313 kacibungu ka HIV
173 na matenda gha
169 ka HIV na
167 matenda gha Ezi
154 HIV na matenda
144 kachilombo ka HIV
129 na kacibungu ka
89 ndi kachilombo ka
80 ali ndi kachilombo
75 agho nga boma
74 nga boma cara
71 m’madera gha m’mizi
58 matenda a Edzi
56 na mawupu agho
55 ŵali na kacibungu
53 ca nchito za
51 awo ŵali na
45 mawupu agho nga
43 nchito za cuma
43 kendeskero ka nchito
41 ŵanthu ŵakugwira nchito
41 nchito za ulimi
38 amene ali ndi
36 awo ŵakugwira nchito
35 vyaro vya kuwalo
35 chikhalidwe cha anthu
34 umo ndalama zigwilirenge
33 ndi chikhalidwe cha
33 na nchito za
32 ndalama zigwilirenge nchito
32 ciŵerengero ca ŵanthu
32 Boma lizamucita ivi
30 wali na kacibungu
30 nga ni umo
29 ŵanthu awo ŵali
29 pakukhumba kuwoneseska kuti
29 pakati pa ŵanthu
29 ndi matenda a
29 mafakitale na makampani
28 ŵanthu ŵa m’madera
28 ŵa m’madera gha
28 ngati ali ndi
28 nchito za mabizinesi
28 mu cilimika ca
28 mu caro cino
28 HIV ndi matenda
27 ukhaliro wa ŵanthu
27 ka HIV ndi
27 cigaŵa ca nchito
26 pelesenti ya ŵanthu
26 ntchito za pulojekiti
26 nchito zinyakhe za
26 nchito za citukuko
26 nchito ka ndalama
26 ka nchito za
25 wa ŵanthu awo
25 nchito zicokozicoko za
25 nchito za masambiro
25 chitukuko cha zomangamanga
24 umoyo wa ŵanthu
24 pa nkhani ya
24 masambiro gha ku
24 mapulojekiti a chitukuko
24 kwa ŵanthu awo
24 kwa kacibungu ka
24 kuthandazgika kwa kacibungu
23 ya caro cino
23 wovwiri wa ndalama
23 ŵanalume na ŵanakazi
23 ndondomeko yakucepeska ukavu
23 nchito za MPRS
23 na kuwoneseska kuti
23 na kulutiska panthazi
23 ku vyaro vya
23 ka HIV kapena
22 zinyakhe za boma
22 ya umo ndalama
22 wupu wakuwona vya
22 nchito za mawupu
22 na ukhaliro wa
21 uyo wali na
21 Nga ni umo
21 ndondomeko ya umo
21 ndalama za boma
21 na kugwiriska nchito
21 gha nchito za
21 ca ŵanthu awo
21 caro ca Malaŵi
21 anthu amene ali
20 nchito za mafakitale
19 wa vya ulimi
19 vigaŵa vya nchito
19 ndondomeko ya MPRS
19 nchito za malonda
19 nchito za luso
19 nchito zakukopa ŵalendo
19 nchito za boma
19 nchito yakucepeska ukavu
19 mu ndondomeko ya
19 mitengo ya vinthu
19 kuti ŵanthu awo
19 kulutiska panthazi nchito
19 ka nchito zinyakhe
19 ka HIV panji
19 izo zili mu
19 gha ku sekondale
18 ŵanthu awo ŵakugwira
18 ŵa m’caro cino
18 nchito zikuluzikulu za
18 chilengedwe ndi chikhalidwe
17 ŵakugwira nchito za
17 wa dazi na
17 panchito yakucepeska ukavu
17 ndondomeko ya caro
17 na vinthu vinyakhe
17 na mwaŵi wakusanga
17 Lizamuwoneseska kuti ŵanthu
17 ku wupu uwu
17 kapena matenda a
17 izo zikugwiriskika nchito
17 ivyo vikucitiska kuti
17 dazi na dazi
16 za wupu uwu
16 ya kasamalidwe ka
16 wokhala ndi chinsinsi
16 pa ŵanalume na
16 panthazi nchito za
16 pa moyo wawo
16 ndondomeko ya nchito
16 nchito za wupu
16 mwaŵi wa masambiro
16 munthu amene ali
16 luso la nchito
16 kwa mitengo ya
16 kuti ŵanthu ŵanandi
16 HIV kapena matenda
16 gha vya ulimi
16 citukuko ca nchito
16 ca caro cino
15 zikuluzikulu za cuma
15 zicokozicoko za cuma
15 yosamutsa ndi kupezera
15 wa kacibungu ka
15 vya nchito za
15 unandi wa ŵanthu
15 pelesenti mu cilimika
15 pakati pa ŵanalume
15 ndondomeko ya boma
15 ndi kupezera anthu
15 ndalama zose izo
15 ndalama zakugwirira nchito
15 na ŵanthu ŵa
15 na vyaro vinyakhe
15 matenda gha EZI
15 masambiro gha nchito
15 kweniso kuwoneseska kuti
15 kupezera anthu malo
15 Dongosolo la ntchito
15 ciŵerengero ca ŵana
14 ya nchito za
14 wa vyacuma na
14 ŵalimi ŵa minda
14 vya ulimi na
14 vyacuma na mapulani
14 sayansi na luso
14 pakupenja kuwoneseska kuti
14 pakukhumba kulutiska panthazi
14 na ŵanthu awo
14 na nchito zinyakhe
14 na nchito iyi
14 na makampani agho
14 matenda gha HIV/Ezi
14 la ntchito yosamutsa
14 kwendera mu nchito
14 kwa ŵanthu ŵakavu
14 kwa ciŵerengero ca
14 kuwoneseska kuti ŵanthu
14 kuti ciŵerengero ca
14 kagwiriro ka nchito
14 fundo za MPRS
14 cipwererero na wovwiri
14 cifukwa ca kacibungu
14 ca vya umoyo
14 boma na mawupu
14 boma la Malawi
13 zicokozicoko za migodi
13 za mapulojekiti a
13 yakusintha kendeskero ka
13 Wupu wakuwona vya
13 ŵanthu ŵa m’caro
13 ŵa minda yicokoyicoko
13 vya kacibungu ka
13 vinthu vyakukhumbikira pa
13 pasi pa ndondomeko
13 nyengo na nyengo
13 nthowa zakucepeskera ukavu
13 ntchito yosamutsa ndi
13 nchinthu cakukhumbikira comene
13 na ndondomeko ya
13 na nchito izo
13 na matenda agha
13 na kuwunika umo
13 na kendeskero ka
13 mu sukulu za
13 mu ndondomeko iyi
13 mu cigaŵa ca
13 mawupu gha vya
13 masambiro gha vya
13 magulu gha ŵanthu
13 maghanoghano gha ŵanthu
13 kasamalidwe ka chilengedwe
13 kagwiriskiro nchito ka
13 kafukufuku wa vya
13 gha m’caro cino
13 ca kacibungu ka
13 Boma la Malawi
13 adziwe ngati ali
13 a chitukuko cha
12 zotsatira za mapulojekiti
12 za mabizinesi ghacokoghacoko
12 yokhazikitsa pulojekiti ya
12 wogwira ntchito zachipatala
12 ŵanthu wose awo
12 ŵanthu ŵakugwila nchito
12 wanangwa wa ŵanthu
12 ŵa caro cino
12 vyasayansi na luso
12 vyaro na mawupu
12 vinthu vyakukhumbikira comene
12 vilwero na phindu
12 umoyo wa munthu
12 Nthambi yokhazikitsa pulojekiti
12 ndalama izo zikugwiriskika
12 na wovwiri wa
12 na mapulani gha
12 mwaŵi wakuti ŵanthu
12 mu caka ca
12 masuzgo agho ghangiza
12 masuzgo agho ghakwiza
12 makampani na mabizinesi
12 kuti nchito za
12 kufala kwa kachilombo
12 gha caro cino
12 ca ŵana awo
12 anthu ogwira ntchito
11 zotsatira za chitukuko
11 zapacanya pa izo
11 za citukuko ca
11 za chitukuko pa
11 zachilengedwe pa boma
11 zachilengedwe ndi chikhalidwe
11 yakuphala nthowa zakucepeskera
11 ya chitukuko cha
11 wovwiri wa vya
11 wawo wa dazi
11 ŵanakazi na ŵanalume
11 vilili panyengo yasono
11 unduna wa vyacuma
11 Unandi wa ŵanthu
11 unandi wa ndalama
11 umo ukavu ulili
11 ufulu wokhala ndi
11 ufulu wakubabiwa nawo
11 pulojekiti ya chitukuko
11 panthazi citukuko ca
11 Ndondomeko ya kasamalidwe
11 nchito za umoyo
11 nchito ku wupu
11 nawo nchito za
11 na mawupu ghanyakhe
11 na mawupu gha
11 na kuwona umo
11 munthu uyo wali
11 m’madera gha m’matawuni
11 m’caro cino na
11 m’caro cino kweniso
11 matenda gha Hiv/Ezi
11 kuwunika umo nchito
11 ku vyaro vyakuwalo
11 kuti ŵanthu ŵakavu
11 kuti ali ndi
11 kuti adziwe ngati
11 Komiti yaying'ono yoyang'anira
11 ka vinthu vyacilengiwa
11 izo zilipo kale
11 Infrastructure Services Project
11 gha ŵanthu ŵa
11 chitukuko pa chilengedwe
11 cakutowera ŵanthu ŵakavu
10 za mu ndondomeko
10 za masambiro gha
10 za chilengedwe ndi
10 yaying'ono yoyang'anira zachilengedwe
10 yakuwona vya vilengiwa
10 ya kacibungu ka
10 wina ali ndi
10 ŵanthu ŵa mabizinesi
10 ŵanthu ŵakavu comene
10 vya matenda gha
10 vinthu vinyakhe ivyo
10 usange ŵali na
10 unduna wa vya
10 umo vinthu vikwendera
10 Umo vilili panyengo
10 ukhalilo wa wanthu
10 sukulu za pulayimale
10 pa ŵanthu awo
10 pa nchito za
10 pakufika caka ca
10 ndi Dongosolo la
10 ndalama zapacanya pa
10 na unandi wa
10 na ukhalilo wa
10 na kapwererero ka
10 mwaŵi kwa ŵanthu
10 mulili wa kacibungu
10 mphala ya malango
10 kwa nchito zikuluzikulu
10 kwa nchito za
10 kwa munthu wina
10 kwa mama kuluta
10 kwa kachilombo ka
10 kuwoneseska kuti nchito
10 ku masuzgo ghakupambanapambana
10 kukwezga nchito za
10 kukwera kwa mitengo
10 kufuma kwa mama
10 kufuma ku vyaro
10 ka nchito ka
10 HIV na Ezi
10 gulu la ŵanthu
10 gha ŵanthu awo
10 gha mu sukulu
10 gawo la ndime
10 citukuko ca cuma
10 cifukwa ca masuzgo
10 ali ndi HIV
9 yoyang'anira zachilengedwe pa
9 ya ŵanthu ŵa
9 ya pa boma
9 ya ndalama izo
9 ya m’caro cino
9 ya boma yakuphala
9 wovwiri wakufuma ku
9 wa ndalama izo
9 wa matenda agha
9 wa masambiro gha
9 ŵali na mwaŵi
9 ŵakugwira nchito mu
9 vya ndondomeko ya
9 vya nchito zakupambanapambana
9 virwero vya ulimi
9 vinthu na virwero
9 Vimanyikwiro Umo vilili
9 vilengiwa na ukhalilo
9 umo nchito yikwendera
9 umo nchito iyi
9 ulimi na ulimi
9 ukavu m’caro cino
9 ufulu wa anthu
9 pofuna kudziwa ngati
9 pa ukhaliro wa
9 pa masambiro gha
9 pa makani gha
9 pala ni wupu
9 pakulimbana na mulili
9 pakulimbana na kacibungu
9 nkhongono ya ndalama
9 Ndondomeko yakucepeska ukavu
9 nchito zinyakhe izo
9 nchito zakukhumbikira comene
9 nchito za cipatala
9 na ŵanthu ŵanyakhe
9 na ŵanthu ŵakugwira
9 na vinthu ivyo
9 na ndalama za
9 na ndalama izo
9 na mulili wa
9 na luso la
9 mwaŵi wa nchito
9 mulili wa matenda
9 makampani na mawupu
9 la nchito zakupambanapambana
9 la nchito za
9 kwa ŵanthu ŵa
9 kwa nyengo yitali
9 kwa caro cino
9 kuti ndalama izo
9 ku nchito za
9 ku misika ya
9 komiti yikulu ya
9 ka ndalama na
9 Kacibungu ka HIV
9 izo nizakukhumbikira comene
9 izo cilato cakhe
9 ivyo vilipo kale
9 ghakwiza cifukwa ca
9 gha ku pulayimale
9 ghakukhwaska kacibungu ka
9 gha kacibungu ka
9 citukuko cakutowera ŵanthu
9 cipwererero ca umoyo
9 chilengedwe ndi Dongosolo
9 caro cino na
9 boma yakuphala nthowa
9 agho ghakwiza cifukwa
8 zaŵikika mu ndondomeko
8 zakukhwaska kacibungu ka
8 zakovwira kulutiska panthazi
8 za boma na
8 yowunika zotsatira za
8 ya ŵanthu ŵakavu
8 ya ŵanthu awo
8 yakendeskero ka nchito
8 wina aliyense amene
8 ŵaŵe na mwaŵi
8 ŵanthu ŵakavu awo
8 ŵali na matenda
8 wakuwona vya matenda
8 ŵa ku vyaro
8 ŵakukhwaskika na nchito
8 wakukhwaska kacibungu ka
8 ŵakugwira nchito ku
8 ŵakugwira nawo nchito
8 wakacitika m’caka ca
8 vya vilengiwa na
8 vyakovwira pa ulimi
8 vya cuma na
8 uyo wakacitika m’caka
8 uphungu na kuyezgeska
8 Umo vikwenera kuzakaŵira
8 ulili m’caro cino
8 ukavu ulili m’caro
8 ucitiro wa vimbundi
8 pa umoyo wawo
8 pa ndondomeko iyi
8 pa nchito yakucepeska
8 pa moyo wa
8 pakendeskero ka nchito
8 pakati pa ŵanakazi
8 pakacitiro ka vinthu
8 pa chilengedwe ndi
8 pa caro cose
8 ogwira ntchito zachipatala
8 ni umo Table
8 Ndondomeko yowunika zotsatira
8 ndondomeko yakendeskero ka
8 ndipo pala ni
8 ndikachilombo ka HIV
8 ndalama zagwilira nchito
8 ndalama na vinthu
8 ndalama izo ŵanthu
8 nchito zose za
8 nchito za mu
8 nchito za migodi
8 nchito za mawoko
8 nchito lumoza na
8 na makampani ghakupanga
8 na kwendeska nchito
8 na kusoŵa kwa
8 na kukula kwa
8 na kacibungu aka
8 mwaŵi wa ngongole
8 mu vilimika vya
8 Munthu waliyose uyo
8 mu nchito za
8 miyoyo ya ŵanthu
8 mawupu agho ngaboma
8 mawupu agho ghakupereka
8 mama kuluta kwa
8 makampani agho nga
8 kweniso kucepa kwa
8 kwa munthu waliyose
8 kwa kacibungu aka
8 kuwona umo nchito
8 ku ŵanthu awo
8 kuwalo kwa caro
8 kuti ŵali na
8 kupereka mwaŵi kwa
8 ku Nthambi yokhazikitsa
8 kuluta kwa mwana
8 ka ndalama za
8 izo munthu wakwenera
8 HIV panji cara
8 gha vya cuma
8 gha Ezi mu
8 Ezi mu caro
8 Ciŵerengero ca ŵana
8 cifukwa ca matenda
8 chifukwa cha ntchito
8 ca unandi wa
8 aŵo ŵakukhwaskika na
8 anthu malo okhala
8 ali ndikachilombo ka
8 a chitukuko pa
7 zotsatira zachitukuko pa
7 za luso la
7 za cuma zikuluzikulu
7 zachitukuko pa chilengedwe
7 yichoko yakuwona vya
7 ya ndalama ya
7 ya m’madera gha
7 yakulimbana na kacibungu
7 yakukhwaska kacibungu ka
7 ya Infrastructure Services
7 ya District Environmental
7 wovwiri wa nchito
7 wovwiri wa mankhwala
7 ŵanthu aŵo ŵali
7 ŵanthu awo ŵakukhumba
7 ŵanthu awo mbakavu
7 wa nchito za
7 wanangwa wa munthu
7 wanangwa wakubabika nawo
7 wa m’caka ca
7 ŵamanye usange ŵali
7 wali na wanangwa
7 wakuwona vya maji
7 ŵakukhwafyika na nchito
7 vya vilengiwa ya
7 vya umoyo wa
7 vyakusambizgira na kusambirira
7 vyakukhumba vya ŵanthu
7 vinthu vyose ivyo
7 vinthu ivyo ŵanthu
7 vinthu ivyo vilipo
7 vilengiwa ya District
7 vikucitiska kuti ŵanthu
7 Unandi wa ŵasambiri
7 umo ntchito za
7 umo ndalama zagwilira
7 umo nchito yikwendela
7 ulimi wa somba
7 ulimi wa hona
7 ukhaliro wa wanthu
7 thengere na makuni
7 suzgo la ukavu
7 suzgo la matenda
7 Pulojekiti ya chitukuko
7 pelesenti ya ndalama
7 pa za chilengedwe
7 pa ŵanakazi na
7 pa nchito iyi
7 pa iwo ŵekha
7 pa cipwererero ca
7 pa cilato ici
7 ni umo vyayowoyekera
7 ngati uli ndi
7 ndondomeko ya ndalama
7 ndalama ya kwacha
7 ndalama izo ŵakusanga
7 ndalama izo boma
7 nchito za makampani
7 nchito za lamya
7 nawo wa ŵanthu
7 na ŵalongozgi ŵa
7 na vinthu vinyake
7 na uwemi wa
7 na phindu lakhe
7 na phindu lake
7 na ndondomeko za
7 na mulili uwu
7 na kugwiriskika nchito
7 na kuguliska katundu
7 na fundo za
7 mwaŵi wakusanga ngongole
7 mwaŵi wakugwiriska nchito
7 mwanalume panji mwanakazi
7 munthu wina aliyense
7 moyo wawo wa
7 mawupu ghanyakhe agho
7 mapulani gha Cuma
7 mapulani a chitukuko
7 malibwe gha mtengo
7 malibwe gha m’migodi
7 makani panji wuthenga
7 magazi pofuna kudziwa
7 luso la sayansi
7 lumoza nchito na
7 kwendera mu ndondomeko
7 kwa zaka zisanu
7 kwa ŵanthu ŵakugwira
7 kwa ŵanthu kuti
7 kwa pakati pa
7 kwa ndalama zapacanya
7 kuwoneseska kuti waliyose
7 kuti ŵamanye usange
7 kuti ndondomeko ya
7 Kulutiska panthazi mwaŵi
7 kulutiska panthazi masambiro
7 kulutiska panthazi citukuko
7 kulimbikiska nchito za
7 ku kacibungu ka
7 kugwiriska nchito vinthu
7 kugwira nawo nchito
7 ku cigaŵa ca
7 kucepeska ndalama izo
7 kendeskero ka ndalama
7 ka HIV kwa
7 kagwiliro nchito ka
7 ka chilengedwe ndi
7 izo zaŵikika mu
7 ghangiza chifukwa cha
7 gha mtengo wapatali
7 ghakwiza na ngozi
7 gha Ezi na
7 gha boma na
7 Environmental Subcommittee (DESC)
7 District Environmental Subcommittee
7 dipatimenti yakuwona vya
7 cuma na ukhaliro
7 Cuma ca boma
7 cose ca Malawi
7 comene m’madera gha
7 citukuko ca mabizinesi
7 cipwererero ca vya
7 cino na vyaro
7 cigaŵa cilicose ca
7 Cigaŵa ca nchito
7 cigaŵa ca kumpoto
7 cifukwa cakusoŵa kwa
7 cha anthu ndi
7 caro cino yakucepeska
7 awo ŵakukhwafyika na
7 awo ŵakugwiriska nchito
7 awo ŵakugwila nchito
7 ali ndi ufulu
7 akulu oyendetsera dziko
7 agho ghangiza chifukwa
7 agho ghali na
7 agho ghakupereka wovwiri
7 agho ghakugwira nchito
7 - - -
6 zose pamoza izo
6 zose izo zilipo
6 za mtundu uwu
6 za mawupu gha
6 za makampani na
6 za mafakitale na
6 zakendeskero ka ndalama
6 za cuma na
6 ya nchito zose
6 yakuwona vya ŵanthu
6 yakucepeska ukavu iyi
6 ya kendeskero ka
6 Wupu wakuwona na
6 wovwiri wakufuma kuwalo
6 wovwiri ku caro
6 wose awo mbakukhwafyika
6 wa vya umoyo
6 wa vya malibwe
6 wa vinthu vyakukhumbikira
6 ŵanthu ŵa nchito
6 ŵanthu ŵanandi awo
6 ŵanthu ŵa m’mizi
6 ŵanthu ŵakavu ŵa
6 ŵanthu ŵa caro
6 ŵanthu awo ŵakucita
6 wa ndalama za
6 ŵa nchito za
6 ŵa mabizinesi ghacokoghacoko
6 ŵali na udindo
6 ŵakugwira nchito na
6 ŵakufuma na kunjira
6 ŵakucita vya uzaghali
6 wakubabiwa nawo wa
6 ŵagwirenge nawo nchito
6 wa ciŵerengero ca
6 wa anthu amene
6 vya ŵanthu awo
6 vyaka vinkhonde pala
6 virwero na vinthu
6 unandi wa ŵana
6 umoyo na ukhaliro
6 umo nchito za
6 UCITIRO WA VIMBUNDI
6 pulojekiti ya zachitukuko
6 Project Management Unit
6 pelesenti pera ya
6 pa umoyo wa
6 pasi pa cilato
6 panyengo yasono Umo
6 panthazi masambiro gha
6 Pa nkhani ya
6 pa ndondomeko ya
6 pa msambizgi yumoza
6 pala ni munthu
6 pakukhumba kuti ŵanthu
6 pakukhumba kuti nchito
6 oyendetsera dziko lino
6 Nthumwi zikuyenera kudziwa
6 ntchito za chitukuko
6 nkhani ya cuma
6 njira zochepetsera mavuto
6 ndondomeko yakucepeskera ukavu
6 ndondomeko ya kendeskero
6 ndondomeko na fundo
6 ndi gawo la
6 ndalama zose pamoza
6 ndalama za vyaro
6 ndalama zapacanya izo
6 ndalama kufuma ku
6 nchito zakupambanapambana za
6 nchito za kafukufuku
6 nchito yakulimbana na
6 nchito vinthu vyacilengiwa
6 nchito mu mawupu
6 nchito izo zili
6 na wovwiri wakufuma
6 na ŵanthu wose
6 na virwero vinyakhe
6 na ulimi wanthirira
6 na mapulani ghacuma
6 na malango gha
6 na kuyezgeska mwakhumbiro
6 na kuphindulira ŵanthu
6 na kunjira mu
6 na kucepeska ukavu
6 na kagwiriro ka
6 na kafukufuku wa
6 na awo ŵali
6 mu vigaŵa vya
6 mu pulojekiti ya
6 mu pulojekiti iyi
6 munthu wogwira ntchito
6 munthu wina ali
6 mu nthowa yakugonana
6 moyo wa munthu
6 m’madera gha kumizi
6 misika ya m’caro
6 mdziko la Malawi
6 mazaza kwa ŵanthu
6 mawupu na makampani
6 mawupu gha boma
6 matenda gha HIV
6 masambiro gha mu
6 mapulani gha nchito
6 malonda gha vinthu
6 malango ghakendeskero ka
6 malango gha caro
6 malamulo akulu oyendetsera
6 makola nchito yawo
6 makampani ghakupanga vinthu
6 makampani gha boma
6 makampani agho ghakugomezga
6 magazi kuti adziwe
6 mabanki na mawupu
6 ma Asembule a
6 kweniso kuti ŵanthu
6 kweniso kusoŵa kwa
6 kweniso kulutiska panthazi
6 kwa ŵanthu na
6 kuwoneseska kuti pali
6 kuŵerenga na kulemba
6 ku vyaro na
6 kuti zigwile nchito
6 kuti ŵanthu ŵa
6 kuti nchito izo
6 kuti munthu uyo
6 kuti katundu uyo
6 kuti ghaŵe ghapacanya
6 kusanga mwaŵi wa
6 kuphindulira ŵanthu ŵakavu
6 kupereka wovwiri wa
6 kunjira mu caro
6 kulutiska panthazi mwaŵi
6 kulipira ndalama zokwana
6 kulemba na kuŵerenga
6 kukwera kwa ciŵerengero
6 kukoleranako pakati pa
6 kugwiriska nchito nthowa
6 kugwiriska nchito fundo
6 kufuma ku mabanki
6 kufuma ku boma
6 ku caro cino
6 Komiti yichoko yakuwona
6 Komiti ya kasamalidwe
6 kendeskero kawemi ka
6 kawuniwuni wa vya
6 katundu na ndalama
6 kapwererero ka vinthu
6 ka ndondomeko ya
6 ka nchito izo
6 kagwiliro ka nchito
6 ivyo vyacitiska kuti
6 ivyo vikupereka nkhongono
6 Ivi vikung’anamula kuti
6 HIV panji yayi
6 HIV ndi Edzi
6 gha ŵanthu ŵakupambanapambana
6 ghakukhwafyika na nchito
6 ghakukhwafya nchito za
