2 omwe amakhala ndi
2 omwe amagwiritsa ntchito
2 omwe amadza chifukwa
2 omwe alipo panopa
2 omwe ali pasukulu
2 omwe ali pansi
2 omwe ali mu
2 omwe ali m’dziko
2 omwe alibe malo
2 omwe akutsiriza maphunziro
2 omwe akugwira kale
2 omwe akuganiziridwa kuti
2 omwe akhala akudwala
2 omwe adzasankhidwe kuti
2 omwe adzakhale ndi
2 omwe adzagwire ntchitoyi
2 omwe adzagwire ntchito
2 omwe adali pakhomopo
2 omwalira chifukwa cha
2 olumala ali ndi
2 olowa ndi otuluka
2 olephera kubweza ngongole
2 olemera ndi osawuka
2 olemba anzawo ntchito
2 okulirapo ndi owayang’anira
2 okudzana ndi mulandu
2 okhudzidwa ndi ntchitozi
2 okhudzidwa ndi ngozizo
2 okhudza zinthu zachilengedwe
2 okhudza za ulimi
2 okhudza ufulu wachibadwidwe
2 okhudza ufulu wa
2 okhudza pulojekiti ya
2 okhudzana ndi Edzi
2 okhudzana ndi chilungamo
2 okhudzana ndi chikhalidwe
2 okhudza madzi ndi
2 okhudza kupewa kachirombo
2 okhudza kayendetsedwe ka
2 okhudza kapezedwe ka
2 okhudza kakhazikitsidwe ka
2 okhudza chikhalidwe ndi
2 okhudza ana amasiye
2 okhudza ana akupezeka
2 okha zosowa zawo
2 okhawo omwe ali
2 okha pa umphawi
2 okha ndi amene
2 okhala ndi zipangizo
2 okalamba ndi ana
2 ogwirizana ndi ntchito
2 ogwira ntchito zosamalira
2 ogwira ntchito zaulimi
2 ogwira ntchito zachipatala
2 ogwira ntchito m’maofesi
2 Ogwira Ntchito M’boma
2 ogwira ntchito m'boma
2 ogwira ntchito kumeneko
2 ogwira ntchito komanso
2 ogwira ntchito ambiri
2 ogwira ntchito aboma
2 ogwira bwino ntchito
2 ogwira anthu pafupipafupi
2 ogona kukhomo kosatseka
2 ofunikira pa chitukuko
2 ofunikira kwa anthu
2 OFUNIKIRA A M'MENE
2 ofunika ndi osafunika
2 ofunika kwambiri okhudza
2 of Poverty in
2 of Law )
2 of Intergrated Household
2 Office ( NSO
2 ofesi yoyendetsa pulojekiti
2 ofesi yowona za
2 ofesi ya pulezidenti
2 OFESI YA POLISI
2 Ofesi ya Ombudzimani
2 ofesi ya nduna
2 Ofesi ya Mkulu
2 of Agriculture and
2 odziwa za malamulo
2 odziwa kulemba ndi
2 odziwa bwino za
2 odziwa bwino ntchito
2 odza kamba ka
2 odwala ndi zina
2 ochokera m’mayiko akunja
2 ochokera kunja kwa
2 ochita za kafukufuku
2 ochita ukamberembere pobweza
2 ochita mabizinezi aang’onoang’ono
2 obwera chifukwa cha
2 obuka kamba ka
2 obadwa ali moyo
2 nzeru zawo pa
2 nzeru pakati pa
2 nzeru
2 nyumba zogwiriramo ntchito
2 NYUMBA ZOCHITIRAMO ZA
2 nyumba za lendi
2 nyumba za anthu
2 nyumba ya zidina
2 NYUMBA KUVOMEREZA KUTI
2 nyini ya wina
2 nyini ) popanda
2 nyini / mbolo
2 ( nyini /
2 nyama zokoka ngolo
2 nyama ndi zomera
2 Nyama Kakhalidwe ka
2 nthumwi zochokera ku
2 nthumwi za mabungwe
2 Nthawi zina Nthanga
2 nthawi zina njirayi
2 nthawi zina njira
2 nthawi zina ndi
2 Nthawi zina anthu
2 Nthawi zambiri ntchito
2 nthawi zambiri imakonzedwa
2 Nthawi zambiri anthu
2 nthawi yomwe imafunika
2 nthawi yomwe adali
2 nthawi yomanga zomangamanga
2 nthawi yoganizira kukula
2 Nthawi yochitira lizi
2 nthawi yochepa ndi
2 nthawi yayitali kuti
2 nthawi yayitali komanso
2 nthawi yake ndipo
2 nthawi yaitali kuti
2 nthawi ya chisankho
2 nthawi ya chakudya
2 nthawi ndi nzeru
2 Nthawi ndi nthawi
2 nthawi ndi ndalama
2 Nthawi itakwana kuti
2 Nthawi imeneyi ndi
2 nthawi imene anali
2 nthawi imene ali
2 nthawi imati hafu
2 Nthanga ndi Nthambi
2 Nthambi zothandiza kukhazikitsa
2 nthambi zonse za
2 nthambi zochita kafukufuku
2 nthambi za mitengo
2 NTHAMBI YOYENDETSA NTCHITO
2 Nthambi yoyendetsa mapulojekiti
2 - Nthambi yoona
2 Nthambi yokhazikitsa pulojekiti
2 Nthaka Ntchito yomwe
2 nthaka Madzia m'thaka
2 Ntchito zoyenera kupezeka
2 ntchito zoyenera kugwiridwa
2 ntchito zoyenera kugwira
2 ntchito zoyendetsa dziko
2 ntchito zothandizira anthu
2 ntchito zothandiza kupeza
2 ntchito zothandiza anthu
2 ntchito zosiyanasiyana zachitukuko
2 ntchito zosiyanasiyana zaboma
2 ntchito zosiyanasiyana yomwe
2 ntchito zosiyanasiyananso monga
2 ntchito zosiyanasiyana mu
2 ntchito zosiyanasiyana m’maboma
2 ntchito zosintha zinthu
2 ntchito zosamalira ndi
2 Ntchito zosamalira anthu
2 ntchito zopindulira anthu
2 ntchito zopanga zinthu
2 ntchito zopanga katundu
2 ntchito zonse zomwe
2 ntchito zonse zizikhala
2 ntchito zonse zachuma
2 Ntchito zonse zachitukuko
2 ntchito zomwe zimalandira
2 ntchito zomwe zilipo
2 ntchito zomwe zili
2 ntchito zomwe zikuchitika
2 ntchito zomwe zidzagwiridwe
2 Ntchito zomwe zidzachitike
2 Ntchito zomwe boma
2 Ntchito zomwe amuna
2 ntchito zomwe akugwira
2 ntchito zomangamanga ndi
2 ntchito zokonza mapulani
2 ntchito zokhudza chilengedwe
2 ntchito zokhudza ana
2 ntchito zofunikira zoyenera
2 Ntchito Zofunika Kwambiri
2 ntchitozi sizidzachokera ku
2 ntchito zipangizo zosatsukidwa
2 ntchito zipangizo zaboma
2 ntchito zipangizo za
2 ntchito zipangizo moyenera
2 ntchitozi pakati pa
2 Ntchitozi ndi monga
2 ntchito zina zonse
2 ntchito zina zofunikira
2 ntchito zina zatsopano
2 ntchito zina zapadera
2 ntchito zina zaboma
2 ntchito zina pamene
2 ntchito zina monga
2 Ntchito zimenezi zidzagwiridwa
2 ntchito zimene zingathandize
2 ntchito zimene zikuwakhudza
2 ntchito zimene zidzathandize
2 ntchito zimene zichitike
2 ntchito zimene zanenedwa
2 ntchito zimene zakonzedwa
2 ntchito zimene anthu
2 ntchitozi m’dziko muno
2 ntchito zikugwirizana ndi
2 ntchito zenizeni zimene
2 Ntchito Zazing’onozing’ono za
2 ntchito zazikuluzikulu zokwezera
2 ntchito za zaumoyo
2 ntchito zawo pofuna
2 ntchito zawo ngati
2 ntchito zawo mu
2 ntchito zawo motsatira
2 ntchito zawo mokondwa
2 ntchito zawo m’madera
2 ntchito zawo chifukwa
2 Ntchito zaumoyo zokhudza
2 Ntchito zaumoyo zochitika
2 ntchito zaumoyo za
2 ntchito zaumoyo ndi
2 ntchito za ulangizi
2 ntchito za ufulu
2 NTCHITO ZA PULOJEKITI
2 ntchito za pakhomo
2 ntchito za ndondomekoyi
2 NTCHITO ZA MU
2 Ntchito Za Mu
2 ntchito zamtunduwu achuluke
2 ntchito za mtunduwu
2 ntchito za m’maunduna
2 ntchito za maunduna
2 NTCHITO ZA MASAF
2 Ntchito za maphunziro
2 ntchito za makhoti
2 ntchito za makampani
2 NTCHITO ZA MAFUMU
2 Ntchito za madzi
2 ntchito za madzi
2 ntchito za mabungwe
2 Ntchito za mabizinezi
2 ntchito zake ndipo
2 ntchito zake kuti
2 ntchito zake (
2 ntchito zachuma zazing’onozing’ono
2 ntchito zachuma monga
2 ntchito zachuma kuti
2 Ntchito zachitukuko zoti
2 ntchito zachitukuko zimene
2 ntchito zachitukuko m'magawo
2 ntchito zachitukuko ;
2 Ntchito za chitetezo
2 NTCHITO ZACHILENGEDWE NDI
2 NTCHITO ZA CHILENGEDWE
2 ntchito za bungwe
2 Ntchito za Boma
2 ntchito za Boma
2 ntchito za apolisi
2 ntchito za amayi/abambo
2 ntchitoyo zikukulirakulirabe kuposa
2 ntchito yozenga anthu
2 ntchito yowunika momwe
2 ntchito yowunika mapulojekiti
2 ntchito youwunika zotsatira
2 ntchito yotukula ntchito
2 ntchito yosintha ntchito
2 ntchito yosamutsa ndikupezera
2 ntchito yosamalira anthu
2 ntchito yopititsa patsogolo
2 ntchito yophunzitsa anthu
2 ntchito yopereka zipangizo
2 ntchito yopereka zakudya
2 ntchito yopatsa anthu
2 ntchito yonse yowunika
2 ntchito yonse yokonza
2 ntchito yonse yayendera
2 Ntchito yomwe malo
2 ntchito yomwe ikuyenera
2 ntchito yokweza chuma
2 ntchito yokumba mijigo
2 ntchito yokonzanso ndi
2 Ntchito yokonza ndondomekoyi
2 Ntchito yokonza ndi
2 ntchito yokonza mapulani
2 ntchito yokhudzana ndi
2 Ntchito yokhazikitsa ndondomeko
2 ntchito yokhazikitsa ndi
2 ntchito yokhazikitsa misika
2 ntchito yokhazikitsa magulu
2 ntchito yokhazikitsa mafakitale
2 ntchito yofunikira kwambiri
2 ntchito yofalitsa nkhani
2 ntchito yochiza odwala
2 ntchito yochiza anthu
2 ntchitoyi kapena amene
2 ntchitoyi ikhale yopambana
2 ntchito ya zomangamanga
2 ntchito yayikulu yowonetsetsa
2 Ntchito yayikulu idzakhala
2 ntchito yawo ya
2 ntchito yawo komanso
2 ntchito ya ukalaliki
2 ntchito ya mawu
2 ntchito ya kusukulu
2 ntchito yake ndi
2 ntchito ya chitukukoyo
2 ntchito yabwino (
2 ntchito ufulu wachibadwidwe
2 ntchito poyang'anira zotsatira
2 ntchito powunika zotsatira
2 ntchito powunika ndi
2 ntchito pokonza ndondomeko
2 ntchito pokonza dongosolo
2 ntchito pokhazikitsa ntchito
2 ntchito pogula mankhwala
2 ntchito pa zaka
2 ntchito pa nthawi
2 ntchito pa ntchito
2 ntchito pa nkhani
2 ntchito pa maphunziro
2 ntchito pa malo
2 ntchito pa chifukwa
2 ntchito nthawi zonse
2 ntchito njira zovomerezeka
2 ntchito njira zina
2 ntchito njira ndi
2 ntchito ngati chida
2 ntchito ngati bizinezi
2 ntchito ndondomeko zothandiza
2 ntchito ndondomeko yochepetsera
2 ntchito ndondomeko ya
2 ntchito ndi zomwe
2 ntchito ndi zntchito
2 ntchito ndi zipangizo
2 ntchito ndi zimene
2 NTCHITO NDI UDINDO
2 ntchito ndi udindo
2 ntchito ndi momwe
2 ntchito ndi mfundo
2 ntchito ndi kuwunika
2 ntchito ndi kuphunzitsa
2 ntchito ndi kukonza
2 ntchito ndi kukhala
2 ntchito ndi katundu
2 ntchito ndi ana
2 ntchito ndalama zokhazo
2 ntchito ndalama zimene
2 ntchito mu zipatala
2 ntchito mosabisa ndi
2 ntchito molingana ndi
2 ntchito m’magawo onse
2 ntchito mfundo zokhudza
2 ntchito m’dziko muno
2 ntchito m’chaka cha
2 ntchito malezala osawiritsa
2 ntchito luso lawo
2 ntchito lamulo la
2 Ntchito Kuchuluka kwa
2 ntchito ku Blantyre
2 ntchito kondomu ndipo
2 ntchito ka zinthu
2 ntchito katundu wochokera
2 ntchito kabwino ka
2 ntchito imeneyi ndi
2 ntchito imene ikuti
2 ntchito chimbudzi chimodzi
2 ntchito bwino ndi
2 ntchito anthu onse
2 ntchito a mabungwe
2 ntchito alangizi ambiri
2 ntchito aboma komanso
2 ntchedzero kukhala zining'a
2 nsomba ndi nyama
2 nsomba kutali ndi
2 ( NSO
2 NSO
2 Nsinjiro za chiyankhulo
2 Nsanamira zimenezi ndi
2 nsanamira yoyamba ndi
2 nsanamira yachiwiri zidzathandiza
2 Nsanamira yachiwiri ikulimbikitsa
2 Nsanamira yachitatu ikulimbikitsa
2 nonse mukufuna kukhala
2 nkhondo yolimbana ndi
2 NKHAZA ZOCHITIRA AMAYI
2 Nkhaza kwa amayi
2 nkhaza ( kukhudza
2 nkhawa kwambiri ndi
2 nkhanza za m’banja
2 nkhani zonse zokhudza
2 nkhani zokhudza ufulu
2 nkhani zokhudzana ndi
2 nkhani zokhudza misika
2 nkhani zokhudza maphunziro
2 nkhani zokhudza malamulo
2 nkhani zimenezi sizingathe
2 nkhani za zakudya
2 nkhani za ndale
2 nkhani za chuma
2 nkhani za chitukuko
2 nkhani za chidwi
2 nkhani yonse mwachinunu
2 nkhani yonena za
2 – Nkhani yomasulira
2 nkhani yokhudza ntchito
2 nkhani ya zikhulupiriro
2 nkhani ya zakudya
2 nkhani ya ufulu
2 nkhani ya maphunziro
2 nkhani ya jenda
2 nkhani ya Edzi
2 nkhani ya demokalase
2 nkhani ya ‘Chilala'
2 nkhani ya ana
2 nkhani ngati imeneyi
2 nkhani ndi kuwuza
2 Njira zoyang’anira momwe
2 NJIRA ZOWUNIKIRA ZOTSATIRA
2 njira zotumizirana mauthenga
2 njira zotumizira mauthenga
2 Njira zotsatidwa poyendetsa
2 njira zothetsera mikangano
2 Njira Zothandizira Anthu
2 njira zothandiza pa
2 njira zothandiza kuwonetsetsa
2 njira zothandiza kutukula
2 njira zothandiza anthu
2 njira zosiyanasiyana zothandiza
2 njira zosiyanasiyana zopezera
2 njira zosiyanasiyana monga
2 njira zosankhira anthu
2 njira zomwe zimatsatidwa
2 njira zomwe zilipo
2 njira zomwe mafumu
2 njira zomwe anthu
2 njira zokwanira zothandiza
2 njira zogwirira ntchito
2 njira zochitira kalondolondo
2 njira ziwiri zounikira
2 njira zina zothandizira
2 njira zina za
2 njira zinayi zazikuluzikulu
2 njira zina kuphatikizapo
2 Njira zimenezi ndi
2 njira zimene zidzathandize
2 njira zimene zanenedwa
2 Njira zakumadera komwe
2 njira zabwino zothandiza
2 Njira yothandiza kwambiri
2 Njira yopereka mphamvu
2 Njira yokhayo munthu
2 Njira yodziwika bwino
2 njirayi itha kufalitsa
2 njira yabwino yothana
2 njira ndi zipangizo
2 njira ndi ntchito
2 njira ndi ndondomeko
2 Njira iyi idzathandiza
2 njira ina ndikukakamira
2 ngwe thi !