6 fundo zakendeskero ka
6 comene pa nkhani
6 comene panchito yakucepeska
6 comene pa nchito
6 comene kuti nchito
6 ciŵerengero ca ndalama
6 civikiliro na ulunji
6 cipwelerero ca vyaumoyo
6 cino yakucepeska ukavu
6 cha zomangamanga pa
6 cha ntchito izi
6 ca wovwiri wa
6 ca ŵanthu na
6 ca umoyo wa
6 caro cose capasi
6 ca mabizinesi ghacokoghacoko
6 cakulya na kalyero
6 cakukwanira ku masuzgo
6 boma cara na
6 boma cara kweniso
6 awo ŵali pa
6 aŵo ŵali na
6 awo ŵakusoŵa wovwiri
6 aŵo ŵakugwira nchito
6 awo ŵakugonana nawo
5 zoti munthu wina
5 zokhudza kachilombo ka
5 zinyakhe zakusangira ndalama
5 zing'anga na ŵazamba
5 zili mu MPRS
5 zikugwiriskika nchito pa
5 zawikika mu gulu
5 za sayansi na
5 zapacanya izo munthu
5 za ndondomeko yowunika
5 za luso na
5 zakovwira kuti ŵanthu
5 zakendeskero ka nchito
5 zakagwiriskiro nchito ka
5 za kacibungu ka
5 za cuma nchinthu
5 za cuma izo
5 za caro cino
5 yayikulu pa boma
5 yayikidwa mu Gawo
5 ya ndalama zakugwirira
5 ya m’vyaro vya
5 ya malango na
5 ya malamulo akulu
5 yakuwona umo nchito
5 yakuwona na kucita
5 yakucepeska ukavu (MPRS)
5 ya District Executive
5 ya citukuko ca
5 wovwiri wa vinthu
5 wa ŵanthu na
5 wa vya vilengiwa
5 ŵa vyaka vyambula
5 wa vya cipatala
5 ŵanyakhe aŵo ŵakukhwaskika
5 ŵanthu ŵanyakhe aŵo
5 ŵanthu ŵanyakhe awo
5 ŵanthu ŵakavu na
5 ŵanthu ŵakavu kuti
5 ŵanthu ŵa bizinesi
5 ŵanthu na mawupu
5 ŵanthu awo ŵakusoŵa
5 ŵanthu awo ŵakugwila
5 ŵanthu awo ŵakufuma
5 ŵanthu awo ŵakhwafyika
5 wa ndalama na
5 wa ndalama kufuma
5 wa nchito izo
5 ŵana ŵasukulu awo
5 ŵana awo ni
5 wa munthu uyo
5 ŵalongozgi ŵa mipingo
5 wakuwona umo ukavu
5 ŵakuti ŵapokere wovwiri
5 wakuswa dango ndipo
5 wakupangika m’caro cino
5 ŵakunjira na kufuma
5 ŵakugwira nchito zaboma
5 wakugwira nchito ku
5 wakovwira pacitukuko ca
5 wa caro cino
5 wa boma na
5 vya vilengiwa wa
5 vya ufulu wakubabiwa
5 vya ndondomeko iyi
5 vya nchito izo
5 vya m’madera gha
5 vya maji mu
5 Vyakuti vikwaniriskike pa
5 vyaka vyambula kujumpha
5 vya chitukuko mu
5 viwulu na mawupu
5 virwero vyakugwirira nchito
5 virwero ivyo vilipo
5 vinthu vyacilengiwa ivyo
5 vilongolero vya vyakulondezga
5 vikwenera kuzakaŵira pakufika
5 vifukwa vya jenda
5 usange wali na
5 unduna wakuwona vya
5 umoyo wa anthu
5 umoyo uweme wa
5 umo vinthu vilili
5 uli ndi HIV
5 ulimi wanthirira na
5 ukavu kwendera mu
5 udindo wa boma
5 thumba la ndalama
5 Services Project (ISP)
5 Reserve Bank of
5 pulojekiti ya ntchito
5 pa vinthu vinyakhe
5 pa vilimika vya
5 pa vifukwa vya
5 pa nyengo yasono
5 pa nyengo iyo
5 panji vinthu vinyakhe
5 panji kunozga vinthu
5 panchito za citukuko
5 pa nchito yawo
5 pa masambiro ghapacanya
5 pakuyerekezga na ndalama
5 pakuwoneseska kuti ŵanthu
5 Pakukhumba kulutiska panthazi
5 pakufika m’caka ca
5 pakati pa boma
5 pakagwiriro ka nchito
5 pacitukuko ca m’vyaro
5 ofesi yakuwona vya
5 nthowa zinyakhe zakovwira
5 nthowa zakusangira ndalama
5 nthowa zakulutiskira panthazi
5 nthenda ya Ezi
5 ntchito za mapulojekiti
5 nkhwakukhumbikira comene kuti
5 nkhongono za magesi
5 nkhongono ya makina
5 nkhongono ya kacibungu
5 nkhongono kwa ndalama
5 nkhani ya citukuko
5 ni suzgo likulu
5 ni mwanalume panji
5 ngongole kwa ŵanthu
5 ndondomeko za masambiro
5 ndipo lizamuwoneseskaso kuti
5 ndimwe nadi mwina
5 ndi mlili wa
5 ndi kulandira uphungu
5 nchito zose izo
5 nchito za mapositi
5 nchito yakuwona umo
5 nchito yakusintha kendeskero
5 nchito na ŵanthu
5 nchito na phindu
5 nchito na fundo
5 nchito luso la
5 nchito kaweme ka
5 nchito iyi yikwendera
5 na ŵanthu ŵanakazi
5 na ŵana awo
5 na vyakulondezga vyakhe
5 na unduna wa
5 na nthowa zinyakhe
5 na nthowa zakovwira
5 na nthowa izo
5 na ngozi zakubucizga
5 na munthu uyo
5 na matenda ghakupasilana
5 na masuzgo ghakwiza
5 na masuzgo agho
5 na makani gha
5 na kunozga vinthu
5 na kukwezga nchito
5 na kukwera kwa
5 na kucita kafukufuku
5 na kaperekero ka
5 na kagwiriskiro nchito
5 na kafukufuku uyo
5 na fundo izo
5 na dipatimenti yakuwona
5 nadi mwina Malaŵi
5 na ciŵerengero ca
5 mwaŵi wakusanga wovwiri
5 mwa nchito izi
5 mwana yemwe sanabadwe
5 mwanalume na mwanakazi
5 mwakukolerana na mawupu
5 mu sukulu zakwaca
5 munyuma citukuko ca
5 munthu waliyose uyo
5 munthu ali ndi
5 mu nchindamira yaciŵiri
5 mu mawupu gha
5 mnthavi wakuwona vya
5 mitengo ya katundu
5 m’dera lino la
5 m’caro cose ca
5 m’caro cino wa
5 mbuto na feteleza
5 mbiri ya munthu
5 mazaza ku ŵanthu
5 mawupu agho ghakubwerekeska
5 mawungano ghakusambizga ŵanthu
5 maunduna gha boma
5 matenda ghakupasilana pakugonana
5 matenda ghakupasilana mu
5 matenda gha ezi
5 masuzgo ghakwiza na
5 mapulojekiti pa boma
5 mapulani gha vya
5 malango ghakwendeskera boma
5 makuni na thengere
5 makani gha jenda
5 maji mu cigaŵa
5 magazi ndi kulandira
5 madera gha m’mizi
5 luso na sayansi
5 luso la vyasayansi
5 lino la Africa
5 likuwona vya chitukuko
5 la matenda gha
5 la kawuniwuni wa
5 kweniso kagwiriskiro nchito
5 kweniso cifukwa cakuti
5 kweniso cifukwa ca
5 kweni pala ni
5 kwendeska nchito za
5 kwa ŵanthu aŵo
5 kwa munthu uyo
5 kwa buku ili
5 kuwona na kuwunika
5 ku United States
5 kuti ŵaŵe na
5 kuti ŵalutiske panthazi
5 kuti munthu amene
5 kutambuzgana pa vifukwa
5 kusoŵa kwa ndondomeko
5 kusanga nthowa zinyakhe
5 kupereka magazi kapena
5 kundende kwa zaka
5 ku mphala ya
5 kumazga suzgo ili
5 ku mabanki na
5 ku ma Asembule
5 kulutiska panthazi umoyo
5 kulutiska panthazi nthowa
5 ku Komiti yayikulu
5 Kukhazikitsa Ndondomeko ya
5 Kukhazikika kwa nchito
5 kucita kafukufuku wa
5 Komiti yayikulu pa
5 ka wovwiri wa
5 kawemi ka ndalama
5 kaweme ka boma
5 kasangiro ka ndalama
5 ka katundu wawo
5 ka HIV kufuma
5 ka HIV ;
5 ka Cuma ca
5 jele vyaka vinkhonde
5 Jele la vyaka
5 izo ni za
5 iyo yilipo sono
5 ivyo vikugwiriskika nchito
5 Ivi vizamucitika kwendera
5 ilo likuwona vya
5 HIV kufuma kwa
5 ghaŵe ghapacanya kweniso
5 gha vya malonda
5 ghapacanya kweniso ghakukhumbikira
5 gha m’mizi na
5 gha m’madera gha
5 ghakwambika na kacibungu
5 ghakupereka wovwiri ku
5 ghakupasilana mu nthowa
5 ghakucepeska nkhongono ya
5 gha Ezi ;
5 fundo za mu
5 fundo na ndondomeko
5 Executive Committee (DEC)
5 District Executive Committee
5 cuma nchinthu cakukhumbikira
5 cuma ca caro
5 comene pankhani ya
5 comene pakucepeska ukavu
5 comene pakati pa
5 comene pa fundo
5 comene mu ndondomeko
5 comene kwa ŵanthu
5 Ciŵerengero ca ŵasambizgi
5 Ciŵerengero ca ŵasambiri
5 civikiriro cakukwanira ku
5 Cilato cikulu ca
5 cilato cakhe nkhulutiska
5 cilato cakhe cikaŵa
5 cikulu ca ndondomeko
5 cifukwa cakuti ŵanthu
5 cifukwa cakucepa kwa
5 cibwaila ca wovwiri
5 chivomerezo cha makolo
5 chitukuko mu pulojekiti
5 ca ŵanthu ŵakugwira
5 caro cino nga
5 caro cino cikulondezga
5 caro ca Malawi
5 ca nchito zakukopa
5 ca matenda gha
5 cakukhumbikira comene pakukhumba
5 cakhe nkhulutiska panthazi
5 bwalo la milandu
5 boma na agho
5 boma la Malaŵi
5 awo ŵana matenda
5 awo ŵakucita vya
5 awo ŵakhwafyika na
5 awo ni vilima
5 awo mbakavu comene
5 amene amagwira ntchito
5 amene akugwira ntchito
5 aliyense amene ali
5 ali ndi kachilomboyo
5 agho ngaboma cara
5 agho ghalipo kale
5 agho ghakwiza na
4   KASI NI
4 Zoyenera kuti aphunzitsi
4 zochepetsera mavuto amene
4 zinyakhe mwa nchito
4 zinthu mosemphana ndi
4 zinkhonde na yimoza
4 zili mu ndondomeko
4 zikuluzikulu za Cuma
4 zikugwiriskika nchito na
4 za vyasayansi na
4 za vyaro vinyakhe
4 za ndondomeko ya
4 zambula kumanyikwa na
4 za mawupu pakukhumba
4 za mawupu agha
4 za malonda gha
4 za makampani gha
4 za mabizinesi na
4 zakusangira ndalama na
4 zakukhwasyana na vilengiwa
4 zakukhwafya nchito za
4 za kafukufuku na
4 za chitukuko zawikika
4 yoyendetsa pulojekiti ya
4 yowunika zotsatira zachitukuko
4 yowunika mapulojekiti a
4 yokhudza za chilengedwe
4 yili na vilato
4 yicokoyicoko ya m’madera
4 ya ŵanthu ŵasambazi
4 ya vya umoyo
4 ya ntchito za
4 yakwamba pasi pa
4 yakuwona vya migodi
4 ya ku United
4 YAKUPHALA NTHOWA ZAKUCEPESKERA
4 yakunozga ndondomeko iyi
4 yakucepeska ukavu m’caro
4 yakucepeska ukavu kwendera
4 yakapwelelero ka vilengiwa
4 yakagwiriskiro nchito ka
4 ya boma yakukhwaska
4 wupu wa TEVET
4 wupu wa ku
4 wupu wa caro
4 wupu uwu na
4 wupu uwu kuti
4 wovwiri wapadera wa
4 wovwiri kufuma ku
4 wose awo ŵakukhwafyika
4 wina uli wonse
4 wazamugwiliska ntchito ndondomeko
4 wa wupu wakuwona
4 ŵaŵe na luso
4 wa ŵasambiri awo
4 wa ŵanthu ŵakavu
4 wa ŵanthu kweniso
4 wa ŵanthu aŵo
4 wa ŵana awo
4 wasangika na kacibungu
4 wa nyifwa za
4 ŵanyakhe awo ŵakugwira
4 ŵanthu ŵa mu
4 Ŵanthu ŵa m’madera
4 ŵanthu ŵakuti ŵavwilike
4 ŵanthu ŵakuti ŵapokere
4 Ŵanthu ŵakugwira nchito
4 ŵanthu awo ŵakwenera
4 ŵanthu awo ŵakulemba
4 ŵanthu aŵo ŵakugwira
4 Ŵanthu awo ŵakucita
4 ŵana ŵa vyaka
4 ŵana ŵalanda na
4 ŵana ŵalanda awo
4 wanangira dango ndipo
4 ŵana kacibungu ka
4 ŵana awo ŵali
4 wa matenda a
4 ŵamama ŵa pathupi
4 ŵamama na ŵasungwana
4 ŵali pa sukulu
4 wali na udindo
4 wali na mwaŵi
4 ŵalangizgi ŵa vya
4 ŵakwenera kusambizgika na
4 wakuwona vya vilengiwa
4 wakusanga wovwiri wa
4 ŵakusanga mwaŵi wa
4 ŵakumanya kulemba na
4 ŵakulemba ŵanyawo nchito
4 ŵakugwira nchito m’boma
4 wakugwila ntchito ya
4 ŵakugula maji na
4 wakufumira mu ulimi
4 ŵakavu kuti ŵamanye
4 wa Cuma na
4 wachibadwidwe wa anthu
4 vya m’dera lino
4 vyambula kujumpha vinkhondi
4 vya mazuŵa ghano
4 vya luso na
4 vyakulondezga vya ukavu
4 vyakukhumbikira pa moyo
4 vyakukhumbikira pa cipwererero
4 vyakukhumbikira comene panchito
4 vyakukhumbikira comene pa
4 vyakovwira panchito za
4 vya jenda na
4 vya caro cino
4 viwulu vya ŵanthu
4 viwulu vyakwimila ŵanthu
4 virwero vyakusambizgira na
4 virwero vyakovwira panchito
4 vinthu vyakugwiriska nchito
4 vinthu vyakugwilira nchito
4 vinthu vyakovwira pa
4 vinthu vyacilengiwa vya
4 vinthu vinyakhe nga
4 vinthu vinyake viheni
4 vinthu pakati pa
4 vinkhonde pala ni
4 vilimika vya m’ma
4 vilengiwa na ukhaliro
4 vanthu ŵakugwira nchito
4 uyo wakugwira nchito
4 uwemi wa ŵanthu
4 uweme wa ŵanthu
4 umo vyayowoyekera pa
4 umo vilili na
4 umo ndondomeko iyi
4 umo munthu walili
4 umo MPRS yikwendela
4 ulimi nga mbuto
4 uko kulipo pakati
4 ukhaliro wa munthu
4 ukhaliro uwemi wa
4 ukhaliro na midawuko
4 ukhaliro na Cuma
4 ufulu wa ŵanthu
4 ufulu wachibadwidwe wa
4 udindo wa munthu
4 thandizo la ndalama
4 suzgo likulu comene
4 sukulu za sekondale
4 Social Screening Form
4 sabata zinkhonde na
4 Pulojekiti yayikidwa mu
4 popanda chivomerezo cha
4 pofuna kupeza ndalama
4 pa zachilengedwe ndi
4 pa vinthu ivyo
4 pa umo vinthu
4 pa ulimi wawo
4 pa ulimi nga
4 pa Pulojekiti ya
4 pa pulojekiti iliyonse
4 panthazi umoyo uweme
4 panthazi na kulimbikiska
4 panthazi mwaŵi wakuti
4 panthazi mwaŵi wakusanga
4 panthazi mwaŵi wa
4 panthazi luso la
4 panthazi citukuko cakutowera
4 pankhani ya malonda
4 panji vinthu ivyo
4 panji muwoli wakhe
4 panji kwibika kwa
4 panji kuguliska katundu
4 panji katundu wa
4 pa nchito izo
4 pa makani ghacitukuko
4 pakuwoneseska kuti ndondomeko
4 pakuwoneseska kuti nchito
4 pakulutiska panthazi citukuko
4 Pakukhumba kuwoneseska kuti
4 pakukhumba kumazga masuzgo
4 pakukhumba kucepeska suzgo
4 pakugwiriska nchito nthowa
4 pakugwira nchito zawo
4 pakati pa ŵana
4 pakati pa ŵalimi
4 pakati pa vanthu
4 pakati pa mawupu
4 pakagwiriskiro nchito ka
4 pa Cuma na
4 pa citukuko ca
4 Pa cifukwa ici
4 pa caro cino
4 osankhidwa pa chitukuko
4 okhazikitsa mapulojekiti pa
4 nyengo yicoko waka
4 nthowa zinyakhe zakusangira
4 NTHOWA ZAKUCEPESKERA UKAVU
4 nthowa zakovwira kulutiska
4 Nthowa yakwamba pasi
4 nthowa na fundo
4 nthowa izo caro
4 Nthambi yokhazikitsa mapulojekiti
4 Ntchito za chitukuko
4 ntchito zachipatala amene
4 ; ntchito za
4 ntchito yolimbana ndi
4 nkhuwoneseska kuti umoyo
4 nkhani za jenda
4 ni vinthu vyakukhumbikira
4 ni nthowa yimoza
4 ngati munthu ali
4 nga mbuto na
4 nga kusoŵa kwa
4 nduzga za matenda
4 nduna ya vya
4 ndondomeko za umo
4 ndondomeko za nchito
4 ndondomeko za chitukuko
4 ndondomeko yowunika zotsatira
4 Ndondomeko ya nchito
4 ndondomeko yakupulikikwa makola
4 ndondomeko yakapwelelero ka
4 Ndondomeko ya boma
4 ndondomeko na mapulojekiti
4 ndipo pacifukwa ici
4 ndipo adzalandira chilango
4 ndi munthu amene
4 ndi kupeza njira
4 Ndalama zose pamoza
4 ndalama zakwendeskera nchito
4 ndalama za fizi
4 ndalama na ŵanthu
4 ndalama na katundu
4 nchito za vyaumoyo
4 nchito za mtundu
4 nchito za matelefoni
4 nchito za caro
4 nchito za bizinesi
4 nchito yawo na
4 nchito ya ulimi
4 nchito yakusambizga ŵanthu
4 nchito yakulutiska panthazi
4 nchito virwero ivyo
4 nchito pa masambiro
4 nchito na kapwererero
4 nchito na boma
4 nchito makina gha
4 nchito kwa ŵanthu
4 nchito ka ŵanthu
4 nchito kamoza pela
4 nchito ka mawupu
4 nchito izo nizakukhumbikira
4 nchinthu cakuzirwa comene
4 na wose awo
4 na ŵanthu ŵakavu
4 na ŵanakazi (jenda)
4 na vya vilengiwa
4 na virwero ivyo
4 na vinthu vyose
4 na vinthu vyakukhumbikira
4 na vinthu vyakovwira
4 na vinthu vyacilengiwa
4 na vigaŵa vya
4 na umoyo wa
4 na umoyo uweme
4 na udindo wakwendeska
4 na udindo ukulu
4 na suzgo la
4 na nthowa zakucepeskera
4 na nthenda ya
4 na ntchito za
4 na ndondomeko zinyakhe
4 na nchito zicokozicoko
4 na nchito zacitukuko
4 na midawuko iyo
4 na mabizinesi agho
4 na kusambizga ŵanthu
4 na kupereka mazaza
4 na kulimbikiska nchito
4 na kukakika vyaka
4 na kucepa kwa
4 na kanozgero ka
4 na ivyo vizanavyo
4 na cilato cakuti
4 na banki likulu
4 na awo ŵakugwira
4 mwaŵi wakusanga mankhwala
4 mwaŵi wakusanga maji
4 mwakulingana na umo
4 muweme na wapacanya
4 mu vyaro vya
4 mu unduna uwu
4 mu sukulu izi
4 mu nyengo yicoko
4 Munthu wina aliyense
4 mu ndondomeko za
4 mu gulu C
4 mu gulu A
4 mu Gawo C
4 mufumu panji muwoli
4 mu buku ili
4 mtima pa nchito
4 mtengo wapatali agho
4 molingana ndi nkhani
4 mlili wa matenda
4 mitengo ya nchito
4 mchitidwe wosala anthu
4 mazaza panji udindo
4 mazaza ku maboma
4 mawupu gha ŵalimi
4 mawupu ghakuwona vya
4 mawupu agho ghakugwira
4 matenda gha kacibungu
4 masuzgo ghakulu comene
4 masambiro kuti ghaŵe
4 masambiro gha ŵanthu
4 masambiro gha pacanya
4 malo gha nchito
4 malango gha boma
4 makora umo vinthu
4 makina gha kompyuta
4 makilomita ghatatu kufikira
4 makani gha vya
4 magulu ghose gha
4 magazi ndi ziwalo
4 magazi kapena ziwalo
4 magazi kapena chiwalo
4 magazi a munthu
4 mafumu na ŵalongozgi
4 mabwalo a milandu
4 mabizinesi na makampani
4 mabizinesi agho nga
4 luso la ŵanthu
4 lumoza na ŵanthu
4 likulu la caro
4 likulu comene pa
4 la vyaka vinkhonde
4 la ndalama za
4 la ISP Project
4 kwibika kwa Ciphaso
4 kweniso ŵanthu ŵanyakhe
4 kweniso nchito za
4 kweniso mawupu agho
4 kweniso kupereka wovwiri
4 kwendera mu wupu
4 kwa ŵanthu wose
4 kwa ŵana awo
4 kwa vinthu vyakukhumbikira
4 kwa vinthu vyacilengiwa
4 kwa vinthu ivyo
4 kwandana kwa kacibungu
4 kwa mwaŵi wa
4 kwambula boma kunjirirapo
4 kwambiska nchito za
4 kwa matenda gha
4 kwakuyana na umo
4 kwa Ciphaso cinu
4 kwa anthu ena
4 kuzakaŵira pakufika caka
4 kuwonelera na kuwona
4 kuwezga pala wabwereka
4 ku ŵanthu ŵakavu
4 Kutsogolera pa ntchito
4 kuti ŵanthu wose
4 kuti ŵanthu ŵaleke
4 kuti ŵanthu ŵakusuzgika
4 kuti ŵana ŵanandi
4 kuti wanangira dango
4 kuti wali na
4 kuti vinthu vyacilengiwa
4 kuti uyu ni
4 kuti umoyo wa
4 kuti ukavu ucepe
4 kuti ndondomeko iyi
4 kuti nchito zose
4 kuti munthu wamanye
4 kuti mitengo ya
4 kuti cuma cikwere
4 kuti cigaŵa ca
4 kuti aphunzitsi adziwe
4 kuti akayezetse magazi
4 kusoŵa kwa cakulya
4 kusintha nchito za
4 kusintha kendeskero ka
4 kupeza njira zochepetsera
4 kupereka mwaŵi wakuti
4 kupanga mapulani gha
4 ku ofesi ya
4 ku mawupu agho
4 kumanyikwa na boma
4 kulutiska panthazi luso
4 kulipo pakati pa
4 kulimbikiska ŵanthu ŵakavu
4 kulimbikiska ŵanthu kuti
4 ku likulu la
4 Kukwezga nchito za
4 ku komiti yikulu
4 kukhazikika kwa nchito
4 kujumphizga makilomita ghankhondi
4 kujandizga kacibungu ka
4 kugwiriska nchito luso
4 kugwila nchito za
4 kudziwa ngati ali
4 kucepa kwa ŵanthu
4 kucepa kwa vinthu
4 kucepa kwa ndalama
4 Komiti ya DESC
4 komiti ya DESC
4 kendeskero ka boma
4 kawuniwuni wa umo
4 ka vinthu vyakukhumbikira
4 ka vinthu na
4 katundu wawo ku
4 katundu uyo wakupangika
4 katundu muweme na
4 katundu ku wupu
4 katundu ku vyaro
4 katangale na vimbundi
4 kapena ziwalo zina
4 kapena (b)Ngati ndi
4 ; kapena (b)Ngati
4 kapena anthu ena
4 ka ndondomeko iyi
4 ka ndalama kweniso
4 ka nchito zose
4 ka nchito zakukhwaska
4 ka nchito na
4 ka makampani na
4 ka katundu na
4 ka HIV kuti
4 kagwiliskilo nchito ka
4 kafukufuku wa m’vikaya
4 kacibungu aka na
4 kacibungu aka mthupi
4 izo zikukhwafya umoyo
4 izo zanozgeka kuti
4 izo caro cino
4 izo boma likupereka
4 iyo yikughanaghanirika kuti
4 iyo yikucemeka kuti
4 iyi nkhuwoneseska kuti
4 ivyo vikusangika m’madera
4 ivyo vikacitiska kuti
4 ivyo nivyakukhumbikila comene
4 ISP Project Management
4 ico boma likusanga
4 HIV na nthenda
4 Gulu la PMU
4 gulu ilo likuwona
4 gha vya luso
4 gha umo nchito
4 gha ulimi wanthirira
4 ghatatu kufikira ghankhondi
4 ghapacanya gha ku
4 gha nchito yawo
4 ghakwendera nkhongono ya