2 ngozizo ndi kukonzetsa
2 ngozi za pamsewu
2 ngozi zadzidzidzi adzalandira
2 ( NGO )
2 ngati zopanda phindu
2 ngati zinthu zatchulidwazi
2 ngati zili choncho
2 ngati wina aliyense
2 ngati wina ali
2 ngati watula pansi
2 ngati wakapimitsa kuchipatala
2 ngati uli ndi
2 ngati sitichitapo kanthu
2 ngati sanathe kuwakwaniritsa
2 ngati poyambira pa
2 ngati pali umboni
2 ngati ntchito za
2 ngati nkhambakamwa chabe
2 ngati njira yothandiza
2 ngati njira yotetezera
2 ngati mwatsimikiza kuti
2 ngati muli nako
2 Ngati mulibe chitsimikizo
2 ngati kungakhale kotheka
2 ngati iyeyo sakufuna
2 ngati chipukuta misonzi
2 ngati bizinezi ndi
2 ngati aperekedwa pa
2 ngati anali ndi
2 ngati a Mlauzi
2 ) ngati ali
2 ngati akuvomera mulandu
2 ngati afuna kuchita
2 Ngakhale zili choncho
2 Ngakhale munthu yemwe
2 Ngakhale magazi amayenera
2 Ngakhale kuti chiwerengero
2 Ngakhale kuti boma
2 ngakhale kondomu sichitetezo
2 ngakhale atalola )
2 ( ngakhale atalola
2 Ngakhale anthu ena
2 ngakhale anali ndi
2 ngakhale amadziwa kuti
2 nduna zaboma ndi
2 nduna ya zachuma
2 Nduna ya za
2 ndondomeko zoyenera ndi
2 ndondomeko zoyendetsera makampani
2 ndondomeko zothandizira anthu
2 ndondomeko zothandiza kuwunika
2 ndondomeko zothandiza kuwonetsetsa
2 ndondomeko zothandiza kutukula
2 ndondomeko zosamalira komanso
2 ndondomeko zomwe zilipo
2 ndondomeko zolembera anthu
2 ndondomeko zokhudza momwe
2 ndondomeko zofunikira zovomerezeka
2 ndondomeko zochitira mapulani
2 ndondomeko zina za
2 ndondomeko za zachuma
2 ndondomeko zatsopano zoyendetsera
2 ndondomeko za ndalama
2 Ndondomeko za kasamalidwe
2 NDONDOMEKO ZA KALONDOLONDO
2 ndondomeko yoyenera kutsata
2 ndondomeko yoyang’anira momwe
2 NDONDOMEKO YOWUNIKIRA NTCHITO
2 NDONDOMEKO YOWUNIKA ZOTSATIRA
2 Ndondomeko yowunika pulojekiti
2 ndondomeko yoti anthu
2 ndondomeko yothandiza kuyang'anira
2 ndondomeko yothandiza kuchepetsa
2 Ndondomeko yosamutsa ndi
2 Ndondomeko yokonzekera zakudza
2 Ndondomekoyi Unduna wowona
2 Ndondomekoyi Pofuna kukwaniritsa
2 ndondomekoyi ; Ndondomeko
2 ndondomekoyi ndi ndondomeko
2 Ndondomekoyi ndi maziko
2 Ndondomekoyi ndi imene
2 Ndondomekoyi Kuthandiza anthu
2 ndondomekoyi itha kukhala
2 Ndondomekoyi itha kuikidwa
2 Ndondomekoyi imatambasula maganizo
2 Ndondomekoyi ili ndi
2 ndondomekoyi ikhale yopambana
2 ndondomeko yatsopano yokhudza
2 Ndondomeko Ya Phunziroli
2 ndondomeko ya kaweruzidwe
2 Ndondomeko ya Kasamalidwe
2 ndondomeko ya kagawidwe
2 ndondomeko ya Boma
2  NDONDOMEKO YA
2 ; Ndondomeko ya
2 ndi zoti anthu
2 ndi zosowa zawo
2 ndi zosowa za
2 ndi zosamalira anthu
2 ndi Zondi ndi
2 ndi zomwe zalembedwa
2 ndi zomwe ayenera
2 ndi zomveka bwino
2 ndi zolinga zingapo
2 ndi zolinga za
2 ndi zofunikira m’dziko
2 ndi zodziwika kuti
2 ndi zochita zawo
2 ndi Zochitachita za
2 ndi zochepa kwambiri
2 ndi zobwera mozembera
2 ndi zntchito zomwe
2 ndi zizindikiro zomwe
2 ndi zizindikiro za
2 ndi ziwalo zina
2 ndi ziphuphu zisamachitike
2 ndi ziphuphu (
2 ndi zipangizo zosiyanasiyana
2 ndi zipangizo zophunzirira
2 ndi zipangizo zonse
2 ndi zipangizo zomwe
2 ndi zipangizo zokwana
2 ndi zipangizo zochepa
2 ndi zinthu zosiyanasiyana
2 ndi zinthu zonse
2 ndi zinthu zokhudza
2 ndi zinthu zofunikira
2 ndi zinthu zimene
2 ndi zinthu zabwino
2 ndi zina zothandizira
2 ndi zina ndi
2 ndi zina komanso
2 ndi zina ;
2 ndi za umoyo
2 ndi za mu
2 ndi zakuti pafupifupi
2 ndi zakudya zoyenera
2 ndi zaka zoposera
2 ndi zaka zawo
2 ndi zaka zapakati
2 ndi zaka makumi
2 ndi yofunika kwambiri
2 Ndiyenera kugona ndi
2 ndiye ndi mankhwala
2 ndiye kuti pakufunika
2 ndiye kuti ntchito
2 ndiye kuti mankhwalawa
2 ndiye kuti alibe
2 ndi ya kafukufuku
2 ndiwo zamasamba zomwe
2 ndi woyenera kumbali
2 ndi World Bank
2 ndi wofunikira kwambiri
2 ndi wina aliyense”
2 ndi wa mwamuna
2 ndi wa aliyense
2 ndi utali wa
2 ndi Unduna wa
2 ndi umphawi m’dziko
2 ndi umoyo KUWUNIKA
2 ndi umodzi kapena
2 ndi ulemu wolonjerana
2 ndi ulemu wake
2 ndi ulamuliro wabwino
2 ndi ukhondo kwa
2 ndi ufulu wotenga
2 ndi ufulu wopereka
2 ndi ufulu wokana
2 ndi ufulu wodzudzula
2 ndi ufulu wina
2 ndi ufulu wawo
2 Ndi ufulu wa
2 ndi ufulu opempha
2 ndi ufulu ochita
2 ndi udindo woyendetsa
2 ndi udindo wosankha
2 ndi udindo wosamalira
2 ndi udindo wolemekeza
2 ndi udindo wokonza
2 ndi udindo wogula
2 NDI UDINDO WA
2 ndi udindo pa
2 ndi udindo kapena
2 ndi ubwino wake
2 ndi thandizo lochokera
2 ndi sukulu zokhazikitsidwa
2 ndi sing'anga yekha
2 ndi sayansi ndi
2 ndipo zitha kukhala
2 ndipo zinaonetsa kuti
2 ndipo zina mwa
2 ndipo zili pa
2 ndipo zidzaunikidwa ndi
2 ndipo patapita nthawi
2 ndipo pamene kuli
2 ndipo ntchito yawo
2 ndiponso zinthu zina
2 ndiponso zimawonongetsa chuma
2 ndiponso ntchito zazing’onozing’ono
2 ndiponso ntchito yochepetsa
2 ndiponso miyendo ili
2 ndiponso kuwonetsetsa kuti
2 ndiponso kusowa kwa
2 ndiponso kugwiritsa ntchito
2 ndiponso iyankha mafunso
2 ndipo nonse mukufuna
2 ndipo ndinatsala pang'ono
2 ndipo ndikudziwa kuti
2 ndipo ndi gwero
2 ndipo ndalama zake
2 ndipo mwina a
2 ndipo moyo wake
2 ndipo motsatira dongosolo
2 ndipo m’malo mwake
2 ndipo miyendo ili
2 ndipo misonzi inatsika
2 ndipo mchaka cha
2 ndipo m'chaka cha
2 ndipo mawa lake
2 ndi Polina anali
2 ndipo kumapitirira mpaka
2 ndipo kuchokera ku
2 ndi pokhapokha pamene
2 ndipo kenaka bambo
2 ndipo izi zidzachititsa
2 ndipofunika kuti boma
2 ndi pofunika kuti
2 ndipo ena mwa
2 ndipo chiwerengerochi ndi
2 ndipo chilango chake
2 ndipo anathamangira naye
2 ndipo anamuuza kuti
2 ndipo anadziwa kuti
2 ndipo ambiri mwa
2 ndipo amayi ndi
2 ndipo amasulire nkhani
2 ndipo amadziwa kuti
2 ndipo alembe ntchito
2 ndipo alembe chiganizo
2 ndipo akuchitapo kanthu
2 ndipo akambirane mawu
2 ) ndipo
2 ndi pa zinthu
2 ndi patinala wanu
2 ndi oyima paokha
2 ndi oyenera kulandira
2 ndi owayang’anira awo
2 ndi otuluka m’dziko
2 ndi othandiza pa
2 ndi otetezeka Ma-asembule
2 ndi osowa chitetezo
2 ndi osiyanasiyana Ntchito
2 ndi osawuka pamene
2 ndi Osatetezedwa ku
2 ndi ophunzira zofunika
2 ndi ophunzira zitsanzo
2 ndi ophunzira ntchito
2 ndi ophunzira nkhani
2 ndi ophunzira njira
2 ndi ophunzira mmene
2 ndi ophunzira mitundu
2 ndi ophunzira mfundo
2 ndi ophunzira ena
2 ndi ophunzira chitsanzo
2 ndi opanda mphamvu
2 ndi omwe sali
2 ndi ofunikira pa
2 ndi Ofesi ya
2 ndi ochepa kwambiri
2 ndi nzeru zawo
2 ndi Nyumba ya
2 ndi nyama zakuthengo
2 ndi nthawi yomwe
2 ndi nthambi zitatu
2 ndi ntchito zoyenera
2 ndi ntchito zothandiza
2 ndi ntchito zosiyanasiyana
2 ndi ntchito zolimbana
2 ndi ntchito zaumoyo
2 ndi ntchito zamalonda
2 ndi ntchito yosamalira
2 ndi ntchito yokonza
2 ndi ntchito yake
2 ndi ntchito imene
2 ndi nkhanza zapakati
2 ndi nkhani za
2 ndi nkhani yabwino
2 ndi njira zowunikira
2 ndi njira zothandizira
2 ndi njira zochitira
2 ndi njira ziwiri
2 ndi njira zamakono
2 ndi njira zabwino
2 ndi njira imene
2 ndi ngozi zadzidzidzi
2 Ndingawayang'anire bwanji anthu
2 ndingadziwe bwanji kuti
2 ndi ndondomeko zoyendetsera
2 ndi ndondomeko zothandiza
2 ndi ndondomeko zachitukuko
2 ndi Ndondomeko yokonzekera
2 NDI NDONDOMEKO YA
2 ndi ndondomeko imene
2 ; ndi Ndondomeko
2 ndi ndalama zina
2 ndi ndalama zambiri
2 Ndi Ndalama Za
2 ndi nambala wani
2 ndi mwayi wotenga
2 Ndi Mwayi Wofanana
2 ndi mwayi wawukulu
2 ndi mwana wamng'ono
2 ndi mwamuna yemwe
2 ndi munthu wodwala
2 ndi munthu wabwino
2 ndi munthu kapena
2 Ndi Mulungu yekha
2 ndi Mulungu chifukwa
2 ndi mulandu woti
2 ndi mtsikana wochepera
2 ndi mphepo yamkuntho
2 ndi mphamvu zotha
2 ndi mphamvu zogwirira
2 ndi mphamvu kuposa
2 ndi moyo wanga
2 ndi moyo monga
2 ndi mopanda chinyengo
2 ndi monga za
2 ndi monga kuwonongeka
2 ndi monga kuchepa
2 ndi monga izi
2 ndi momwe ntchitozi
2 ndi momwe malamulowa
2 ndi momwe lamulo
2 ndi momwe chuma
2 ndi momwe anthuwo
2 ndi mnzake zasakanikirana
2 ndi mmene zinthu
2 ndi m'mene ntchito
2 ndi mmene anthu
2 ndi m’madera am’midzi
2 ndi mlongo wawo
2 ndi mlandu womwe
2 ndi mlandu wa
2 ndi mkazi usiku
2 ndi mkazi m'modzi
2 ndi mkazi kuti
2 ndi mkazi kapena
2 ndi mkazi akukhalira
2 ndi miyeso yofanana
2 ndi miyambo yamakono
2 ndi mitundu yake
2 ndi mitengo ya
2 ndi misika ya
2 ndi midzi ina
2 ndi mgwirizano wa
2 ndi mfuti uja
2 ndi mfundo zomwe
2 ndi mfundo zokhudza
2 ndi m’dziko monse
2 ndi mbali imodzi
2 ndi Maziko anali
2 ndi Maziko amathandiza
2 ndi maziko a
2 ndi mayiko onse
2 ndi mayi kapena
2 ndi mavuto angapo
2 ndi mavuto ambiri
2 ndi mavidiyo olaula
2 ndi mauthenga okhudza
2 ndi maudindo pa
2 ndi matenda osiyanasiyana
2 ndi maso ndi
2 NDI MAPULOJEKETI A
2 ndi maofesi atatu
2 ndi mankhwala kapena
2 Ndi mankhwala apadera
2 ndi mankhwala a
2 ndi manaiti kalabu
2 ndi mamembala anzake
2 ndi Malume Jo
2 ndi malo opanda
2 ndi malo olima
2 ndi malo okwanira
2 ndi malo okhala
2 ndi malonjezo akuti
2 ndi malo awoawo
2 ndi malo abwino
2 ) ndi malo
2 ndi malire ake
2 ndi malingaliro a
2 ndi malaya oyera
2 ndi malamulo oyenera
2 ndi malamulo onse
2 NDI MALAMULO ENA
2 ndi malamulo ena
2 ndi makolo awo
2 ndi makoleji omwe
2 ndi Makhoti ndipo
2 ndi makhonsolo am’maboma
2 ndi makampani ena
2 ndi magulu amenewa
2 ndi magawo asanu
2 ndi magawo aakuluakulu
2 ndi maganizo ofuna
2 ndi maganizo awo
2 ndi maganizo akuti
2 ndi mafumu komanso
2 ndi madera amene
2 ndi Mada anapita
2 ndi mabungwe othandiza
2 ndi mabungwe osiyanasiyana
2 ndi mabungwe okhudzidwa
2 ndi mabungwe ogwira
2 ndi mabungwe ofalitsa
2 ) ndi mabungwe
2 ndi mabizinezi omwe
2 ndi mabanki ena
2 ndi luso loyenera
2 ndi Luso la
2 ndi luso komanso
2 ndi loyima palokha
2 ndili ndi nkhani
2 ndili ndi mimba
2 ndili ndi Edzi
2 ndi Lamulungu lomwe
2 NDI LAMULO LOKHUDZA
2 ndi Lamulo lokhudza
2 ndi lamulo kuti
2 ndi la anthu
2 ndi kwawo kumodzi
2 ndi kuzenga milandu
2 ndi kuyikidwa mu
2 ndi kuyika padera
2 ndi kuyendetsa maphunziro
2 ndi kuyendera sukulu
2 ndi kuyang’anira ntchitozi
2 ndi kuyang'anira ntchito
2 ndi kuyang’anira kwa
2 ndi kuyang’anira komanso
2 ndi kuwuza anthu
2 ndi kuwunikira momwe
2 ndi kuwunika ntchito
2 ndi kuwunika ndi
2 ndi kuwunika m’mene
2 ndi kuwonjezera malo
2 ndi kuwonjezera chiwerengero
2 Ndikuwonetsetsa Kuti Mwayiwo
2 ndikuwonetsetsa kuti anthu
2 ndi kuwona ngati
2 ndi kuwona momwe
2 ndi kuwerengera zinthu
2 ndi kuwathandiza kuti
2 ndi kuvomereza Ndondomeko
2 ndi kuvomereza ndondomeko
2 ndikuvomereza mmene zinthu
2 ndi kuunikira momwe
2 ndi kuunika momwe
2 ndi kutumiza mauthenga
2 ndi kutuluka m'dziko
2 ndi kutukula maphunziro
2 ndi kutukula luso
2 ndi kuti mitengo
2 ndi kuthetsa mkangano
2 ndi kuthandiza pa
2 ndi kuthandiza kuchepetsa
2 ndi kusintha ntchito
2 ndi kusintha kayendetsedwe
2 ndikusankha ntchito yomwe
2 ndi kusamalira ndalama
2 Ndi Kupititsa Patsogolo
2 ndikupezera anthu malo
2 ndi kupeza zomwe
2 ndi kupeza zipangizo
2 ndi kupewa kwake
2 ndi kupereka zipangizo
2 ndi kupereka ndalama
2 ndi kupereka mphamvu
2 ndi kupereka malipoti
2 ndi kuonetsetsa kuti
2 ndi kunja komwe
2 ndi kumuuza kuti
2 ndi kumene ntchitozi
2 ndi kumanga thupi
2 ndi ku malo
2 Ndi kulowetsa chiwalo
2 ndi kulowa pansi
2 ndi kulongosola momwe
2 ndi kulira kwa
2 ndi kulimbikitsa mabungwe
2 ndi kulimbikitsa kugwiritsa
2 ndi kulera ana
2 ndi kulemba mauthenga
2 ndi kulemba malipoti
2 ndi kulandira uphungu
2 ndi kulandira kalata
2 ndi kukweza chuma
2 ndi kukwaniritsa zolinga
2 ndi kukonzetsa zinthu
2 ndi kukonzedwa bwino
2 ndi kukonzanso malipiro
2 ndi kukonza misewu
2 Ndi kukhudza kapena
2 ndi kukhazikitsa zipangizo
2 ndi kukhazikitsa zinthu
2 ndi kukhazikitsa njira
2 ndi kukhazikitsa malamulo
2 ndi kukhala bwino
2 ndi kukambirana matanthauzo
2 ndi kukakhala m'nyumba
2 ndi kukakhala hule
2 ndikukakamira kugwiritsa ntchito
2 Ndi Kugwiritsa Ntchito
2 ndi kugonana mosadziteteza
2 ndi kugawa zipangizozi
2 ndi kugawana nzeru
2 ndi kufunika kwake
2 ndi kufunika kwa
2 ndi kufunika kokhazikitsa
2 ndi kufotokoza momwe
2 ndi kufotokoza )
2 ndi kufalitsa uthenga
2 ndi kudziwitsa anthu
2 ndi kuchiza matenda
2 Ndi kuchititsa mwana
2 ndi kuchita malonje
2 ndi kuchepetsa zotsatira
2 ndi kuchepetsa ndalama
2 ndi kuchepetsa mchitidwe
2 ndikubwezeretsa zinthu m'chimake
2 ndi kubweretsa chitukuko
2 ndi koyenera kuti
2 ndi Konsitityushoni yosalembedwa
2 ndi Konsitityushoniyi lidzakhala
2 ndi Konsitityushoniyi kapena
2 ndi Kondi adapita
2 ndi komwe anthu
2 ndi kofunikira pofuna
2 ndi kofunika pofuna
2 ndi kofunika kwambiri
2 ndikofunika kuwonetsetsa kuti
2 Ndikofunika kuti anthu
2 Ndi kofunika kuti
2 Ndikofunika kudziwa mwachidule
2 ndi khumbo loti
2 Ndikhulupilira kuti ali
2 Ndi Khama yekhanso
2 ndi kayendetsedwe kake
2 ndi kayalidwe ka
2 ndi katundu yense
2 NDI KASAMALIDWE KA
2 ndi kalondolondo wa
2 ndi kagwiritsidwe ntchito
2 ndi kagwiridwe kabwino
2 ndi kachirombo komwe
2 ndi kachiromboka sangadziwe
2 ndi kachiromboka pokhapokha
2 Ndi Kachirombo ka
2 ndi izi ;
2 ndi ina yambiri
2 ndi imfa pakati
2 ndi imene inali
2 ndi imene idzagwiritsidwe
2 ndi HIV n'kotani
2 ndi gwero limodzi
2 ndi gawo lokonza
2 ndi gawo lofunika
2 ndi gawo limodzi
2 ndi Gadi anali
2 ndifa ndi Edzi
2 ndi ena okhudzidwa
2 ndi ena kuti
2 ndi Edzi ngati
2 ndi Edzi ndi
2 ndi Edzi koma
2 ndi Edzi kapena
2 ndi dzina lakuti
2 ndi dziko lonse
2 ndi dokotala wa
2 ndi dokotala uja
2 ndi dipatimenti yowona
2 ndi dera limene
2 ndi chuma chomwe
2 ndi chuma chawo
2 ndi chuma cha
2 ndi cholinga chothetsa
2 ndi cholinga choteteza
2 ndi cholinga chosintha
2 ndi cholinga chopititsa
2 NDI CHOLINGA CHOGONANA
2 ndi cholinga chimodzi
2 ndi chokwera kale
2 ndi chiyembekezo choti
2 ndi Chitukuko ndi
2 ndi chitukuko ku
2 ndi chitsimikizo choti
2 ndi chisoni chachikulu
2 ndi chisangalalo kuti
2 ndi chisangalalo chachikulu
2 ndi chinthu chimodzi
2 ndi chining'a chilichonse
2 ndi chimodzi mwa
2 ndi chilungamo pa
2 ndi chilungamo cha
2 ndi chikhulupiriro kuti
2 ndi chikhalidwe ndi
2 ndi chikhalidwe chawo
2 ndi chidwi pa
2 ndi chidwi ndi
2 ndi chidwi chachikulu
2 ndi chakuti ndondomeko
2 ndi chakuti ndalama
2 ndi chakuti magulu
2 ndi chaka ndipo
2 Ndi bwino kupeza
2 ndi bwalo la
2 ndi bungwe loyendetsa
2 ndi bungwe lomwe
2 ndi boma ndi
2 ndi bambo wanga
2 ndi bambo wake
2 ndi Bambo Chisale
2 ndi bambo Chipanda
2 ndi a zaka
2 ndi Atsogoleri ena
2 ndi atsikana ambiri
2 ndi a sukulu
2 ndi asanu )
2 ndi Aphungu a
2 ndi anyamata awiri
2 ndi anyamata anga