4 ghakusangika m’caro cino
4 ghakendeskero ka nchito
4 gha Ezi kweniso
4 ghacokoghacoko na ghakukulirapo
4 fundo na nthowa
4 Fomu la kawuniwuni
4 Ezi wali na
4 Environmental and Social
4 dziko la Malawi
4 dipatimenti yakuwona na
4 Cuma / ndalama
4 Cuma na ukhaliro
4 Cuma na mapulani
4 cuma ico boma
4 comene pa umoyo
4 comene pakulutiska panthazi
4 comene mtima panchito
4 comene kuti nthowa
4 Ciŵerengero ca ŵanthu
4 citukuko ca mafakitale
4 cipani ca ndyale
4 cino na ya
4 cino cikulondezga pakulimbana
4 cilicose ca nchito
4 cilato cikulu ca
4 cigaŵa ca vya
4 cifukwa ca unandi
4 cifukwa ca ngozi
4 cifukwa ca nchito
4 chogwilira ntchito yake
4 chiwerengero cha anthu
4 chitukuko zawikika mu
4 chindapusa cha ndalama
4 cha ndalama zokwana
4 cha anthu zomwe
4 ca ŵanthu ŵakavu
4 ca ukhaliro na
4 caro cose ca
4 caro cino wa
4 caro cino kweniso
4 caro cino cose
4 cara na ŵanthu
4 ca nyifwa za
4 ca ndondomeko ya
4 ca m’vyaro wa
4 ca mulili wa
4 ca mafakitale na
4 caka na caka
4 boma yakukhwaska kacibungu
4 boma lizamukhazgikiska nthowa
4 boma ligwiriskenge nchito
4 Boma la Malaŵi
4 Bank of Malawi
4 banki likulu m’caro
4 awo ŵana kacibungu
4 awo ŵali kusambizgika
4 awo ŵakufuma na
4 awo vyaka vyawo
4 Asembule ya pa
4 apo pakugwilika ntchito
4 anthu amene amachita
4 and Social Screening
4 amene ali ndikachilombo
4 aliyense wogwira ntchito
4 akudwala matenda a
4 aka na matenda
4 agho ghakwendeska nchito
4 agho ghakugomezga malibwe
4 agho ghakubwerekeska ndalama
4 a Edzi komanso
4 a dziko lino
4 adzayenera kulipira ndalama
3 zomwe zingachititse kuti
3 zomwe zimatsogolera Boma
3 zomangamanga pa zachilengedwe
3 zomangamanga pa za
3 zokhudza umoyo wa
3 zokhudza ufulu wachibadwidwe
3 zokhudza chilengedwe ndi
3 zizamuwikika mu gulu
3 zisanu ; kapena
3 Zinyakhe mwa nchito
3 zinthu zina zomwe
3 zingiza cifukwa ca
3 zina ndi zina
3 zina la munthu
3 zimatsogolera Boma la
3 zimalimbikitsa kufala kwa
3 zili mu nchindamira
3 zili mu gulu
3 zikwendeskeka na ŵanthu
3 zikukhwafya umoyo na
3 zikugwiriskika nchito m’caro
3 zifumenge ku boma
3 za ŵamama awo
3 za vya umoyo
3 za umo ŵalili
3 za umo ndalama
3 za ufulu wa
3 za nchito za
3 za nchito izo
3 za mu MPRS
3 za MPRS na
3 za mawupu agho
3 za masambiro na
3 za magesi na
3 za mafakitale ghakupanga
3 za luso lakupambanapambana
3 za lamya m’madera
3 zakwendeskera nchito za
3 zakwendeskela mawupu ghaboma
3 zakuzengazenga panji kunozgaso
3 zakupambanapambana za mawoko
3 zakupambanapambana za boma
3 zakupambanapambana izo cilato
3 zakulimbanilana na masuzgo
3 zakukopa ŵalendo na
3 zakukhwima zakagwiriskiro nchito
3 zakukhwafya kendeskero ka
3 zakujivikiririra ku matenda
3 zakuchepeskera masuzgo agho
3 zakuchepeskela masuzgo agho
3 zakovwira ŵanthu ŵakavu
3 zakovwira pa ukhaliro
3 zakovwira panchito zakupambanapambana
3 zaka zomuyenereza munthu
3 zaka zisanu ;
3 zakagwiriro ka nchito
3 za kachilombo ka
3 za cuma pa
3 za citukuko cakutowera
3 za chitukuko ya
3 za chilengedwe pa
3 za chilengedwe monga
3 za boma izo
3 za banki likulu
3 Yunivesite ya Malaŵi
3 yumoza ; ndipo
3 yomwe ukuyezedwa matenda
3 yolimbana ndi mlili
3 yokhudza kachilombo ka
3 yikwimira maghanoghano gha
3 yikulimbikiska kuthandazgika kwa
3 yikulimbikiska fundo yakutukula
3 yayikulu ya pa
3 Yayi Enya pamalo
3 yawikika mu gulu
3 ya vyaro vya
3 ya vya cipatala
3 ya umo nchito
3 ya ulimi wanthirira
3 ya ulimi wa
3 yasono Umo vizamuŵira
3 yasono Umo vikwenera
3 ya ndondomeko ya
3 ya ndalama zose
3 ya ndalama yithu
3 ya nchito zikuluzikulu
3 ya munthu wodwala
3 ya masambiro gha
3 ya kwacha pakuyerekezga
3 yakuwona vya cuma
3 yakuwona umo MPRS
3 ya kuwalo kwa
3 yakusambizga ŵanthu nchito
3 yakupulika maghanoghano gha
3 yakulutiska panthazi citukuko
3 yakulimbana na matenda
3 yakukhwaska Kacibungu ka
3 yakucepeska ukavu yikwaniriskike
3 yakucepeska ukavu cifukwa
3 ya kawuniwuni iyi
3 ya dziko lino
3 ya Chitukuko cha
3 YA CARO CINO
3 ya caro ca
3 YA BOMA YAKUPHALA
3 wovwiri wa ŵanthu
3 wovwiri wa EHP
3 wovwiri wa cipatala
3 wose ŵa pathupi
3 wose awo ŵali
3 ŵose aŵo ŵakukhwaskika
3 wose awo ŵakugwira
3 wina aliyense wogwira
3 wazamuŵa kuti wanangira
3 wazamukakika Jele la
3 wayilesi ya MBC
3 wayilesi ya kanema
3 wawo kwakuyana na
3 wawo ku misika
3 wa ŵina Malaŵi
3 waŵe na mwaŵi
3 wa ŵanthu nga
3 ŵa vya umoyo
3 ŵa vya ulimi
3 ŵa vya ndyale
3 wa vya cuma
3 wa umo ntchito
3 ŵanthu wose mwacisanisani
3 ŵanthu ŵaŵenge na
3 ŵanthu ŵa vya
3 ŵanthu ŵanandi ŵa
3 ŵanthu ŵa m’cigaŵa
3 ŵanthu ŵa malonda
3 ŵanthu ŵaleke kusuzgika
3 ŵanthu ŵakusambira makola
3 ŵanthu ŵakuphalazga mauthenga
3 ŵanthu ŵakunjira na
3 ŵanthu ŵakukwana pafupifupi
3 ŵanthu ŵakucita kafukufuku
3 ŵanthu ŵakavu nga
3 ŵanthu vya ufulu
3 ŵanthu pankhani ya
3 ŵanthu nchito za
3 ŵanthu na vinthu
3 ŵanthu na mabanja
3 ŵanthu kuti ŵaleke
3 ŵanthu awo ŵalije
3 ŵanthu awo ŵakugwiriska
3 ŵanthu aŵo ŵakugula
3 ŵanthu awo ŵakugula
3 ŵanthu awo mbakusuzgika
3 wanthu awo malo
3 wanthirira na wakupatuska
3 ŵa nchito zicokozicoko
3 wa nchito kwa
3 ŵana wose awo
3 ŵana ŵa sukulu
3 ŵana ŵa mtundu
3 wanangwa wakuŵa na
3 ŵanandi m’caro cino
3 ŵanalume pera panji
3 ŵana awo ŵakusoŵa
3 wa m’vikaya uyo
3 ŵa mu vikaya
3 ŵa mtundu uwu
3 ŵa m’mizi ŵakusanga
3 ŵa m’madera ghakupambanapambana
3 wa minda yicokoyicoko
3 wa mcaro cino
3 wa m’caro cino
3 wa masambiro ghapacanya
3 wamanye usange wali
3 ŵamama awo ŵakufwa
3 ŵa mabizinesi ŵa
3 ŵalongozi ŵa ndyale
3 waliyose wali na
3 ŵaliwose awo ŵakubabika
3 ŵali na vilema
3 ŵali na malo
3 ŵali mugulu la
3 ŵalimi ŵagwiriskenge nchito
3 ŵalimi kusanga mwaŵi
3 ŵalimi awo ŵali
3 ŵalembi ŵalala ŵa
3 wakwenera kulipira panji
3 ŵakwenera kulipira ndalama
3 ŵakwendeska nchito za
3 wakuyanana pa masambiro
3 wakuwona vya ŵanthu
3 wakuwona vya ndondomeko
3 wakuwona vya cuma
3 wakuwona vya cakulya
3 wakuti ŵanthu ŵanandi
3 ŵakusoŵa civikiriro cakukwanira
3 wakupangika kufuma ku
3 ŵakumanya nadi nchito
3 ŵakumanya kuŵerenga na
3 wakuluta ku sukulu
3 wakulemba nchito uyo
3 ŵakugwiriska nchito ndalama
3 ŵakugwira nchito ya
3 wakugwira nchito mu
3 ŵakugwira nchito izo
3 ŵakugwentha kuwezga ngongole
3 wakufuma ku ŵanji
3 ŵakufuma ku vyaro
3 wakufuma ku vyaro
3 wakubabika nawo uwo
3 wakhe panjiso cibwezi
3 ŵakavu ŵa m’mizi
3 ŵakavu nga mbanthu
3 ŵabwezi awo ŵakugonana
3 vya ŵanthu na
3 vya vyakulondezga vya
3 vya vilwero na
3 vya umoyo na
3 vya ulimi nga
3 vya ukavu na
3 vya sayansi na
3 vyaro vya m’dera
3 vya nchito zicokozicoko
3 vya nchito yawo
3 vya m’maboma na
3 vya malonda na
3 vyakwendera nkhongono ya
3 vyakuwonelerera umo nchito
3 vyakusoŵa vya ŵanthu
3 vya kusoŵa panji
3 vyakupangika kufuma ku
3 vyakulondezga vyakhe pa
3 vyakulondezga na ivyo
3 vyakukhumbikira pa ukhaliro
3 vyakovwira pakugwira nchito
3 vyaka vitatu ndipo
3 vyaka vinkhondi na
3 vyacilengiwa ivyo vikusangika
3 vya cakulya na
3 vundira mu dongo
3 vizamukwaniriskika kwendera mu
3 vizamucitika kwendera mu
3 viwulu vyakwimira ŵanthu
3 vitatu vya caro
3 vitatu ndipo pala
3 viswaswa na vinthu
3 virwero vya mazuŵa
3 virwero vya masambiro
3 virwero vyakovwira pa
3 virwero na katundu
3 vinthu vya ulimi
3 vinthu vyakukhumbikira kweniso
3 vinthu vyakugwirira nchito
3 vinthu vyakufumira ku
3 vinthu vyacilengiwa pa
3 vinthu vinyakhe vyakukhumbikira
3 vinthu vikwenda makora
3 vinthu nga ni
3 vinthu na wovwiri
3 vinthu na katundu
3 vinthu ivyo vyanangika
3 vinthu ivyo vikugwiriskika
3 vinthu ivyo vikhumbikenge
3 vimbundi na kuzambaiska
3 vilimika vyapakati pa
3 vilato vya ndondomeko
3 vilato vya nchito
3 vikwaniriskike pa masambiro
3 vikuwezgera munyuma citukuko
3 vikugwiriskika nchito mwakwenerera
3 vikugwiriskika nchito mu
3 vikucitiska kuti paŵe
3 vikucitiska kuti ndalama
3 vikhale nyengo yitali
3 vigaŵa vikuluvikulu vya
3 uyo wakupangika m’caro
3 uthenga kwa ŵanthu
3 Utali panji mtunda
3 uphungu na kukayezgeska
3 uphungu mosawumilizidwa ndi
3 unduna wa Cuma
3 unandi wa vanthu
3 Unandi wa nyifwa
3 unandi wa malibwe
3 unandi wa ciŵerengero
3 umoyo wawo nga
3 umo wanthu wakukhalira
3 umo vyayowoyekera mu
3 umo vinthu vikwendela
3 umo ntchito izo
3 umo ndondomeko ya
3 umo ndalama zaboma
3 umo nchito zose
3 umo nchito zikwendela
3 ulimi wa viŵeto
3 ulimi wa nthilira
3 ulimi wa minda
3 ulimi wa mbuto
3 ulimi na nchito
3 ulele mu sukulu
3 ukuyezedwa matenda ena
3 ; ukhondo ;
3 ukhaliro cifukwa ca
3 ukavu ya MPRS
3 ukavu na kulutiska
3 ukavu na ivyo
3 ugwiliro wa nchito
3 ufulu wa munthu
3 ufulu wakubabika nawo
3 ufulu ndi udindo
3 udindo wakwendeska nchito
3 udindo wakwendeska na
3 Udindo wa boma
3 thumba lapadera lakovwira
3 tavitola kufuma mu
3 suzgo la ndalama
3 sukulu kweni ŵali
3 Services Project Ministry
3 pulojekiti yayikidwa mu
3 Pulojekiti ya Chitukuko
3 pulojekiti ya Chitukuko
3 pulojekiti iyi la
3 Project Ministry of
3 P O Box
3 Planning and Development
3 phindu lakufumira mu
3 pera panji ŵanakazi
3 pelesenti ya ŵana
3 pelesenti ya nchito
3 pelesenti ya mabanja
3 pa wayilesi na
3 pa ŵanthu ŵandyale
3 pa ŵanthu ŵa
3 pa vyaro vya
3 pa sukulu cara
3 pasi pa nchindamira
3 panthazi mwaŵi wakugwiriska
3 panthazi kendeskero ka
3 panthazi kagwiriskiro nchito
3 panthawi yomwe ukuyezedwa
3 pankhani za cuma
3 pa nkhani za
3 pankhani ya nchito
3 pa nkhani yakucepeska
3 pankhani ya kacibungu
3 panji wuthenga wakukhwaska
3 panji ŵanakazi pera
3 panji mawupu agho
3 panji kuwezga pala
3 panji kutupikika mumankhwala
3 panji kujumpha apo
3 panji ciŵalo ico
3 PA NDONDOMEKO YOWUNIKA
3 pa ndalama izo
3 panchito za malonda
3 panchito ya ulimi
3 pa mtengo wakukhira
3 pamoyo wawo wa
3 pa matenda gha
3 pa masambiro agha
3 pamalo apo pakugwilika
3 pa malo agho
3 pa makani ghakukhwafya
3 pa magulu gha
3 Palije munthu uyo
3 pali cigomezgo cakuti
3 pala wabwereka ngongole
3 pala wabwereka ndalama
3 pala vyagwiriskika nchito
3 pakwenera kusangika nthowa
3 pakutolera vinthu ivyo
3 pakutolera kafukufuku wa
3 pakusazgirapo ciŵerengero ca
3 Pakupenja kumazga suzgo
3 Pakupenja kumalana na
3 pakukhumba kuvikirira ŵanthu
3 Pakukhumba kumazga suzgo
3 pakukhumba kukwaniriska cilato
3 pakugwiriska nchito ndondomeko
3 pakugwiriska nchito makina
3 pakugwira nchito izo
3 pakugwilika ntchito makilomita
3 pakati pa vyaro
3 pakati pa vilimika
3 pakati pa ndondomeko
3 pakati pa magulu
3 pa fundo yakuti
3 pa cipwelerero ca
3 pa cigaŵa ca
3 pa chilengedwe kapena
3 pa boma na
3 ofesi ya MSPAP
3 of Environmental Affairs
3 of Economic Planning
3 nyifwa za ŵamama
3 nyengo iyo ŵanthu
3 nthumba la ndalama
3 nthowa zakuwoneseskera kuti
3 nthowa zakovwira kuti
3 nthowa yakukhumbikira comene
3 nthowa izo zalembeka
3 nthowa izo cilato
3 ntchito zakuzengazenga panji
3 ntchito zakukhwasyana na
3 ntchito zachitukuko mu
3 ntchito zachitukuko izi
3 ntchito zachipatala akuyenera
3 ntchito yowunika mapulojekiti
3 ntchito ndi anthu
3 ntchito makilomita ghatatu
3 nkhongono zakovwira panchito
3 nkhani zokhudza kachilombo
3 nkhani ya ukavu
3 nkhani yakucepeska ukavu
3 ni za ulimi
3 nizakukhumbikira comene cara
3 ni za boma
3 ni wupu wulipiskikenge
3 ni ŵanthu awo
3 ni vigaŵa vikuluvikulu
3 ni umo vyayowoyekela
3 ni umo vilili
3 ni munthu yumoza
3 ni munthu payekha
3 ngongole kufuma ku
3 ngati ufulu wake
3 ngati kuli koyenera
3 ngati kuli kofunika
3 nga nthowa yimoza
3 nga ni nchito
3 nga mbanthu awo
3 nga boma yayi
3 ndopa panji ciŵalo
3 ndondomeko zose zakukhwafya
3 ndondomeko za ntchito
3 ndondomeko zakusambizga ŵanthu
3 ndondomeko za citukuko
3 Ndondomeko ya ntchito
3 Ndondomeko ya MPRS
3 ndondomeko ya malango
3 ndondomeko yakuti ŵanthu
3 ndondomeko yakusintha kendeskero
3 ndondomeko yakusambizga ŵanthu
3 NDONDOMEKO YA CARO
3 Ndondomeko izo zilipo
3 ndondomeko izo zilipo
3 Ndondomeko iyi yizamovwira
3 Ndondomeko iyi yili
3 ndondomeko iyi yikwimira
3 ndondomeko iyi na
3 ndi zinthu zina
3 ndi wina aliyense
3 ndi udindo wa
3 ndipo wazamukakika Jele
3 ; ndipo pala
3 ndipo kuti vinthu
3 ndi Nthambi yokhazikitsa
3 ndi malamulo a
3 ndi magulu ena
3 ndi ma Asembule
3 ndi HIV kapena
3 ndi chinsinsi wa
3 ndi anthu ena
3 ndi amuna awo
3 / ndalama zose
3 ndalama zinandi cara
3 ndalama za pacanya
3 ndalama zakwendeskela nchito
3 ndalama pa iwo
3 ndalama kufumira ku
3 ndalama izo zilipo
3 Ndalama izo boma
3 nchunga za soya
3 nchito ziweme za
3 nchito zinyakhe zapadera
3 nchito zawo na
3 nchito za vyasayansi
3 nchito za sayansi
3 nchito za magesi
3 Nchito za lamya
3 nchito zakwendeskela boma
3 nchito zakucepeska ukavu
3 nchito ya vya
3 nchito yakuwoneseska kuti
3 nchito yakuwonelera umo
3 nchito yakupereka uphungu
3 nchito yakukhazgikiska malo
3 nchito yakujima madirawu
3 nchito ya kafukufuku
3 nchito ŵanthu awo
3 nchito pa vinthu
3 nchito pa nchito
3 nchito pakukhumba kulutiska
3 nchito pakucepeska ukavu
3 nchito ndondomeko ya
3 nchito na nthowa
3 nchito na mawupu
3 nchito na kuwoneseska
3 nchito mazaza panji
3 nchito ka katundu
3 nchito izo zikwenera
3 nchito izo zikovwira
3 nchito izo zaŵikika
3 nchito izo cilato
3 nchito izo boma
3 nchito fundo izo
3 nchito cifukwa ca
3 nchinthu cakuzgilwa comene
3 Nchindamira izi ni
3 na ya m’vyaro
3 na wovwiri wapadera
3 na wovwiri wakukhwaska
3 na ŵose aŵo
3 na wayilesi ya
3 na ŵanyakhe awo
3 na ŵanthu ŵakulemala
3 na ŵanthu ŵakugwila
3 na ŵanthu ŵakufuma
3 na ŵanthu na
3 na ŵanthu kweniso
3 na wanangwa wa
3 na ŵalangizgi ŵa
3 na wakupatuska maji
3 na ŵa ku
3 na vyaro vya
3 na vyakusoŵa vya
3 na vyakukhumba vya
3 na virwero vyose
3 na vipatala vya
3 na umo ntchito
3 na umo nchito
3 na ulamuliro wa
3 na udindo wa
3 na suzgo ili
3 na nyengo pakukhumba
3 na nthowa ziweme
3 na ntchito zachitukuko
3 nangawuli ivi vili
3 na ndondomeko yakuwona
3 na ndalama zose
3 na ndalama ya
3 na nchito yakucepeska
3 na nchito ya
3 na nchito iyo
3 na mwaŵi wa
3 na moyo pa
3 na mnthavi wakuwona
3 na mawupu kweniso
3 na mawupu awo
3 na matenda ghanyakhe
3 na masuzgo ghanyakhe
3 na masuzgo ghanandi
3 na masuzgo ghakulu
3 na malibwe gha
3 na malango ghakukhwafya
3 na makampani na
3 na makampani ghacokoghacoko
3 na magulu ghose
3 na magulu ghanyakhe
3 na magulu agho
3 na mafumu na
3 na mabanja agho
3 na luso kweniso
3 na kuzambaiska ndalama
3 na kuwonelera umo
3 na kuwona ivyo
3 na kuthandazga makani
3 na kusoŵeka kwa
3 na kusanga nthowa
3 na kupwelerera misewu
3 na kupereka wovwiri
3 na kupatuska maji
3 na kunozgaso nchito
3 na kulondezga ndondomeko
3 na kulimbana na
3 na kukwaniriska ndondomeko
3 na kukhala mu
3 na kujalirika ku
3 na kugwiriska makola
3 na kuguliska malonda
3 na kufuma mu
3 na kudumbirana na
3 na komiti yakuwona
3 na komiti ya
3 na katundu wa
3 na kasangiro ka
3 na kalyero kweniso
3 na kagwiliro ka
3 na kaguliskiro ka
3 na kagaŵiro ka
3 na kafukufuku wakukhwafya
3 na fundo zakupambanapambana
3 na fundo zakovwira
3 na citukuko ca
3 nacilato cakupenja kuwoneseska
3 nacilato cakukhumba kuti
3 na agho nga
3 mwezi wa Okutobala
3 mwaŵi wakuyanana pa
3 mwaŵi wakusanga virwero
3 mwaŵi wakuguliska katundu
3 mwakukolerana na fundo
3 Mwakukoleranako na mafumu
3 m’vipatala vya m’maboma
3 muwoli wakhe panjiso
3 Mu vilimika vya
3 mu vigaŵa vyose
3 mu sukulu izo
3 munyakhe kacibungu ka
3 munthu yumoza ;
3 munthuyo ali ndi
3 munthu wakwenera kulipira
3 munthu wakugwira nchito
3 munthu uyo wakukhumba
3 munthu kuti wapereke
3 munthu aliyense amene
3 mundondomeko ya umo
3 mu ndondomeko izo
3 mu nchito yakukhazgikiska
3 mu nchindamira yakwamba
3 mu mwezi wa
3 mu MPRS pela
3 mu madera asanu
3 mu lipoti la
3 muli nthowa izo
3 mu jele vyaka
3 mu gulu B
3 mu gawo la
3 mu Gawo A
3 mu dipatimenti yakuwona
3 mthupi la munthu
3 mtengo wa ndalama
3 mtengo wa nchito
3 moyo pa caro
3 mosawumilizidwa ndi wina
3 m’mawoko gha mawupu
3 m’madera gha ku
3 m'madera a misika
3 mkati mwa ndondomeko
3 mkati mwakhe muli
3 miyoyo na luso
3 miyambo na midawuko
3 mitundu yiŵiri ya
3 misika ya vyaro
3 misika ya m’vyaro
3 misewu yicokoyicoko ya
3 Ministry of Economic
3 minda yikuluyikulu (maesiteti)
3 Mfundo zomwe zimatsogolera
3 mfundo zomwe a
3 m’cigaŵa ca pakati
3 m’cigaŵa ca nchito
3 mchitidwe wotonza ndi
3 mchitidwe wa uhule
3 m’caro cino awo
3 mbuto na viŵeto
3 mbakukhwafyika na nchito
3 mazgo pa wayilesi
3 mawupu gha m’caro
3 mawupu ghakwimila ŵanthu
3 mawupu ghaboma na
3 mawupu agho ghakwendeska
3 mavuto amene angadze
3 matenda ghanyakhe ghakupasilana
3 matenda ghanyakhe agho
3 matenda gha Hiv
3 matenda ena ;
3 matenda agho ghakwiza
3 matenda agho ghakwambika
3 masuzgo gha vya
3 masuzgo ghanyakhe agho
3 masuzgo ghakulu agho
3 masambiro na umoyo
3 masambiro na nchito
3 Masambiro na kuthandazga
3 masambiro gha ŵasambizgi
3 mankhwala na vinthu
3 mankhwala ghakucepeska nkhongono
3 mankhwala gha ARV
3 malonda pakati pa
3 malonda ghawo kweniso
3 malonda gha m’caro
3 malonda gha katundu
3 malo ghakukwana mahekitala
3 malipoti ku Komiti
3 malipiro gha ŵasambizgi
3 malipiro ghacoko comene
3 Malingana na kafukufuku
3 malingana na kafukufuku
3 malinga na kafukufuku
3 malango na fundo
3 malamulo a dziko
3 malamulo aakulu oyendetsera
3 makopala panji vinthu
3 makondomu gha canalume
3 makola vya nchito