2 ndi anthu ophunzira
2 ndi anthu omwewo
2 ndi anthu komanso
2 ndi anthu awo
2 ndi ana olumala
2 ndi Ana Okulirapo
2 ndi ana ndi
2 ndi ana kuti
2 NDI ANA ENA
2 ndi ana ake
2 ndi amuna komanso
2 ndi Amuna (
2 ndi amene anali
2 ndi amene akukhudzidwa
2 NDI AMAYI CHITANI
2 ndi amayi apakati
2 ndi amayi a
2 ndi a matiloni
2 ndi alangizi a
2 ndi akuluakulu oyendetsa
2 ndi akuluakulu ena
2 ndi akazi pantchito
2 ndi akazi omwe
2 ndi akazi komanso
2 ndi akazi amene
2 ndi akazi amagwira
2 ndi akazi
2 ndi abwenzi ake
2 ndi a boma
2 ndi a bizinesi
2 ndi a Bengo
2 ndi abambo ake
2 ndi abambo (
2 ndi aamuna kapena
2 ) ; ndi
2 Ndemanga za mkulu
2 ndemanga pa zomwe
2 ndemanga pamodzi ndi
2 ndatangwanika ndi mbewuzi
2 ndale ndi a
2 ndalama zoyendetsera ntchito
2 ndalama zoyambira bizinezi
2 ndalama zoyambira bizinesi
2 Ndalama zopeza m’dziko
2 Ndalama zonse zopeza
2 ndalama zonse zomwe
2 Ndalama zomwe zimagwiritsidwa
2 ndalama zomwe zikufunika
2 Ndalama zolipirira katundu
2 ndalama zokwana pafupifupi
2 ndalama zogwiritsira ntchito
2 ndalama zogwiritsidwa ntchito
2 ndalama zogwirira ntchitozo
2 ndalama zogwirira ntchitoyi
2 ndalama zogwirira ntchito
2 ndalama zogulira zinthu
2 ndalama zochuluka zoti
2 ndalama zochitira kafukufuku
2 Ndalama zimenezi zinakonzedwa
2 ndalama zimene zinakonzedwa
2 ndalama zimene zilipo
2 ndalama zimene zidzafunike
2 ndalama zimene munthu
2 ndalama zimene mayiko
2 ndalama zimene limagwirira
2 ndalama zimene dziko
2 Ndalama zimene boma
2 ndalama zimene amapeza
2 ndalama za ntchito
2 ndalama za mu
2 ndalama zambiri pa
2 ndalama zambiri kuposa
2 Ndalama Za Mayiko
2 ndalama zake pa
2 ndalama za jakiseni
2 ndalama za diresi
2 ndalama zaboma zikugwiritsidwira
2 ndalama za anthu
2 ndalama ndi kukugulira
2 ndalama ndi chakudya
2 Ndalama n'chiyani ngati
2 ndalama ku maunduna
2 / ndalama
2 n'chifukwa chake ndimati
2 naye kuchipatala cha
2 nawo zakuti ali
2 nawo sangachize Edzi
2 nawo pa ntchito
2 nawo pamwambo wa
2 nawo ntchito zoyendetsa
2 nawo ntchito zotukula
2 nawo ntchito zosamalira
2 nawo ntchito zautsogoleri
2 nawo ntchito za
2 nawo ntchito ndi
2 nawo ndi kupindula
2 nawo mbali popanga
2 nawo mbali pokonza
2 nawo mbali pantchitoyi
2 nawo mbali pa
2 nawo mbali ndi
2 nawo
2 National Statistical Office
2 National Land Policy
2 National EDZI Commission
2 nako kupita kwa
2 nako kale kachirombo
2 nako kachiromboka kunka
2 naika dzanja lake
2 M’zaka za m’ma
2 MWINI NYUMBA KUVOMEREZA
2 mwina ali ndi
2 mwina a Kalirani
2 mwa zinthu zomwe
2 mwa zinthu zimene
2 mwayi woyendetsa nawo
2 mwayi wopeza zipangizo
2 mwayi wopeza zinthu
2 mwayi wopeza maphunziro
2 Mwayiwo Ndi Wofanana
2 mwayi wogulitsa katundu
2 mwayi wofanana wopeza
2 mwayi wofanana pa
2 mwayi wodziwa zambiri
2 mwayi wochitiridwa chilungamo
2 mwayi wapadera ku
2 mwayi wa ndalama
2 Mwayi Wa Maphunziro
2 Mwayi wa maphunziro
2 mwayi wa amayi
2 mwayi pa ntchito
2 mwatsimikiza kuti inu
2 mwatsatanetsatane za zomwe
2 mwao akambirane mfundo
2 mwanjira ina iliyonse
2 mwangozi kapena kudzera
2 ) mwangozi kapena
2 mwana yemwe ali
2 mwana wawo Khama
2 mwana wa Polina
2 mwana wake wamkazi
2 mwana nthawi imene
2 mwana maliseche anu
2 mwana kudzanso mutadula
2 mwana kuchokera kwa
2 MWANA ( gawo
2 mwamunayo analamulidwa kuti
2 Mwamuna yemwe anali
2 Mwamuna wogonana ndi
2 ) Mwamuna wogonana
2 Mwamuna ndi mkazi
2 mwamuna kapena wamkazi
2 Mwamuna kapena mkazi
2 ) Mwamuna kapena
2 mwamuna apereke chipukuta
2 Mwamuna anachita apilo
2 mwamuna aliyense athe
2 mwa mtsinje uja
2 mwa mitu iyi
2 mwambo wochotsa ufiti
2 mwambo wa Chitumbuka
2 Mwambo anawauza kuti
2 Mwambo anawauza atsikanawo
2 mwa mavuto amene
2 mwa matenda chabe
2 mwa Malume Jo
2 mwa Malaya ndi
2 mwalembedwa ndondomeko ya
2 mwakufuna kwawo ngati
2 mwakhudza magazi a
2 mwake anthu osawuka
2 mwake anagamula kuti
2 mwa izi chikayambukira
2 mwa eni nthaka
2 mwachidule ) wa
2 Mwachidule tinganene kuti
2 mwachidule mbiri ya
2 ( mwachidule )
2 mwachangu thandizo la
2 Mwa ana onse
2 ( mwa ana
2 mwa a Kapile
2 ‘Mvetsetsani Mukhale ndi
2 mu zochitika ku
2 mu zipatala zazing’onozing’ono
2 mu zikalata zovomerezera
2 mu Unduna wowona
2 mu unduna wa
2 muumuna kapena msambo
2 mu ulimi wa
2 Mutuwu ukufotokozanso mwachidule
2 mutu wachisanu ndi
2 mutu umodzi womwe
2 mutu umodzi wa
2 mutadula mchombo wa
2 musanadule mchombo wa
2 mu pulojekitiyi ndi
2 mupite nayo ku
2 muphatikizepo mitundu ya
2 ( muphatikizepo mitundu
2 Mupereke ndemanga pa
2 mu ofesi ya
2 mu nyumba yochitiramo
2 munthuyo amatenganso kachiromboko
2 munthu yemwe wakhudza
2 munthu wolembedwa ntchito
2 munthu wina amene
2 munthu wa zaka
2 Munthu wamkazi wogonana
2 MUNTHU PA ZIFUKWA
2 munthu nthawi zina
2 munthu ndi wa
2 MUNTHU MOKAKAMIZA NDI
2 munthu mmodzi amene
2 munthu kapena chinthu
2 MUNTHU CHIFUKWA CHOFUNA
2 munthu apite kuchipatala
2 munthu apewe umphawi
2 munthu angadziwe kuti
2 Munthu amene watenga
2 munthu amene wapezeka
2 munthu amayenera kukhala
2 munthu amalandira pa
2 munthu amakhala ndi
2 munthu aliyense m'mudzi
2 Munthu aliyense ali
2 munthu akuganiza kuti
2 mu nthawi yake
2 mu ntchito zonse
2 mu ntchito zofunika
2 muntchito za m'maofesi
2 mu ntchito zachitukuko
2 muno zogwirira ntchito
2 muno ndi mayiko
2 muno ndi kukakhala
2 muno muli umphawi
2 muno M’madera ambiri
2 muno kuchokera ku
2 muno
2 mu njira ziwiri
2 mu njira zina
2 Mungadziwe bwanji ngati
2 mu ndondomeko zomwe
2 mundondomeko yowunika zotsatira
2 mu ndondomeko yowunika
2 mu ndondomeko yosintha
2 Mu Ndondomeko Yochepetsera
2 mu ndondomekoyi muli
2 mu mutu wachisanu
2 Mu mtima mwake
2 mumndandanda wa A
2 mu mndandanda wa
2 mu mfundo zokamba
2 mu makilomitala
2 ( mu makilomitala
2 mu magawo ofunika
2 mu magawo atatu
2 Mulungu wanga !
2 muli zipangizo zokwanira
2 muli umphawi waukulu
2 mu lipotilo mu
2 muli ntchito ndi
2 ( Mulanje Traditional
2 Mulanje ( Mulanje
2 mulandu zitsatire ndondomeko
2 mulandu ndiponso iyankha
2 mulandu kuti akakonze
2 mulandu ayankha ngati
2 mulandu ayankha mulandu
2 mulandu apereka keyala
2 mulandu afunsa mafunso
2 mu lamulo limodzi
2 mu kupuma mpweya
2 mukugwiriridwa kapena kuonongedwa
2 mukufuna kukhala ndi
2 mu konsitityushoni ya
2 Mukhale ndi Moyo'
2 mukakambirane mayankho ndi
2 MUKAFUNA CHITHANDIZO IMBANI
2 mu gawo logwiritsa
2 mu gawo lililonse
2 mudzapereke ndemanga ndi
2 mudzakambirane ndi ophunzira
2 mu dipatimenti yowona
2 mu chipani cha
2 mu bungwe lowona
2 Mtundu wa njira
2 mtundu wa kapandamneni
2 Mtsutso Ndondomeko ya
2 mtsogolo uhule Ndi
2 mtsikana mokakamiza pamalo
2 mtsikana mokakamiza m'nyumba
2 mtsikana kuti akhale
2 ( MTL
2 MTL
2 mtima wogwira ntchito
2 m'thupi la wina
2 MTHANDIZI Mapulojeketi a
2 m'thaka Zomera Nyama
2 mtendere mumtima mwake
2 m'sukulu zonse za
2 m'sewero la chisudzo
2 msanga kusiyana ndi
2 msambo za amayi
2 mpweya Chuma cha
2 Mphunzitsi apereke ndemanga
2 mphepete mwa mtsinje
2 mphatso zambiri kuchokera
2 Mphamvu zoyendetsa ntchito
2 mphamvu zomanga mfundo
2 mphamvu zolimbana ndi
2 mphamvu zodzitetezera za
2 mphamvu zodzitetezera kumatenda
2 mphamvu za magetsi
2 Mphamvu Ya Ndalama
2 mphamvu pakati pa
2 mphamvu ndi udindo
2 mpata wotenga mbali
2 mpanda wa njerwa
2 mpalano kapena mpikisano
2 mpaka thupi limafowokeratu
2 mpaka nthawi yoganizira
2 mozama za kupewa
2 moyo wonse ngati
2 moyo wawo komanso
2 moyo wa tsiku
2 moyo wathanzi kwa
2 moyo wathanzi komanso
2 moyo wake unali
2 moyo wa aliyense
2 moyo nthawi yayitali
2 moyo nthawi yaitali
2 moyo
2 moyenera komanso mosawononga
2 motsatira dongosolo lake
2 mothandizidwa ndi mabungwe
2 mosayembekezera pamene zotsatira
2 mosavuta komanso kuti
2 mosabisa ndi mwachilungamo
2 mosabisa ndi mopanda
2 mosabisa ndi kulongosola
2 moperewera pofananitsa ndi
2 monwe ntchitoyo ichitikire
2 monga zokhudza zakudya
2 Monga zikuwonekera mu
2 Monga taonera mu
2 Monga tafotokozera mu
2 monga momwe zinalili
2 monga momwe zilili
2 monga matenda ena
2 monga malo otetezedwa
2 monga luso la
2 monga kuwonongeka kwa
2 monga kusefukira kwa
2 Monga Kuphika Ndi
2 monga kuphika ndi
2 monga kumwa mankhwala
2 monga kukhala ndi
2 Monga a m'khalapakati
2 momwe zinthu zilili
2 momwe zinthu zikusinthira
2 momwe zinthu zidzakhalire
2 momwe zimayenera kukhalira
2 Momwe zilili panopa
2 momwe zikuyendera ndi
2 momwe zikuwonekera mu
2 MOMWE ZIDZAKHALIRE PODZAFIKA
2 momwe zidzakhalire ndi
2 momwe zayendera ntchito
2 momwe zachilengedwe zikuyendera
2 momwe ulili umphawi
2 momwe pulojekitiyi ikutsatirira
2 momwe ntchito zokhudza
2 momwe ntchito yonse
2 momwe ntchito ya
2 Momwe Ntchito Ikuyendera
2 momwe ndondomekoyi ikuyendera
2 momwe ndalama ndi
2 momwe malamulowa amagwirira
2 momwe lamulo lokhudza
2 momwe ikuyendera ntchito
2 momwe anthu akukhalira
2 momwe akukhala anthu
2 momveka bwino momwe
2 molingana ndi zinthu
2 molingana ndi momwe
2 molingana ndi magawo
2 molingana ndi chiwerengero
2 mokambirana ndi ophunzira
2 mokakamiza pamalo ndi
2 MOKAKAMIZA NDI CHOLINGA
2 mokakamiza m'nyumba yochitiramo
2 mogwirizana pakati pa
2 mogwirizana ndi zachilengedwe
2 mogwirizana ndi miyambo
2 mogwirizana ndi anthu
2 mogwirizana kwambiri ndi
2 Moda anali ndi
2 Moda anada nkhawa
2 mnzungu wa mishonale
2 mnzake uja ndipo
2 mnzake uja akupita
2 Mndandanda wa njira
2 mndandanda wa mankhwala
2 ; Mndandanda wa
2 Mndandanda ( mwachidule
2 m’munsimu
2 m'mudzi woyandikana nawo
2 m'mudzi mwa a
2 mmodzi mwa eni
2 mmodzi mwa atsikana
2 m’misika ya m’dziko
2 m'mimba koposa mwezi
2 M'MENE NTCHITO IKUYENDERA
2 mmene moyo wa
2 mmene makolo ake
2 mmene anthu ena
2 m’mene alili mabungwe
2 m’mbuyo kwa magwiridwe
2 m’mankhwala kapena kuwiritsidwa
2 m'manja ndiponso miyendo
2 m'manja ndipo miyendo
2 m'manja mwa mayi
2 m'manja mwa mafumu
2 m’manja mwa eni
2 m’malo ogwira ntchito
2 m'malo mwa Malume
2 M’malo mwake anthu
2 m’malo mwa boma
2 m’makomo wa chaka
2 m’makomo komanso m’madera
2 m’makomo amene anachitika
2 m’mahekitala
2 ( m’mahekitala
2 m'magulu ndipo ayankhe
2 m'magulu ndipo awerenge
2 m'magulu ndipo amasulire
2 m'magulu mwao alembe
2 m'magulu awiri ndi
2 m’magazi kuphatikizapo kachirombo
2 m'magawo onse a
2 m’madipatimenti onse aboma
2 m’madera osiyanasiyana adzaphunzitsidwa
2 m’madera mwawo ndi
2 m’madera mwawo kuti
2 mmadera kupyolera muntchito
2 m’madera awo sizikuthandiza
2 m’madera am’tawuni (
2 m’madera am’midzi ndipo
2 m’madera am’midzi kusiyana
2 m'madera a m'midzi
2 m’madera ambiri m’dziko
2 m’madera akumidzi komanso
2 Mlongo wake wa
2 mlongo wake uja
2 Mlingo woti udzakwaniritsidwe
2 MLINGO WOMWE TIKUFUNA
2 Mlingo wa kufunika
2 mlili wa HIV/EDZI
2 MLANDU WA NKHANZA
2 mlandu silivomereza kulolola
2 mlandu silivomereza kulola
2 mlandu ngati sanathe
2 mkulu wozenga milandu
2 mkulu woyang'anira zachilengedwe
2 mkulu wa kalabu
2 mkazi wina koma
2 mkazi wa zake
2 mkazi kapena mtsikana
2 mkazi aliyense amene
2 mkazi ali pa
2 mkazi akukhalira limodzi
2 – mkazi akaona
2 Mkati mwa Malaya
2 Mkango sukanapha Kalulu
2 miyoyo yawo ndipo
2 miyoyo yawo chifukwa
2 miyoyo ya mabanja
2 Miyoyo Ya Anthu
2 miyezi kapena chaka
2 miyezi itatu iliyonse
2 Miyambo ndi Zochitachita
2 miyambo ndi zizolowezi
2 miyambo ndi luso
2 Miyala Yamtengo Wapatali
2 miyala ndi mavidiyo
2 mitundu yosiyanasiyana ya
2 misozi italenga m'maso
2 misozi ili m'maso
2 misonkhano ndi kupereka
2 misika ya zinthu
2 misika ya mayiko
2 misika ya alimi
2 misewu ndi mtokoma
2 misewu ili bwino
2 Ministry of Agriculture
2 minda ya mitengo
2 mimba kapena kachirombo
2 miliyoni ( kuyerekeza
2 milingo ya kagwiridwe
2 MILANDU YOPHWANYA UFULU
2 milandu yophwanya ufulu
2 milandu yawo ndi
2 milandu ku boma
2 mikangano yokhudza malo
2 mgwirizano wochitira ntchito
2 mgwirizano wa zinthu
2 mgwirizano ndi mabungwe
2 mfundo zoyenera kutsatidwa
2 Mfundo Zoyenera Kutsata
2 mfundo zoyenera kutsata
2 mfundo zoyendetsera dziko
2 mfundo zowongolera ntchito
2 mfundo zotsogolera zothandiza
2 mfundo zoti alembe
2 mfundo zothandiza kuchepetsa
2 mfundo zosiyanasiyana za
2 mfundo zonse za
2 mfundo zomwe bungweli
2 mfundo zomwe boma
2 mfundo zokhwima zachuma
2 mfundo zokhwima pa
2 mfundo zokhudza zinthu
2 mfundo zokhudza ulamuliro
2 mfundo zoipa za
2 mfundo zofunika zokhudza
2 Mfundo zina za
2 mfundo zimene zingathandize
2 mfundo zimene zinayikidwa
2 mfundo zimene zidzathandize
2 mfundo zimene zamangidwa
2 mfundo zenizeni zomwe
2 mfundo za m'sewero
2 mfundo za mgwirizano
2 mfundo zambiri zokhudza
2 MFUNDO ZA MAPULOJEKETI
2 mfundo za malonda
2 mfundo za chimangirizo
2 mfundo zabwino zachuma
2 mfundo zabwino za
2 mfundo yoti anthu
2 Mfundo yopereka mphamvu
2 Mfundo yayikulu mu
2 mfundo yakuti anthu
2 mfundo ndi kuyendetsa
2 mdzukulu wake wamkazi
2 M’dziko muno umphawi
2 m’dziko muno pofuna
2 m’dziko muno pa
2 m’dziko muno ndipo
2 m’dziko muno ndikuchepetsa
2 m’dziko muno M’madera
2 m’dziko muno chifukwa
2 m’dziko muno amanena
2 m’dziko muno alibe
2 m’dziko muno
2 m'dziko lonse lino
2 m’dziko la Malawi
2 mdera lino la
2 m’dera limodzi ndi
2 mchitidwe wotsatira atsogoleri
2 mchitidwe wawo pankhani
2 mchitidwe uliwonse wachiwerewere
2 M'CHINGEREZI NDI M'CHICHEWA
2 mchimwene wake wamkulu
2 Mchimwene wake wa
2 mchimwene wake ku
2 mchimwene wake Kondwani
2 mchimwene wake Kandaya
2 mbumba ndi atsogoleri
2 Mboni zotsatira za
2 Mboni za Yehova
2 Mboni yayamba ya
2 ( Mboni ya
2 m’boma lililonse ndi
2 m'boma lanu kapena
2 m'boma la demokalase
2 / mbolo )
2 mbina ya Thebi
2 mbali zonse za
2 mbali zonse komanso
2 mbali pa ulamuliro
2 mbali pa kayendetsedwe
2 mbali kwa anthu
2 ) mbali
2 maziko a ufulu
2 maziko a pangano
2 maziko ake ndi
2 May m’chaka cha
2 mayi yemwe ndi
2 mayi omwe ali
2 Mayi ndi bambo
2 Mayi Namgabi anali
2 mayi Namgabi anali
2 Mayi Mwambo adati
2 Mayi Mwambo adatero
2 mayiko omwe amalithandiza
2 mayiko ena onse
2 mayiko ena ndi
2 mayiko amene ali
2 mayi kapena mwana
2 Mayi Chipanda anayamba
2 Mayi Chipanda anali
2 Mayi Chipanda anafotokoza
2 mayi / bambo
2 Mayi a Mada
2 mayi a Machimo
2 mayi ake chifukwa
2 mayeso a MSCE
2 mayeso ake a
2 mayankho ya ophunzira
2 mayankho ndi ophunzira
2 mayankho ndi kupereka
2 Mayankho Matanthauzo a
2 Mayankho Cham'mbali
2 mayankho a ophunzira
2 mayankho a mtantho
2 mawu pa wayilesi
2 mawu otsiriza mwachidule
2 Mawu Ndondomeko ya
2 mawu ndi zithunzi
2 mawu ndi nsinjiro
2 mavuto osiyanasiyana zomwe
2 mavuto osiyanasiyana pofuna
2 mavuto osiyanasiyana m’madera
2 mavuto osiyanasiyana ;
2 mavuto omwe amadza
2 mavuto omwe amabwera
2 mavuto okhudza chilengedwe
2 mavuto odza kamba
2 mavuto odza kaamba
2 mavuto obwera chifukwa
2 mavuto obuka kamba
2 mavuto kwa anthu
2 mavuto ena monga
2 mavuto ena amene
2 Mavuto a umphawi
2 mavuto amenewa athe
2 mavuto a kulowa
2 mavuto a chilengedwe
2 mavuto aakulu kwa
2 mavidiyo olaula ija
2 mauthenga okhudza misika
2 mauthenga okhudza kachirombo
2 mauthenga ofunikira kwa
2 mauthenga ofunika kwambiri
2 mauthenga ofotokoza za
2 mauthenga kwa anthu
2 mauthenga a Masaf
2 mauthenga a kachirombo
2 Maunduna woyang'anira ntchitozo
2 maunduna ndi madipatimenti
2 maudindo pa kachitidwe
2 matenda woopsa a
2 matendawa ndi kuthandiza
2 matendawa ndi amene
2 matendawa amafa patapita
2 matenda omwe anapha
2 matenda ogwira anthu
2 matenda monga matenda
2 matenda ena ongolowerera
2 matenda a ziweto
2 matenda a khungu
2 Matenda A EDZI
2 Matenda a EDZI
2 Mataya anamutengera Shida
2 Matanthauzo a Zining'a
2 Matanthauzo a zining'a
2 matanthauzo a mtantho
2 matako kapena ntchafu
2 maso ndi maso
2 ( MASIP
2 MASIP
2 masiku khumi okha
2 masiku atatu KUTI
2 masiku ano ndi
2 masiku a m'mbuyomu
2 Masewero a Zisudzo
2 masana a tsikulo
2 mapulojekiti Kugwira ntchito
2 mapulojekiti ena amene
2 mapulojekiti ang'onoang'ono Kukhazikitsa
2 mapulojeki ang'onoang'ono a
2 mapulojeketi ang'onoang'ono oyendetsedwa
2 mapulojeketi ang'onoang'ono amene
2 MAPULOJEKETI A MTHANDIZI
2 Mapulojeketi a Mthandizi
2 mapulojeketi a Mthandizi
2 mapulani ndi dongosolo
2 mapulani ndi chitukuko
2 Mapulani A Zachuma
2 mapulani azachuma (
2 mapulani a zachitukuko
2 mapulani a za
2 mapulani a pulojekiti
2 mapulani a maunduna
2 mapulani a kagwiritsidwe
2 mapolojekiti ake ndi
2 Maphunziro othandiza anthu
2 maphunziro omwe angawathandize
2 maphunziro okwanira okhudza
2 maphunziro okhudza kupewa
2 maphunziro okhudza kapewedwe
2 maphunziro kwa ana
2 maphunziro kuphatikizapo maphunziro
2 maphunziro apamwamba ndipo
2 maphunziro am’sukulu zakwacha
2 maphunziro alowe pansi
2 Maphunziro A Kusekondale
2 maphunziro a kupulayimale
2 Maphunziro a ku
2 mapeto ake anthu
2 maperekedwe a ndalama
2 mapangano a ufulu
2 MAOFESI A ZONI
2 maofesi a maudindo
2 Manong'onong'o ndi Zochitika
2 mankhwala ofunikira kwambiri
2 mankhwala ochiza zizindikiro
2 mankhwala ndi chithandizo
2 mankhwala kapena mphini
2 mankhwala kapena katemera
2 mankhwala aululu kapena
2 mankhwala apadera omwe
2 mankhwala amene amamwa
2 mankhwala a matendawa
2 Mamembala a Komiti
2 Mamembala ake anali
2 mamembala a kalabu
2 maluso osiyanasiyana ndi
2 Malume Jo ndalama
2 Malume Jo adatero
2 malowo kwa nthawi
2 malo Ubwino wa
2 Malo oyang'aniridwa ndi
2 malo oyang'aniridwa ndi
2 malo otunga madzi
2 malo osungira magazi
2 malo osungirako zinthu
2 malo osachita lizi
2 malo opanda lizi
2 malo onse ogwira
2 malo onse amene
2 malo okwana mahekitala
2 malo okhala nawo
2 malonjezo akuti munthu
2 Malonje – a
2 malo ndi ntchito
2 malo ndi cholinga
2 malonda ndi mayiko
2 malonda am’dziko momwe
2 malo ( Land
2 malo kwa anthu
2 malo ku Nthambi
2 malo ku Malawi
2 malo ku madera
2 Malo komwe kuli
2 ) Malo komwe
2 malo a sukulu
2 malo amodzi ndi
2 malo amodzi kupita
2 malo amene ntchito
2 ) Malo amene
2 malo akugwira panopa
2 MALO AKE (
2 malo aang’onoang’ono a
2 malo a achinyamata
2 maliseche za mtundu
2 maliseche Ndi kuchititsa
2 maliseche anu Ndi
2 malire a ntchito
2 malipoti ku Komiti
2 malipiro omwe munthu
2 malipiro omwe anthu
2 malinga ndi miyambo
2 malinga ndi milingo
2 malinga ndi lamulo
2 malinga ndi kusintha
2 malinga ndi chilala
2 malinga ndi chikhalidwe
2 Malingana ndi malamulo
2 Malingaliro pa phunziroli
2 Malingaliro a Masiku
2 malezala potemera mankhwala
2 malezala osawiritsa poumbalitsa
2 Malekodi a momwe
2 Malaya ndi nthano
2 Malawi pa ntchito
2 Malawi Pa Kachirombo
2 Malawi pa kachirombo
2 Malawi ndi oyenera
2 Malawi lilibe lamulo
2 Malawi lakhala likukhazikitsa
2 Malawi kudzera mu
2 Malangizo Ndondomeko ya
2 Malangizo – A
2 malamulowa amagwirira ntchito
2 Malamulo ( Rule
2 malamulo pakati pa
2 malamulo oyenera kutsatidwa
2 malamulo okhwima okhudza
2 malamulo okhudza ufulu
2 Malamulo okhudza ana
2 malamulo ndi ndale
2 Malamulo ndi Makhoti
2 malamulo ndi mabungwe
2 malamulo ndi kulimbikitsa
2 malamulo ( Law
2 malamulo ena okhudza
2 malamulo apa ntchito
2 malamulo a pamsewu
2 malamulo amene akugwiritsidwa
2 malamulo a Law
2 malamulo adziko lino
2 malamulo a Boma
2 makumi awiri ndi
2 makumi atatu ndi
2 makumi asanu ndi
2 makope ndi kuchonga
2 makomo amayang’aniridwa ndi
2 makomiti anyumba ya
2 makomiti a akatswiri
2 Makolo a Moda
2 Makolo a Kondi
2 makolo ake za
2 makolo ake ndiponso
2 Makolo ake anali
2 makolo adidzilangizira ana
2 makina a internet
2 makilomitala
2 makilomita atatu koma
2 Makhoti ndipo anthu
2 makhonsolo a m’maboma
2 makhalidwe a anthu
2 makampani omwe siaboma
2 makampani ndi anthu
2 makampani kapena madipatimenti
2 makampani amene siaboma
2 makamaka unduna wa
2 makamaka pa nthawi
2 makamaka pa ntchito
2 makamaka chifukwa choti
2 makamaka chifukwa chakuti
2 makalata owunika zachilengedwe
2 makalata ( mafomu
2 majakisoni podzibaya mankhwala
2 majakiseni a kokeni
2 mahotela ndi manaiti
2 magwiridwe awo a
2 magwiridwe antchito a
2 Magwiridwe a ntchito
2 Magwero a chuma
2 magulu oyang’anira zachilengedwe
2 magulu onse osatetezedwa
2 magulu onse a
2 magulu ndi mabungwe
2 magulu ena onse
2 magulu ena omwe
2 magulu ena okhudzidwa
2 Magulu asinthane mayankho
2 Magulu amene amagwira
2 magulu amene ali
2 magulu amene akusamalira
2 magulu amene akugwira
2 Magulu abwezerane makope
2 magulu a achinyamata
2 magetsi kumadera akumidzi
2 magazi pofuna kudziwa
2 magazi kuti aone
2 magazi kuti akawapime
2 magazi amayenera kuwapima
2 Magawo onse a
2 magawo onse a
2 magawo ofunika ndi
2 magawo atatu (
2 magawo asanu ndi
2 maganizo pa mfundo
2 maganizo awo ndipo
2 maganizo awo ku
2 maganizo awo anali
2 maganizo a m’mene
2 maganizo amene anapereka
2 Maganizo ake tsopano
2 Maganizo ake anali
2 Maganizo a Anthu
2 mafunso m'magulu mwao
2 mafunso amene angafunsidwe
2 mafunso aliyense payekha
2 MAFUMU PA NKHANI
2 Mafumu ndi Atsogoleri
2 mafumu komanso atsogoleri
2 Mafumu ali ndi
2 mafumu ali nazo
2 mafomu ) okhudza
2 ( mafomu )
2 mafililmu ) ndi
2 mafakitale ogwiritsa ntchito
2 mafakitale ndi malonda
2 madzi osefukira zomwe
2 madzi ndi otetezeka
2 madzi a pansi
2 madzi a pamwamba
2 Madzia m'thaka Zomera
2 madokotala a sayansi
2 madipatimenti a boma
2 Madera a kumidzi
2 madandaulo okhudzana ndi
2 Mada anali ndi
2 Mada analemba kalata
2 Mada ali ndi
2 Mada adamuuza Patuma
2 Mabungwe oyimira anthu
2 mabungwe oyendetsa ntchito
2 Mabungwe omwe siaboma
2 mabungwe omwe sayendetsedwa
2 mabungwe omwe amagwira
2 mabungwe ndi malamulo
2 mabungwe ndi makampani
2 mabungwe ena okhudzidwa
2 mabungwe a ntchito
2 mabungwe amene amathandiza
2 mabungwe amene amasamalira
2 mabungwe amene amagwira
2 mabungwe akunja kwa
2 mabungwe a boma
2 Maboma aang'ono zikukonzedwanso
2 maboma aang'ono ndi
2 mabizinezi omwe siaboma
2 mabizinezi ochokera m’mayiko
2 mabanja omwe adzalandire
2 mabanja okhudzidwa ndi
2 mabanja ndi mabungwe
2 mabanja ndi anthu
2 mabanja amene amasamalira
2 mabanja a anthu
2 Ma Asembule a
2 Ma asembule a
2 luso la sayansi
2 luso lapadera (
2 Luso la Anthu
2 loyamba la ntchito
2 lowunika zotsatira zachitukuko
2 lowonjezera pa WILO
2 lowona za ufulu
2 lowona za mapulani
2 lowona za kafukufuku
2 lowona zachuma ndi
2 lowona zachuma la
2 lowona za anthu
2 lovomerezeka limene likunena
2 losemphana ndi Konsitityushoniyi
2 losamutsa ndi kupezera
2 losachepera makilomita atatu
2 lopanda ntchito pa
2 lonse la World
2 Lonse Lapansi yovomereza
2 lonse la Malawi
2 lomwe liri losemphana
2 lomwe lidzathandize kuti
2 lomwe lidzakhazikitsidwe mu
2 lomwe lidzakhale ndi
2 ) lomwe
2 lomveka bwino la
2 lolimbana ndi mchitidwe
2 lokwatira mkazi wophunzira
2 LOKHUDZA MABOMA AANG'ONO
2 lokhudza chuma ndi
2 logwiritsa ntchito zinthu
2 lofunika kwambiri pa
2 Lochokera mu Ulimi
2 lochokera mu ulimi
2 lochokera ku mayiko
2 lochokera ku mabungwe
2 Local Government )
2 ( Local Government
2 lizigwiritsa ntchito ndalama
2 liyenera kutsata mfundo
2 liyenera kugwiritsa ntchito
2 liri losemphana ndi
2 lirilonse lomwe liri
2 lipotilo mu gawo
2 lipoti la kuwunika
2 lino pofuna kuwonetsetsa
2 lino ndi mayiko
2 lino ndi mabizinezi
2 lino kuphatikizapo mabungwe
2 lino amene ali
2 Linje Patrick Manyozo
2 lingachite chosemphana ndi
2 ) linasintha chigamulochi
2 linalamula kuti mwamunayo
2 linagamula kuti banja
2 ) linagamula kuti
2 limodzi popanda ankhoswe
2 limodzi ngati banja
2 limodzi ndi mabungwe
2 limodzi ndi cholinga
2 limodzi ndi boma
2 limodzi la umphawi
2 limodzi la magawo
2 limodzi kapena awiri
2 Limited ( MTL
2 limene liri ndi
2 limene linasankhidwa kuti
2 limene lili m’munsili
2 limene likunena za
2 limene lidzakhale ndi
2 limene lasankhidwa kuti
2 Limbe Sekondale sukulu
2 limafowokeratu ndipo munthuyo
2 lili ndi njira
2 lili ndi mavuto
2 lili mu Gawo
2 lililonse ndi m’dziko
2 lililonse likatha kupereka
2 lilibe lamulo latchutchu
2 likusonyeza ntchito zofunikira
2 likunena za udindo
2 likulu la undunawu
2 likugwirira ntchito zake
2 Likufuna Kukwaniritsa Pakutha
2 likuchitapo kanthu pofuna
2 likhale lodziyimira palokha
2 likatha kupereka malangizo
2 lidzayesetsa kuti ndalama
2 lidzayerekeze kupereka malangizo
2 lidzawunika ndi kukonzanso
2 lidzawonetsetsa kuti zipangizo
2 lidzawonetsetsa kuti pali
2 lidzawonetsetsa kuti ntchito
2 lidzathandize kuti ndondomeko
2 lidzapititsa patsogolo ntchito
2 lidzapereka thandizo la
2 lidzalimbikitsa mgwirizano pakati
2 lidzalimbikitsa anthu kuti
2 lidzakonza ndi kugwiritsa
2 lidzakhazikitsidwe mu Unduna
2 lidzakhala lopanda ntchito
2 lidzachita chotheka kuti
2 libwere kutsogolo kwa
2 LEKANI KUCHITIRA NKHANZA
2 la zizindikiro zomwe
2 la zachuma pa
2 la zachuma lomwe
2 la zachilengedwe la
2 la wina PITANI
2 la ufulu wa
2 latsopano la sayansi
2 latchutchu pa chilungamo
2 lasankhidwa kuti chitukukochi
2 la Reserve Bank
2 la Red Cross
2 la Pulojekiti Zotsatira
2 Lapansi yovomereza za
2 lapadera ( monga
2 lanu m'kamwa pamtumbo
2 lanu kapena chipatala
2 la ntchito zosiyanasiyana
2 la ntchito zokopa
2 la ntchito zimene
2 la ntchito youwunika
2 la ntchito younika
2 la ntchito ku
2 la ndondomeko yowunika
2 la ndondomeko yochepetsera
2 la ndalama zoyambira
2 La Ndalama Zogwirira
2 la ndalama zogulira
2 la ndalama zochokera
2 la ndalama zakuntchito
2 la ndalama zachitukuko
2 la ndalama pa
2 la ndalama kuti
2 lamulo lokhudza malo
2 lamulo lokhudza Mafumu
2 LAMULO LOKHUDZA MABOMA
2 lamulo lirilonse lomwe
2 Lamulo la zachilengedwe
2 lamulo latsopano la
2 lamulo latchutchu pa
2 lamulo la malo
2 Lamulo la Kulemba
2 la mtsinje A
2 LA MPHUNZITSI LA
2 la m’mene alili
2 la matenda a
2 la mapulojeketi ang'onoang'ono
2 La Malawi Pa
2 la Malawi lino
2 la Malawi linasintha
2 la Malawi lilibe
2 la Malaŵi lakhala
2 la Malawi kudzera
2 la magawo atatu
2 la madzi ndi
2 laling'ono chakuti mwamuna
2 lalikulu pa ntchito
2 lalikulu padziko lonse
2 la Kulemba Ntchito
2 la konsitityushoni ndipo
2 ) la Konsitityushoni
2 lakhala likuchitapo kanthu
2 lake mukakambirane mayankho
2 lake mudzakambirane ndi
2 lake atha kuletsa
2 la kagwiridwe ka
2 lagwira ndi momwe
2 la dera kapena
2 la Chuma Chaboma
2 la chuma chaboma
2 la chiwerengero cha
2 la chipani chimodzi
2 la boma kupita
2 la bizinezi ndi
2 la apilo pa
2 la anthu omwe
2 la anthu ogwira
2 la anthu ndi
2 la anthu amene
2 la Ana ndi
2 la a Kalirani
2 la ADMARC kuti
2 la a Chipanda
2 la Achinyamata la
2 kwinaku akugwira ntchito
2 kwenikweni kuchepetsa umphawi
2 kwenikweni /
2 kwa zipangizo zofunikira
2 kwa zipangizo za
2 kwa zinthu zothandiza
2 kwa zaka makumi
2 kwa zachilengedwe ndi
2 kwawo ngati ali
2 kwa wina munthuyo
2 kwa umphawi m’dziko
2 kwa timu ya
2 kwa thandizo la
2 kwa Pulojekiti ya
2 kwa oyimbidwa mulandu
2 kwa ophunzira omwe
2 kwao ku Chikowa
2 kwa odwala Edzi
2 kwa nthawi yoyamba
2 kwa nthawi yotalikirapo
2 kwa nthawi yomwe
2 kwa nthaka ndi
2 kwa ntchito zosiyanasiyana
2 kwa ntchito zachuma
2 kwa ntchito zachitukuko
2 kwa ntchito yowunika
2 kwanga /
2 kwa ndondomeko yoyenera
2 kwa ndondomeko yochepetsera
2 kwa ndondomeko ya
2 kwa mwana nthawi
2 kwa mwana kuchokera
2 kwa mwana komanso
2 kwa mwamuna ndi
2 Kwa munthu yemwe
2 kwa munthu nthawi
2 kwa munthu ndi
2 kwa moyo wonse
2 ( kwa moyo
2 kwa mkulu wozenga
2 kwa mkazi wake
2 kwa mkangano ndi
2 kwa miyezi iwiri
2 kwa mfundo zoyendetsera
2 kwa mfundo zaboma
2 kwa mfundo yopereka
2 kwambiri powonetsetsa kuti
2 kwambiri pothandiza kuti
2 kwambiri pofuna kuwonetsetsa
2 kwambiri pofuna kupititsa
2 kwambiri pofuna kukwaniritsa
2 kwambiri patchito yochepetsa
2 kwambiri patadutsa nthawi
2 kwambiri pamaphunziro awo
2 kwambiri pakati pa
2 kwambiri pachitukuko cha
2 kwambiri ntchito zawo
2 kwambiri ndipo anthu
2 kwambiri ndi nkhani
2 kwambiri ndi momwe
2 kwambiri ndi kachirombo
2 kwambiri mu ndondomeko
2 kwambiri m’Malawi muno
2 kwambiri m’dziko muno
2 kwambiri kwa mitengo
2 kwambiri kuti ntchito
2 kwambiri kuti azindikire
2 kwambiri kuti anthu
2 kwambiri atamva kuti
2 kwambiri anthu osawuka
2 kwambiri amene sangathe
2 kwa matendawa komanso
2 kwa matenda opatsirana
2 kwa masiku angapo
2 kwa masabata asanu
2 kwa mapulojekiti ang'onoang'ono
2 kwa Malume Jo
2 kwa malo olima
2 kwa malo a
2 kwa makolo a
2 kwa mahotela ndi
2 kwa magazi pangozi
2 kwa mabungwe othandiza
2 kwakulu pakati pa
2 kwakhala kukuchititsa kuti
2 kwa katundu amene
2 kwa katangale ndi
2 kwa iye ndi
2 kwa galimoto ndi
2 kwa Farida ndi
2 Kwa Dziko Lino
2 kwa dera lomwe
2 kwa dera lokhudzidwa
2 kwa chuma ndipo
2 kwa chuma ndi
2 kwa chakudya ndi
2 kwa chaka chimodzi
2 kwa buku lino
2 kwa atsibweni ake
2 kwa a Sin'dyeka
2 kwa aphunzitsi ako
2 kwa anthu woti
2 kwa anthu wotenga
2 kwa anthu wosankha
2 kwa anthu pa
2 kwa anthu oyenera
2 kwa anthu osowa
2 kwa anthu osiyanasiyana
2 kwa anthu osawukitsitsa
2 kwa anthu olephera
2 kwa anthu okhala
2 kwa anthu odwala
2 kwa anthu ochita
2 kwa anthu komanso
2 kwa ana osowa
2 kwa ana operewera
2 kwa ana olumala
2 kwa a Mlauzi
2 kwa amfumu kuti
2 kwa a mfumu
2 kwa amayi onse
2 kwa amayi kapena