3 makola viŵi cara
3 makola nchito yakhe
3 makola kweniso kuti
3 makola cara cifukwa
3 makilomita ghankhondi pachoko
3 makilabu na mawupu
3 makani ghakukhwaska kacibungu
3 makani gha kacibungu
3 makani gha cipatala
3 makampani na ŵanthu
3 makampani na malonda
3 makampani ghanyakhe agho
3 makampani ghacokoghacoko na
3 makamaka chifukwa chakuti
3 maji ghaweme na
3 maji gha vula
3 Magulu okhazikitsa mapulojekiti
3 magulu ghose agho
3 Magulu gha ŵanthu
3 magulu ghanyakhe gha
3 Magulu ghakwendeska ntchito
3 magulu ghakupambanapambana gha
3 magulu ena a
3 magazi komanso pambuyo
3 magazi ake kuti
3 mafakitale ghakupanga vinthu
3 madera asanu osankhidwa
3 madandaulo gha ŵanthu
3 macitiro na wovwiri
3 mabizinesi ŵa ku
3 mabizinesi ghacokoghacoko kweniso
3 luŵiro kacibungu ka
3 luso na nthowa
3 Lizamuwoneseska kuti ŵana
3 Lizamuwoneseska kuti ŵakayidi
3 Lizamuwoneseska kuti nthowa
3 lingathe kulamula kuti
3 likupereka pa masambiro
3 likulu m’caro cino
3 la ŵanthu awo
3 la Reserve Bank
3 lamya m’madera gha
3 la Malawi pa
3 lakwenelera mwakulingana na
3 lakovwira pa umoyo
3 la caro cino
3 la Boma la
3 kwizira m’ndondomeko ya
3 kweniso umo nchito
3 kweniso nthowa zinyakhe
3 kweniso nkhani za
3 kweniso kwambiska nchito
3 kweniso kusambizga ŵanthu
3 kweniso kukula kwa
3 kweniso kukakika na
3 kweniso kugwiriska nchito
3 kweniso kovwira ŵanthu
3 Kweni nangawuli ivi
3 kwendeska makola nchito
3 kwendera mu nthowa
3 kwendera mu masambiro
3 kwa ŵakavu awo
3 kwa vinthu vya
3 kwa unandi wa
3 kwa nyengo yitaliko
3 kwa nyengo na
3 kwa ndalama na
3 kwa ndalama izo
3 kwa nchito na
3 kwanangika kwa vinthu
3 kwa munthu amene
3 kwa malo na
3 kwakuyana na vinthu
3 kwakuyana na nchito
3 kwa fundo zakendeskero
3 kwacha pakuyerekezga na
3 kwaca mu caka
3 kwa cakulya mthupi
3 kwa anthu ogwira
3 kwa anthu amene
3 Kuyezga kwa nyengo
3 Kuyezedwa magazi mokakamizidwa
3 kuyerekezga na ŵanthu
3 ku wupu wakuwona
3 kuwunika vilwero na
3 kuwoneseska kuti paŵe
3 kuwoneseska kuti ndondomeko
3 kuwoneseska kuti mwaŵi
3 kuwoneseska kuti fundo
3 kuwonelera umo nchito
3 Kuwonelera na kuwunika
3 kuwonelera na kuwunika
3 kuŵikapo mtima na
3 kuwezga usange wabwereka
3 kuŵa na nthowa
3 kuŵa na mwaŵi
3 ku vyaro ivyo
3 ku vipatala vikuluvikulu
3 ku vinthu vyacilengiwa
3 ku unduna wa
3 kutukula miyoyo ya
3 kutola kacibungu aka
3 kuti wupu uwu
3 kuti ŵendeskenge ŵekha
3 kuti ŵanthu ŵakugwira
3 kuti waliyose uyo
3 kuti ŵagwirenge nawo
3 kuti vikhale nyengo
3 kuti unandi wa
3 kuti pasangike nthowa
3 kuti nthowa izo
3 kuti ntchito za
3 kuti ndondomeko za
3 kuti ndimwe nadi
3 kuti nchito yakucepeska
3 kuti munthu waliyose
3 kuti masambiro agha
3 kuti katundu na
3 kuti citukuko cilute
3 kuthandazga makani gha
3 kusoŵa kwa mwaŵi
3 kusintha kwa kendeskero
3 kusazgirapo kacibungu ka
3 kusazgirapo ciŵerengero ca
3 kusambizga ŵanthu ŵa
3 kusakazika kwa ndalama
3 ku pulayimale na
3 – Kupereka uphungu
3 kupereka ndalama zakwendeskera
3 kupatsira kachilombo ka
3 kupambana pakati pa
3 kunozga kwa ndondomeko
3 kunjila pasi kwa
3 kunaperekedwa malingaliro akuti
3 ku mulili uwu
3 kumazga masuzgo agha
3 ku malo agho
3 ku maboma ghacoko
3 ku mabanja agho
3 kulutiska panthazi malonda
3 Kulutiska panthazi citukuko
3 kulipira panji kuwezga
3 kulipira ndalama zakukwana
3 kulimbikiska luso la
3 kulimbikiska kugwiriska nchito
3 Kulimbikiska kagwiriskiro nchito
3 kulimbikiska kagwiliro nchito
3 kulimbana na mulili
3 kulimbana na masuzgo
3 kulimbana na kacibungu
3 kuli kucitiska kuti
3 kulemba nchito ŵanthu
3 kuleka kuŵikapo mtima
3 Kuleka kukhazikika kwa
3 kuleka kukhazikika kwa
3 kulandira uphungu mosawumilizidwa
3 Kukwezga masambiro gha
3 Kukwera kwa ndalama
3 Kukwera kwa Cuma
3 kukwaniriska vyakukhumba vya
3 kukula kwa ukavu
3 kukula kwa ntchito
3 kukucitiska kuti ŵanthu
3 kukonza Dongosolo la
3 kukolerana pakati pa
3 kukhumbikira kwa nchito
3 kukhazikitsa pulojekitiyi ndi
3 kukhala mu jele
3 kukayezgeska kuti ŵamanye
3 kukakika na kukhala
3 kugwiriska nchito virwero
3 kugwiriska nchito ndalama
3 kugwiriska nchito kondomu
3 kugwiriska nchito katundu
3 kugwiriska makola nchito
3 kugwirira nchito zawo
3 kugwira nchito zawo
3 kugwira nchito lumoza
3 kugwira makola nchito
3 ku gulu ilo
3 kufuma pa ŵanthu
3 kufuma mu caro
3 kufuma ku vinthu
3 kufikira ghankhondi kujumphizga
3 kudumbirana na ŵanthu
3 kuchokera kwa munthu
3 kucepeska suzgo la
3 kucepeska masuzgo agho
3 ku boma cara
3 ku Asembule ya
3 kovwira ŵanthu ŵakavu
3 Komiti yoyendetsa pulojekiti
3 Komiti yothandiza kuyendetsa
3 Komiti yayikulu ya
3 komiti ya nkhwantha
3 komiti yakuwona vya
3 komanso mwayi wopeza
3 khumi na vinkhonde
3 khumi ivyo vyajumpha
3 kendeskero na kapwererero
3 kendeskero na kagwiriro
3 kendeskero ka zinyakhe
3 Kendeskero kaweme ka
3 kendeskero ka makampani
3 ka zinyakhe mwa
3 ka za chilengedwe
3 kawuniwuni wa pulojekiti
3 kawo ka nchito
3 kaweme ka ndalama
3 ka ŵanthu ŵakugwira
3 ka virwero vya
3 ka umo ndalama
3 katundu wa wupu
3 katundu wakufumira mu
3 katundu wakufumira ku
3 katundu uyo ŵakuguliska
3 katundu / ndalama
3 Kasangiro ka ndalama
3 kasamalidwe ka za
3 kapwererero ka maji
3 kaperekero ka vinthu
3 kapangiro ka vinthu
3 kanozgero ka ndondomeko
3 ka ndalama zaboma
3 ka ndalama ku
3 ka ndalama izo
3 ka nchito izi
3 ka nchito iyi
3 kamba koti ali
3 ka malibwe gha
3 ka HIV panyakhe
3 ka HIV pakati
3 ka HIV ngati
3 ka HIV ndipo
3 ka HIV kweniso
3 ka HIV kungathe
3 ka HIV awo
3 ka HIV ako
3 kagwiriskiro nchito na
3 kagwiriskiro nchito kaweme
3 Kagwiriskiro nchito ka
3 kagwiliro nchito na
3 Kafukufuku wa m’vikaya
3 kafukufuku wakukhwaska kacibungu
3 kafukufuku na citukuko
3 kacibungu aka kufuma
3 kachibungu ka HIV
3 izo zingiza cifukwa
3 izo zingagwira nchito
3 izo zilipo sono
3 izo zikwenera kukwaniriskika
3 izo zikwendeskeka na
3 izo zikovwirika na
3 izo zigwilenge nchito
3 izo zalongosoleka mu
3 izo zalembeka mu
3 izo ŵanthu ŵakugwira
3 izo ŵanthu ŵakavu
3 izo ndondomeko iyi
3 izi ni vigaŵa
3 iyi yili kunozgeka
3 iyi la ISP
3 ivyo vingacitiska kuti
3 ivyo vikulongola kuti
3 ivyo caro ca
3 Ivi vili ntheura
3 ivi vili ntheula
3 Ivi vikucitiska kuti
3 Ivi vikhwafyenge kusambizga
3 Ivi vikhwafyenge kulimbikiska
3 Ivi vikacitiska kuti
3 Ivi tavitola kufuma
3 Ivi kuti vicitike
3 ina ili yonse
3 ilo wali nalo
3 hona wa bale
3 gulu la PMU
3 ghose gha jenda
3 gha ŵanthu wose
3 gha ŵanthu kweniso
3 ghanyakhe gha ŵanthu
3 ghanyakhe ghakupasilana pakugonana
3 ghanyakhe agho nga
3 ghankhondi kujumphizga makilomita
3 gha mu gulu
3 gha mtundu uwu
3 gha m’mizi kuti
3 ghambula kusuzga kughasanga
3 gha mawupu agho
3 gha mafakitale na
3 ghali m’mawoko gha
3 ghali m’caro cino
3 ghakwendeska ntchito za
3 ghakwendeska nchito zicokozicoko
3 ghakuti ghapokere wovwiri
3 ghakupambanapambana gha ŵanthu
3 gha ku mphala
3 gha ku mizi
3 ghakulughakulu agho nga
3 ghakukhwafya vinthu vyacilengiwa
3 gha Hiv/Ezi pa
3 gha Ezi wa
3 gha Ezi pakukhumba
3 ghacoko comene agho
3 gha canalume na
3 ghaboma na nchito
3 gha boma agho
3 Gawo la ndime
3 fundo zose zakukhwafya
3 fundo zinyakhe za
3 fundo zinyakhe izo
3 fundo za ndondomeko
3 fundo zakukhwima zakagwiriskiro
3 fundo za boma
3 Fundo yikulu comene
3 fundo yakuti ŵanthu
3 fundo na masachizgo
3 fundo izo zili
3 fomu ya kawuniwuni
3 Enya pamalo apo
3 Economic Planning and
3 Dipatimenti ya za
3 Dipatimenti yakuwona vya
3 Development P O
3 dango ndipo wazamukakika
3 cuma na kucepeska
3 cuma m’caro cino
3 cuma ca boma
3 comene panchito yakulimbikiska
3 comene pa makani
3 comene pakulimbana na
3 comene pakukhumba kuti
3 comene pa citukuko
3 comene pa cipwererero
3 comene na ukavu
3 comene mtima pa
3 comene kuti ŵanthu
3 comene kuti boma
3 comenecomene cifukwa cakuti
3 comene cifukwa cakuti
3 comene awo ni
3 ciŵerengero ca viŵeto
3 ciŵerengero ca unandi
3 citukuko cilute panthazi
3 cino yakukhwaska kacibungu
3 Cimanyikwiro Umo vilili
3 cikuperekeka kwendera m’vipatala
3 cikulu ca ndalama
3 cikulu ca nchindamira
3 cikulu cakucepeska ukavu
3 cikulondezga pakulimbana na
3 cigaŵa cino ca
3 cigaŵa cikulu ca
3 cigaŵa ca vyaumoyo
3 cigaŵa cakuwona vya
3 cifukwa ca umo
3 cifukwa ca mulili
3 cifukwa cakuti ŵalije
3 cifukwa cakuti munthu
3 cibwaila la EHP
3 chuma ndi chikhalidwe
3 chotenga kachilombo ka
3 chiwerewere pofuna kupeza
3 chivomerezo cholembedwa ndi
3 chitukuko pa zachilengedwe
3 CHITUKUKO CHA ZOMANGAMANGA
3 Chitukuko cha zomangamanga
3 china chili chonse
3 chikhalidwe ndi chuma
3 cha zomangamanga ndi
3 cha ntchito za
3 ca ŵanthu ŵa
3 ca ŵanthu kweniso
3 ca ŵana ŵasukulu
3 ca ŵana ŵambula
3 caro cino yakukhwaska
3 caro cino pa
3 caro cino iyo
3 caro cino cikwenera
3 caro cino agho
3 Caro ca Malawi
3 cara na ndondomeko
3 cara ghazamulimbikiskika kuti
3 ca ndondomeko iyi
3 ca ndalama zose
3 ca ndalama zapacanya
3 ca nchito zicokozicoko
3 ca nchito izi
3 canalume na canakazi
3 ca matenda agho
3 ca malo agho
3 ca Malaŵi cili
3 ca kuwunika uku
3 cakusoŵa kwa ndondomeko
3 cakulya na ulyero
3 cakukhumbikira comene panchito
3 cakukhumbikira comene kuti
3 cakukhumbikila comene kuti
3 bwinobwino za ufulu
3 buku ili mu
3 BOMA YAKUPHALA NTHOWA
3 boma pankhani ya
3 boma pamoza na
3 Boma lizamuwoneseska kuti
3 boma lizamuwoneseska kuti
3 boma likupereka pa
3 boma likugwiriska nchito
3 boma cara ghazamulimbikiskika
3 (b)Ngati ndi bungwe
3 biliyoni mcaka ca
3 biliyoni kwaca mu
3 Ayi Inde Pamalo
3 awo wali na
3 awo ŵali mugulu
3 awo ŵali kumalizga
3 awo ŵakwenera kusambizgika
3 awo ŵakusanga mwaŵi
3 awo ŵakumanya kuŵerenga
3 awo ŵakulemba ŵanyawo
3 awo ŵakugwentha kuwezga
3 aŵo ŵakugula maji
3 awo ŵakufwa (pa
3 awo ŵakufwa na
3 awo ŵakubabika ŵamoyo)
3 awo ŵakubabika na
3 awo ŵakubaba ŵana
3 awo mbakukhwafyika na
3 Asembule a pa
3 asanu osankhidwa pa
3 a pa boma
3 anthu amene akufuna
3 (a)Ngati ndi munthu
3 angadze chifukwa cha
3 and Development P
3 amene angadze chifukwa
3 amene ali pa
3 amayi ndi atsikana
3 ali ndi zaka
3 ali ndi kachilomboka
3 akuyenera kupatsidwa mphamvu
3 aka kufuma kwa
3 agho ghakwambika na
3 agho ghakuwona umo
3 agho ghakutolerapo mwaŵi
3 agho ghakusangika m’caro
3 agho ghakupokera wovwiri
3 agho ghakupereka ngongole
3 agho ghakupanga vinthu
3 agho ghakukhwafyika na
3 agho ghakudangiririka na
3 adzalakwira lamulo ndipo
3 adzakhala mu Gawo
3 aakulu oyendetsera dziko
2 zoyipa pamunthu komwe
2 zoyezetsera magazi kuti
2 zoyambika chifukwa cha
2 zovwire ŵanthu ŵakavu
2 zovuta zokhudza chilengedwe
2 ZOTSOGOLERA PA NDONDOMEKO
2 zotsatira zomwe zapezeka
2 zotsatira zina zoyipa
2 zotsatira zakuyeza magazi
2 zotsatira zakuyesedwa kwa
2 zoti wina ali
2 zoti iye ali
2 zoti ali ndi
2 zosungira katundu ndi
2 zose zichokozichoko izo
2 zose za MPRS
2 zose zakukhwafya kusintha
2 zose za boma
2 zose nga ni
2 zose izo zili
2 zose izo zigwilenge
2 zose izo boma
2 zomwe zili pachiwopsezo
2 zomwe zikuwoneka kuti
2 zomwe zikupezeka pa
2 zomwe zafotokozedwa mu
2 zomuyenereza munthu kukayezetsa
2 zizamukhumba ndalama zinandi
2 zizamukhazgikiskika pakukhumba kuwoneseska
2 zizamugwiriskika nchito mu
2 zizamufumira mu nchito
2 ziyendeskekenge na ŵanthu
2 ziŵikike mu ndondomeko
2 ziŵe zambula kusuzga
2 ziŵe zakukoleranako na
2 ziweme za lamya
2 ziweme zakendeskero ka
2 ziweme na zakovwira
2 ziwalo zina za
2 zinyakhe za ulimi
2 zinyakhe zapadera zizamukhazgikiskika
2 zinyakhe zapadera za
2 zinyakhe zapadera izo
2 zinyakhe za mu
2 zinyakhe zakuvwilira ŵanthu
2 zinyakhe izo zikukhwafya
2 zinyake zakukhwasya vilengiwa
2 zingabweretse mavuto ena
2 zina zoyipa pamunthu
2 zina za mugawo
2 zinayi zoyezetsera magazi
2 zinandi za makampani
2 zinandi kwa ŵalimi
2 zina anthu amene
2 zilipo zikusangika pakuwona
2 zilipo kale zakukhwasyana
2 zilipo kale za
2 zili pasi pa
2 zili pachiwopsezo kapena
2 zilango zomwe zafotokozedwa
2 zikwendeskeka na boma
2 zikusangika mu MPRS
2 zikupezeka pa nthawiyo
2 zikupereka mwaŵi wapadera
2 zikuluta ku nchito
2 zikukumana na masuzgo
2 zikugwiriskika nchito mwakwenerera
2 zikhulupiliro ndi miyambo
2 zikhilenge kufika pa
2 zigwilirenge nchito kweniso
2 zigwile nchito za
2 zigawidwe m'magulu awiri
2 zichitike pa pulojekiti
2 zekha izo nizakukhumbikira
2 zayendela kuti waone
2 za wupu wa
2 za wovwiri wakufuma
2 zawo nga ndi
2 zawo m’madera gha
2 zawo kweniso kuti
2 za wanangwa wakubabika
2 za vyaro vyakuwalo
2 za vyaro vya
2 za vinthu ivyo
2 za vigaŵa vya
2 za unandi wa
2 za umoyo za
2 za ulimi wanthirira
2 za ulimi wa
2 za ulimi na
2 za ulimi cara
2 za pulojekiti zizamukhwasyila
2 za pulojekiti zangakhwasyila
2 za pulojekiti ya
2 za pulojekiti pa
2 za pulojekiti na
2 za pulojekiti izi
2 za pulayimale na
2 zapadera zizamukhazgikiskika pakukhumba
2 zapadera za ulimi
2 za pacanya izo
2 za nthowa izo
2 zanozgeka mu pulojekiti
2 zanozgeka kuti zigwirike
2 zanozgeka kale na
2 za ndyale na
2 za muvigawa palije
2 zamuvigawa pakugwila ntchito
2 za MPRS kweniso
2 za MPRS kukhwafyenge
2 za MPRS izo
2 za mkaka/nchito yakusambizga
2 za migodi Nchito
2 za migodi na
2 za migodi ;
2 zambula kusuzga kuzigwiriska
2 zambiri zokhudza kuderalo
2 za mawupu ghaboma
2 za matenda gha
2 za matenda agha
2 za masambiro ŵa
2 za masambiro mu
2 za masambiro kweniso
2 za masambiro ghapacanya
2 za mapulojekiti Kugwira
2 za malonda pakati
2 za malango na
2 za malango ghakendeskero
2 za magesi izo
2 za mafakitale agho
2 za luso ilo
2 zalongosoleka pasi pa
2 zalongosoleka mu vigaŵa
2 zalongosoleka mu nchindamira
2 zalembeka pasi pa
2 zalembeka musi umu
2 za lamya ni
2 zakwenelera zakuchepeskera masuzgo
2 zakwendeskera nchito zakhe
2 zakwendeskera maboma ghacokoghacoko
2 zakuzomerezgeka na vyaro
2 zakuzengazenga na kunozga
2 zakuzenga na kunozga
2 zakuyeza magazi ake
2 zakuyesedwa kwa magazi
2 zakuyana na za
2 zakuti zovwire ŵanthu
2 zakuti ziŵikike mu
2 zakuti zichitike pa
2 zakuthaskikira zambula kumanyikwa
2 zakusoŵa panji kwibika
2 zakusintha kendeskero ka
2 zakusangira ndalama izo
2 zakusambizga ŵanthu nchito
2 zakupambanapambana zakovwira pa
2 zakupambanapambana nga kuphika
2 za kuno kwithu
2 zakumana na masuzgo
2 zakulutiskira panthazi malonda
2 zakukhwasya vilengiwa izo
2 zakukhwasyana na vigawa
2 zakukhwaska vya vilengiwa
2 zakukhwafya vinthu vyacilengiwa
2 zakukhwafya misika ya
2 zakukhwafya kusintha kwa
2 zakukhwafya kusintha kendeskero
2 zakukhumbikira comene pa
2 zakukhumbikira comene izo
2 zakukhumba kulutiska panthazi
2 zakugwiriska nchito pa
2 zakugwirira nchito kweniso
2 zakugwirira nchito ku
2 zakugwirira nchito izo
2 zakugwirira nchito iyi
2 zakugwilika nyengo yicoko
2 zakufumira mu ulimi
2 zakufuma ku unduna
2 zakuchepskera masuzgo agho
2 zakuchepeskera masuzgo agha
2 za kuchema walendo
2 ZAKUCEPESKERA UKAVU M’CARO
2 zakucepeskera ukavu izo
2 zakucepeskela ukavu izo
2 zakovwira pakulimbana na
2 zakovwira pakendeskero ka
2 zakovwira kwa ŵanthu
2 zakovwira kuwoneseska kuti
2 zakovwira kucepeska ukavu
2 zake zimakhala zikukulirakulira
2 zake zifumenge ku
2 zake pamalowa zidzayambitsa
2 zakendeskero na kapwererero
2 zakendeskero ka mawupu
2 zakendeskero ka makampani
2 zaka zolowera m’banja
2 zaka zisanu kapena
2 zaka zapakati pa
2 ZA KAWUNIWUNI WA
2 za kapwelelero ka
2 zakagwiriro na kendeskero
2 za kafukufuku wakukhwafya
2 za jenda na
2 zagwilira nchito na
2 zafotokozedwa mu gawo
2 za Cuma na
2 za cuma m’vyaro
2 za cuma mu
2 za cuma agho
2 za citukuko ya
2 za citukuko na
2 za citukuko izo
2 zacipwererero ca ŵanthu
2 za cipwelerero ca
2 za cipatala na
2 za cigaŵa ca
2 za cifyula masozi
2 za chuma ;
2 za chitukuko za
2 zachitukuko ndi woyenera
2 zachitukuko mu pulojekiti
2 zachitukuko kapena ku
2 zachitukuko izo zikukhumbika
2 zachitukuko izo zasachizgika
2 zachilengedwe zakuti zichitike
2 zachilengedwe paboma ndi
2 zachilengedwe ndi zachikhalidwe
2 za chikhalidwe ndi
2 zachikhalidwe cha anthu
2 za caro cose
2 za boma za
2 za boma pakukhumba
2 za boma pa
2 za boma la
2 za boma kweniso
2 za boma cara
2 za Bakili Muluzi
2 za anthu osiyana
2 yumoza ; ŵanthu
2 yumoza pa masambiro
2 yumoza mwa ŵapapi
2 yumoza mwa ŵanthu
2 yoyang'anira za chilengedwe
2 yowunika zachilengedwe ndi
2 YOWUNIKA Munthu amene
2 yowunika agwire ntchitoyi
2 yowona za malo
2 yothandiza kuyendetsa pulojekiti
2 yose na virwero
2 yosamutsa ndikupezera anthu
2 yolimbana ndi kachilombo
2 yokhazikitsa mapulojekiti achitukuko
2 yokhazikitsa mapulojekiti a
2 yizamuŵa na udindo
2 yizamuŵa kulutiska panthazi
2 yizamuvwilaso kuwona vyakukhumbikira
2 yiŵiri ya wovwiri
2 yiŵe yakwima payekha
2 yithu pakuyerekezga na
2 yitaliko pacoko waka
2 yingavwilaso kumanya pala
2 yimoza mu cilimika
2 yiliyose ya MPRS
2 yilipo sono yatondeka
2 yilipo sono njambula
2 yikwimira unandi wa
2 yikwendera m’caro cino
2 yikwendela na kuwona
2 yikupereka mwaŵi wakuti
2 yikulu ya paboma
2 yikulu yakufumba na
2 yikulu ya DEC
2 yikulu comene mu
2 yikulongolera pacanya apa
2 yikughanaghanirika kuti yikulimbikiska
2 yikughanaghanirika kuti yikovwira
2 yikovwira kumanya mitundu
2 ya zachitukuko kapena
2 ya za chitukuko
2 ya za Chilengedwe
2 yaying'ono yoyang'anira za
2 yayi nga munthu
2 yayi ndalama zakugwilira