2 kwa akazi ndi
2 kwa akazi awo
2 KUZUKUTA/KULOSERA ZOTSATIRA ZA
2 Kuzukuta/kulosera zotsatira za
2 kuzionetsa kwa mwana
2 Kuzindikira mozama za
2 kuzenga milandu ya
2 ku Yunivesite (
2 kuyipa kwa katangale
2 kuyima pawokha pachuma
2 Kuyezetsa Kachirombo ka
2 kuyethyemula kapena kulankhula
2 kuyesera kupeza munthu
2 kuyesera kupeza mkazi
2 kuyerekeza kuchuluka kwa
2 kuyenera kwa mapulojekiti
2 kuyang'anira zotsatira za
2 Kuyang’anira Ndi Kuwunika
2 kuyang’anira ndi kuchita
2 kuyang’anira momwe zikuyendera
2 kuyang’anira momwe ntchito
2 kuyang'anira mapulojeketi ang'onoang'ono
2 – kuyang'anira mapulojeketi
2 kuyang’anira komanso kuwunika
2 Kuyambukira kwa kachiromboka
2 kuyambukira kwa kachiromboka
2 kuyambukira kachirombo ka
2 kuyambitsa ntchito zina
2 kuyambitsa ntchito zachitukuko
2 kuyambitsa ntchito za
2 kuyambira m’chaka cha
2 kuyambira kwa anthu
2 kuwuza anthu zochita
2 kuwunikidwanso kupyolera mundondomeko
2 kuwunika ntchito zomwe
2 Kuwunika ndi Kukonzanso
2 kuwunika momwe zikuyendera
2 Kuwunika Momwe Yayendera
2 kuwunika momwe ntchitozi
2 kuwunika momwe ntchitoyo
2 Kuwunika momwe ndalama
2 kuwunika momwe ikuyendera
2 KUWUNIKA KONSE (
2 kuwunika dongosolo la
2 kuwulula kwa anthu
2 kuwononga moyo wawo
2 kuwonkhetsa zaka zingapo
2 ( kuwonkhetsa zaka
2 Kuwonjezera pa ntchito
2 kuwonjezera ntchito yopereka
2 Kuwonjezera ndi Kulimbikitsa
2 kuwonjezera chiwerengero cha
2 kuwonetsetsa kuti zotsatira
2 kuwonetsetsa kuti wayilesi
2 kuwonetsetsa kuti palibe
2 kuwonetsetsa kuti pakhale
2 kuwonetsetsa kuti ntchitozi
2 Kuwonetsetsa kuti ntchito
2 kuwonetsetsa kuti misewu
2 Kuwonetsetsa kuti mapulojekiti
2 kuwonetsetsa kuti mankhwala
2 kuwonetsetsa kuti malamulo
2 kuwonetsetsa kuti magulu
2 kuwonetsetsa kuti magazi
2 kuwonetsetsa kuti kafukufuku
2 kuwonetsetsa kuti ikugwira
2 kuwonetsetsa kuti chakudya
2 kuwonetsetsa kuti atsogoleri
2 kuwonetsetsa kuti asing’anga
2 kuwonetsetsa kuti aphunzitsi
2 kuwonetsetsa kuti amayi
2 kuwonetsetsa kuti alimi
2 kuwonetsetsa kuti akugwirizana
2 kuwonetsetsa kuti achinyamata
2 ) Kuwonetsetsa kuti
2 kuwona momwe ntchito
2 kuweta nsomba m’madera
2 kuweruza mikangano yokhudza
2 kuwerengera zinthu zosiyanasiyana
2 kuwauza makolo ake
2 kuwapima kuchipatala asanaperekedwe
2 kuwaphunzitsa luso logwirira
2 kuwafotokozera anthu momwe
2 kuvomereza Ndondomeko yowunika
2 kuvomereza kwa makolo
2 KUVOMEREZA KUTI ATSIKANA
2 ku University ya
2 kuunikira momwe ntchito
2 kuunika momwe ntchito
2 ku unduna wazachuma
2 ku ulamuliro wa
2 kutumiza ndi kulandira
2 Kutumiza matenda akuluakulu
2 kutukula ntchito zina
2 Kutukula Miyoyo ya
2 Kutukula miyoyo ya
2 kutukula maphunziro a
2 kutukula chuma mokomera
2 kutukuka kwa chuma
2 kutsogolera ntchito zosiyanasiyana
2 kutsegula m'mimba koposa
2 kutsatidwa ndi magulu
2 kutsata potola nkhani
2 kutsata njira za
2 kutsata ndondomeko zomwe
2 kutsata mfundo zokhwima
2 kutopa popanda chifukwa
2 kuti zoterezi zichitike
2 kuti zomwe Patuma
2 kuti zipangizo zizigwiritsidwa
2 kuti zinthu zisinthe
2 kuti zimenezi zichitike
2 kuti zilowe m’malo
2 kuti zili ndi
2 kuti zikhale zothandiza
2 kuti zikhale ntchito
2 kuti zigwiritsidwe ntchito
2 kuti zidzathandize kuchepetsa
2 kuti zidzagwiritsidwa ntchito
2 kuti zambiri mwa
2 kuti wayilesi yakanema
2 kuti umphawi uchuluke
2 kuti umphawi ucheperetu
2 kuti ulamuliro wa
2 kuti ufulu wawo
2 kuti tsiku lina
2 kuti sichinali chanzeru
2 kuti sayankhulana nawo
2 kuti sakufuna kuti
2 kuti Pulojekiti ya
2 kuti pali zifukwa
2 kuti pali ndondomeko
2 kuti pali mankhwala
2 kuti pali kusiyana
2 kuti pali chilungamo
2 kuti pakhale njira
2 kuti pakhale kukambirana
2 kuti padzakhalabe anthu
2 kuti ogwira ntchito
2 kuti nthawi ndi
2 kuti ntchito zoteteza
2 kuti ntchito zomwe
2 kuti ntchitozi zagwiridwa
2 kuti ntchito zawo
2 kuti ntchito zachuma
2 Kuti ntchito za
2 kuti ntchito yolimbana
2 kuti ntchito yochepetsa
2 kuti ntchito ikugwiridwa
2 kuti n'kutheka kuti
2 kuti ndondomeko zonse
2 kuti ndiwe chidakwa
2 kuti ndipeze ndalama
2 kuti ndi olakwa
2 kuti ndi mwamuna
2 kuti ndi anthu
2 kuti ndalama zogwirira
2 kuti ndalama zimenezi
2 kuti ndalama ya
2 kuti mwina ali
2 kuti mwa zina
2 Kuti Mwayiwo Ndi
2 kuti mwana wa
2 kuti mwamuna ndi
2 kuti munthu apite
2 kuti munthu apewe
2 kuti munthu amene
2 kuti munthu amatha
2 kuti munthu akhale
2 Kuti mudziwe zambiri
2 kuti mtsikanayo adali
2 kuti mphamvu zonse
2 kuti moyo wake
2 kuti Moda ndi
2 kuti Moda anali
2 kuti mnzake uja
2 kuti mmodzi mwa
2 kuti mmene zateremu
2 kuti mlongo wake
2 kuti mkaziyo anali
2 kuti mkazi ndi
2 kuti mkazi abweze
2 kuti misewu ili
2 kuti mfundo zomwe
2 kuti mfundo zimene
2 kuti mbiri ya
2 kuti mayi wake
2 kuti mayi ake
2 kuti mavuto a
2 kuti mapulojekiti a
2 kuti maphunziro alowe
2 kuti maphunziro a
2 kuti malo omwe
2 kuti malinga ndi
2 kuti makomo amene
2 kuti makolo awo
2 kuti makolo adidzilangizira
2 kuti magulu a
2 kuti maganizo a
2 kuti mafumu ndi
2 kuti madzi ndi
2 kuti madzi akupezeka
2 kuti Mada ali
2 kuti mabungwe ambiri
2 kuti mabanja ndi
2 kuti lamulo likulola
2 kuti kusakhale kovuta
2 kuti kunja kulinji
2 kuti kunali kwabwino
2 kuti kukula kwa
2 kuti kukhazikitsa kwa
2 kuti kukhale kwapafupi
2 kuti kukhala ndi
2 kuti Khama anali
2 kuti katundu wawo
2 kuti katangale ndi
2 kuti kagwiridwe ka
2 Kuti izi zikwaniritsidwe
2 kuti iye adali
2 kuti iwe ndi
2 kuti inu ndi
2 kuti ikugwira ntchito
2 kuti gulu lililonse
2 kuti Edzi imapha
2 Kuti chitukuko cha
2 kuti china chake
2 kuti Chifundo anali
2 kuti chifukwa chiyani
2 kuti chakudya chisamasowe
2 kuti bungwe la
2 kuti boma ndi
2 kuti boma lizigwiritsa
2 kuti boma likonze
2 kuti banja likhale
2 kuti banja lawo
2 kuti bambo wawo
2 kuti aziyezetsa kachirombo
2 kuti azitha kuyendetsa
2 kuti azitha kupereka
2 kuti azipeza zinthu
2 kuti azipeza phindu
2 kuti azipanga katundu
2 kuti ayitane mboni
2 kuti atsogoleri a
2 KUTI ATSIKANA A
2 kuti atha kukhala
2 kuti asiye mchitidwe
2 kuti asamanamize anthu
2 kuti apitirize kukhala
2 kuti apite naye
2 kuti aphunzitsi sakusiya
2 kuti apeze mwayi
2 kuti apeze mauthenga
2 kuti apeze chithandizo
2 kuti anthu ovutika
2 kuti anthu ophunzira
2 kuti anthu omwe
2 kuti anthu olumala
2 kuti anthu ofuna
2 kuti anthu ndi
2 kuti anthu kumadera
2 kuti anthu azisangalala
2 kuti anthu azindikire
2 kuti anthu asamakhale
2 kuti anthu akutha
2 kuti anenepo mawu
2 kuti anamangidwapo kale
2 kuti anali kale
2 kuti ana awo
2 kuti ana akhale
2 kuti amupeza ndi
2 kuti amuna ndi
2 Kuti Amayi Ndi
2 kuti a Mataya
2 kuti aliyense ali
2 kuti alimi azikolola
2 kuti alimi ambiri
2 kuti alibe mwayi
2 kuti alankhulane ndi
2 kuti akugwira ntchito
2 kuti akhale pansi
2 kuti akhale ofunikira
2 kuti akhale mamembala
2 kuti akhale hule
2 kuti akapeze jakiseni
2 kuti akaonane ndi
2 kuti akakonze chiweruzo
2 kuti agwirizane ndi
2 kuti agwire ntchito
2 kuti achongerane ntchito
2 kuti achoke pakhomo
2 kuti achoke m'Malawi
2 kuti abwere mawa
2 kuti a Bengo
2 kuthetsa mavuto omwe
2 kuthetsa banja ndi
2 Kuthandiza mabanja ndi
2 Kuthandiza kuti pakhale
2 kuthandiza kuchepetsa umphawi
2 Kuthandiza anthu kuti
2 kuthana ndi vuto
2 kuthana ndi mavuto
2 KUTHA KWA BANJA
2 kutha komanso zina
2 kuteteza kufala kwa
2 kuteteza anthu ku
2 kuteteza ana amasiye
2 kutengedwa ngati anthu
2 kutengapo mbali kwa
2 kutenga mimba kapena
2 kutenga matenda a
2 Kutenga kachirombo ka
2 KUTCHALITCHI NDI KUMSIKITI
2 kutali ndi gombe
2 KUSUNGA MUNTHU MOKAKAMIZA
2 kusukulu ya boding'i
2 kusowa kwa zipangizo
2 kusowa kwa mwayi
2 kusowa kwa dongosolo
2 ku South Africa
2 kusokonekera kwa ubale
2 ) kusiyana ndi
2 kusiyana kwa mphamvu
2 kusiyana kwakulu pakati
2 Kusiyana kwa Edzi
2 ) kusiyana
2 kusiteshoni ya basi
2 kusiteji ya basi
2 kusinthidwa mogwirizana ndi
2 kusintha pa ntchito
2 kusintha ntchito zachuma
2 kusintha mfundo za
2 kusintha makhalidwe a
2 kusintha kwa zinthu
2 kusintha kwa ntchito
2 kusintha kwakukulu pa
2 kusintha kwa kuchuluka
2 kusintha kulikonse pachuma
2 kusintha khalidwe lake
2 kuseli kwa makutu
2 kusekondale ya Chiwavi
2 Kusayenda bwino kwa
2 Kusawiritsa malezala potemera
2 kusankha ntchito zofunikira
2 kusangalala ndi ufulu
2 kusamalira miyoyo ya
2 kusala anthu omwe
2 Kusala anthu amene
2 kusakhale kovuta kutenga
2 kusakhala ndi zakudya
2 kusagwirizana pakati pa
2 kupyolera muntchito za
2 kupyolera mundondomeko yowunika
2 kupuma ndi mankhwala
2 kupuma mpweya wokhala
2 ku Pulojekiti ya
2 kuposa momwe mumaganizira
2 kupondereza ufulu wawo
2 Kupititsa patsogolo njira
2 kupititsa patsogolo njira
2 Kupititsa Patsogolo Maphunziro
2 kupititsa patsogolo kudya
2 KUPITITSA MTSOGOLO UHULE
2 kupititsa mtsogolo uhule
2 kupititsa m’tsogolo ntchito
2 kupitirira theka la
2 kupita kwa a
2 kupita ku sukulu
2 kupita ku madera
2 kuphunzitsa anthu ntchito
2 kuphunzitsa anthu ndi
2 Kuphunzitsa anthu kudzera
2 ; kuphunzitsa anthu
2 Kuphika Ndi Kuwunikira
2 kuphika ndi kuwunikira
2 kuphatikizapo ofesi ya
2 ( kuphatikizapo ofesi
2 kuphatikizapo maphunziro okhudza
2 kuphatikizapo mabungwe omwe
2 kuphatikizapo kukonza ndondomeko
2 kupezeka kwa zinthu
2 kupeza zotsatira za
2 kupeza zosowa zawo
2 kupeza zosowa za
2 kupeza zomwe anthu
2 kupeza zinthu zomwe
2 kupeza zinthu zofunikira
2 kupeza ntchito wekha
2 kupeza ndalama zochuluka
2 KUPEZA MUNTHU PA
2 KUPEZA MUNTHU CHIFUKWA
2 kupeza kapena kuyesera
2 ) Kupeza kapena
2 kupewa matenda ogwira
2 kupewa matenda a
2 kupewa kutenga matendawa
2 Kupewa kachirombo ka
2 kupewa HIV (
2 Kuperewera kwa zakudya
2 Kuperewera kwa ndalama
2 kuperewera kwa maphunziro
2 kuperewera kwa anthu
2 Kupereka thandizo kwa
2 kupereka njira zopezera
2 kupereka ndalama kwa
2 kupereka mphamvu kwa
2 kupereka mphamvu ku
2 Kupereka mapulani a
2 kupereka maphunziro kwa
2 kupereka malangizo kwa
2 kupereka maganizo awo
2 kupereka kapena kulandira
2 kupereka chithandizo ku
2 kupangidwa kuchokera ku
2 kupanga zinthu kuchokera
2 kupanga katundu wapamwamba
2 kupambana kwa ntchito
2 kupalamula mlandu ngati
2 kuonetsetsa kuti ntchito
2 Kuonetsetsa kuti madzi
2 Kuonetsa zoonetsa maliseche
2 kuona fisi sikubadwa
2 ku ofesi yowona
2 kuofesi ya ahedi
2 kunyumba yosungira mabuku
2 kunyumba ya Juju
2 ku Nyumba ya
2 ku nyumba ya
2 kunyumba kwa Mustafa
2 kunyumba kwa Farida
2 kunyanja ya Chilwa
2 )kunyadira chikhalidwe chathu
2 ku ntchito zokhazo
2 ku ntchito zachitukuko
2 ku nkhalango ndiponso
2 kunja kwa mahotela
2 kunena ngati wina
2 kunena ngati munthu
2 ku ndondomeko yochepetsera
2 ku National Traditional
2 kunali kwabwino kuti
2 kunachititsa kuti mitengo
2 kumwa mankhwala ozunguza
2 kumva zotsatira za
2 kumva kutopa popanda
2 kumusiya Jawadu akulira
2 kumunda wa makolo
2 kumudzi kwawo ku
2 kumudzi kwao ku
2 kumsika wa Limbe
2 ku Mpanda Lodge
2 kumisika ya kunja
2 ku misika yakunja
2 kumene kachirombo ka
2 KUMBUKIRANI √ Kuchita
2 kumbali ya luso
2 kumbali ina ya
2 ku mayiko amene
2 ku mayiko a
2 KU MAVUTO OSIYANASIYANA
2 kumatenda omwe thupi
2 kumapitirira mpaka nthawi
2 kumapeto kwa buku
2 kumapeto a sabata
2 ku maofesi akuluakulu
2 ku maofesi a
2 kumangidwa zaka zitatu
2 kumanga zipangizo za
2 kumanga mfundo ndi
2 ku malo osiyanasiyana
2 ku malo komwe
2 ku malo awa
2 kumalimbikitsa anthu kuti
2 ku Malawi ndi
2 ku makomiti anyumba
2 kumagwirizana kwambiri ndi
2 ku magulu oyang’anira
2 ku magulu osiyanasiyana
2 ku magulu amene
2 ku magulu a
2 ku madera kumene
2 kumadera ena oyandikana
2 ku Madera awo
2 ku madera awo
2 ku mabungwe osiyanasiyana
2 ku mabungwe a
2 ku mabanki a
2 kulumbira ndi kufotokoza
2 ( kulumbira ndi
2 kulowetsa chiwalo chilichonse
2 kulongosola momwe ndalama
2 kulondola ndi kuwerengera
2 kulolola kwa mwana
2 kulira kwa foni
2 kulimbikitsa ntchito zosamalira
2 Kulimbikitsa ntchito yoyang’anira
2 kulimbikitsa ntchito yokhazikitsa
2 Kulimbikitsa njira zothandizira
2 kulimbikitsa njira zothandiza
2 kulimbikitsa ndi kuthandiza
2 kulimbikitsa ndi kuteteza
2 Kulimbikitsa mgwirizano wa
2 kulimbikitsa mgwirizano wa
2 kulimbikitsa maphunziro a
2 Kulimbikitsa mabungwe amene
2 kulimbikitsa kagwiritsidwe kabwino
2 kulimbikitsa anthu amene
2 kulimbana ndi matendawa
2 kulima fodya wa
2 kuli madzi a
2 kuletsa kuyambukira kwa
2 kuletsa kuyambukira kachirombo
2 kulemera kapena kusauka
2 Kulemekeza ufulu wa
2 Kulemba ntchito anthu
2 kulemba ntchito anthu
2 kulemba mfundo zovomereza
2 kulemba malangizo pa
2 kulemba anthu ntchito
2 kulandira chitetezo chofanana
2 kukweza miyoyo ya
2 kukweza chuma cha
2 kukwera mtengo kwa
2 Kukwera kwa mitengo
2 Kukwera kwa chiwongoladzanja
2 kukwaniritsa zolinga za
2 kukwaniritsa zofuna za
2 kukwaniritsa podzafika chaka
2 Kukwaniritsa Pakutha pa
2 kukwaniritsa mu ndondomeko
2 kukwaniritsa cholinga chimenechi
2 kukwaniritsa cholinga cha
2 kukumana ndi mavuto
2 kukula kwa zotsatirazo
2 Kukula kwa zotsatira
2 kukula kwa umphawi
2 kukula kwake ndi
2 kukula kwa dera
2 kukula kapena malire
2 ) ; Kukula
2 kukugulira chakudya ndi
2 kukopa anthu kuti
2 kukonzekera za ngozi
2 kukonzanso ntchito za
2 kukonza ndondomeko yabwino
2 kukonza ndondomeko ya
2 kukonza ndondomeko imene
2 kukonza ndi kuyang'anira
2 kukonza ndi kukhazikitsa
2 kukonza ndi kuchita
2 – kukonza ndi
2 Kukonza mfundo zothandiza
2 kukonza mapulani ndi
2 Kukonza dongosolo la
2 Kukonza chilichonse cholaula
2 ku kilini ya
2 Kukhudzana kwa magazi
2 kukhazikitsa ntchito zosamalira
2 kukhazikitsa ndondomeko zoyenera
2 kukhazikitsa ndondomeko zothandiza
2 kukhazikitsa ndondomeko yothandiza
2 kukhazikitsa ndondomeko ya
2 kukhazikitsa ndi kulimbikitsa
2 kukhazikitsa mpikisano pakati
2 kukhazikitsa mgwirizano pakati
2 kukhazikitsa mfundo zothandiza
2 Kukhazikitsa mapulojekiti ang'onoang'ono
2 kukhazikitsa malamulo ndi
2 kukhazikitsa mafakitale a
2 kukhazikika kwa ntchito
2 kukhazikika kwa chuma
2 kukhala wapampando wa
2 kukhala njira yayikulu
2 kukhala ndi zochitikachitika
2 kukhala ndi udindo
2 kukhala ndi ndalama
2 kukhala ndi mimba
2 kukhala ndi gawo
2 kukhala ndi chidwi
2 ) Kukhala ndi
2 kukhala mwamuna kapena
2 kukhala malo a
2 kukapimitsa magazi pofuna
2 kukambirana pakati pa
2 Kukambirana ndi Nthambi
2 kukambirana mfundo zoti
2 kukambirana matanthauzo a
2 kukakhala m'nyumba yochitiramo
2 kukakhala hule m'nyumba
2 ku Imani Counseling
2 kuikidwa mu mfundo
2 kuikidwa mu lipotilo
2 kugwirizana ndi mabungwe
2 kugwiritsidwa ntchito pofuna
2 kugwiritsidwa ntchito ngati
2 kugwiritsa ntchito zomwe
2 kugwiritsa ntchito umisiri
2 kugwiritsa ntchito udindo
2 kugwiritsa ntchito sayansi
2 Kugwiritsa ntchito Ndondomeko
2 Kugwiritsa ntchito mfundo
2 kugwiritsa ntchito matelefoni
2 Kugwiritsa ntchito malezala
2 kugwiritsa ntchito malamulo
2 kugwiritsa ntchito makina
2 Kugwiritsa ntchito luso
2 kugwiritsa ntchito kwa
2 kugwiritsa ntchito kuti
2 kugwiritsa ntchito konsitityushoni
2 Kugwiritsa ntchito chimbudzi
2 kugwirira limodzi ntchito
2 kugwira pamalo amene
2 Kugwira ntchito za
2 kugwira ntchito yawo
2 kugwira ntchito pa
2 kugwira ntchito bwino
2 kugwira maliseche (
2 Kugwira kapena kukhudza
2 kugona ndi mkazi
2 KUGONANA PACHIBALE (
2 kugonana ndi mwana
2 Kugonana ndi munthu
2 kugonana ndi kubereka
2 KUGONANA NAYE (
2 kugonana motsutsa chilengedwe
2 Kugawa zipangizo ndi
2 ; Kugawa zipangizo
2 kugawa ndi kugwiritsa
2 kugawana nzeru pakati
2 kugawana mauthenga ndi
2 Kuganizira za zachilengedwe
2 Kuganizira momwe pulojekitiyi
2 ; Kuganizira momwe
2 kuganiza mozama za
2 Kufunika kwa zotsatirazo
2 kufunika kwa ufulu
2 kufunika kokhazikitsa njira
2 kufunika kokhala ndi
2 ; Kufuna kudziwa
2 kufowoka kwa mabungwe
2 Kufotokoza momwe zinthu
2 kufotokoza bwino momwe
2 kufa ndi Edzi
2 kufanana pa zochitika
2 kufalitsa nkhani ndi
2 kufalitsa mauthenga okhudza
2 kufalitsa mauthenga kwa
2 kufalitsa kachirombo ka
2 kufalitsa Edzi bwanji
2 Kufala kwa matenda
2 kufala kwa kachiromboka
2 kuesiteti ya Santayeri
2 kudziwitsa anthu nkhani
2 kudziwa za ufulu
2 kudziwa za mmene
2 kudziwa zambiri za
2 kudziwa zachilengedwe ndi
2 kudziwa ndi chakuti
2 kudziwa mwachidule mbiri
2 kudziwa mavuto omwe
2 kudziwa kuti ufulu
2 kudziwa kuti Konsitityushoni
2 kudzipezera okha zosowa
2 kudzipereka kwa anthu
2 kudziko lino ndi
2 ku dziko la
2 kudzetsa mavuto otsatirawa
2 kudzera mu zokambirana
2 kudzera mu zisankho
2 kudzera mu pulojekitiyo
2 kudzera mu makhonsolo
2 kudzera mu kupuma
2 kudzera mukugwiriridwa kapena
2 kudzera mu konsitityushoni
2 kudzera mu dongosolo
2 kudzera m’misonkhano ya
2 kudzera ku ofesi
2 kudzera ku makhoti
2 kudzera ku ma
2 Kudzazana kwa galimoto
2 kudzathandiza kuwonetsetsa kuti
2 kudzanso mutadula mchombo
2 kudzanso kukhazikitsa ndondomeko
2 kudzakhala dokotala wa
2 kudya zakudya zopatsa
2 kudya chakudya chamadzulo
2 ku dipatimenti yowona
2 kuda nkhawa ndi
2 kudalira ndalama zochokera
2 – kuchuluka ndi
2 kuchuluka kwa zipangizo
2 Kuchuluka kwa ntchito
2 kuchuluka kwa ntchito
2 Kuchuluka kwa ndalama
2 kuchuluka kwa magalimoto
2 kuchuluka kwa chiwerengero
2 kuchuluka kwa ana
2 Kuchotsedwa kwa lamulo
2 kuchokera mu kuwunika
2 kuchokera kwa munthu
2 kuchokera kwa iwo
2 kuchokera kwa iwe
2 kuchokera kwa aphunzitsi
2 kuchokera ku zokolola
2 kuchokera ku zipatala
2 kuchokera ku zimene
2 kuchokera ku ulimi
2 kuchokera ku ntchito
2 kuchokera ku nsomba
2 kuchokera ku miyala
2 kuchokera ku misonkho
2 kuchokera ku mbali
2 kuchokera ku magulu
2 kuchokera ku Banki
2 Kuchokera chaka cha
2 Kuchoka kwa a
2 kuchititsa mwana kuti
2 kuchititsa maphunziro a
2 Kuchitira nkhaza (
2 Kuchita zinthu zolaula
2 kuchita zinthu zina
2 kuchita zinthu pawekha
2 Kuchita zinthu mwachilungamo
2 kuchita za uhule
2 kuchitapo kanthu pofuna
2 Kuchita Nawo Zinthu
2 kuchita mantha chifukwa
2 kuchita kafukufuku kuti
2 kuchita chotheka kuti
2 kuchita chiwerewere ndi
2 kuchita akatsiriza sukulu
2 kuchipinda chakuseli chija
2 ku chipatala ndi
2 kuchipatala kukapimitsa magazi
2 kuchipatala cha pulaiveti
2 kuchipatala cha Mwayiwanu
2 Kuchipatala cha m'boma
2 Kuchipatala cha
2 kuchipatala asanaperekedwe kwa
2 ku Chikale Beach
2 kuchepetsa zotsatira za
2 kuchepetsa umphawi kudzera
2 kuchepetsa ngozi za
2 kuchepetsa ndalama zogwirira
2 kuchepetsa mavuto a
2 kuchepetsa kulowetsa ndale
2 kuchepetsa kugwiritsa ntchito
2 Kuchepetsa chiwerengero cha
2 kuchepa kwa thandizo
2 kuchepa kwa ntchito
2 kuchepa kwa malipiro
2 Kuchepa kwa madzi
2 Kuchepa kwa luso
2 kuchepa kwa katundu
2 kubwerera m’mbuyo kwa
2 Kubwerekana majakisoni podzibaya
2 ku bwalo la
2 ku Bungwe lowona
2 ku boma (
2 ku banja lofedwa
2 ku anthu yathandiza
2 ku anthu pofuna
2 KU ANTHU NDI
2 KU ANTHU Kupereka
2 ku anthu (
2 ku America inali
2 kovuta kwa anthu
2 kovuta kutenga kachirombo
2 kotero kuti ndi
2 kotero kuti boma
2 koposa mwezi wathunthu
2 Konsitityushoni yolembedwa ndi
2 Konsitityushoniyi lidzakhala lopanda
2 Konsitityushoniyi kapena lamulo
2 KONSITITYUSHONI YA MALAWI
2 konsitityushoni ya Malawi
2 Konsitityushoni ya Boma
2 konsitityushoni ndipo mwa
2 Konsitityushoni imeneyi ndi
2 KONSE ( +/-
2 Kondwani ndi Chifundo
2 kondomu sichitetezo mapeto
2 kondomu pogonana (
2 Kondi anatsopa chakumwa
2 Kondi adapita kuchipinda
2 komwe kuli madzi
2 Komwe chithunzichi tachitenga
2 komwe anamupatsa mankhwala
2 komiti yoyendetsa ntchito
2 komiti yoyang’anira za
2 komiti yoyang’anira momwe
2 Komiti yowona za
2 komiti yomwe imawona
2 Komiti yayikulu ku
2 Komiti ya DDC
2 koma zizindikiro zosiyanasiyana
2 koma samadziwa kuti
2 koma sali pantchito
2 Koma phindu la
2 komanso zinthu zomwe
2 komanso zina zomwe
2 komanso powonetsetsa kuti
2 komanso pochepetsa umphawi
2 komanso panthawi yomwe
2 komanso pa ntchito
2 komanso pa ndale
2 komanso padziko lonse
2 komanso pa chitukuko
2 komanso omveka bwino
2 komanso nthawi yomwe
2 komanso ntchito yopereka
2 komanso njira zothandiza
2 komanso ndondomeko zina
2 komanso Ndondomeko yowunika
2 komanso Ndondomeko yosamutsa
2 komanso m’madera osiyanasiyana
2 komanso m’madera mwawo
2 komanso maphunziro omwe
2 komanso maphunziro ndi
2 komanso mabungwe ndi
2 komanso mabungwe ena
2 komanso mabungwe amene
2 komanso mabungwe aboma
2 komanso mabungwe a
2 komanso kuyambitsa ntchito
2 komanso kuwunika momwe
2 komanso kuti ntchito
2 komanso kuti ndalama
2 komanso kuti miyoyo
2 komanso kuti akhale
2 komanso kulimbikitsa anthu
2 komanso kukonza mfundo
2 komanso kufunika koti
2 komanso kudzipereka pa
2 komanso kudzera mu
2 komanso kuchuluka kwa
2 komanso kuchepetsa mavuto
2 komanso kuchepa kwa
2 komanso kasamalidwe ka
2 komanso chuma ndi
2 komanso chithandizo china
2 komanso chithandizo cha
2 komanso anthu amene
2 komanso amene si
2 komanso amakhala ndi
2 komanso akuyamwitsa Yemwe
2 komanso a kumidzi
2 koma ndi zofunikira
2 Koma n'chifukwa chiyani
2 Koma mungatsimikize bwanji
2 koma izi sizinamubwezere
2 Komabe nthawi zambiri
2 Komabe ndi zodziwika
2 koma adzakulondolerani ku
2 kofunikira kwambiri pofuna
2 Kodi zinthu izi
2 Kodi WILO ingasinthidwe
2 Kodi uli ndi
2 KODI PEP N'CHIYANI
2 Kodi ndi chifukwa
2 Kodi mlandu wa
2 Kodi HIV n'chiyani
2 Kodi chikuchitika ndi
2 kilini ya ART
2 khumi ndi ziwiri
2 khumi ndi zitatu
2 khumi ndi zisanu
2 khumi ndi mphambu
2 khotilo linalamula kuti
2 Khoti linagamula kuti
2 Khoti laling'ono linalamula
2 Khoti lalikulu (
2 Khoti kuti wamaliza
2 Khama yekhanso amene
2 ka zotsatira za
2 ka zipangizo zimene
2 ka zaumoyo ndi
2 ka zachilengedweyi powakonzera
2 ka zachilengedweyi ithanso
2 ka zachilengedwe mu
2 ka zachilengedwe komanso
2 ka zachilengedwe izikhala
2 ka zachilengedwe ikhale
2 ka zachilengedwe idzafunika
2 KA ZA CHILENGEDWE
2 Kayendetsedwe ka zaumoyo
2 kawundula wofananitsa kufunika
2 KAWERUZIDWE KA MILANDU
2 kaweruzidwe ka milandu
2 katundu yense wa
2 katundu yense amene
2 katundu wopangidwa m’mafakitale
2 katundu wopangidwa m’dziko
2 katundu wogula kunja
2 katundu waboma ndi
2 katundu wa a
2 katundu pamene mkazi
2 katundu pamene banja
2 katundu kapena ndalama
2 katundu amene dziko
2 Katangale ndi Ziphuphu
2 – Katangale ndi
2 kasamalidwe ndi kalondolondo
2 KASAMALIDWE KA ZA
2 Kasamalidwe ka Chilengedwe
2 ka pulojekitiyo ndi
2 ka pulojekitiyo ;
2 ka pulojekitiyi ;
2 kapezedwe ka miyala
2 kapena Zolengeza Ndondomeko
2 kapena zinthu zina
2 kapena umuna /
2 kapena tinene kuti
2 kapena popanda Edzi
2 kapena mwamuna wamwalira
2 kapena msambo za
2 kapena malo ndi
2 kapena malire a
2 kapena magulu omwe
2 kapena magulu a
2 kapena madipatimenti a
2 kapena mabungwe omwe
2 kapena lemberani ku
2 ( kapena lemberani
2 kapena lamulo lirilonse
2 kapena kuzionetsa kwa
2 kapena kuti anthu
2 kapena ku POLISI
2 kapena kupeza kapena
2 kapena kumangidwa zaka
2 kapena kulondola mapu
2 kapena kulandira ziphuphu
2 kapena kukwatiwa ndi
2 kapena kukonzanso zomangamanga
2 kapena kudzera mukugwiriridwa
2 kapena kudzera ku
2 kapena kuchuluka kwa
2 kapena kuchokera kwa
2 ) kapena ku
2 kapena katundu wina
2 kapena kachirombo ka
2 kapena itha kuikidwa
2 kapena imodzi mwa
2 kapena dziko lawo
2 kapena chipatala chachikulu
2 kapena chinthu pa
2 kapena chenjerera munthu
2 kapena asungwana ndi
2 kapena angapo m'Malawi
2 kapena amene azipereka
2 kapena akazi okhaokha
2 kapena abambo zimakhudzanso
2 kanthu kena kalikonse
2 ka ntchito zam’boma
2 ka ntchito zachitukuko
2 ka ntchito yopereka
2 ka ntchito pakati
2 ka ntchito ndiponso
2 ka ntchito ka
2 ka njira zopezera
2 Kanga ndi Katondo
2 kangafalikire ndi izi
2 ka ndondomekoyi ;
2 Kandaya adasangalala kwambiri
2 kamodzi pa zaka
2 KA MILANDU YOPHWANYA
2 ka milandu yophwanya
2 kamene kamayambitsa matenda
2 Kambiranani mayankho okhoza
2 kamba ka zifukwa
2 kamba ka pulojekitiyi
2 kamba ka kuchuluka
2 ka matenda ndi
2 kamaononga mphamvu zodzitetezera
2 ka malo Ubwino
2 kamalisiya thupi kukhala
2 kamakhala m'magazi a
2 kamafala ngati zinthu
2 kamafala mu njira
2 Kalondolondo Zaka ziwiri
2 ) Kalondolondo Ndondomeko
2 KALONDOLONDO NDI KASAMALIDWE
2 kalondolondo kuti zikhale
2 Kalirani ndi Banja
2 Kalirani anali ndi
2 Kalirani akanena kuti
2 kale ntchito ndi
2 kalembera wa anthu
2 kale kachirombo ka
2 Kalata ya Ntchito
2 ka kuchuluka kwa
2 Kakhalidwe ka malo
2 ka katundu ndi
2 ka HIV popanda
2 ka HIV ngati
2 ka HIV ndiye
2 ka HIV Mankhwala
2 ka HIV kutenga
2 ka HIV kukhala
2 ka HIV komwe
2 ka HIV kamene
2 ka HIV kamafalikira
2 ka HIV kamafala
2 ka HIV choncho
2 ka HIV amakhala
2 kagwiritsidwe ntchito ndi
2 kagwiritsidwe ntchito kabwino
2 Kagwiritsidwe Ntchito Ka
2 kagwiridwe ka ntchitozi
2 KAGWIRIDWE KA NTCHITO
2 Kagwiridwe ka ntchito
2 kagulitsidwe ka zinthu
2 kagulidwe ka katundu
2 kagawidwe ndi kayalidwe
2 Kagawidwe ka Ntchito
2 kagawidwe ka ndalama
2 kagawidwe ka chuma
2 Kafukufuku wofuna kudziwa
2 kafukufuku wofuna kudziwa
2 kafukufuku wa sayansi
2 kafukufuku wa ntchito
2 Kafukufuku wa m’makomo
2 kafukufuku wa m’dziko
2 kafukufuku wa matendawa
2 kafukufuku ndi chitukuko
2 kafukufuku m’dziko muno
2 kafukufuku kuti apeze
2 kafukufuku amene anachitika
2 kafukufuku amene amachitika
2 ka Dongosolo la
2 Kadandauleni ku Bungwe
2 ka chuma m’dziko
2 kachitidwe ka ndondomekoyi
2 kachirombo komwe kamayambitsa
2 kachiromboka pokhapokha ayambe
2 kachiromboka ndi kugonana
2 kachiromboka kunka kwa
2 kachiromboka kangafalikire ndi
2 Kachiromboka kamalisiya thupi
2 Kachiromboka kamakhala m'magazi
2 Kachiromboka kamafala ngati
2 Kachilombo ka HIV
2 ka chilengedwe Kufotokoza
2 ka Chilengedwe komanso
2 kabwino ka zipangizo
2 kabwino ka ntchito
2 kabudula wa Kalulu
2 kaamba ka matenda
2 kaamba ka kachirombo
2 Juju ndi Mustafa
2 Juju ndi Kondi
2 Jenda imakhudzana ndi
2 izo ndi izi
2 izi zipezeka limodzi
2 Izi zinamumvetsa chisoni
2 Izi zinachititsa madokotala
2 Izi zimagwirizana ndi
2 Izi zidzathandiza kuti
2 Izi zidzakwaniritsidwa pophunzitsa
2 Izi zidzakwaniritsidwa pokonza
2 Izi zidzakhudza kuwunika
2 Izi zidzakhudza kuphunzitsa
2 Izi zidzakhudza kukonzanso
2 izi zidzachititsa kuti
2 Izi zidzachitika kudzera
2 izi sizinamubwezere m'mbuyo
2 Izi ndi zoopsa
2 Izi ndi zomwe
2 Izi ndi zofunika
2 Izi ndi ntchito
2 Izi ndi mphamvu
2 ) Izi ndi
2 izikhala ndi malonjezo
2 izigwirizana ndi momwe
2 izi chikayambukira kwa
2 iye yekha basi
2 iye pamodzi ndi
2 iye ndi amene
2 Iye anali ndi
2 Iye anaganiza kuti
2 Iye anafotoza kuti
2 iyankha mafunso amene
2 iwonetse chomwe chidameta
2 / iwonetse chomwe
2 / iwonetse
2 iwo atha kusintha
2 Iwo anakhulupilira kuti
2 iwiri ya ntchito
2 iwe ndi ine
2 ithanso kugwiritsidwa ntchito
2 itha kukhala gawo
2 itha kufalitsa kachiromboka
2 isakuyenda bwino chifukwa
2 iri ndi mfundo
2 iri ndi bungwe
2 ipereka umboni wake
2 Inu ngati mafumu
2 inu ndi patinala
2 Inu muli bwanji
2 Intergrated Household Survey
2 ingathe kudzetsa mavuto
2 Information System (
2 Ine ndikufuna kudzakhala
2 ina yopezera ndalama
2 ina ya nyama
2 ina ya manyowa
2 ina yake ku
2 ina ya chikhalidwe
2 inatsika pamasaya awo
2 inatsika m'masaya mwake
2 inatsika m'masaya mwa
2 ina ndikukakamira kugwiritsa
2 inali yofanana ndi
2 ina imene inafala
2 ( i )Munthu
2 imodzi pa boma
2 imodzi ndipo iye
2 imodzi mwa matenda
2 imfa za anthu
2 imfa pakati pa
2 imeneyi ndi yomwe
2 imeneyi ndi malamulo
2 imene tikufuna kugwira
2 imenenso imatchedwa ndondomeko
2 imene inasinthidwa inali
2 imene inafala inali
2 imene idzagwiritsidwe ntchito
2 imene boma limasintha
2 imene anthu am’midzi
2 imene ali ndi
2 imawona za kawuniwuni
2 imati hafu pasiti
2 imatchedwa ndondomeko yothandiza
2 imatambasula maganizo amene
2 imakonzedwa ngati gawo
2 imakhudzana ndi chitukuko
2 imachititsa kuti ndalama
2 imachitika pofuna kuthandiza
2 iliyonse ya mu
2 ili ndi ntchito
2 ili m’manja mwa
2 ilibe zizindikiro zakezake
2 ikuyimira maganizo a
2 ikutsatirira ndondomeko zofunikira
2 ikulimbikitsa zotukula miyoyo
2 ikugwira ntchito nthawi
2 ikudziwa za mulandu
2 ikhale ndi zinthu
2 ( iii )Odwala
2 iii )Ku chipatala
2 ( iii )Ku
2 ( iii )Kanga
2 ( iii )
2 Ifenso ngati mafumu
2 Ife monga mafumu
2 idzapereka ndalama zothandiza
2 idzakhalanso ndi udindo
2 idzakhala ndi udindo
2 idzagwiritsidwe ntchito poyang'anira
2 idzagwira ntchito limodzi
2 idzafunika kusinthidwa mogwirizana
2 ichitike atha kupalamula
2 ichitike atha kugwiritsa
2 hule m'nyumba yochitiramo
2 HIV popanda chilolezo
2 HIV ngati njira
2 HIV ndi miyambo
2 HIV ndi kachirombo
2 HIV mwakufuna kwawo
2 HIV Mankhwala a
2 HIV kuti akhale
2 HIV kutenga nawo
2 HIV kukhala ndi
2 HIV kamene kamayambitsa
2 HIV/EDZI NDI MIYAMBO
2 HIV atha kutenga
2 HIV atha kukhala
2 HIV amakhala ndi
2 Hedi a ku
2 gwero limodzi la
2 gulu lina la
2 gulu lililonse mukachonge
2 Gulu lililonse liwerenge
2 Gulu lililonse lipereke
2 Gulu lililonse libwere
2 gulu lililonse libwere
2 gulu lililonse la
2 gulu la zizindikiro
2 gulu la atsikana
2 Gulu la anthu
2 gu ! gu
2 ! gu !