2 yaŵika mtima pa
2 ya ŵanthu ŵakugwira
2 ya ŵana ŵaŵe
2 ya ŵana ŵalanda
2 ya ŵanakazi awo
2 ya vya ulimi
2 ya vya sayansi
2 ya vya masambiro
2 ya virwero vya
2 ya vinthu vyacilengiwa
2 ya vinthu vya
2 ya vinthu na
2 ya vinthu ivyo
2 ya umoyo wa
2 ya umo ndalma
2 yasachizgika yawikika mu
2 ya Pulezidenti na
2 yapadera yokhudza za
2 ya paboma ya
2 ya paboma kuti
2 ya ntchito zachitukuko
2 ya ntchito zachilengedwe
2 ya Ntchito za
2 yanozga kuti zigwirike
2 ya nkhongono za
2 ya ndalama iyo
2 ya nchito zicokozicoko
2 YA NCHITO ZA
2 ya nchito izo
2 ya mwimiliri wa
2 ya mulili wa
2 ya MPRS yikwendera
2 ya MPRS na
2 ya masambiro agho
2 ya malonda ghawo
2 ya malango agho
2 ya maji gha
2 ya mabanja gha
2 ya luso la
2 yalongosoleka pa cithuzi
2 yakwamba ya ndondomeko
2 yakwamba m’cigaŵa ico
2 ya kwacha mu
2 ya kuzengazenga wazamugwiliska
2 YA KUZENGAZENGA WAKWENELA
2 yakuwunika umo nchito
2 ya kuwunika mapulojekiti
2 yakuwoneseska kuti pali
2 yakuwonelera vilwero na
2 yakuwonelera umo nchito
2 yakuwonelera umo MPRS
2 yakuwona ŵanthu ŵakunjira
2 yakuwona vinthu vyakupambanapambana
2 yakuwona umo ndalama
2 yakuwona nkhani na
2 yakuti ŵanthu ŵatole
2 yakuti ŵalimi ŵagwiriskenge
2 yakusaska malonda pa
2 yakusangila ndalama zakwendeskera
2 yakusambizga ŵanthu ŵa
2 yakupulikikwa makola ya
2 yakupimila ndalama izo
2 yakupereka mazaza ku
2 yakupangila mapulani na
2 yakunozga vilato vya
2 yakulutiska panthazi virwero
2 yakulongola umo ndalama
2 yakulimbikiska vya umoyo
2 yakulimbanilana na matenda
2 yakukwezga cuma na
2 YAKUKHWASYA VYA VILENGIWA
2 yakukhazgikiska makilabu na
2 yakujandizga kuthandazgika kwa
2 yakugwila nchito za
2 yakufumba na kudumbirana
2 yakucepeskela ukavu ya
2 yakucepeska ukavu yizamulutiska
2 yakucepeska ukavu yikhazgikike
2 yakucepeska ukavu na
2 yakovwira pakuwoneseska kuti
2 yakovwira pakulimbana na
2 ya kezengazenga wazamugwiliska
2 yake ; kapena
2 YA KAWUNIWUNI WA
2 ya katundu yose
2 ya katundu na
2 yakapwererero ka vinthu
2 yakagwiriro ka nchito
2 ya kachilombo ka
2 ya dollar ya
2 ya DESC yizamuchita
2 ya cuma ico
2 ya cigaŵa ca
2 ya chitukuko m’maboma
2 YA CHITUKUKO CHA
2 ya caro cose
2 ya boma yakukhwafya
2 ya boma yakucepeska
2 ya boma pankhani
2 ya boma la
2 ya awo ŵana
2 ya Area Executive
2 wuzamuperekeka kwa ŵanthu
2 wuthenga wakukhwaska kacibungu
2 wupu wakuwona vyacuma
2 wupu wakuwona na
2 wupu wa ACB
2 wupu uwu pa
2 wupu uwu nga
2 wupu uwu kweniso
2 WULIWOSE WA VIMBUNDI
2 wuliwose wa masambiro
2 wuli na udindo
2 wuli na kacibungu
2 wuli cikalata ici
2 woyenera kumbali ya
2 wovwiri wuliwose wa
2 wovwiri wose wa
2 wovwiri wa malango
2 WOVWIRI WAKUTI UVWIRE
2 wovwiri wakuti uvwire
2 wovwiri wakuluta ku
2 wovwiri wakukhwaska matenda
2 wovwiri wa cuma
2 wovwiri wa boma
2 wovwiri pakati pa
2 wovwiri na citukuko
2 wovwiri kwa awo
2 wotsogolera pa ntchito
2 wotonza ndi kusalana
2 wosiyanasiyana wokhudzana ndi
2 wose wa ŵina
2 wose wa mcaro
2 wose ŵa caro
2 ŵose ku mulili
2 wose awo ŵakubaba
2 wosala anthu amene
2 wopeza thandizo kupyolera
2 woperekedwa kwa munthu
2 (wonani mu nchindamira
2 womwe umaperekedwa munthu
2 wolemekeza umunthu wake
2 wokhala ndi katundu
2 wochita zinthu mosemphana
2 wochita chiwerewere pofuna
2 ŵithu ŵakugwira nchito
2 ŵinu ni mwina
2 wina pofuna kudziwa
2 ŵina Malaŵi ŵakusangira
2 Wina aliyense wochita
2 wina aliyense ;
2 ŵene awo ŵali
2 ŵendeskenge ŵekha nchito
2 ŵendeskenge nawo nchito
2 ŵekha pa nkhani
2 ŵekha nchito za
2 ŵekha nchito yakapwererero
2 ŵekha kuti ŵaleke
2 wa zing'anga na
2 ŵazamulimbikiskika kuti ŵagwiriskenge
2 wayilesi na wayilesi
2 ŵayezgenge kacibungu ka
2 wawo wa vya
2 wawo wakubabika nawo
2 wawo nga luso
2 wawo na nchito
2 wa ŵina Malawi
2 ŵaŵenge na udindo
2 ŵaŵenge na mwaŵi
2 ŵaŵe na nkhalo
2 wa ŵapolisi kuyerekezga
2 wa ŵanthu wukulondezgeka
2 wa ŵanthu ŵakusuzgika
2 wa ŵanthu ŵakugwira
2 wa ŵanthu wakubabika
2 wa ŵanthu wa
2 wa wanthu (The
2 wa ŵanthu ndipo
2 wa ŵanthu izo
2 wa ŵana ŵasukulu
2 wa ŵamama ŵa
2 wa ŵamama na
2 wa vyasayansi na
2 wa vya malango
2 ŵa vyaka vyakwambira
2 wa vya kacibungu
2 wa vinthu vyakuti
2 wa vinthu vinyakhe
2 wa vinthu ivyo
2 wa vimbundi uwo
2 ŵa vilimika vyambula
2 wa vanthu awo
2 wa United Nations
2 ŵa unduna wa
2 wa ubeleki wa
2 wa thupi lakhe
2 wa TEVET ukupereka
2 ŵaswenge dango ili
2 wa surtax uwu
2 wasungiska ndalama ku
2 ŵasilikali ŵa nkhondo
2 wasangika wakucita vimbundi
2 ŵasangika na kacibungu
2 ŵasangika kuti ŵali
2 ŵasange vinthu ivyo
2 ŵasangenge wovwiri wa
2 ŵasambizgi na ŵana
2 Ŵasambizgi awo ŵali
2 ŵasambizgi awo ŵali
2 ŵasambiri awo ŵakusambira
2 wapolisi yumoza ;
2 ŵapolisi kuyerekezga na
2 ŵapokere wovwiri ŵanthu
2 ŵapokere wovwiri wa
2 waphwanyidwa mwanjira ina
2 ŵa pathupi na
2 ŵa pathupi awo
2 wapatali agho ghakusangika
2 ŵapapi ŵinu ni
2 wapakhomo ndi kulimbikitsa
2 wapadera wa vinthu
2 wapadera ku vyaro
2 wapacanya comene kweniso
2 ŵanyawo panji awo
2 ŵanthu wose ŵakukhwafyika
2 ŵanthu wose ŵa
2 ŵanthu ŵose ku
2 ŵanthu ŵithu ŵakugwira
2 ŵanthu ŵaŵe na
2 ŵanthu ŵa vyaka
2 ŵanthu ŵasambazi comene
2 ŵanthu ŵa panchito
2 ŵanthu ŵa pa
2 ŵanthu ŵanyakhe ŵakukhwaskika
2 ŵanthu ŵanyakhe ŵa
2 ŵanthu ŵanyakhe panji
2 ŵanthu ŵandyale na
2 ŵanthu ŵanandi ŵaŵe
2 ŵanthu ŵanandi ŵakutolapo
2 ŵanthu ŵanandi ŵakusanga
2 ŵanthu ŵanandi ŵakugwira
2 Ŵanthu ŵa moyo
2 ŵanthu ŵa m’mabanja
2 ŵanthu wa m’caro
2 ŵanthu wa m’caka
2 ŵanthu ŵambula kusambira
2 ŵanthu ŵa maudindo
2 ŵanthu ŵa makampani
2 ŵanthu ŵa luso
2 ŵanthu ŵali na
2 wanthu wakwiza kagwila
2 ŵanthu ŵakwenera kukhalira
2 ŵanthu ŵakuwona vya
2 ŵanthu ŵakusuzgika nawo
2 ŵanthu ŵakusuzgika na
2 ŵanthu ŵakusuzgika comene
2 ŵanthu ŵakusuzgika aŵa
2 ŵanthu ŵakusanga makora
2 ŵanthu ŵakusambila mumasukulu
2 ŵanthu ŵakumanya makola
2 ŵanthu ŵakulipira pala
2 ŵanthu ŵakulemba manyuzi
2 wanthu wakukhalira na
2 ŴANTHU ŴAKUGWIRA NCHITO
2 ŵanthu ŵakugwira nawo
2 Wanthu wakugwila ntchito
2 ŵanthu ŵakugula panji
2 ŵanthu ŵakugula maji
2 ŵanthu ŵakufuma na
2 ŵanthu ŵakufuma ku
2 ŵanthu ŵakudera ilo
2 ŵanthu ŵakucimbira nkhondo
2 ŵanthu wakubabika nawo
2 ŵanthu ŵakavu ŵatukuke
2 ŵanthu ŵakavu ŵanandi
2 ŵanthu ŵakavu ŵali
2 ŵanthu ŵakavu nawo
2 ŵanthu ŵakavu iwo
2 ŵanthu ŵakavu ivyo
2 ŵanthu ŵagwirenge nchito
2 ŵanthu ŵagwilenge nchito
2 wanthu (The Environmental
2 ŵanthu pankhani za
2 ŵanthu pa nchito
2 ŵanthu nga ni
2 ŵanthu nchito kweniso
2 ŵanthu nchito awo
2 ŵanthu na umoyo
2 ŵanthu na umo
2 Ŵanthu na magulu
2 ŵanthu na magulu
2 wanthu na kuwapa
2 ŵanthu mumadera mwawo
2 ŵa nthumbo na
2 ŵanthu / mawupu
2 ŵanthu malo ghakuzengapo
2 ŵanthu kuti ŵamanye
2 ŵanthu kusintha nkhalo
2 ŵanthu kusanga mwaŵi
2 ŵanthu awo ŵasangika
2 Ŵanthu awo ŵangasambizgika
2 ŵanthu awo ŵana
2 ŵanthu aŵo ŵalije
2 Ŵanthu awo ŵali
2 ŵanthu awo wali
2 ŵanthu awo ŵakutivwila
2 ŵanthu awo ŵakutemwa
2 ŵanthu awo ŵakusowa
2 ŵanthu awo ŵakusangika
2 ŵanthu aŵo ŵakupereka
2 ŵanthu awo ŵakupenja
2 ŵanthu awo ŵakulwala
2 ŵanthu awo ŵakuluta
2 ŵanthu awo ŵakukoleka
2 ŵanthu awo ŵakukhala
2 ŵanthu awo ŵakugwentha
2 ŵanthu awo ŵakuguliska
2 ŵanthu awo ŵakughanaghanirika
2 ŵanthu aŵo ŵakhwaskika
2 Ŵanthu awo ŵakhwafyika
2 ŵanthu awo ŵakagwiranga
2 ŵanthu awo mbakulemala
2 Ŵanthu awo mbakavu
2 wa nthilira na
2 wa nthenda iyi
2 wa Northern Region
2 ŵanji awo ŵakukhwafyika
2 wa ngongole kwa
2 ŵangasambizgika na mawupu
2 ŵangakwaniska cara kusanga
2 wangakhozgekanga soni yayi
2 wangakhalira na moyo
2 ŵangajiyimira paŵekha cara
2 wa ndyale na
2 wa ndondomeko za
2 wa ndalama zapacanya
2 wa nchito na
2 ŵana ŵa vilimika
2 ŵana ŵa misinkhu
2 ŵana ŵambula kuwona
2 ŵana ŵambula kupulika
2 wa National Economic
2 wa National Aids
2 wanangwa wawo wakubabika
2 wanangwa wakupika nchindi
2 wanangwa wakukhala na
2 wanangwa wa cisisi
2 wanangwa na udindo
2 ŵanandi ŵaŵe na
2 ŵanandi ŵa mu
2 ŵanandi ŵakutolapo lwande
2 ŵanandi ŵakugwira nchito
2 ŵana na ŵaukirano
2 ŵana na ŵamama
2 ŵana matenda gha
2 ŵana matenda agha
2 ŵanalume panji ŵanakazi
2 ŵanalume pakacitiro ka
2 ŵanakazi (jenda) na
2 ŵanakazi awo ŵali
2 ŵanakazi awo ŵakumanya
2 ŵana awo ŵakwenera
2 ŵana awo ŵakubabika
2 ŵana awo vilimika
2 wa m’vikaya wakuwona
2 wa m’vikaya wa
2 ŵa mu vyaro
2 ŵa mu sukulu
2 wamunthu wokhala ndi
2 wa munthu wokhala
2 wa munthu waliyose
2 wa munthu wakubabika
2 wa munthu wa
2 wa munthu ndipo
2 wa mtundu uliwose
2 ŵa m’madera kuti
2 wa mitengo ya
2 wa midawuko iyo
2 ŵa m’cigaŵa ca
2 wambula kumanyikwa makora
2 wa mbewu izo
2 wa mawupu agho
2 ŵa maunduna gha
2 ŵa matenda gha
2 wa matenda gha
2 wa masambiro na
2 wa masambiro kwa
2 wa ma pulojekiti
2 ŵa maofesi gha
2 wa mankhwala ghakuzilwa
2 ŵamama wose ŵa
2 Ŵamama na ŵasungwana
2 ŵamama na ŵana
2 ŵamama awo ŵali
2 ŵamama awo ŵakonkheska
2 ŵa malonda ŵa
2 wa Malaŵi Revenue
2 WA MALAWI LAW
2 ŵa makampani na
2 wa maji gha
2 wa magadi gha
2 ŵa mafakitale na
2 wa maboma ghacokoghacoko
2 wa mabanja ghakuti
2 ŵalwali ŵa matenda
2 ŵalutiske panthazi masambiro
2 ŵalongozgi ŵa ndyale
2 ŵalongozgi wa mipingo
2 walongola kuti ntchito
2 waliyose uyo watola
2 waliyose uyo wasangika
2 waliyose uyo wali
2 waliyose uyo wakukhumba
2 waliyose uyo wakugwira
2 waliyose pa gulu
2 ŵali panchito cara
2 ŵali pa msinkhu
2 ŵali na wanangwa
2 wali na HIV
2 ŵalimi ŵa m’madera
2 ŵalimi na mawupu
2 ŵalimi kumanya misika
2 walili pankhani ya
2 ŵali kumalizga kale
2 wali kulongola kuti
2 walije kacibungu aka
2 ŵalije civikiriro cakukwanira
2 ŵalendo na malonda
2 walendo ; malo
2 ŵalala ŵa maunduna
2 wakwiza kagwila ntchito
2 wakwenera kuwezga usange
2 ŵakwenera kugwirira nchito
2 wakwenera kugwira nchito
2 ŵakwenera kugwira nawo
2 WAKWENELA KULONDEZGA Wanthu
2 wakwendeska ntchito za
2 wakwendeska nchito zose
2 wakwamba (List A)
2 wakuzomerezgeka wa umo
2 wakuzomelezgeka wa ma
2 wakuzakaweleramo na chilato
2 wakuwoneseska kuti nchito
2 wakuwona vya misonkho
2 wakuwona vya malango
2 wakuwona vyacuma wa
2 wakuwona vya Cuma
2 wakuwona vya ciŵerengero
2 wakuwona vya citukuko
2 wakuwona na kulutiska
2 wakuwona na kovwira
2 wakuwona kuti munthu
2 ŵakuwezga makola ngongole
2 wakuŵa na katundu
2 ŵakutondekerathu kuwezga ngongole
2 wakutolapo lwande pa
2 ŵakutolapo lwande kweniso
2 wakutola kacibungu ka
2 ŵakuti ŵavwilike na
2 wakuti ŵanthu ŵamanye
2 wakuti ŵanthu ŵakavu
2 ŵakuti ŵagwile nchito
2 ŵakusuzgika na ŵakavu
2 ŵakusoŵa wovwiri wa
2 ŵa ku sekondale
2 ŵakusangira ndalama ni
2 ŵakusangika na matenda
2 ŵakusangika kuti ŵali
2 ŵakusanga pala ŵaguliska
2 wakusanga maji ghaweme
2 wakusanga maji ghakumwa
2 wakusanga cipwererero ca
2 ŵakusambira makola vya
2 ŵakusambira makola nchito
2 wakupokera uphungu na
2 wakupika nchindi na
2 wakupereka wovwiri wa
2 ŵakupeleŵera vyakulya m’thupi
2 wakuona vya vilengiwa
2 ŵakumanya kusambizga ŵana
2 ŵakumalizga masambiro ghawo
2 wakulwara matenda gha
2 wakuluta ku ŵanthu
2 ŵakuluta ku sukulu
2 ŵakuluta ku sikelo
2 ŵakulipira pala ŵabwereka
2 ŵakulindizga waka kupasika
2 wakulimbikiska kugwira nchito
2 ŵakulemba ŵanthu nchito
2 ŵakulekezgera panthowa sukulu
2 ŵakuleka nchito cara
2 ŵakulawiska umo vinthu
2 ŵakukoleka na kacibungu
2 wakukola munthu cifukwa
2 Wakukhwasyana na Pulojekiti
2 wakukhwaska matenda agha
2 wakukhumba kweniso malo
2 wakukhalira na chakulata
2 wakukhala na moyo
2 ŵakukhala m’madera gha
2 wakujisangira ndalama pa
2 ŵakugwiriska nchito virwero
2 wakugwiriska nchito nthowa
2 wakugwiriska nchito mazaza
2 ŵakugwira nchito zawo
2 ŴAKUGWIRA NCHITO ZABOMA
2 ŵakugwira nchito mwa
2 ŵakugwira nchito muvipatala
2 ŵakugwira nchito awo
2 WAKUGWILA NTCHITO YA
2 ŵakugwila nchito izo
2 ŵakugwila nchito awo
2 wakuguliskika ku vyaro
2 wakuguliska katundu wawo
2 ŵakugula panji kuguliska
2 wakugula panji kuguliska
2 ŵakugula na kugwiriska
2 wakugula na kuguliska
2 ŵakugonana ŵanalume pera
2 ŵakugonana nawo za
2 ŵakugomezga comene cara
2 ŵakufwa na pathupi
2 wakufuma mu kafukufuku
2 wakufuma ku mawupu
2 ŵakufuma ku maunduna
2 wakudangilira ntchito zakukhwaska
2 wakucitika na ŵanthu
2 wakucita malonda kwambula
2 wakubabika nawo wa
2 wakubabika nawo na
2 ŵakubabika na moyo
2 ŵakubaba ŵana ŵamoyo
2 wakovwira panchito za
2 ŵakhwafyika na ngozi
2 ŵakhwafyika na mulili
2 wake wolemekeza umunthu
2 wake wokhala ndi
2 wake waphwanyidwa mwanjira
2 ŵakawukhazgikiska nacakulata cakuti
2 ŵakaŵavya mwaŵi uwu
2 ŵakaŵa kuti ŵali
2 ŵakavu ŵa m’matawuni
2 ŵakavu ŵali na
2 ŵakavu iwo ŵene
2 ŵakavu comene ŵakagwiriska
2 ŵakavu comene awo
2 ŵakavu awo ŵana
2 ŵakavu awo ŵakugwira
2 waka kupokera wovwiri
2 waka kupasika wovwiri
2 wa hona wa
2 wa HIV na
2 ŵagwiriskenge nchito virwero
2 ŵaguliska katundu wawo
2 wa Environmental Affairs
2 wadzipereka kuti apeleke
2 wa Department of
2 wacitenge ivi wakuswa
2 wachibabdwidwe wa anthu
2 ŵacekulu na ŵanthu
2 wa caro ca
2 wabwereka ngongole kufuma
2 wa buku ili
2 wa anthu makamaka
2 wa amayi komanso
2 vyose zakujivikiririra ku
2 vyose vyakukhumbikira panchito
2 vyose vya caro
2 vyose pa caro
2 vyose ivyo vili
2 vyose ivyo vikupangika
2 vyose ivyo vikucitika
2 vyayowoyekera pa mutu
2 vyayowoyekera mu cigaŵa
2 vyawo vingajumpha vinkhondi
2 vya ŵanthu ŵakufuma
2 vya wanangwa wawo
2 vya wanangwa wa
2 vya vya umoyo
2 vya vyakulondezga na
2 vya vilengiwa izo
2 VYA VILENGIWA IYO
2 vya vilengiwa (Director
2 vyaumoyo cakukhumbikira comene
2 vya umo nchito
2 vya ulimi m’madera
2 vya ulimi kweniso
2 vya ulimi kwa
2 vya ukhaliro uwemi
2 vya ufulu wawo
2 vyaro vyose zakujivikiririra
2 vyaro vyakuwalo na
2 vyaro vya dera
2 vyaro vinyakhe vyose
2 vyaro vinyakhe kweniso
2 vyaro vinyakhe kuŵa
2 vyaro ivyo vikovwira
2 vya pa sukulu
2 vya ntchito ivi
2 vya nchito yakuwunika
2 vya nchito vyakupambanapambana
2 vya misonkho wa
2 vya migodi na
2 vya m’caro cino
2 vyambula kujumpha vinkhonde
2 vya matenda agha
2 vya masambiro na
2 vya makuni na
2 vya maghanoghano gha
2 vya luso la
2 vyalongoleka mu buku
2 vyalembeka mundondomeko ya
2 vyakwimira ŵanthu ŵakupambanapambana
2 vyakwimila ŵanthu na
2 vyakuwoneka na maso
2 vya kuwalo pakugwiriska
2 vya kuwalo nga
2 Vyakuti vizakakwaniriskike pa
2 vyakusuzga vinandi vyakukhwafya
2 vyakupingapinga vili vyose
2 vyakupambanapambana vya vilongolero
2 vyakupambanapambana vya nchito
2 vyakupambanapambana ivyo vikusangika
2 vyakunozga na kupwelerera
2 vya ku malo
2 vyakulya vyakupereka nkhongono
2 vyakulya vinyakhe vyakupangika
2 vyakulya m’thupi ni
2 vyakulongola kuti ndimwe
2 vyakulondezga vya nchito
2 vyakulondezga vya matenda
2 vyakulondezga vyakhe vikuŵa
2 vyakukwanira vyakusambizgira na
2 vyakukhwafya ndondomeko iyi
2 vyakukhwafya midawuko yithu
2 vyakukhumbikira pa umoyo
2 vyakukhumbikira pa ulimi
2 vyakukhumbikira pa ntchito
2 vyakukhumbikira panchito yawo
2 vyakukhumbikira panchito ya
2 vyakukhumbikira comene nga
2 vyakukhumbikira comene ivyo
2 vyakukhumbikila pakugwira nchito
2 vyakukhumbika pa moyo
2 vya kugonana na
2 vyakufumira na vyakovwira
2 vyakufumira mu ulimi
2 vyakufumira ku ulimi
2 vyakucita kuguzika na
2 vyakovwira ŵanthu ŵa
2 vyakovwira panchito iyi
2 vyakhe vikuŵa vyakuti
2 vya kawuniwuni uyu
2 vyaka vyapakati pa
2 vyaka vitatu vilivyose
2 vyaka vinkhonde ndipo
2 vyaka khumi ivyo
2 vyaka ivyo munthu
2 vya HIV na
2 vyagwiriskika nchito kamoza
2 vya dera lino
2 vyacuma wa National
2 vya Cuma na
2 vya cuma la
2 vya ciŵerengero ca
2 vya civikiliro ca
2 vyacilengiwa vya ku
2 vyacilengiwa pa moyo
2 vyacilengiwa pakukhumba kuti
2 vya caro capasi
2 vuna ya ulimi
2 vizamuŵira pakufika caka
2 vizakakwaniriskike pa masambiro
2 viwulu vya ŵalimi
2 Viwulu na mawupu
2 viwulu na makilabu
2 viwoneskero vya malonda
2 viŵeto ku matenda
2 viŵalo vya mthupi
2 visankho vicali kutali
2 virwero vya m’madera
2 virwero vyakwendera nkhongono
2 virwero vyakusambirira kweniso
2 virwero vyakukwanira vyakusambizgira
2 virwero vyakukhumbikira pa
2 virwero vyakucita kuguzika
2 virwero vinyakhe vyakovwira
2 virwero vinyakhe vya
2 virwero vinyakhe ivyo
2 virwero na ulangizgi
2 virwero na nthowa
2 virwero kuti viŵe
2 virwero ivyo vikutayika
2 virwero ivyo vikucita
2 vipatala vya m’maboma
2 vipatala vicokovicoko ivyo
2 vipani vya ndyale
2 vinyakhe vya ulimi
2 vinyakhe vyakupangika kufuma
2 vinyakhe vyakukhumbikira pa
2 vinyakhe vya cipatala
2 vinyakhe nga ni
2 vinyakhe na vinyakhe
2 vinyakhe mucigava ca
2 vinyakhe kuŵa na
2 vinyakhe ivyo vikucitiska
2 vinyake vya ntheura
2 vinyake viheni ;
2 vinyake ivyo vikugawana
2 vinyake ivyo vikhumbikenge
2 vinthu vyose vyakukhumbikira
2 vinthu vyakupambanapambana na
2 vinthu vyakukhumbikira panchito
2 vinthu vyakukhumbika pa
2 vinthu vyakufumira na
2 vinthu vyakufumira mu
2 vinthu vyakovwira pakugwira
2 vinthu vyacilengiwa zizamukhwafya
2 vinthu vyacilengiwa pakukhumba
2 vinthu vyacilengiwa kweniso
2 vinthu vyacilengiwa kuti
2 vinthu vya chilengiwa
2 vinthu vinyakhe vyakovwira
2 vinthu vinyakhe vya
2 vinthu vinyakhe mucigava
2 vinthu vinyake vya
2 vinthu vinyake ivyo
2 vinthu vinandi ivyo
2 vinthu vinandi comene
2 vinthu vilili pa
2 vinthu vikwenera kuŵila
2 vinthu vakunangika izo
2 vinthu pakugwiriska nchito
2 vinthu nga magesi