2 Gondola ndi akazi
2 = Gombe la
2 Gawo loyamba la
2 gawo lokonza dongosolo
2 gawo logwiritsa ntchito
2 gawo lofunika kwambiri
2 gawo lina la
2 Gawo limodzi la
2 Gawo la zowonjezera
2 gawo la zoonjezera
2 ( gawo latsopano
2 Gawo la Pulojekiti
2 Gawo la ntchito
2 gawo la ndalama
2 ) Gawo la
2 +/- ) Gawo
2 galimoto ndi zinthu
2 Funsani ophunzira zoyenera
2 fungo la mowa
2 fodya wa bale
2 fisi sikubadwa kale
2 February chaka cha
2 Farida ndi Dalitso
2 Farida analobodoka nkhongono
2 Farida anali ndi
2 ( Executive )
2 eni mbumba ndi
2 eni ake a
2 ena za momwe
2 ena onse m’dziko
2 ena omwe amagwira
2 ena omwe akuchita
2 ena okhudzana ndi
2 ena ndi cholinga
2 Ena mwa anthu
2 ena kuti azipereka
2 ena chifukwa cha
2 Ena anali ndi
2 ena amene amagwira
2 ena amati ‘Wilo'
2 ena a kumudzi
2 ena aja adapita
2 ena a anthu
2 Edzi Toto pasukulu
2 Edzi ndi zenizeni
2 Edzi ndi pokhapokha
2 Edzi ndi kupewa
2 EDZI ndi kachirombo
2 Edzi ndi HIV
2 Edzi ndi gulu
2 Edzi kudzanso matenda
2 Edzi kapena popanda
2 Edzi kapena imodzi
2 Edzi ilibe zizindikiro
2 Education Management Information
2 ( e )
2 – Dzina lomwe
2 dzina lake ndi
2 Dzina lake linali
2 dziko lonse ndi
2 dziko lino limapanga
2 dziko lino lakhala
2 dziko lino kuphatikizapo
2 dziko lino imachokera
2 dziko lino chinakwera
2 dziko lino amene
2 dziko lino (
2 Dziko la Malaŵi
2 DZIKO LA MALAWI
2 Dziko La Malawi
2 dziko Anthu am'dera
2 dzanja lake paphewa
2 dongosolo pokhazikitsa mfundo
2 ; Dongosolo loyang'anira
2 dongosolo lowunika zotsatira
2 dongosolo losamutsa ndi
2 dongosolo la zachumachaboma
2 Dongosolo La Ndalama
2 Dongosolo la ndalama
2 dongosolo la momwe
2 Dongosolo la m’mene
2 dongosolo lake atha
2 dongosolo la kasamalidwe
2 dongosolo la kagwiritsidwe
2 Dongosolo la Chuma
2 Dongosolo lachidule la
2 Dokotala Odala analemba
2 Dipatimenti yowona zamalo
2 dipatimenti yowona ndi
2 Dipatimenti ya Maboma
2 dera losachepera makilomita
2 dera Chuma cha
2 Demokalase yoyimiliridwa ndi
2 demokalase ku Malawi
2 Decentralization ) ndi
2 ( Decentralization )
2 dama m'Malawi muno
2 dama kunja kwa
2 Dalitso anali mmodzi
2 dala kuti ndiwoneke
2 dalaiva wa takisi
2 ( d )
2 Court ) pofuna
2 Court ) ndipo
2 Court ) lomwe
2 Court ) linagamula
2 Corrupt Practices Act
2 ( Corrupt Practices
2 CIVIL CASE )
2 ( CIVIL CASE
2 chuma Ufulu wa
2 chuma pakati pa
2 chuma ndi ntchito
2 chuma ndi kuwerengera
2 chuma ndi kuchepetsa
2 chuma ndi Chitukuko
2 chuma kudzera mu
2 chuma chokhazikika ndi
2 chuma chimene boma
2 chuma chake DHS
2 Chuma cha dera
2 chuma chaboma zomwe
2 Chuma Chaboma Njira
2 choyenera kuti chichitike
2 choyenera kuchita ndi
2 choyamba ndi chakuti
2 chosemphana ndi Konsitityushoniyi
2 chopatsa nthanzi ndi
2 Chongani ndi kuthandiza
2 Choncho tinganene kuti
2 Choncho ndi pofunika
2 Choncho ndi kofunika
2 Choncho mabungwe omwe
2 choncho iye ndi
2 choncho anaganiza kuti
2 chomwe chimachititsa kuti
2 chomwe Boma lingachite
2 chomveka ndi chining'a
2 cholinga choti ntchitoyi
2 cholinga choti katundu
2 cholinga chopititsa patsogolo
2 CHOLINGA CHOGONANA NAYE
2 cholinga chofuna kuti
2 cholinga chofuna kuthetsa
2 Cholinga china cha
2 Cholinga cha zimenezi
2 Cholinga cha Ndondomekoyi
2 Cholinga cha ndondomeko
2 cholinga chakuti ntchitoyi
2 cholinga chakuti mwamuna
2 cholinga chakuti azichitiramo
2 cholinga chakuti anthu
2 Cholinga chake chinali
2 Cholinga chachikulu ndi
2 chokulitsa ndi kumanga
2 chokomera anthu osauka
2 CHOGONANA NAYE (
2 chofunikira kwambiri kuti
2 Chofunikanso kwambiri ndi
2 Chofunika ndi chakuti
2 CHOFUNA KUGONANA NAYE
2 chochokera ku mayiko
2 Chizindikiro Momwe zilili
2 Chizindikiro M’mene zilili
2 chiyankhulo zopezeka m'ndakatulo
2 CHIYAMBI Ndondomeko yowunika
2 chiwopsezo chakuti zikhoza
2 chiwerewere ndi mkazi
2 CHIWEREWERE ( Gawo
2 CHIWEREWERE ANA NDI
2 chiwerengero chimenechi anthu
2 Chiwerengero Cha Ziweto
2 chiwerengero cha zinthu
2 Chiwerengero cha malo
2 chiwerengero cha mabanja
2 Chiwerengero cha imfa
2 Chiwerengero Cha Anthu
2 chiwerengero cha alimi
2 Chiwerengero cha akayidi
2 chiwerengero cha akayidi
2 ) Chiwerengero cha
2 ) Chiwerengero
2 chitukuko za mmadera
2 chitukuko pa za
2 chitukuko pakati pa
2 chitukuko pa chikhalidwe
2 chitukuko m'dziko muno
2 chitukuko Kuzukuta/kulosera zotsatira
2 chitukuko ku Madera
2 chitukuko ku maboma
2 chitukuko chokomera anthu
2 Chitukuko chokhazikika ndi
2 chitukuko Chitsanzo cha
2 chitukukochi chichitike Main
2 chitukuko cha ntchito
2 chitukuko cha kumidzi
2 chitsiru kapena wozelezeka
2 chitseko cha chipinda
2 Chithunzi cha mtsinje
2 chithandizo pa mavuto
2 CHITHANDIZO IMBANI FONI
2 chithandizo chochokera ku
2 chithandizo cha anthu
2 chitetezo ndi utsogoleri
2 Chitetezo ndi umoyo
2 chitetezo m’madera am’midzi
2 chitetezo kwa amene
2 chitetezo cha munthu
2 Chitekwe ndi Gadi
2 Chitekwe kuti akhale
2 Chitekwe anadziwa kuti
2 CHITANI LIPOTI NKHANZA
2 CHITANI LIPOTI KU
2 ) CHITANI LIPOTI
2 chisamaliro ndi chitetezo
2 chisamaliro kwa ana
2 chipukuta misonzi cha
2 chipinda chimodzi ndi
2 chipatala chachikulu CHOLINGA
2 chipani chimodzi kupita
2 chinthu pa zinthu
2 Chinthu choyamba ndi
2 chinthu chomwe munthu
2 Chinthu chirichonse chomwe
2 chinameta nkhanga mpala
2 chimodzi ndi mlongo
2 chimodzi mwa zinthu
2 chimodzimodzi ngati momwe
2 chimodzi kupita ku
2 chimenechi ndi kukhazikitsa
2 chimene chinameta nkhanga
2 chimene chili ndi
2 chimenechi anthu okwana
2 chimbudzi chimodzi Kukhosomola
2 chimachititsa kuti munthu
2 CHILUNGAMO KWA ANA
2 chilungamo cha mwana
2 chilichonse kuchokera kwa
2 chilichonse chomveka bwino
2 chilichonse cholaula kapena
2 chilichonse
2 chilengedwe ndi zachikhalidwe
2 chilengedwe komanso dongosolo
2 chilengedwe akudza chifukwa
2 chikuchitika ndi chani
2 chikhulupiriro mwa iye
2 chikhalidwe chathu ndi
2 chikhaldwe cha anthu
2 chikayambukira kwa munthu
2 chiganizo chomveka ndi
2 chiganizo chomveka bwino
2 chiganizo chilichonse chomveka
2 chigamulo cha Khoti
2 chigamulo cha khoti
2 chifuwa chachikulu cha
2 Chifundo kuti alawe
2 Chifundo atakonzeka kale
2 Chifundo anazindikira kuti
2 Chifundo anasungulumwa kwambiri
2 Chifundo anasangalala kwambiri
2 Chifundo anadabwa poona
2 chifukwa timu yawo
2 chifukwa nthawi zambiri
2 chifukwa ngati muli
2 chifukwa ndi ufulu
2 chifukwa choti anthu
2 chifukwa chosowa ndalama
2 chifukwa chosakhala ndi
2 chifukwa chokhala ndi
2 CHIFUKWA CHOFUNA KUGONANA
2 Chifukwa chiyani nanga
2 chifukwa cha zomwe
2 chifukwa cha zinthu
2 Chifukwa cha zimenezi
2 chifukwa cha umbuli
2 chifukwa cha ulemu
2 chifukwa cha ulamuliro
2 chifukwa cha udindo
2 chifukwa cha uchembere
2 chifukwa cha sukulu
2 chifukwa cha pulojekiti
2 chifukwa cha nyengo
2 chifukwa cha njira
2 chifukwa cha ndalama
2 chifukwa cha matendawa
2 chifukwa cha mapulojekiti
2 chifukwa cha mantha
2 chifukwa cha kuyendayenda
2 chifukwa chakuti sangathe
2 chifukwa chakuti pamene
2 chifukwa chakuti ngati
2 chifukwa chakuti mkaziyo
2 chifukwa chakuti mitengo
2 Chifukwa chakuti kachiromboka
2 chifukwa chakusowa kwa
2 chifukwa cha kusazindikira
2 chifukwa chakukula kwa
2 Chifukwa cha kukula
2 chifukwa cha kufowoka
2 chifukwa chakuchepa kwa
2 chifukwa chake kuli
2 chifukwa cha kachirombo
2 chifukwa cha imfa
2 chifukwa cha chikondi
2 chifukwa cha a
2 chifukwa anali wotanganidwa
2 chifukwa anadziwa kuti
2 chifukwa akazi ambiri
2 chidwi pa ntchito
2 Chichewa cha m'tauni
2 chibwenzi chawo china
2 chibadwidwe wa anthu
2 chibadwidwe umathandiza kuteteza
2 chibadwidwe uli ndi
2 chibadwidwe pofuna kuwonetsetsa
2 chibadwidwe ndi wa
2 chibadwidwe ndi ufulu
2 chibadwidwe ku midzi
2 Chenjerani kapena khalani
2 chenicheni ndi chakuti
2 cha zomangamanga Kupereka
2 cha zomangamanga kumadera
2 cha zomangamanga Kukonza
2 cha zomangamanga Kukhala
2 cha zomangamanga Komiti
2 cha zomangamanga idzadziwitsa
2 cha zimenezi ndi
2 cha umphawi ndi
2 cha pulojekiti ya
2 cha ponda apa
2 cha phunziro Cholinga
2 cha ophunzira ophunzira
2 cha nyengo ndi
2 cha ndondomeko yowunika
2 cha ndondomeko yochepetsera
2 cha mtsutso pa
2 cha moyo wawo
2 cha momwe anthu
2 Cham'mbali
2 cha miyoyo yawo
2 cha miyoyo ya
2 cha mfundo zoipa
2 cha mchitidwe wa
2 cha m'boma lanu
2 chamba ndi mankhwala
2 cha mavuto a
2 chamasiye kapena ukwati
2 cha mapulojekiti a
2 chakuti zikhoza kutha
2 chakuti ntchitoyi ikhale
2 chakuti mwamuna aliyense
2 chakuti mitengo yogulitsira
2 chakuti m’chaka cha
2 chakuti kachiromboka kamakhala
2 chakuti azichitiramo za
2 chakuti anthu onse
2 chakuti anthu ogwira
2 chakuti alimi ambiri
2 chakutha kwa banjalo
2 chakutha kwa banja
2 cha kukwera mtengo
2 cha kufowoka kwa
2 chakudya m’thupi ndi
2 chakudya chopatsa nthanzi
2 chakudya chokulitsa ndi
2 Chakudya chamadzulo chinali
2 cha Khoti laling'ono
2 chake ndi kupititsa
2 chake kuli kofunikira
2 chake chinali kulimbikitsa
2 chake chinali kuchepetsa
2 chake chinali chakuti
2 cha kachirombo ka
2 chaka chimodzi ndipo
2 cha dziko ndikofunika
2 cha dziko ndi
2 cha dziko la
2 cha dziko Anthu
2 cha dera Chuma
2 cha chuma kumalepheretsa
2 cha chipinda chake
2 chachikulu pa ntchito
2 chachikulu ndi kuwonetsetsa
2 Chachikulu ndi chakuti
2 cha chikonzero cha
2 chaboma pofuna kuwonetsetsa
2 cha aphunzitsi pa
2 cha aphunzitsi a
2 cha anthu osaphunzira
2 cha anthu ophunzira
2 cha anthu onse
2 cha anthu m’dziko
2 cha anthu Kupereka
2 cha anthu inakonzedwa
2 cha anthu imatsindika
2 cha anthu ali
2 cha anthu afunika
2 cha anthu a
2 cha anthu (
2 cha ana omwe
2 cha amayi amene
2 cha amayi ake
2 cha akayidi chakwera
2 Censorship and Control
2 ( c )
2 ; ( c
2 bwino za matenda
2 bwino yofalitsira kachiromboka
2 bwino pofuna kuti
2 bwino ntchito zipangizo
2 bwino ntchito zinthu
2 bwino ntchito zake
2 bwino ntchito yolimbana
2 bwino ndi anthu
2 bwino momwe zinthu
2 bwino kuti makolo
2 bwino kupeza ntchito
2 bwino dongosolo la
2 bwino chuma ndi
2 bwinobwino zomwe mbali
2 bwino ali m'magulu
2 bwanji ngati munthu
2 bwanji kuti munthu
2 bwanji kachirombo ka
2 bwanji anthu omwe
2 bwanji a Chipyoza
2 Bwana Mkubwa resitiranti
2 Bwanali ndi akazi
2 bwalo la milandu
2 √ Bwalo la
2 bungwe lotolera misonkho
2 Bungwe loteteza ufulu
2 bungweli ali ku
2 bungwe la NAC
2 Bungwe la Mtsutso
2 Bungwe la ku
2 Bungwe la Anti
2 Bungwe la Achinyamata
2 buku lofotokoza za
2 BUKU LA MPHUNZITSI
2 boma ndi za
2 boma ndi mayiko
2 boma ndi maganizo
2 boma ndi limene
2 boma ndi kutukula
2 Boma ndi anthu
2 boma mogwirizana ndi
2 boma lingathe kuwaphunzitsa
2 Boma lingachite chosemphana
2 Boma linakonza ndondomeko
2 boma linakonza kuti
2 boma linakhazikitsa ndondomeko
2 boma limasintha mfundo
2 boma lili nazo
2 boma lidzayambitsa ndondomeko
2 Boma lidzalimbikitsa mgwirizano
2 Boma lidzakonza ndondomeko
2 Boma lidzakonza mfundo
2 boma lidzakhazikitsa njira
2 boma lidzagwirire ntchito
2 boma lidzagwira ntchito
2 Boma lidzachita kafukufuku
2 Boma lakonza njira
2 boma lakhala likuchitapo
2 boma lakhala likubwereka
2 Boma la demokalase
2 boma la demokalase
2 boma la chipani
2 boma kupita ku
2 boma komanso mabungwe
2 Boma ( Executive
2 b )Ndondomeko ya
2 b ) Ndondomeko
2 ( b )Ndondomeko
2 Blantyre Traditional Court
2 Blantyre ndi Mzuzu
2 ( Blantyre District
2 bizinezi ochokera ku
2 bizinesi ya miyalayi
2 bizinesi ya miyala
2 biliyoni ndipo m’chaka
2 belo ngati afuna
2 basi kuti akakwere
2 b ) Anthu
2 Bank ndi mabanki
2 Banki lalikulu pa
2 banja pakati pa
2 banja lithe amataya
2 banja likhale lovomerezeka
2 bambo wake ndi
2 Bambo ndi Mayi
2 bambo / mayi
2 bambo ena kapena
2 / bambo ena
2 Bambo a Mada
2 bambo ake ndi
2 bambo ake anabwera
2 Bambo aja kufunsano
2 b
2 a zoni a
2 aziyezetsa kachirombo ka
2 a zitsamba nawo
2 azitha kuyima pawokha
2 azitha kupeza ndalama
2 azitha kugwiritsa ntchito
2 azitenga nawo mbali
2 azitenga nawo gawo
2 azitenga mbali pa
2 azitengako mbali pa
2 azisangalala ndi ufuluwu
2 azisangalala ndi ufulu
2 aziphunzira pa sukulu
2 azipeza zinthu zofunikira
2 azipeza phindu lochuluka
2 a zipani zonse
2 a zipani zandale
2 a zinthu zachilengedwe
2 azigwira ntchito yawo
2 azigwira ndikulandira malipiro
2 azigwira nawo ntchitozi
2 azidzagwira ntchito mogwirizana
2 azichitiramo za uhule
2 azichita zinthu mosabisa
2 a zaka zokwana
2 A ZAKA ZOCHEPERA
2 azaka zisanu kapena
2 a zachuma a
2 a za chuma
2 a zachitukuko a
2 a zachilengedwe ndi
2 ayitane mboni zake
2 ayerekeze kupereka malangizo
2 ayenera kutengedwa ngati
2 ayenera kupatsidwa mphamvu
2 ayenera kudziwa momwe
2 ayankhe mafunso m'magulu
2 ayankha mulandu wake
2 awo sizikuthandiza mokwanira
2 awo pa ntchito
2 awo kudzanso ana
2 awo antchito komanso
2 awo a ntchito
2 Awiriwa anagwirizana kuti
2 a wina popanda
2 awerenge za gule
2 awerenge nkhani mwachununu
2 awerenge nkhani mokweza
2 awerenge ndakatulo mokweza
2 aululu kapena poizoni
2 a ulimi wothirira
2 a ufulu wa
2 atsogoleri ndi anthu
2 Atsogoleri ena a
2 atsogoleri andale zomwe
2 atsogoleri andale ndi
2 atsogoleri a m'mabanja
2 atsogoleri a kumidzi
2 ATSIKANA A ZAKA
2 atsikana anayi amene
2 athe kugwiritsa ntchito
2 athe kugonana naye
2 atha kupalamula mlandu
2 atha kuletsa kuyambukira
2 atayamba agwira kaye
2 atatu ndi mphambu
2 atatsala pang'ono kutsiriza
2 Atatha kudya chakudya
2 atalola ) Mtundu
2 a sukulu za
2 a sukulu ya
2 asinthane makope ndi
2 Asembule ya pa
2 asanu ndi awiri
2 asanu ndi atatu
2 asankhe mwa mitu
2 asankhane otenga mbali
2 asanaperekedwe kwa munthu
2 asanakwanitse zaka zisanu
2 asamanamize anthu kuti
2 apo ndi apo
2 apitirize maphunziro ake
2 apite naye kuchipatala
2 apite kunyumba ya
2 apita kuchipatala kukapimitsa
2 apindule ndi ntchitoyi
2 apindule ndi ntchito
2 apilo ku National
2 apilo ku Blantyre
2 aphunzitsi sakusiya ntchito
2 Aphunzitsi athandize ndi
2 aphunzitsi a mpira
2 aphungu aku nyumba
2 apeze zinthu zofunikira
2 apeze ndalama zolipirira
2 apereke matanthauzo a
2 aperekedwa pa nthawi
2 apereke chipukuta misonzi
2 apereka umboni okhudzana
2 ) apereka umboni
2 apereka udindo wake
2 apereka chiweruzo mu
2 a PEP sachiza
2 apa ntchito a
2 Apanso ndi pamene
2 a pansi panthaka
2 a pangano lovomerezeka
2 apamwamba komanso ofunikira
2 a pakati pa
2 a padziko lapansi
2 apadera omwe ngati
2 AONONGEDWE PA MALO
2 anzake a bizinesi
2 anyumba ya malamulo
2 anyamata ena aja
2 anyamata aja ananyinyirika
2 anu Ndi kuonetsa
2 anthu zomwe zidzawathandize
2 anthu zinthu zomwe
2 anthu za ubwino