2 vinthu / ndalama
2 vinthu mwapakweru na
2 vinthu mu pulojekiti
2 vinthu ivyo vikupereka
2 vinthu ivyo vikupangika
2 vinthu ivyo vikukhumbikira
2 vinthu ivyo vikukhumbikila
2 vinthu ivyo ni
2 vinthu ivyo mafakitale
2 vinthu ivo vilipo
2 Vinthu ivi ni
2 vinkhondi na kujumpha
2 vinkhonde ndipo pala
2 vingajumpha vinkhondi cara
2 vindagwiriskike nchito mwakukwanira
2 vinandi ivyo vyalongoleka
2 vinandi ivyo vikucitiska
2 vilwero vya nchito
2 vilwero vyakugwiriska nchito
2 vilwero vyakugwilira nchito
2 vilongolero vya vilwero
2 vilongolero vyakuwonelerera umo
2 vili vyose ivyo
2 vilipo kale zingakhwasyila
2 vili nawo mu
2 VILI MU NDONDOMEKO
2 vilimika vyambula kujumpha
2 vili kucitiska kuti
2 vilengiwa wa Environmental
2 vilengiwa wa Department
2 vilengiwa izo zingakhumbika
2 VILENGIWA IYO WAKUGWILA
2 vilengiwa (Director of
2 Vilato vya ndondomeko
2 Vilato vya masambiro
2 vilato vinandi ivyo
2 vikwiza cifukwa ca
2 vikwenera kuzakaŵira mu
2 vikusangika m’madera mwawo
2 vikupereka nkhongono zakovwira
2 vikuluvikulu vya ndondomeko
2 vikulira ndalama zinandi
2 vikugwiriskika nchito mwakukwanira
2 vikugaduskika panji kutupikika
2 vikucitiska kuti vinthu
2 vikucitiska kuti nchito
2 vikucitiska kuti ciŵerengero
2 vikucitiska kuti boma
2 vikucitika cifukwa ca
2 vikucita kuguzika na
2 vikovwira caro cino
2 vikhwafyenge kuwoneseska kuti
2 vikhwafyenge kulimbikiska dango
2 vikhumbikenge kuzengeka na
2 vikaya Pala ndondomeko
2 vikalutiska panthazi citukuko
2 vikalata vyakulongola kuti
2 vikacitiska kuti ŵanthu
2 vikacitiska kuti ŵana
2 viheni ; ukhondo
2 vigawa vya ntchito
2 vigaŵa vyakupambanapambana vya
2 vigaŵa vitatu vya
2 vigaŵa vinyakhe vya
2 vigawa vinyake ivyo
2 vigaŵa vinkhondi ivyo
2 vigava vyakupambanapambana vya
2 vifukwa vinyakhe ivyo
2 vifukwa ivi ni
2 vicokovicoko vya nchito
2 vicokovicoko na vipatala
2 vanthu wose mwacisanisani
2 vanthu nga ni
2 Vakwenela kulemeka na
2 vakunangika izo zanozgeka
2 vakumanya nadi nchito
2 uyu ni mwanalume
2 uyu ni mwanakazi
2 uyo wasangika wakucita
2 uyo wasangika na
2 uyo wakupereka wovwiri
2 uyo wakupangika kufuma
2 uyo ŵakacita ŵa
2 uyo boma la
2 uwu nga ni
2 uwu na cakulata
2 uwu kweniso ŵanthu
2 uwo wulipo kale
2 uwo ŵali nawo
2 uwo ulipo pakati
2 uwo munthu wali
2 uŵe wakutowera waliyose
2 uŵenge na udindo
2 uwemi wa nchito
2 uwemi wa maji
2 uweme na unandi
2 uthenga wa umo
2 usange yikuluta panthazi
2 usange wuli na
2 usange wabwereka ngongole
2 usange vinthu vikwenda
2 usange ndimwe nadi
2 usange munthu uyo
2 usange mathupi ghawo
2 usange Ciphaso cane
2 Uphungu woperekedwa kwa
2 – Uphungu woperekedwa
2 uphungu womwe umaperekedwa
2 Unduna wa vyacuma
2 Unandi wa ŵapolisi
2 unandi wa ŵamama
2 unandi wa ŵalimi
2 Unandi wa ndalama
2 unandi wa mbewu
2 Unandi wa mabanja
2 Unandi wa awo
2 Unandi na uwemi
2 unandi na uwemi
2 – unandi na
2 umu kukacitiska kuti
2 umoyo za Bakili
2 umoyo wa ŵina
2 UMOYO WA ŴANTHU
2 umoyo wa thupi
2 umoyo wake ulili
2 umoyo wake ;
2 umoyo uwemi wa
2 umoyo na ulimi
2 umo yikwendela na
2 umo ŵanthu ŵakavu
2 umo ŵangendeskera viwulu
2 umo ŵangasangira mwaŵi
2 umo ŵakwenera kugwirira
2 umo ŵakugwilira nchito
2 umo vyawonekera kale
2 umo vyalongosolekera mu
2 Umo vizamuŵira pakufika
2 umo vilwero na
2 UMO VILILI SONO
2 umo vilili kuti
2 UMO UKAVU ULILI
2 umo ukavu ulili)
2 umo uakvu ulili
2 umo pulojekiti iyo
2 umo nthowa izo
2 umo ntchito zayendela
2 umo ntchito zakuzengazenga
2 umo ndalma zigwilirenge
2 UMO NDALAMA ZIGWILIRENGE
2 umo ndalama za
2 umo nchito zikwendera
2 umo nchito yose
2 umo nchito yendera
2 umo nchito yawo
2 umo nchito izo
2 umo muli nchito
2 umo mugwilikenge ntchito
2 umo mawupu agho
2 umo kuwunika kwa
2 umo fundo na
2 umaperekedwa munthu asanapimitse
2 ulipo pakati pa
2 uli ndi kachilombo
2 ulimi wanthirira mu
2 ; ulimi wa
2 ulimi nga feteleza
2 ulimi kwendera mu
2 ulimi kwa ŵanthu
2 ulimi cifukwa ca
2 ulamuliro wa malango
2 ukhondo ; ntchito
2 UKHALIRO WA WANTHU
2 ukhaliro na umoyo
2 ukavu yizamulutiska panthazi
2 ukavu yizamulimbikiska nthowa
2 ukavu wawo na
2 ukavu ungacepa cara
2 UKAVU Ndondomeko ya
2 Ukavu mu Malaŵi
2 ukavu mu caro
2 UKAVU M’CARO CINO
2 uheni na uwemi
2 Ufulu wokhala ndi
2 ufulu wa ubeleki
2 ufulu wamunthu wokhala
2 ufulu wake wolemekeza
2 ufulu wake wokhala
2 ufulu wake waphwanyidwa
2 ufulu wachibabdwidwe wa
2 ufulu wa amayi
2 ufulu umene anthu
2 udindo wopereka malipoti
2 udindo wawo kwakuyana
2 udindo wa ŵanthu
2 udindo wa mawupu
2 udindo wa masambiro
2 udindo wakuwoneskeska kuti
2 udindo wa anthu
2 ; udindo wa
2 udindo uwo munthu
2 udindo ukulu comene
2 UCITIRO WULIWOSE WA
2 ucitiro wa mtundu
2 ucitiro wakugwiriska nchito
2 ubeleki wa amayi
2 ubali uwo ulipo
2 ubali pakati pa
2 Tobacco Buying Scheme
2 thupi la munthu
2 thupi lake ngakhalenso
2 the Republic Of
2 The Project Manager
2 (thengere na makuni)
2 (The Environmental and
2 thandizo kupyolera m’malamulo
2 Telecommunications Limited (MTL)
2 tazunula pacanya apa
2 suzgo likulu ilo
2 Suzgo likulu comene
2 Suzgo ili lingamala
2 Suzgo ili likukulaso
2 suzgo ili la
2 surtax uwu ŵanthu
2 sukulu za mkaka/nchito
2 sukulu pa nthowa
2 sukulu pa caka
2 sukulu na awo
2 sukulu izo zilipo
2 sukulu izo ni
2 sukulu cara na
2 Steering Committee (ISPSC)
2 sono yatondeka kukwaniriska
2 sono Umo vikwenera
2 sono nchito na
2 soni yayi nga
2 somba za malonda
2 somba na nyama
2 Services Project Steering
2 Screening Form –
2 Screening Form -
2 sangathe kupereka chivomerezo
2 sakhala ndi mphamvu
2 Sacizgo la unandi
2 sacizgo la ndalama
2 SACCO na mabanki
2 Republic Of Malawi
2 Region Water Board
2 Reform and Monitoring
2 Reduction Strategy Paper
2 pulojekiti zizamukhwasyila vilengiwa
2 pulojekitiyo ikupezeka mu
2 pulojekitiyi ndi ntchito
2 pulojekitiyi kuti apeze
2 pulojekiti ya za
2 Pulojekiti ya Ntchito
2 PULOJEKITI YA CHITUKUKO
2 pulojekiti na awo
2 pulojekiti ku gulu
2 pulojekiti iyo yikukhwasyila
2 pulojekiti iyo yasachizgika
2 pulojekiti iliyose mu
2 pulojekiti ghose gha
2 Pulezidenti na Kabineti
2 pulayimale kwa ŵana
2 pulayimale kuti ghaŵe
2 Public Enterprise Reform
2 Project Steering Committee
2 Project Manager Infrastructure
2 poyerekeza ndi abambo
2 powunika mapulojekiti osiyanasiyana
2 Poverty Reduction Strategy
2 posachepsa ufulu wake
2 pofuna kuwonetsetsa kuti
2 pofunakudziwa ngati ali
2 pofufuza mavuto okhudza
2 podziwitsidwa/kuphunzitsidwa za ndondomeko
2 podziwa mfundo zambiri
2 podziwa mapulojekiti amene
2 phindu lakugwiriska nchito
2 phindu lakufuma ku
2 phindu kufuma ku
2 phindu ilo ŵalimi
2 phamphu pakati pa
2 phamphu la ŵanthu
2 pelesenti ya cuma
2 pelesenti pela ya
2 pelesenti pela pakati
2 pelesenti mu vilimika
2 pela pakati pa
2 pela kuyerekezga na
2 pekhapekha usange ŵanthu
2 pa zilango zomwe
2 pa zifukwa izi
2 pazamukhumbika kuwoneseska kuti
2 pa wupu wa
2 paŵe kuwerezgawerezga nchito
2 pa wayilesi ya
2 pa wayilesi iyi
2 pa ŵasambizgi na
2 pa ŵanthu wose
2 pa ŵanthu kuti
2 pa wanangwa wa
2 pa ŵalimi ŵa
2 pa vyasayansi na
2 pa vinthu vinandi
2 pa vilimika vitatu
2 pa vilengiwa na
2 pa vifukwa vinandiko
2 pa umo ndondomeko
2 pa umo caro
2 pa ulimi wanthirira
2 pa ukhaliro wawo
2 patsogolo moyo wapakhomo
2 pasi pa wupu
2 Pasi pa nthowa
2 pasi pa nchandamira
2 pasi pa nchandamila
2 pasi pa malango
2 pasi pa fundo
2 pa ofesi komanso
2 panyengo yicoko waka
2 panyakhe kuleka kupanga
2 panyakhe gulu la
2 pa nthowa za
2 pa nthowa izo
2 pa nthowa iyi
2 panthazi suzgo ili
2 panthazi nthowa za
2 panthazi nga ni
2 panthazi nchito zakukopa
2 panthazi mwaŵi wakuyanana
2 panthazi masikimu gha
2 panthazi masambiro kuti
2 panthazi luso na
2 panthazi kweniso kuti
2 panthazi kuthandazgika kwa
2 panthazi kapangiro ka
2 panthazi kagwiriro ka
2 panthazi kagwiliro nchito
2 panthazi citukuko na
2 panthazi cipulikano na
2 pa nthawiyo ndi
2 pa ntchito zinyake
2 pa ntchito za
2 pa ntchito yowunika
2 pa ntchito yosamalira
2 pansi pa Pulojekiti
2 pankhani za ndyale
2 pankhani za kacibungu
2 Pankhani yoletsa mchitidwe
2 pankhani ya vya
2 pankhani ya nkhongono
2 pankhani ya mitengo
2 pankhani ya HIV
2 pankhani ya cuma
2 panji yayi ;
2 panji wuthenga uwo
2 panji wakulwara matenda
2 panji udindo uwo
2 panjiso pala pangakhumbika
2 panjiso cibwezi cakhe
2 panji nthowa zinyakhe
2 panji munthu munyakhe
2 panji mtunda wa
2 PANJI KUVUMBULA UCITIRO
2 panji kuti ŵanthu
2 panji kunozgaso vinthu
2 panji kugomezga kuti
2 panji kubana makalata
2 panji cifukwa ca
2 pangaŵanga kulekana cara
2 pangakhumbika nthowa zakuchepeskela
2 pangakhumbika kusamusya wanthu
2 panchito zicokozicoko za
2 panchito zakupambanapambana nga
2 panchito zakupambanapambana (nga
2 panchito zakupambanapambana izo
2 panchito zakukhumbikira comene
2 pa nchito yakuwonelera
2 panchito yakupereka mazaza
2 pa nchito yakupereka
2 panchito yakulutiska panthazi
2 panchito yakukhazgikiska ndondomeko
2 pa nchito yakukhazgikiska
2 panchito yakucepeska masuzgo
2 pa nchito ya
2 pa nchito izi
2 pa nchito iyo
2 pa nchindamira zinayi
2 pa nchandamila yacitatu
2 pa mwaŵi wa
2 pa mwana yumoza
2 pamwamba pa nthaka
2 pa mutu wa
2 pamunthu komwe kungampangitse
2 pa mtengo uweme
2 pa MPRS na
2 pamoza na ŵanthu
2 pamoza na mawupu
2 pamoza izo zilipo
2 pamoyo wa munthu
2 pa miyezi yitatu
2 Pamene zotsatira zomwe
2 Pamene munthu wadzipereka
2 pambuyo poyezetsa magazi
2 pa masuzgo agho
2 pa masambiro na
2 pa malonda kweniso
2 pa malo gha
2 pa malo agha
2 pamakani ghakukhwaska kulimbana
2 pa makani ghakukhwaska
2 Pa makani ghakukhwafya
2 pa makani ghakucepeska
2 Pali njira zinayi
2 Pali mitundu yiŵiri
2 Palije wakulemba nchito
2 (pala ŵawuskako vinyakhevinyakhe)
2 pala wali na
2 pala ŵakugula katundu
2 pala ŵagwira nchito
2 pala wagwira nchito
2 pala ŵagwila nchito
2 pala ŵaguliska katundu
2 pala pulojekiti iyi
2 pala pangakhumbika nthowa
2 pala pangakhumbika kusamusya
2 pala ni kampani
2 Pala ndondomeko za
2 Pala masuzgo agho
2 pakwendeska nchito za
2 – pakuwoneseska kuti
2 pa kuwona na
2 pakutolera mtengo wa
2 pakutolera kukhumbikira kwa
2 pakuphika na kulikira
2 pakupereka nyengo na
2 pakupereka mazaza ku
2 Pakupenja kuwoneseska kuti
2 pakulondezga nchito yakupulika
2 pakulondezga milingo iyo
2 pakulimbana na matenda
2 pakulimbana kweniso pakendeskero
2 pakulaŵiska comene pa
2 pakukwezga kagwiliro nchito
2 pakukhumba kuwona usange
2 pakukhumba kuti ŵalimi
2 pakukhumba kuti ciŵerengero
2 pakukhumba kuti citukuko
2 Pakukhumba kumazga masuzgo
2 pakukhumba kumanya usange
2 Pakukhumba kumaliska masuzgo
2 pakukhumba kulimbikiska nchito
2 pakukhumba kulimbikiska na
2 pakukhumba kukwezga nchito
2 pakukhumba kovwira ŵanthu
2 pakugwiriska nchito ndalama
2 pakugwiriska nchito fundo
2 pakugwira nchito zakupambanapambana
2 pakugwila ntchito za
2 pakudumbirana na ŵanthu
2 pakucepeska ukavu wawo
2 pakendeskero ka ndalama
2 pa kendeskero ka
2 pakaŵa nyengo iyo
2 pakati pa ŵasambizgi
2 pakati pa ŵakugwira
2 Pakati pa vilimika
2 pakati pa nchito
2 pakati pa MPRS
2 pakati pa maboma
2 pakati pa caro
2 pakati pa anthu
2 Pakati kati chomene
2 pa kasonkheskelo ka
2 pa kasangiro ka
2 pa izo zakongoleka
2 pa izo munthu
2 pa ivyo likucita
2 pa ilo lekha
2 pa iko kwekha
2 pa ico cajambulika
2 pa fundo za
2 pa dollar yimoza
2 pa cuma na
2 pacoko waka na
2 pacigaŵa ca caro
2 pachoko Pakati kati
2 pa chiwopsezo chachikulu
2 pa caro capasi
2 pacanya izo munthu
2 pa caka kukasinthangasinthanga
2 pa caka cilicose
2 pa caka ca
2 paboma ya District
2 pa boma ndi
2 paboma na madera
2 paboma) Kuwonetsetsa kuti
2 pa boma kuti
2 pa boma Kukhazikitsa
2 pa banja na
2 oyendetsera dziko liko
2 owunikira zotsatira za
2 owunika zotsatira za
2 owunika zachilengedwe ndi
2 owunika ndi kukhazikitsa
2 osiyanasiyana a chitukuko
2 o Pala munthu
2 omwe sali aboma
2 omwe ali ndi
2 omwe akhudzidwa asamutsidwe
2 okwana atatu mogwirizana
2 okhudza za chikhalidwe
2 okhudza ufulu wokhala
2 okhudza kakhazikitsidwe ka
2 ogwira ntchito za
2 of the Republic
2 of Malawi (RBM)
2 ofesi yikulu ya
2 Ofesi ya Pulezidenti
2 ofesi ya nchito
2 ofesi ya mwimiliri
2 ofesi yakuwona na
2 ofesi komanso kumalo
2 of Environmental Affairs)
2 nyumba zosungira katundu
2 nyumba zakuwuluskira mazgo
2 nyumba za anthu
2 nyifwa za ŵana
2 nyifwa za ŵabonda
2 nyifwa pakati pa
2 nyengo zose pa
2 nyengo zose nga
2 nyengo zose kuti
2 nyengo yitali kwambula
2 nyengo yitali –
2 nyengo ya visankho
2 nyengo yakusintha kendeskero
2 nyengo yakhe yindakwane
2 nyengo na zeru
2 nyama ndi zomera
2 nthumwi za mawupu
2 nthumbo zambula kuzinozgekela
2 nthowa zose zakovwira
2 nthowa zose izi
2 nthowa ziwemi comene
2 nthowa ziweme zakovwira
2 nthowa ziweme za
2 Nthowa zinyakhe zizamuŵa
2 nthowa zinyakhe zapadera
2 nthowa zinyakhe zakuvwilira
2 nthowa zinyakhe kusazgirapo
2 nthowa za luso
2 Nthowa zakuzomerezgeka na
2 nthowa zakusonkheskela mauthenga
2 nthowa zakupambanapambana za
2 nthowa zakupambanapambana izo
2 nthowa zakujivikiririra ku
2 nthowa zakuchepskera masuzgo
2 nthowa zakuchepeskela masuzgo
2 nthowa zakucepeskera ukazuzi
2 nthowa zakovwira ŵanthu
2 nthowa zakovwira pakulimbana
2 nthowa zakendeskero ka
2 nthowa za caro
2 Nthowa yikulu comene
2 nthowa yakugonana kuti
2 nthowa pakukhumba kuwoneseska
2 nthowa na nchito
2 nthowa izo zingovwira
2 nthowa izo zilipo
2 nthowa izo zili
2 nthowa izo zakhazikiskika
2 Nthowa izo boma
2 nthimbanizgo izo zingiza
2 nthilira na kupatuska
2 ntheura cifukwa ca
2 ntheula cifukwa cakuti
2 nthenda ina iliyonse
2 nthawiyo ndi cholinga
2 Nthambi zothandiza kukhazikitsa
2 Ntchito zose zichokozichoko
2 ntchito zinyake zakukhwasya
2 ntchito zayendela kuti
2 NTCHITO ZA PULOJEKITI
2 ntchito za migodi
2 ntchito zakuzengazenga izi
2 ntchito zakuzenga na
2 ntchito zakukhwaska vya
2 ntchito za kuchema
2 ntchito zake pamalowa
2 ntchito za kawuniwuni
2 ntchito za kapwelelero
2 ntchito za chuma
2 ntchito zachitukuko ya
2 Ntchito zachitukuko izo
2 ntchito zachitukuko izo
2 NTCHITO ZA CHITUKUKO
2 Ntchito za Chitukuko
2 ntchito za chipatala
2 ntchito zachilengedwe zakuti
2 ntchito zachilengedwe ndi
2 ntchito yowunika agwire
2 ntchito yosamalira zachilengedwe
2 ntchito yapadera yokhudza
2 NTCHITO YA KUZENGAZENGA
2 ntchito ya kuzengazenga
2 ntchito ya kezengazenga
2 ntchito yake ;
2 ntchito ndondomeko zamuvigawa
2 ntchito mu pulojekiti
2 ntchito izi zikhwaskenga
2 ntchito izi panjiso
2 ntchito fundo zakufumila
2 Northern Region Water
2 nkhuwoneseska kuti ŵanthu
2 nkhulutiska panthazi umoyo
2 nkhongono zakucitira vinthu
2 nkhongono ya zuŵa
2 Nkhongono ya ndalama
2 nkhani zinyakhe izo
2 nkhani za malango
2 nkhani zakukhwafya malibwe
2 nkhani za kacibungu
2 nkhani za kachilombo
2 nkhani za civikiriro
2 nkhani za citukuko
2 nkhani za boma
2 nkhani ya vya
2 nkhani ya vinthu
2 nkhani ya vimbundi
2 nkhani ya ndalama
2 nkhani yakukhwafya misika
2 nkhani ya kacibungu
2 nkhani ya kachilombo
2 nkhani ya jenda
2 nkhani ya cakulya
2 nkhani na uthenga
2 nkhalango (thengere na
2 njombe yakumulembera nchito
2 njira zochepetsera zovutazo
2 njira zinayi zoyezetsera
2 njira yopezera ndalama
2 nizakukhumbikira comene pa
2 ni wapolisi yumoza
2 ni umo vyawonekera
2 ni umo vyalongosolekera
2 ni umo kuwunika
2 ni udindo wa
2 ni ucitiro wakugwiriska
2 ni thengere na
2 ningacitaci usange Ciphaso
2 ni nambala iyo
2 ni mwina Malaŵi
2 nimwanakazi panji mwanalume
2 ni mwanakazi panji
2 ni malipiro agho
2 ni limoza mwa
2 ni kampani panyakhe
2 ni cigaŵa ca
2 ngwakuyanana kwa munthu
2 ngozi panji masuzgo
2 ngongole na misika
2 ngongole ku mabanki
2 ngongole iyo munthu
2 nga wupu wa
2 nga vikalata vya
2 Nga umo vilili
2 nga umo vilili
2 nga umo vikaŵira
2 ngati zaka zomuyenereza
2 ngati njira yopezera
2 ngati munthuyo ali
2 ngati munthu wokhudzidwayo
2 ngati munthu amene
2 nga njombe yakumulembera
2 nga ni wupu
2 nga niumo vyalongolekera
2 nga ni nthowa
2 nga ni ndondomeko
2 nga ni misewu
2 nga ni maji
2 nga ni kupereka
2 nga ni gha
2 Nga ndi umo
2 nga ndi umo
2 nga munthu waliyose
2 nga makani ghakukhwaska
2 nga mafuta gha
2 nga luso la
2 nga kuphika na
2 ngakhalenso umoyo wake
2 ndyale na kujipereka
2 nduna za boma
2 nduna yakuwona vya
2 Nduna ingathe kusintha
2 ndopa panyakhe ciŵalo
2 ndopa pakukhumba kumanya
2 ndopa na viŵalo
2 ndopa mwakucicizga nkhwakukanizgika
2 ndopa gha m’maboma
2 ndondomeko zose zachitukuko
2 ndondomeko ziweme na
2 ndondomeko zitatu izo
2 ndondomeko zinyakhe za
2 Ndondomeko zilipo kale
2 ndondomeko zamuvigawa pakugwila
2 ndondomeko za muvigawa
2 ndondomeko zakuvwila ŵanthu
2 ndondomeko zakusangila ndalama
2 ndondomeko zakukhwafya nchito
2 ndondomeko zakugwiriskila nchito
2 ndondomeko zakovwira ŵalimi
2 ndondomeko zakovwira pakendeskero
2 ndondomeko zakendeskero ka
2 NDONDOMEKO ZA KAWUNIWUNI
2 NDONDOMEKO YOWUNIKA Munthu
2 ndondomeko yowunika mapulojekiti
2 Ndondomeko yosamutsa ndi
2 ndondomeko ya vya
2 ndondomeko ya PWP
2 ndondomeko ya ntchito
2 ndondomeko ya METF
2 ndondomeko ya masambiro
2 ndondomeko yakuwona vya
2 ndondomeko yakuwona nkhani
2 ndondomeko yakuti ŵalimi
2 Ndondomeko yakupimila ndalama
2 ndondomeko yakupereka virwero
2 ndondomeko yakunozgaso na
2 ndondomeko yakulongola umo
2 NDONDOMEKO YAKUKHWASYA VYA
2 NDONDOMEKO YA KAWUNIWUNI
2 ndondomeko yakagwiriskiro nchito
2 ndondomeko yakagwiriro ka
2 Ndondomeko ya caro
2 NDONDOMEKO YA BOMA
2 Ndondomeko ya Boma
2 ndondomeko na nchito
2 ndondomeko iyo yilipo
2 ndondomeko iyi yikwendera
2 ndondomeko iyi yikwaniriskike
2 ndondomeko iyi yikukhumba
2 ndondomeko iyi yanozga
2 ndi zotsatira zina
2 ndi ziwalo zomwe
2 ndi ziwalo zina
2 ndi zina za
2 ndi zachikhalidwe cha
2 ndi woyenera kumbali
2 ndiwo ŵakugwiriska nchito
2 ndi ufulu wotsatirawu
2 ndi ufulu wokhala
2 ndi ubwino wake
2 ndi thandizo la
2 ndipo zizamuwunikika na
2 ndipo wangakhozgekanga soni
2 ndipo wafika pakuheni
2 ndipo vyose ivi
2 ndipo vyakulondezga vyakhe
2 ndiposo kuti ndondomeko
2 ndiposo kulutiska panthazi
2 ndiposo kulimbikiska ŵanthu
2 ndipo mwantheura ghakukuzga
2 ndipo mamembala ghakhe
2 ndipo ciŵerengero ici
2 ndipo ciŵerengero ca
2 ndipo cilato cakhe
2 ndipo adzayenera kulipira
2 ndi pakati kuti
2 ndi omwe sali
2 ndi nyumba za
2 ndi ntchito zina
2 ndi ntchito zake
2 ndi ntchito yoyeza
2 ndi ntchito yolimbana
2 ndi nkhani zokhudza
2 ndi nkhani za
2 ndi nkhani ya
2 ndi Ndondomeko yosamutsa
2 ndi mwayi wopeza
2 ndi munthu adzayenera
2 ndi miyambo yomwe
2 ndi mchitidwe wa
2 ndi matenda ena
2 ndi malo amene
2 ndi mabungwe ena
2 ndi Kuyezedwa magazi
2 ; ndi Kuyezedwa
2 ndi kuvomereza Ndondomeko
2 ndi kusanyozedwa ndi
2 ndikuponyedwa kundende kwa
2 ndi kupezeredwa malo
2 ndikupezera anthu malo
2 ndi kulimbikitsa ntchito
2 ndi kulandira mauthenga
2 ndi kukhazikitsa pulojekitiyi
2 ndi kukhala ndi
2 ndi Komiti yaying'ono
2 ndi kachilo ka
2 ndi HIV ndi
2 ndi HIV ;
2 ndico nchifukwa cakhe
2 ndi chuma amene
2 ndi cholinga chofufuza
2 ndi anthu okwana
2 ndi anthu amene
2 ndi achilombo ka
2 ndende kwa zaka
2 ndalma zigwilirenge nchito
2 Ndalama zose izo
2 ndalama zinandi zapacanya
2 ndalama zinandi kwa
2 NDALAMA ZIGWILIRENGE NCHITO
2 ndalama za msonkho
2 ndalama zakugwilira ntchito
2 ndalama zakugwilira nchito
2 ndalama zakugulira mankhwala
2 ndalama zakovwira panchito
2 ndalama za cifyula
2 ndalama yithu pakuyerekezga
2 ndalama ya Malawi
2 ndalama ya dollar
2 ndalama ya caro
2 ndalama pa vinthu
2 ndalama panji vinthu
2 ndalama pa nchito
2 ndalama pakati pa
2 ndalama pacoko waka
2 ndalama ni malipiro
2 ndalama ndi ntchito
2 ndalama na mwaŵi
2 ndalama mwakujumpha mweso
2 ndalama m’caro cino
2 / ndalama kweniso
2 ndalama ku nchito
2 ndalama ku mabanki
2 ndalama ku banki
2 ndalama izo zizamukhumbikira
2 ndalama izo zingakhumbika
2 Ndalama izo zingagwira
2 ndalama izo zikuperekeka
2 ndalama izo zikhumbikenge
2 ndalama izo zikaŵapo
2 ndalama izo zeneranga
2 ndalama izo zaŵikika
2 ndalama izo zagaŵikila
2 ndalama izo munthu
2 / ndalama izo
2 nchitukuko ico cikukhwafya
2 nchito zose pakukhumba
2 nchito zinyakhe zakupambanapambana
2 Nchito zinandi za
2 nchito zinandi za
2 nchito zikuluzikulu izo
2 Nchito zicokozicoko za
2 nchito zicokozicoko izo
2 nchito zekha izo
2 nchito zawo za
2 nchito zawo m’madera
2 nchito zawo kuti
2 nchito za vya
2 Nchito za umoyo
2 Nchito za ulimi
2 nchito za m’madera
2 nchito za misewu
2 nchito za mendero
2 nchito za mapulojekiti
2 nchito za malonda/misika
2 nchito za malango
2 nchito za maji
2 nchito za majele
2 Nchito za mabizinesi
2 nchito za mabanki
2 nchito zakuti zigwilike
2 nchito zakupambanapambana kweniso
2 nchito zakupambanapambana izo
2 Nchito zakukopa ŵalendo
2 nchito zakukhwaska mulili
2 nchito zakukhwaska kacibungu
2 nchito zakukhwafya nthowa
2 nchito zakukhumbikila comene
2 nchito zakugwilika nyengo
2 nchito zakovwira pa
2 nchito zakendeskero na
2 Nchito za cuma
2 nchito zacitukuko izi
2 nchito za banki
2 nchito yose iyi
2 Nchito yinyakhe yikulu
2 Nchito yikulu yizamuŵa
2 nchito yikulu yakufumba
2 nchito yikulu iyo
2 nchito ya MPRS
2 nchito yakuwunika umo
2 nchito yakuwunika nchito
2 nchito yakuwonelera vilwero
2 nchito yakuthandazga mawuthenga
2 nchito yakusaska malonda
2 nchito yakupulika maghanoghano
2 nchito yakupereka mazaza
2 nchito yakupanga vinthu
2 nchito yakunozga vilato
2 nchito yakunozga ndondomeko
2 Nchito yakulutiska panthazi
2 nchito yakukopa ŵalendo
2 Nchito yakukhazgikiska ndondomeko
2 nchito yakukhazgikiska makilabu
2 nchito yakujandizga matenda
2 nchito yakugaŵa nchito
2 nchito yakucepeska uakvu
2 nchito yakapwererero ka
2 nchito yacitukuko ndipo
2 nchito ya caro
2 nchito virwero vyakwendera
2 nchito virwero vyacikale
2 nchito virwero vya
2 nchito virwero na
2 nchito pa ulimi
2 nchito pasi pa
2 nchito pa mwana
2 nchito pakwendeska nchito
2 nchito pakugwiriska nchito
2 nchito pakati pa
2 nchito pacoko waka
2 nchito nthowa zakupambanapambana
2 nchito nthowa za
2 nchito nthowa izo
2 nchito nkhalo ziphya
2 nchito nga ni
2 nchito nga nchirwero
2 nchito ndondomeko izo
2 nchito ndipo mwantheura
2 nchito ndalama zakhe
2 nchito ndalama pa
2 nchito na wovwiri
2 nchito na ŵalimi
2 nchito na viwulu
2 nchito na uyo
2 nchito na kuwona
2 nchito na kafukufuku
2 nchito na aŵo
2 nchito mwakwenerera na
2 nchito mwakupwererera kuti
2 nchito mwakukwanira na
2 nchito mwakukolerana na
2 nchito mwa ganyu
2 nchito mu vigaŵa
2 nchito mu unduna
2 nchito mu ndondomeko
2 nchito mu malo
2 nchito mu makampani
2 nchito mu cipatala
2 nchito mkati mwa
2 nchito m’caro cino
2 nchito m’boma na
2 nchito makondomu gha
2 nchito kweniso ŵanthu
2 nchito kweniso umo
2 nchito kweniso kwambiska
2 nchito kweniso kuti
2 nchito kwendera mu
2 nchito kwa nyengo
2 nchito ku vigaŵa
2 nchito ku ofesi
2 nchito kondomu nyengo
2 nchito katundu uyo
2 nchito ka nthowa
2 nchito ka ndondomeko
2 nchito izo zilipo
2 nchito izo zikwendeskeka
2 nchito izo zasankhika
2 nchito izo zanozgeka
2 nchito izo ŵakugwira
2 nchito izo ni
2 nchito izo nga
2 nchito izo ndondomeko
2 nchito izo mawupu
2 nchito izo kweniso
2 nchito izi ni
2 nchito izi na
2 nchito iyi pakupereka
2 nchito iyi kweniso
2 nchito iyi kuti
2 nchito ivyo vikusangika
2 nchito fundo zakukhwafya
2 nchito cifukwa cakuti
2 nchinthu cakukhumbikila comene
2 nchindi na kutoleka
2 nchindamira yakwamba m’cigaŵa
2 Nchemo ya macitiro
2 nchakuzilwa comene kuti
2 na zeru zawo
2 na za vyaro
2 na za magesi
2 na ya kuwalo
2 na wupu wakuwona
2 na Wupu uwu
2 na wupu uwo
2 nawo za umo
2 na wovwiri wunyakhe
2 na wovwiri uwo
2 na wovwiri pakati
2 nawo pa mawungano
2 nawo nchito yakuwonelera
2 nawo nchito yakunozga
2 nawo nchito na
2 nawo nchito iyi
2 nawo fundo za
2 na ŵeneco ŵa
2 na ŵazamba ŵa
2 na ŵa unduna
2 na ŵanyawo ŵa
2 na ŵanthu ŵanandi
2 na ŵanthu ŵabizinesi
2 na ŵanji awo
2 na ŵana ŵalanda
2 na wanangwa wakupika
2 na wanangwa wakubabika
2 na ŵanalume wuwo
2 na ŵanalume pakacitiro
2 na ŵanakazi awo
2 na ŵamama ŵa
2 na waliyose uyo
2 na ŵakonkheska ŵakusuzgika
2 na ŵakayidi ŵanyawo
2 na vyaro vyose
2 na vyakulya vinyakhe
2 na vyakovwira pa
2 na viŵalo vya
2 na virwero vyakwenerera
2 na virwero vya
2 na vinthu vyakupambanapambana
2 na vinthu vyakugwilira
2 na vinthu /
2 na vilengiwa izo
2 na vikaya Pala
2 na vigawa vya
2 na vifukwa vinyakhe
2 na umo zigwirikirenge
2 na umo ŵanthu
2 na umo ŵakugwilira
2 na umo vikwenera
2 na umo pulojekiti
2 na umo iye
2 na ulyero uwemi
2 na ulimi wa
2 NA UKHALIRO WA
2 na ukhaliro cifukwa
2 na udindo wawo
2 na udindo wakuwoneskeska
2 na udindo wakudangilira
2 na udindo wakucitiska
2 National Economic Council
2 National AIDS Commission
2 National Aids Commission
2 na suzgo pa
2 na Pulojekiti ya
2 na phindu la
2 na nyifwa pakati
2 na nyengo kwa
2 na ntchito izi
2 na ngozi izi
2 na ndondomeko zose
2 na ndondomeko zitatu
2 na ndondomeko zakovwira
2 na ndondomeko iyi
2 na ndalama zicoko
2 na ndalama zapacanya
2 na nchito zakupambanapambana
2 na nchito zakulekanalekana
2 na nchito zaboma
2 na nchito yakunozga
2 na mwaŵi wakusambizga
2 na mwaŵi wakupokera
2 na mwaŵi wakugwiriska
2 na mwaŵi wakucita
2 na mwaŵi uwo
2 na mwanakazi awo
2 na mudawuko withu
2 na mtima wose
2 na msambizgi yumoza
2 na m’madera gha
2 na miyoyo ya
2 na mitengo yakhe
2 na misinkhu yawo
2 na midawuko ya
2 na mbiri ya
2 nambala iyo yikwimira
2 na mazaza panchito
2 na mawupu ghakuwona
2 na mawupu ghakupambanapambana
2 na Matenda gha
2 na masuzgo gha
2 na masuzgo agha
2 na masuzgo /
2 na masambiro ghaweme
2 na masambiro ghakukhwaska
2 na masambiro gha
2 na mapulani ghavyacuma
2 na maofesi ghaboma
2 na mankhwala agho
2 na malo ghanyakhe
2 na malo ghakugona
2 na malo awo
2 na malango na
2 na malango agho
2 na makuni ivyo
2 na makomiti gha
2 na makina awo
2 na makilabu gha
2 na makani ghakukhwafya
2 na makampani m’caro
2 na makampani kuti
2 na makampani ghawo
2 na makampani ghanyakhe
2 na makampani ghakwendeska
2 na makampani agha
2 na maji gha
2 na mafakitale agho
2 na madera ghanyakhe
2 na madera agho
2 na mabizinesi ghakulughakulu
2 na mabizinesi ghacokoghacoko
2 na mabizinesi gha
2 na ma asembule
2 na luso ivyo
2 na luso ilo
2 na luso ;
2 na kwanangika kwa
2 na kuzenga milandu
2 na kuyezgeska uku
2 na kuwunikila nchito
2 na kuwunika kwa
2 na kuwona usange
2 na kuŵapa mazaza
2 na kuwapa chipukuta
2 na kutumizgilana mauthenga
2 na kutoleka nga
2 na kutola makani
2 na kususka boma
2 na kusintha kwa
2 nakusanga nthowa zakuchepskera
2 na kusanga malo
2 na kusambizga ŵasambizgi
2 na kusambizga nchito
2 na kupwererera misewu
2 na kupulika maghanoghano
2 na kuphwanya kwa
2 na kupereŵera kwa
2 na kupereka ndopa
2 na kupereka ndalama
2 na kupereka mwaŵi
2 na kupereka lipoti
2 na kupasika wovwiri
2 na kupanga mapulani
2 na kunozga virwero
2 na kunozgaso misewu
2 na kunozga mapulani
2 na kunangika kwa
2 na kumanya umo
2 na kumanga fundo
2 na kulutiska munthazi
2 na kulimbikiska ŵanthu
2 na kulimbikiska nthowa
2 na kulimbikiska kuti
2 na kulemba kweniso
2 na kukwaniriska fundo
2 na kukuliska thupi
2 na kukakika Jele
2 na kukaka nawo
2 na kugwira nchito
2 na kugwiliska nchito
2 na kuguliska virwero
2 na kuguliska vinthu
2 na kugegana pakati
2 na kudangirira pa
2 na kucizga matenda
2 na kucitiska masambiro
2 na kucitiska kuti
2 na kovwira pankhani
2 na keperekero ka
2 na kendeskero kaweme
2 na kawuniwuni wa
2 na katundu wakupambanapambana
2 na katundu uyo
2 na katundu na
2 na katundu munyakhe
2 na kapwerero ka
2 na kapwererero kaweme
2 na kalyero uwemi
2 na kalyero kawemi
2 na kachibungu ka
2 na izo ni
2 na ivyo viza
2 na ivyo vili
2 na ivyo vikwenera
2 na HIV panji
2 na HIV/Ezi ku
2 na gulu ilo
2 na ghambula matenda
2 na ghakukhira mtengo
2 na fundo zinyakhe
2 na fundo zakwenerera
2 na fundo zakudangilira
2 na fundo zaboma
2 na Ezi wali
2 nadi nchito yawo
2 nadi nchito kweniso
2 na dazi kweniso
2 na cuma ca
2 na civikiliro ca
2 na Ciphaso cakwendera
2 nacilato cakuti ŵanthu
2 nacilato cakuti ndalama
2 nacilato cakulutiska panthazi
2 na cigaŵa ca
2 na chilato chakuvwira
2 na chilato chakuti
2 na chilato chakuona
2 na chakulata cha
2 na caro cose
2 nacakulata cakuti wovwire
2 na buku la
2 na boma zavutwa
2 na boma na
2 na awo wakuzakaweleramo
2 na awo ŵakugwila
2 myoyo ya awo
2 mwimiliri wa caro
2 mwayi wopeza thandizo
2 mwawo pakukhumba kuti
2 Mwaŵi wa ngongole
2 Mwaŵi wa masambiro
2 mwaŵi wakutola ngongole
2 mwaŵi wakuti ŵalimi
2 mwaŵi wakusanga nthowa
2 mwaŵi wakusanga cipwererero
2 mwaŵi wakupokera uphungu
2 mwaŵi wakuluta ku
2 mwaŵi wakulembeka nchito
2 mwaŵi wakukola munthu
2 mwaŵi wakucita malonda
2 mwaŵi uwo caro
2 mwa ŵapapi ŵinu
2 mwa nthowa zikuluzikulu
2 mwanjira ina iliyonse
2 mwanjira ina ili
2 mwa ndondomeko yakucepeska
2 mwa nchito za
2 mwana yumoza pa
2 mwana pambele wandababike
2 mwanakazi panji mwanalume
2 mwanakazi awo ŵali
2 mwana amene sanabadwe
2 mwamuna kapena munthu
2 / mwamuna kapena
2 mwambula kubisa kalikose
2 mwa masuzgo agha
2 mwaluŵiro na mwakwenerera
2 mwakutowera ŵanthu ŵakavu
2 mwakuti yiwoneseska kuti
2 mwakulongozgeka na komiti
2 mwakulingana na ntchito
2 mwakukwanira panchito yakucepeska
2 mwakukwanira na mwakwenerera
2 mwakukoleranako na ŵanthu
2 mwakukoleranako na ŵa
2 mwakukoleranako na ndondomeko
2 mwacisisi pakati pa
2 mwa cigaŵa ca
2 m’vyaro wa International
2 m’vyaro vya kuwalo
2 m’vikaya wa m’caka
2 m’vikaya wakuwona umo
2 m’vikaya uyo wakacitika
2 mu wupu wakuwona
2 mu wupu wa
2 mu wupu uwu
2 muweme kweniso wapacanya
2 mu vyaro vyose
2 mu vyaro vinyakhe
2 mu vikaya vyawo
2 muvigawa ya Area
2 mu vigaŵa vinkhondi
2 mu vidumbirano vya
2 mu unduna wakuwona
2 mu unduna wa
2 mutu uwu ukuphala
2 mu pulojekiti la
2 mu pulojekiti iliyose
2 mu nyuzi pepala
2 mu nyumba zakuwuluskira
2 munyuma ŵanthu ŵa
2 mu nyengo iyo
2 munthu zotsatira zakuyeza
2 munthuyo akuyenera kuyezedwa
2 munthu wokhala ndi
2 munthu wogonana naye
2 munthu wina pofuna
2 munthu wina amene
2 munthu wina ;
2 munthu wangakhalira na
2 munthu waliyose wali
2 munthu waliyose payekhapayekha
2 munthu waliyose pa
2 munthu wali nawo
2 munthu wali nagho
2 munthu walili pankhani
2 munthu wakwenera kuwezga
2 munthu wakwenera kupokera
2 munthu wakubabika nawo
2 munthu wadzipereka kuti
2 munthu wa dazi
2 munthu uyo wasangika
2 Munthu uyo wakupereka
2 munthu uyo wakupereka
2 munthu uyo ;
2 munthu munyakhe kacibungu
2 munthu kuti wapimiske
2 munthu kukayezetsa magazi
2 munthu kapena anthu
2 munthu cifukwa ca
2 munthu asanapimitse magazi
2 munthu amene amagonana
2 Munthu amene akugwira
2 Munthu aliyense amene
2 munthu aliyense ali
2 munthu akakhala ndi
2 munthu adziwe ngati
2 munthu adzayenera kulipira
2 mu nthowa zakupambanapambana
2 mu nthowa izi
2 munthavi wa Boma
2 mu nkhani za
2 mu ndondomeko yakucepeskera
2 mu ndondomeko yakucepeska
2 mundandanda wa mankhwala
2 mu ndalama za
2 mu nchito yakusaska
2 mu nchito yakusambizga
2 mu nchindamira yacitatu
2 mu nchindamira yacinayi
2 mu mphepete mwa
2 mu mndandanda wakwamba
2 mu mndandanda A
2 mu mawupu na
2 mu mawupu agho
2 mu malo ghose
2 mu malo agho
2 mu Malaŵi wathandazgika
2 mu malango gha
2 mu makoleji agho
2 mu madera gha
2 mu mabanja ghakavu
2 muli nchito na
2 muli nchito izo
2 mulili wa nthenda
2 Mulili wa kacibungu
2 mulili wa HIV
2 mulili uwu mphepete
2 mulili kuphatikizapo kuyezedwa
2 muli kachilombo ka
2 mu lamulo lotsindikizidwa
2 mukupangiska Ciphaso cinu
2 mu kafukufuku wa
2 mu kafukufuku na
2 mugulu la ŵakavu
2 mu gulu lakwenelera
2 mu dera linu
2 mu cigaŵa cilicose
2 mucigaŵa ca paboma
2 mu boma lililose
2 mu boma ilo
2 mu bilu iyi
2 mtundu wose wa
2 mtundu umoza wa
2 mtundu uliwose uwo
2 mtundu uli wonse
2 mtima pa vinthu
2 mtima comene panchito
2 m’thupi ni suzgo
2 mthupi monse mulili
2 mthupi kwa ŵanthu
2 mtengo wa vinthu
2 Mtengo wakusinthiskila ndalama
2 mtengo wakugulira katundu
2 m’sukulu za sekondale
2 msonkho wa surtax
2 MPRS na ndondomeko
2 MPRS na ca
2 mphamvu zake zimakhala
2 mphamvu kwa anthu
2 mpata wakutola kacibungu
2 mpaka khumi na
2 moyo wa ŵanthu
2 moyo wapakhomo ndi
2 moyo wa mwana
2 moyo wa dazi
2 motsogoleredwa ndi Komiti
2 mosemphana ndi malamulo
2 mosemphana ndi gawo
2 monse mulili kuphatikizapo
2 Monitoring Unit (PERMU)
2 monga kuwunikira zotsatira
2 momwe umoyo wake
2 momwe mthupi monse
2 molingana ndi ufulu
2 molingana ndi ntchito
2 Molingana ndi gawo
2 mogwirizana ndi ma
2 mnthavi wakuona vya
2 m’ndondomeko ya umo
2 mndandanda wakwamba (List
2 mndandanda wakuzomelezgeka wa
2 m’mphepete mwa nyanja
2 m’mizi kuluska m’madera
2 m’mawupu agho nga
2 m’mawoko gha boma
2 m’matawuni na m’mizi
2 m’matawuni agho ghakusanga
2 m’mapulani ghacitukuko ca
2 m’maofesi gha boma
2 m’malo ghakugwira nchito
2 m’malamulo molingana ndi
2 m’makoleji gha nchito
2 m’madera mwawo pakukhumba
2 m’madera ghose gha
2 m’madera ghanandi m’caro
2 m’madera gha mizi
2 m’madera ghakutali na
2 m’madera agho kuli
2 m’maboma gha District
2 Mlala wakuwona vya
2 mlala wakudangilira ntchito
2 mkazi / mwamuna
2 M’kati mwa ŵanthu
2 mkati mwa MPRS
2 mkati mwa cigaŵa
2 mkaka/nchito yakusambizga ŵana
2 miyezi yitatu yiliyose
2 miyambo yomwe imalimbikitsa
2 miyambo ya anthu
2 Miyambo ndi zikhulupiliro
2 mitundu yinyakhe ya
2 mitundu ya vyakumela
2 mitengo yakugwiriskira nchito
2 misozi ngati ufulu
2 misika ya ŵalimi
2 misika ya malonda
2 misika iyo ŵalimi
2 misewu ya m’madera
2 misewu ; kapwelelero
2 mipingo na mawupu
2 miliyoni m’caka ca
2 milingo iyo yilikukhazgikiskika
2 milandu yakukhwafya vimbundi
2 milandu litapeza kuti
2 migodi ; ulimi
2 midawuko iyo yikughanaghanirika
2 MFUNDO ZOTSOGOLERA PA
2 mfundo zotsogolera pa
2 mfundo zomwe bungweli
2 mfundo zokhudza chilengedwe
2 mfundo za pulojekiti
2 mfundo zambiri zokhudza
2 mendero na nchito
2 Mdziko la Singapore
2 Mdziko la Malawi
2 m’cigaŵa ico cikudumba
2 m’caro cose cino
2 m’caro cino ŵali
2 m’caro cino uyo
2 m’caro cino ndipo
2 m’caro cino la
2 m’caro cino kwambula
2 m’caro cino iyo
2 mbuto izo zikulimika
2 m’boma na awo
2 mbiri yamunthu wodwala
2 Mbiri ya munthu
2 mbanalume panji ŵanakazi
2 mazgo na vithuzi
2 mazaza ghakutolapo lwande
2 mawuthenga gha vya
2 mawupu pakukhumba kuti
2 mawupu kweniso vyaro
2 mawupu ghakwimira ŵanthu
2 / mawupu ghakukhwafyika
2 mawupu ghakubwerekeska ndalama
2 mawupu agho ghakuwona
2 mawupu agho ghakutovwira