2 anthu za kuopsa
2 anthu ya pulojekiti
2 anthu wotenga nawo
2 anthuwa m’madera momwe
2 anthu wamba amene
2 ANTHU WAMBA (
2 anthu wamba (
2 anthuwa adzaphunzitsidwa za
2 anthu tsiku ndi
2 Anthu sayenera kumanidwa
2 anthu pofuna kuti
2 anthu oyenera kupindula
2 anthu othandiza pa
2 anthu otenga kachiromboka
2 anthu osawuka zimene
2 anthu osawuka pang’ono
2 anthu osawuka pa
2 anthu osawuka ngati
2 anthu osawuka makamaka
2 anthu osawuka kukhala
2 anthu osawuka komanso
2 anthu osawuka eni
2 anthu osawuka chikwere
2 anthu osawuka chifukwa
2 anthu osawuka azipeza
2 anthu osawuka ayenera
2 anthu osawuka athe
2 anthu osawuka ambiri
2 anthu osawuka amapeza
2 anthu osawuka ali
2 anthu osawuka akupatsidwa
2 anthu osauka ndi
2 anthu osauka kuti
2 anthu ophunzitsidwa bwino
2 anthu opezeka akuchita
2 anthu onse komanso
2 anthu onse ayenera
2 anthu onse amene
2 Anthu omwe si
2 anthu omwe sangathe
2 anthu omwe sali
2 anthu omwe ntchito
2 anthu omwe milandu
2 anthu omwe mabungwe
2 anthu omwe boma
2 anthu omwe amati
2 anthu omwe akudwala
2 anthu omwe akhala
2 anthu omwe adzapindule
2 anthu olumala kuti
2 Anthu olumala ali
2 anthu olephera kubweza
2 anthu olemera ndi
2 anthu okhudzidwa ndi
2 anthu okhawo omwe
2 anthu okhala ku
2 Anthu Ogwira Ntchito
2 anthu ogonekedwa m’zipatala
2 anthu ofuna zinthu
2 anthu odziwa kuwerenga
2 anthu odziwa kulemba
2 anthu odwala komanso
2 anthu odwala Edzi
2 anthu odwala chifuwa
2 anthu ochokera ku
2 anthu ochita ukamberembere
2 anthu ntchito zamanja
2 ANTHU Ndondomeko ya
2 anthu ndi ndondomeko
2 anthu ndi monga
2 anthu ndi momwe
2 anthu ndi mabanja
2 ANTHU NDI LAMULO
2 anthu ndi kuwonetsetsa
2 anthu ndi chuma
2 anthu ndi chiyani
2 anthu mu zipatala
2 anthu mphamvu zoyendetsa
2 anthu momwe ntchito
2 anthu molingana ndi
2 anthu m’njira zosiyanasiyana
2 anthu malo Magulu
2 anthu kuwonetsetsa kuti
2 anthu ku umbanda
2 anthu kuti azitha
2 anthu kuti azikhala
2 anthu kuti akhale
2 anthu kuphatikizapo njira
2 anthu kupeza zosowa
2 ANTHU Kupereka mphamvu
2 anthu kukhala ndi
2 anthu kudziwa kulemba
2 anthu kuchokera ku
2 anthu komanso pa
2 anthu komanso ntchito
2 anthu ( Human
2 anthu ena onse
2 anthu ena kuti
2 anthu ena amene
2 anthu ena a
2 anthu ena (
2 anthu ( Decentralization
2 ANTHU ( CIVIL
2 anthu chiyembekezo choti
2 anthu aziyang’anira zachilengedwe
2 anthu azipeza mwayi
2 anthu azigwira ndikulandira
2 anthu azigwira nawo
2 anthu azidya zakudya
2 anthu ayenera kudziwa
2 anthu asamakhale ndi
2 anthu a ntchito
2 anthu a m'mudzimo
2 Anthu a m’madera
2 anthu amene sangathe
2 Anthu Amene ndi
2 anthu amene azunzika
2 anthu amene atenge
2 anthu amene anafunsidwa
2 Anthu amene amakonza
2 anthu amene alibe
2 Anthu amene ali
2 anthu amene akuvutika
2 anthu amene akumwalira
2 anthu amene akugonana
2 anthu amene akufuna
2 anthu amene agwire
2 anthu a m’deralo
2 Anthu am'dera Chitetezo
2 anthu a m’chigawo
2 Anthu ambiri amene
2 anthu ambiri amafuna
2 anthu ambiri akhala
2 anthu a maudindo
2 Anthu amatenga bwanji
2 anthu amakolola dzinthu
2 anthu amakhala ndi
2 anthu amakamba za
2 anthu amagwa m'chikondi
2 anthu amafuna kuti
2 Anthu ali ndi
2 anthu akusowa kapena
2 anthu a kumudzi
2 Anthu a ku
2 anthu adziko lino
2 anthu a dziko
2 Anthu adawombera m'manja
2 anthu aakuluakulu amene
2 anthu aakuluakulu a
2 anthu
2 antchito zosiyanasiyana ndi
2 a ntchito zonse
2 a ntchito zawo
2 a ntchito zachuma
2 a ntchito zachitukuko
2 a ntchito yowunika
2 ano chifukwa cha
2 angopitiriza kumasula mnzakeyo
2 ang'onoang'ono oyendetsedwa ndi
2 ang'ono aja kuti
2 angathe kukhala ndi
2 angapo m'Malawi muno
2 angafunsidwe ndi Wodandaula
2 angadziwe kuti ali
2 angadze pa chikhalidwe
2 angadze chifukwa cha
2 aneni Ndondomeko ya
2 anenepo mawu otsiriza
2 and States (
2 a ndondomeko yochepetsera
2 and Control of
2 andale ndi maganizo
2 a ndale ndi
2 a ndalama zothandiza
2 anayankha Bambo Chipanda
2 anayamba kupeza bwino
2 anayamba kukhalira limodzi
2 anayamba kuda nkhawa
2 anawerenga kalata ija
2 anawauza makolo ake
2 anawauza a Bengo
2 anatsala mafupa okhaokha
2 anati dzina lake
2 anathamangira naye kuchipatala
2 anatero Mayi Chipanda
2 anasangalala kwambiri atamva
2 anapita kusiteji ya
2 anapita kumphanga kuja
2 anapezeka kuti ali
2 anapezana ndi mwamuna
2 anapereka othetsera mavuto
2 anapereka nthawi ndi
2 anapempha dokotala kuti
2 ANA PAMBUYO PAKUTHA
2 Ana osakwana zaka
2 ana onse atatu
2 ana omwe ndi
2 ) Ana omwe
2 ana ochepera zaka
2 Ana ndi Ana
2 anamwino ndi anthu
2 anamuuza Shida kuti
2 anamuuza Patuma kuti
2 anamuuza mnzakeyo kuti
2 anamuuza Chitekwe kuti
2 anamusankha kukhala wapampando
2 anamupeza Kondi ali
2 anamupatsa Malume Jo
2 anamupatsa Chifundo ndalama
2 anamukakamiza kuti amwe
2 a Namgabi kuti
2 Analysis of Intergrated
2 analongosola Dokotala Odala
2 anali wotanganidwa kwambiri
2 anali wokondwa kuti
2 anali wa zaka
2 anali wapampando wa
2 anali wamkulu kwa
2 Anali ndi zaka
2 Anali ndi ndalama
2 anali ndi mfuti
2 anali ndi mavuto
2 anali ndi chisoni
2 anali ndi chikhulupiriro
2 anali ndi chikhulupiliro
2 Anali ndi ana
2 anali mchimwene wake
2 anali kutali kwambiri
2 anali kukula bwino
2 anali kukayikira kuti
2 analibe chitsimikizo choti
2 anali atatopa kwambiri
2 Anakumbukira za masiku
2 anakumana ndi a
2 anakhoza bwino kwambiri
2 anakhala pambali pa
2 anagwiritsa ntchito katundu
2 anagwira nawo ntchito
2 anaganiza zopita kumudzi
2 anaganiza kuti nthawi
2 anaganiza kuti mwina
2 anafunsidwa maganizo awo
2 Anafunsa Mayi Chipanda
2 anafunsa Mayi Chipanda
2 anafunsa mayi ake
2 Anafunanso kudziwa ngati
2 anafa ndi matenda
2 ana ena aja
2 anachitika m’dziko muno
2 anabwelera kuchipatala kuja
2 ana a zaka
2 ana awo onse
2 ana awo amuna
2 ana anzeru kwambiri
2 ana amene sali
2 ana amasiye pofuna
2 ANA AMASIYE NDI
2 ana amasiye m’deralo
2 ana amasiye amene
2 ana amakhala m'manja
2 ana akupezeka m'malamulo
2 ana akhale m'manja
2 ana aang’onoang’ono ndi
2 a munthu yemwe
2 amuna ndi akazi
2 ( amuna ndi
2 amuna a zaka
2 amuna awo amwalira
2 ( amuna a
2 amufunsa mafunso Wodandaula
2 amufunsa mafunso Oyimbidwa
2 a Mthandizi ndi
2 A MTHANDIZI Mapulojeketi
2 a mpira wamiyendo
2 A MP athu
2 a momwe ntchito
2 a m'mudzi muja
2 a m'midzi ndi
2 am’midzi kusiyana ndi
2 A M'MENE NTCHITO
2 a m’madera osiyanasiyana
2 a m’madera mwawo
2 am’madera akumidzi kuti
2 a m’madera a
2 a mlongo wake
2 A Mlauzi aja
2 a mkazi wake
2 a minda yaying’onoing’ono
2 America inali yofanana
2 amene wayambitsa kuti
2 amene wapezeka ndi
2 amene tasankha ingathe
2 amene si osawuka
2 amene sangathe kudzithandiza
2 amene pakali pano
2 amene ndi osawuka
2 Amene ndi Osatetezedwa
2 amene ndi ofunikira
2 amene muli ntchito
2 amene dziko lino
2 amene azipereka katundu
2 amene anthu ambiri
2 amene angadze chifukwa
2 amene anapereka othetsera
2 amene anapereka nthawi
2 amene anali wapampando
2 amene anali nkhalango
2 amene anadziwa kuti
2 amene amaunika mfundo
2 amene amaperekedwa kwa
2 amene amakonza mfundo
2 amene amakhudzidwa ndi
2 amene amagonana amuna
2 amene amadziwika ndi
2 amene amadza kamba
2 amene amachita malonda
2 amene alipo kale
2 amene ali nako
2 amene ali mu
2 amene alibe njira
2 amene alibe malo
2 amene akuyang’anira mabanja
2 amene akuwunika phindu
2 amene akutenga nawo
2 amene akuphwanya ufulu
2 amene akukhudzidwa komanso
2 amene akugwiritsidwa ntchito
2 amene akugwira kale
2 amene akuganiza kuti
2 amene agwire ntchitoyi
2 amene adzakhudzidwe ndi
2 amene adzakhale ndi
2 amene achitiridwa nkhanza
2 a m’dziko momwe
2 a m’dziko lino
2 am’deralo ndi mabungwe
2 am'dera Chitetezo ndi
2 A M'CHINGEREZI NDI
2 a m’chigawo chakumpoto
2 ambiri omwe amafuna
2 ambiri mu Africa
2 ambiri m’Malawi muno
2 ambiri m’madera akumidzi
2 ambiri m'dziko muno
2 ambiri azitha kupeza
2 ambiri amene ali
2 ambiri amene akugwira
2 ambiri akuwona kuti
2 ambiri akumwalira ndi
2 ambiri a Edzi
2 amayi onse oyembekezera
2 amayi omwalira chifukwa
2 amayi odziwa kuwerenga
2 Amayi ndi abambo
2 a mayiko ena
2 amayi kapena abambo
2 AMAYI CHITANI LIPOTI
2 amayi anali okwana
2 Amayi ! Amayi
2 amayi ali ndi
2 ! Amayi !
2 amayenera kuwapima kuchipatala
2 amayang’aniridwa ndi amayi
2 amayamba ndi kachirombo
2 amawunika phindu la
2 amaunika mfundo zosiyanasiyana
2 a maunduna aboma
2 a maudindo ocheperako
2 a Matiyasi Nkunguza
2 amatha kukhala ndi
2 amatenga bwanji kachirombo
2 a Mataya koma
2 amasulidwe pa belo
2 amasiye okulirapo ndi
2 AMASIYE NDI ANA
2 amasiye m’madera mwawo
2 amasiye m’dziko muno
2 amasiye kuti azitha
2 amasiye amene ali
2 a Masiku Amenewo
2 amapita ku Mzuzu
2 a maphunziro okwanira
2 AMAPEREKEDWA KWA YANI
2 amapereka thandizo kudziko
2 a mankhwala a
2 amangoti ndi malungo
2 a malume awo
2 amalume ake a
2 AMALETSA KACHIROMBO KA
2 amalandira pa zifukwa
2 amakhulupiliradi kuti mtsikanayo
2 amakhala pa vuto
2 amakhala ndi zinthu
2 amakhala ndi kwawo
2 amakhala ndi ana
2 amakhala ndi agogo
2 amakhala m'chipinda mwake
2 amagwiritsa ntchito pa
2 amagwiritsa ntchito katundu
2 amagwirira ntchito pa
2 amagwira ntchito zosamalira
2 amagwira ntchito zomwe
2 amagwira ntchito kwa
2 amagwira nawo ndi
2 amagulitsa kuti apeze
2 amagonana nawo zakuti
2 amagonana nawo kuti
2 amagonana amuna kapena
2 a mafunso m'ziganizo
2 a mafunso aliyense
2 amafuna kuchita akatsiriza
2 amafa patapita miyezi
2 amadziwika ndi dzina
2 amadziwa kuti zomwe
2 amadziwa bwino lomwe
2 amadza kamba ka
2 amadza chifukwa cha
2 a Mada anaganiza
2 amachitazo zinali zolakwika
2 amachita m’madera awo
2 amachita malonda ogonana
2 amabwera chifukwa cha
2 a mabungwe aboma
2 a luso logwirira
2 Aliyense wa iwo
2 aliyense payekhapayekha komanso
2 aliyense payekha ayankhe
2 aliyense payekha amasulire
2 aliyense athe kugonana
2 aliwonse obadwa amoyo
2 aliwonse obadwa ali
2 ali pa vuto
2 ali pansi pa
2 ali pamwamba pa
2 ali pa mkanganowo
2 ali pa banja
2 alionse obadwa amoyo
2 ali ndi minda
2 ali ndi matendawo
2 ali ndi kachiromboko
2 ali ndi Kachirombo
2 ali ndi chidwi
2 ali ndi bambo
2 ali nako kupita
2 ali nako kachiromboka
2 ali moyo
2 ali m’madera am’midzi
2 alimi ndi mabungwe
2 alimi ambiri ali
2 Alimi adzaphunzitsidwa m’mene
2 alimi aang’onoang’ono omwe
2 alimi aang’onoang’ono kuti
2 alili m’dziko muno
2 alili mabungwe ndi
2 Ali ku Yunivesite
2 alibe njira zina
2 alibe njira ina
2 alibe mwayi wokhala
2 alemba saini yake
2 alangizi a zaulimi
2 alangizi ambiri ndi
2 a ku yunivesite
2 akuyang’aniridwa ndi ana
2 akuyamwitsa Yemwe akubereketsa
2 akuwunika phindu la
2 akuvomera mulandu wake
2 akuti munthu amene
2 akutha kupeza mauthenga
2 akusowa kapena kukonda
2 a ku sekondare
2 akupondereza ufulu wa
2 akupezeka m'malamulo osiyanasiyana
2 akupeza mwayi wa
2 akupeza chithandizo cha
2 aku nyumba yamalamulo
2 akunja kwa dziko
2 a kumidzi ndipo
2 a kumidzi ndi
2 a kumidzi kwawo
2 a ku Malawi
2 akulu ndi ana
2 ( akulu ndi
2 Akulu ampingo anapita
2 Akuluakulu a boma
2 akuluakulu a boma
2 a kulowa pansi
2 akukhudzidwa ndi ntchitozo
2 akukhudzidwa ndi ntchitozi
2 akukhudzidwa ndi matenda
2 akugwira panopa Miyala
2 akugwira ntchito za
2 akugwira kale ntchito
2 ) akugwira
2 akugonana pofuna kupeza
2 akuganiza kuti zidzakhalapo
2 akufuna kuti zichitike
2 akufuna kuthetsa banja
2 akufuna kukhala ndi
2 akudziwa ndi luso
2 akudziwa bwino za
2 akudwala kwa nthawi
2 akuchitira pa chuma
2 akuchitapo kanthu podziteteza
2 akubereketsa mayi omwe
2 a Kondi anali
2 a kokeni aja
2 akhoza kuletsa kuyambukira
2 akhale ndi ufulu
2 akhale ndi njira
2 akhale ndi ndalama
2 akhale m'manja mwa
2 akhalebe ndi moyo
2 akhale apamwamba komanso
2 akhala akudwala kwa
2 ake ulendo wa
2 ake ndi ufulu
2 ake ndi a
2 ake kuti akufuna
2 ake kapena munthu
2 AKE ( gawo
2 ake anawerenga kalata
2 ake a Nanyoni
2 ake anamuuza kuti
2 ake anali pa
2 ake anali ochokera
2 ake akazi anamuuza
2 ake a Kanga
2 ake a Kalirani
2 ake a Chifundo
2 ake a Bwanali
2 akazi pantchito zosiyanasiyana
2 akazi a zaka
2 akazi awo ngakhale
2 akazi awo ndipo
2 ( akazi a
2 akazi
2 akatswiri ochokera kunja
2 akatswiri antchito zosiyanasiyana
2 A kapena B
2 a kapangidwe ka
2 akaonane ndi dokotala
2 akangoyamba kuonetsa zizindikiro
2 akambirane mfundo zofunika
2 akambirane matanthauzo a
2 AKALOZERA OFUNIKIRA A
2 Akalozera a zotsatira
2 akalozera a zotsatira
2 a Kalirani sanali
2 a Kalirani panali
2 A Kalirani anali
2 akalembe chimangirizo cha
2 akagulitsa katundu wawo
2 a Jana uja
2 a Hedi a
2 agwire ntchitoyi kapena
2 agwira kaye ntchito
2 Agriculture and Irrigation
2 agogo awo anali
2 agogo ake okalamba
2 agogo ake amuna
2 )Agogo ake a
2 aganizire ngati umboni
2 afunse mafunso mboni
2 afunsanso mafunso mboni
2 afunsa mboni yoyamba
2 afunika kulimbikitsidwa kuti
2 afuna kuchita apilo
2 Africa komanso padziko
2 afotokozera Oyimbidwa mulandu
2 a EDZI komanso
2 a Edzi kenaka
2 a Edzi ikuyendera
2 a Edzi choncho
2 a Edzi amene
2 a Edzi (
2 a Edzi ;
2 adziwe ngati ali
2 a dziko lonse
2 adzayesetsa kupititsa patsogolo
2 adzawonetsetsa kuti ndondomeko
2 adzaphunzitsidwa m’mene angapezere
2 adzalimbikitsidwa kuti akuze
2 adzalimbikitsidwa kuti akhazikitse
2 adzalandira thandizo la
2 adzalandira thandizo kudzera
2 adzakulondolerani ku kilini
2 adzakhala ndi mwayi
2 adzakhala nawo pa
2 adzagwire ntchito zachitukuko
2 adzagwira ntchito yolimbikitsa
2 a dyute masitala
2 A dokotala aja
2 adidzilangizira ana awo
2 adali ndi zaka
2 adaimitsa galimoto lija
2 Act
2 a chuma chokomera
2 achoke pakhomo pake
2 achoke m'Malawi muno
2 a Chiyankhulo Kuphwanya
2 achiwiri kwa a
2 a chitukuko pa
2 A Chipyoza anaganizira
2 A Chipyoza adatero
2 achinyamata otsogolera anzawo
2 Achinyamata la Red
2 achinyamata a zaka
2 achimwene ake aja
2 a chilengedwe akudza
2 a chikhalidwe cha
2 abwezerane makope ndipo
2 A Bwanali ndi
2 a bungweli ali
2 a boma omwe
2 aboma ndi mabungwe
2 aboma ndi kukhazikitsa
2 a boma lokomera
2 a Boma komanso
2 aboma afunika kuti
2 aboma adzalimbikitsidwa kuti
2 a boma (
2 ABAMBO KAPENA ANA
2 abambo ake ang'ono
2 Abambo ake a
2 a bambo ake
2 abale ake a
2 a atsogoleri a
2 a atate wake
2 a aphunzitsi a
2 a anthu oyendetsa
2 a anthu osauka
2 a anthu ndipo
2 a anthu komanso
2 a anthu ena
2 a anthu andale
2 a anthu ambiri
2 a anthu a
2 aang’onoang’ono ndi amayi
2 a ana olumala
2 aamuna kapena aakazi
2 aakulu kwa anthu
2 aakuluakulu amene muli
2 aakuluakulu amene ali
2 a