2 mawupu agho ghakuliwovwira
2 mawupu agho ghakukhwafyika
2 mawupu agho ghakugwirira
2 mawupu agho ghakovwirana
2 mawupu agho ghakovwira
2 mawupu agha kuti
2 mavuto okhudza za
2 mavuto ena aakulu
2 mauthenga pakugwiriska nchito
2 mauthenga na ndondomeko
2 mauthenga na kutumizgilana
2 mauthenga ghakwenerera na
2 maunduna na madipatimenti
2 mathupi ghawo nga
2 matenda na nyifwa
2 matenda kwa ŵanthu
2 matenda ghakulughakulu ku
2 matenda ghakujula m’moyo
2 Matenda gha HIV/Ezi
2 Matenda gha Ezi
2 matenda amene amadza
2 matenda agha pakati
2 matenda agha mu
2 masuzgo / ngozi
2 masuzgo gha ukavu
2 masuzgo ghanyakhe ghapadera
2 masuzgo ghakunjira pasi
2 masuzgo ghakukwera kwa
2 masuzgo ghakhe agho
2 masuzgo agho ghangizga
2 masambiro pakulimbana na
2 masambiro nchinthu cakukhumbikira
2 masambiro ghawo gha
2 masambiro ghaweme na
2 masambiro ghaweme gha
2 masambiro gha vyaulimi
2 masambiro gha sukulu
2 masambiro gha padera
2 masambiro ghapacanya kweniso
2 Masambiro ghapacanya gha
2 masambiro ghapacanya gha
2 masambiro ghanjire pasi
2 Masambiro gha nchito
2 Masambiro gha mu
2 masambiro gha luso
2 masambiro ghakumanyiska ŵanthu
2 masambiro ghakukhwaska kacibungu
2 Masambiro gha ku
2 masambiro ghakovwira ŵanthu
2 masambiro agho wupu
2 masambiro agho ghangamanya
2 masambiro agho ghakusambizgika
2 ma SACCO na
2 mapulojekiti osiyanasiyana a
2 mapulojekiti Kugwira ntchito
2 ma pulojekiti ku
2 ma pulojekiti ghose
2 ma pulojekiti gha
2 mapulojekiti a mu
2 mapulojekiti amene ali
2 mapulojekiti amene akuyenera
2 mapulani na fundo
2 mapulani gha vyacuma
2 mapulani gha umo
2 mapulani gha MPRS
2 mapulani ghacuma (cigaŵa
2 maphangano gha vya
2 mapayipi gha maji
2 maofesi gha ŵasilikali
2 maofesi ghakuwona vya
2 maofesi agho nga
2 mankhwala na virwero
2 mankhwala agho ghakucepeska
2 manesi na ŵanyakhe
2 Manager Infrastructure Services
2 Management Unit (ISPPMU)
2 Mamembala ghanyakhe ghakaŵa
2 mamembala ghakhe ghakaŵa
2 malo otetezedwa Pamene
2 malo ogona alendo
2 malonda pa wayilesi
2 malonda na vyaro
2 malonda kwambula boma
2 malonda kuti uŵe
2 malonda ku misika
2 Malonda gha m’caro
2 malonda ghakusinthaniska ndalama
2 malo na ŵanthu
2 malo na vinthu
2 malo na vikaya
2 ; malo na
2 malo mu sukulu
2 malo ku Nthambi
2 malo ghose agho
2 malo gha vilengiwa
2 malo gha sukulu
2 malo ghakuti ŵanthu
2 malo ghakusungirako nyama
2 malo ghakugona ŵana
2 malo ghakucitilako kafukufuku
2 malo awo ni
2 malo a pulojekiti
2 Malo agho ntchito
2 malo agho munthu
2 malire komanso zimene
2 malipoti gha umo
2 malipiro gha pamwezi
2 malinga ni ivyo
2 malingana na vyakusoŵa
2 malingaliro akuti zaka
2 malingaliro akuti munthu
2 malibwe agho ghakusangika
2 malekodi gha m’maofesi
2 Malawi zakufuma ku
2 Malaŵi ŵakusangira ndalama
2 Malaŵi Revenue Authority
2 Malaŵi likambiska ndondomeko
2 malango na nchito
2 malango kwa munthu
2 malango gha vya
2 malango ghakukhwafyana na
2 malango agho ghangavwira
2 malango agho ghalipo
2 malamulo ndipo adzalandira
2 malamulo ena amene
2 Malamulo ambiri okhudza
2 malamulo akulu adziko
2 makuni ivyo ni
2 makora viŵi cara
2 makopala panji katundu
2 makopala na katundu
2 makomiti gha ŵanthu
2 makomiti gha ku
2 makolo kapena anthu
2 makoleji ghakusambizgirako ŵasambizgi
2 makola ngongole zawo
2 makola nchito zakhe
2 makola nchito za
2 makola na katundu
2 makina na virwero
2 makilabu gha ŵalimi
2 makhumi ghaŵiri na
2 makasitomala na ŵanthu
2 makani na mawuthenga
2 makani gha kuleka
2 makani ghakukhwafya vinthu
2 makani ghakukhwafya ukavu
2 makani ghakucepeska ukavu
2 makampani m’caro cino
2 makampani ghakwendeska na
2 makampani ghacokoghacoko agho
2 makamaka poganizira mchitidwe
2 makalata owunika zachilengedwe
2 makalata ghakugwirira nchito
2 makala na nkhuni
2 maji ; ntchito
2 maji na ŵanthu
2 maji na ucanda
2 maji na nthowa
2 maji m’madera gha
2 maji m’caro cino
2 maji ; maji
2 maji gha pasi
2 maji gha m’mipope
2 ; maji ;
2 magulu ghanyakhe ghakuvwilana
2 magulu gha nchito
2 magulu gha mafakitale
2 magulu agho ghakanozganga
2 maghanoghano ghawo pa
2 magazi popanda chivomerezo
2 magazi kuti munthu
2 magawo a za
2 MAGAWO A NDONDOMEKO
2 magadi gha ŵanthu
2 madera agho ŵanthu
2 madazi makhumi ghankhondi
2 mabuku ghakulongosola vya
2 maboma ghacoko kuti
2 mabizinesi na nchito
2 mabizinesi gha ŵanthu
2 mabizinesi ghakulughakulu agho
2 mabizinesi ghacokoghacoko nga
2 mabizinesi ghacokoghacoko mu
2 mabanja gha m’madera
2 mabanja ghakuti ghapokere
2 Mabanja agho ghali
2 mabanja agho ghali
2 mabanja agho ghakwendeskeka
2 mabanja agho ghakudangiririka
2 mabanja agho ghakhwafyika
2 ma asembule ndondomeko
2 lwande pa nchito
2 luso pa nchito
2 luso na miyoyo
2 luso na bizinesi
2 luso la ŵasambizgi
2 luso la ntchito
2 luso la mawoko
2 luso lakupambanapambana la
2 luso lakovwira pa
2 luso la kaŵetero
2 luso ilo ŵanthu
2 luso ilo wali
2 lumoza nchito za
2 lumoza na ndondomeko
2 loyang'anira zachilengedwe pa
2 lotsindikizidwa mu Gazzette
2 Lizamuzomerezga kuyezga munthu
2 Lizamuwoneseska kuti ŵaphungu
2 lizamuwoneseska kuti ŵanthu
2 Lizamuwoneseska kuti wanangwa
2 Lizamuwoneseska kuti vipatala
2 Lizamuwoneseska kuti vilwero
2 Lizamuwoneseska kuti vikaya
2 Lizamuwoneseska kuti ndondomeko
2 Lizamuwoneseska kuti munthu
2 Lizamuwoneseska kuti cigaŵa
2 lizamuŵika mtima pa
2 lizamuvwira awo wakwendeska
2 Lizamupereka mwaŵi wakusanga
2 liyambe kugwiriska nchito
2 litapeza kuti munthuyo
2 lipoti la vya
2 lina lili lonse
2 lili lonse lomwe
2 lilikunozga ndondomeko yakuwona
2 lilandidwe chiphaso kapena
2 likulu la vya
2 likulu comene ilo
2 likugwilira nchito zake
2 likovwira kuwunika ntchito
2 likakhazgikiskika m’caka ca
2 likacita m’caka ca
2 ligwiriskenge nchito ndalama
2 lidzayenera kulipira ndalama
2 la ŵanthu ŵandyale
2 la ŵanthu ŵakwendakwenda
2 la vya ulimi
2 la vyaka vyakulekanalekana
2 la vya cuma
2 la United Nations
2 la unandi wa
2 lapadera lakovwira ŵana
2 la ndalama zose
2 la ndalama ndi
2 la munthu uyo
2 la munthu na
2 lamulo ndipo adzayenera
2 lamulo ndipo adzalandira
2 lamulo lotsindikizidwa mu
2 la milandu litapeza
2 la mauthenga na
2 la Malawi zakufuma
2 la Malawi ndipo
2 la Malaŵi likambiska
2 la Malaŵi likacita
2 laling'ono loyang'anira zachilengedwe
2 lakuwona umo ntchito
2 lakugwiriska nchito virwero
2 lakufumira mu ulimi
2 lakufuma ku nchito
2 lake ngakhalenso umoyo
2 la kaŵetero ka
2 lakagwiriro na kendeskero
2 la Africa na
2 la Africa kweniso
2 kwizira mu vidumbirano
2 kwizila mu ndondomeko
2 kwizaso umo wanthu
2 kwiza cifukwa ca
2 kweni ŵali panchito
2 kweniso ya vyaro
2 kweniso yambula kusinthasintha
2 kweniso ŵanthu ŵanandi
2 kweniso ŵanthu bweka
2 kweniso ŵamama awo
2 kweniso vyaro vya
2 kweniso vyaro na
2 kweniso vyaro ivyo
2 kweniso vyakulondezga vyakhe
2 kweniso vyakulondezga vya
2 kweniso vinthu ivyo
2 kweniso vifukwa vinyakhe
2 kweniso unandi wa
2 kweniso umo ŵangendeskera
2 kweniso sayansi na
2 kweniso pakucepeska ukavu
2 kweniso pakendeskero ka
2 kweniso pakati pa
2 kweniso ndondomeko ya
2 kweniso mwaŵi wakusanga
2 kweniso mu vyaro
2 kweniso masuzgo agho
2 kweniso malo ghakuti
2 kweniso makani gha
2 kweniso makampani na
2 kweniso mafakitale na
2 kweniso kwendeska nchito
2 kweniso kwa ŵanthu
2 kweniso kwanangika kwa
2 kweniso kwambiska nthowa
2 kweniso kuwunikaso fundo
2 kweniso kuwalo kwa
2 kweniso kuŵagumanizga na
2 kweniso kuti masambiro
2 kweniso kuti makampani
2 kweniso kuti fundo
2 kweniso kusanga nthowa
2 kweniso kupeleŵera kwa
2 kweniso kulimbikiska na
2 kweniso kulimbikiska luso
2 kweniso kulimbana na
2 kweniso kulemba malipoti
2 kweniso kugwirira lumoza
2 kweniso kendeskero ka
2 kweniso kafukufuku wa
2 kweniso caro cino
2 kweni citukuko ici
2 kwendeska na kupwererera
2 kwendera mu mawupu
2 kwendera mu kafukufuku
2 kwendera mu cigaŵa
2 kwekha nkhwakukwanira cara
2 kwa zina linu
2 kwa ŵasambizgi awo
2 kwa ŵanthu ŵandyale
2 kwa ŵanthu ŵakusoleka
2 kwa ŵanthu wakusanga
2 kwa ŵanthu ŵakukwana
2 kwa ŵana ŵasungwana
2 kwa wanangwa wakhe
2 KWA ŴANA %
2 kwa ŵamama wose
2 kwa ŵalimi ŵa
2 kwa ŵalimi pa
2 kwa ŵabwezi awo
2 kwa vyaka khumi
2 kwa uyo wali
2 kwa umo boma
2 kwa ukhaliro wa
2 kwa sono Umo
2 kwa nthowa izo
2 kwa nkhongono ya
2 kwa ndondomeko ziweme
2 kwa ndondomeko yakupulikikwa
2 kwa ndondomeko ya
2 kwa ndondomeko na
2 kwa ndalama za
2 kwa nchito izo
2 kwanangika kwa malo
2 kwa mwaŵi wakuti
2 kwa mwaŵi wakusanga
2 kwa mwana yemwe
2 kwa mwana pambele
2 kwa mwana kweniso
2 kwa mwana amene
2 kwa munthu munyakhe
2 kwa mtundu wuliwose
2 kwambula suzgo lililose
2 kwambula kuzomerezgeka na
2 kwambula kuzomerezgeka dankha
2 kwambula kugonera kwenekuku
2 kwambula kubisa kalikose
2 KWAMBISKA NDONDOMEKO YAKUTI
2 kwambiska nchito zinyakhe
2 kwambiska masambiro gha
2 kwambila caka ca
2 kwa mawupu ghakovwira
2 kwa masambiro gha
2 kwa ma pulojekiti
2 kwa mamembala ghakhe
2 kwa malo ghakulimapo
2 kwa malo ghakulima
2 kwa malo awo
2 kwa malo agho
2 kwa malo agha
2 kwa magazi ake
2 kwa mafakitale na
2 kwalutiska panthazi ukavu
2 kwakuyana na ukhaliro
2 kwakuyana na ndondomeko
2 kwakuyana na makani
2 kwakuyana na ivyo
2 kwakuyana na fundo
2 kwa kendeskero na
2 kwa kendeskero ka
2 kwa fundo za
2 kwa dera ilo
2 kwa cuma uku
2 kwa civikiriro m’madera
2 kwacitiska kuti boma
2 kwa cigaŵa ca
2 kwa caro ico
2 kwa boma pa
2 kwa awo ŵaswa
2 kwa amayi ndi
2 kuzomerezgeka dankha na
2 kuzgolapo pa ivyo
2 kuzengeka na chilato
2 kuzengazenga wazamugwiliska ntchito
2 KUZENGAZENGA WAKWENELA KULONDEZGA
2 kuzenga madamu ghacokoghacoko
2 kuzakaŵira pakufika m’caka
2 kuzakaŵira mu caka
2 kuyezgeska vya kacibungu
2 kuyezgeska uko nkhwakukhumba
2 kuyezgeska mwakhumbiro lawo
2 kuyezgeska mwakhumbiro kuti
2 Kuyezgeska kacibungu ka
2 kuyezgayezga kuwoneseska kuti
2 Kuyezetsa magazi ndi
2 kuyezetsa magazi ndi
2 kuyezetsa magazi mokakamizidwa
2 Kuyezedwa panthawi yomwe
2 ; Kuyezedwa panthawi
2 kuyezedwa ngati uli
2 Kuyezedwa momwe mthupi
2 ; Kuyezedwa momwe
2 kuyendetsa pulojekiti ya
2 ku Wupu wakuwona
2 ku wupu wa
2 kuwunikira zotsatira zachitukuko
2 kuwunika zotsatira za
2 kuwunikaso fundo zakukhwafya
2 kuwunika ntchito zakuzenga
2 kuwunika masuzgo agho
2 kuwunika mapulojekiti a
2 kuwunika kwa umo
2 kuwulula zoti mwana
2 Kuwulula zoti munthu
2 kuwulula zoti munthu
2 Kuwonetsetsa kuti mapulojekiti
2 kuwoneseska kuti yiŵe
2 kuwoneseska kuti ŵasambizgi
2 kuwoneseska kuti virwero
2 kuwoneseska kuti vinthu
2 kuwoneseska kuti palije
2 kuwoneseska kuti nthowa
2 kuwoneseska kuti katundu
2 kuwoneseska kuti boma
2 kuwonelera umo yikwendela
2 kuwona vyakukhumbikira pa
2 kuwona usange yikuluta
2 kuŵikirapo comene mtima
2 kuŵikapo mtima pa
2 kuŵikapo mtima kwa
2 kuwerezgawerezga nchito yimozamoza
2 kuŵerenga na kuŵerengera
2 kuŵe kwambula kusuzga
2 kuŵapo nyengo zose
2 kuwapa chipukuta masozi
2 ku ŵanthu ŵanyakhe
2 ku ŵanthu ŵamuzingilira
2 ku ŵanthu ŵakusuzgika
2 ku ŵanji awo
2 kuŵa na mwana
2 kuŵa na Ciphaso
2 kuwalo pakugwiriska nchito
2 KUVUMBULA UCITIRO WA
2 kuvomereza Ndondomeko yowunika
2 kuvikirira ŵanthu ŵose
2 kutukula luso na
2 kutsika pakati kukwera
2 kutolera kuti uyu
2 kutoleka nga munthu
2 kutola kacibungu ka
2 kuti zovwire panchito
2 kuti zotsatira za
2 kuti ziŵe zambula
2 kuti zivwile ŵanthu
2 kuti zimalimbikitsa kufala
2 kuti zili na
2 kuti zikoleranako na
2 kuti zigwirike na
2 kuti zifike pa
2 kuti yumoza mwa
2 kuti yikulimbikiska kuthandazgika
2 kuti Wupu wakuwona
2 kuti wina ali
2 kuti wawone pala
2 kuti wapimiske ndopa
2 kuti ŵanthu ŵaŵe
2 kuti ŵanthu ŵakusambira
2 kuti ŵanthu ŵakumanya
2 kuti ŵana ŵalanda
2 kuti wanangwa wa
2 kuti ŵanalume na
2 kuti ŵana awo
2 kuti ŵa maofesi
2 kuti wamanye usange
2 kuti ŵamama na
2 kuti ŵalongozi ŵa
2 kuti waliyose wali
2 kuti ŵali nako
2 kuti ŵalimi ŵanandi
2 kuti walije kacibungu
2 kuti ŵaleke kukolereka
2 kuti ŵagwiriskenge nchito
2 kuti ŵagwirenge nchito
2 kuti vyaro ivyo
2 kuti vinthu visinthe
2 kuti vinthu vinandi
2 kuti vileke kusakazika
2 kuti vicitike pazamukhumbika
2 kuti uŵe wakutowera
2 kuti umoyo na
2 kuti ufulu wa
2 kuti suzgo la
2 kuti pulojekiti yayikidwa
2 kuti paŵe ndondomeko
2 kuti paŵe kuwerezgawerezga
2 kuti pali ndondomeko
2 kuti palije kupambana
2 kuti paleke kuŵa
2 kuti pakukhumba kuti
2 kuti ofesi ya
2 kuti nthowa zakovwira
2 kuti nthowa izi
2 kuti ntchito izi
2 kuti ndondomeko yakucepeska
2 kuti ndondomeko na
2 kuti ndalama zose
2 kuti ndalama zapacanya
2 kuti ndalama na
2 kuti nchito zinyakhe
2 kuti nchito zinandi
2 kuti nchito zikuluzikulu
2 kuti nchito zikugwilika
2 kuti nchito zawo
2 kuti nchito zakhe
2 kuti nchito ya
2 kuti nchito iyi
2 kuti munthuyo ngolakwa
2 kuti munthu winayo
2 kuti munthu watole
2 kuti munthu munyakhe
2 kuti munthu adziwe
2 kuti m’madera gha
2 kuti m’caro cino
2 kuti masambiro ghanjire
2 kuti masambiro gha
2 kuti mapulojekiti a
2 kuti malango gha
2 kuti malango agho
2 kuti magulu ghose
2 kuti magulu gha
2 kuti magazi ndi
2 kuti mabizinesi ghacokoghacoko
2 kuti kuganiza kwake
2 kuti Cuma ca
2 kuti citukuko ca
2 kuti cikwere na
2 kuti cigaŵa cilicose
2 kuti chifukwa cha
2 kuti chaperekedwa kale
2 kuti ayezetse magazi
2 kuti awulule zoti
2 kuti asakhale ndi
2 kuti apeze zovuta
2 kuti anthu ogwira
2 kuti alibe kachilomboka
2 kuti akayezetse ngati
2 kuthandazga kacibungu aka
2 kuteteza ufulu wa
2 kuswa malango na
2 kusuzga kuzigwiriska nchito
2 kususka boma umo
2 kusoŵa panji kwibika
2 kusoŵa kwa wovwiri
2 kusoŵa kwa vula
2 kusoŵa kwa virwero
2 kusoŵa kwa vinthu
2 kusoŵa kwa malo
2 kusoŵa kwa civikiriro
2 Kusokonekera kwa njira
2 kusintha zina ndi
2 kusintha nkhalo zawo
2 kusintha kweneco pa
2 Kusintha kwa umo
2 kusintha kwa ndondomeko
2 ku sekondale na
2 ku sekondale kwa
2 kusefukila kwa maji
2 kusazgirapo mwaŵi wa
2 kusazgapo vinthu vinyake
2 kusaska na kuguliska
2 kusanyozedwa ndi anthu
2 kusangika na matenda
2 kusangika kwa vinthu
2 kusanga vinthu vyakukhumbikira
2 kusanga nthowa zakujivikiririra
2 kusanga malo ghanyake
2 kusamusya wanthu na
2 kusambizgika na msambizgi
2 kusambizgika masambiro agho
2 kusambizga ŵanthu nchito
2 kusambizga ŵanthu awo
2 kusambizga ŵana ŵantheula
2 kusambizga nchito ŵanthu
2 ku Reserve Bank
2 kupyolera mu lamulo
2 kupyolera m’malamulo molingana
2 kupwererera umoyo wa
2 kupulika maghanoghano gha
2 ku pulayimale kwa
2 kupokera wovwiri wa
2 Kupokera uphungu na
2 kupititsa patsogolo moyo
2 kuphwanya kwa wanangwa
2 kuphika na kulikira
2 (kuphatikiza zomwe zili
2 kuphatikizapo kuyezedwa ngati
2 kuphala ya malango
2 kuphala pakweru mwakhumbiro
2 Kupereka uphungu na
2 Kupereka thandizo la
2 kupereka ngongole kwa
2 kupereka mwaŵi wa
2 kupereka mphamvu kwa
2 Kupereka mfundo zomwe
2 kupereka mazaza kwa
2 Kupereka mazaza ku
2 kupereka mazaza ku
2 kupereka malo kwa
2 Kupereka malipoti okhudza
2 Kupereka malipoti ku
2 kupereka makopala panji
2 Kupeleŵera vyakulya m’thupi
2 kupeleŵera kwa makopala
2 kupeleŵera kwa cakulya
2 kupatuska maji ;
2 kupatsidwa mphamvu kuti
2 kupasika wovwiri na
2 kupasika ndalama za
2 kupasika ciphepisko cakukoleranako
2 kupanga katundu muweme
2 kupanga cinthu ico
2 ku ofesi yiliyose
2 ku ofesi yakuwona
2 ku ofesi iyi
2 kunozga vinthu vyakunangika
2 kunozga vinthu vakunangika
2 kunozga vinthu mu
2 kunozga masambiro ghakwenerera
2 kunozga mapulani gha
2 kungathe kukhala ndi
2 kungampangitse kuti kuganiza
2 ku ndende kwa
2 ku nchito zakukhumbikira
2 ku nchito na
2 Kunangika kwa vinthu
2 Kumuwululira munthu zotsatira
2 ku mnthavi wakuwona
2 ku mnthavi wakuona
2 kumbali ya luso
2 kumazga suzgo la
2 kumazga masuzgo agho
2 ku matenda gha
2 ku maofesi ghakuwona
2 ku maofesi ghakulughakulu
2 kumanya umo ntchito
2 kumanya umo mulili
2 kumanya pala pangakhumbika
2 kumanya mitundu ya
2 kumanya misika iyo
2 kumanya kuŵerenga na
2 kumanga nyumba zosungira
2 ku malo uko
2 ku malo gha
2 kumalo a pulojekiti
2 kumalizga kale sukulu
2 kumaliska masuzgo ghakulu
2 kumaliska masuzgo agha
2 ku malibwe agha
2 kumalana na suzgo
2 kumalana na masuzgo
2 ku ma asembule
2 kulutiska panthazi umo
2 kulutiska panthazi ukhaliro
2 kulutiska panthazi ndondomeko
2 kulutiska panthazi na
2 Kulutiska panthazi masambiro
2 kulutiska panthazi kasangiro
2 kulutiska panthazi kagwiriskiro
2 kulutiska panthazi kagwiriro
2 kulutiska panthazi fundo
2 kulutiska panthazi cuma
2 kulutiska panthazi cipulikano
2 kuluta ku sukulu
2 kuluska ŵanthu ŵakavu
2 kuluska m’madera gha
2 KULONDEZGA Wanthu wakugwila
2 kulondezga na kugwiriska
2 kulipira chindapusa cha
2 kulimbikitsa ntchito zachuma
2 kulimbikiska ŵanthu ŵa
2 kulimbikiska udindo wa
2 Kulimbikiska nchito za
2 Kulimbikiska mawupu agho
2 kulimbikiska mawupu agho
2 kulimbikiska malango na
2 Kulimbikiska kugwiriska nchito
2 kulimbikiska dango la
2 kulimbikiska citukuko ca
2 kulimbikiska cipulikano na
2 kulimbana na matenda
2 kulimbana kweniso kendeskero
2 kulemeka na mlala
2 kulembedwa ndi anthu
2 kulemba ŵanthu nchito
2 kulekana pakati pa
2 kulekana pakacitiro ka
2 kulekana cara pakacitiro
2 kuleka kupanga cinthu
2 kuleka kumanya na
2 kuleka kugwila makora
2 kulandira chipukuta misozi
2 Kukwezga virwero vya
2 Kukwezga umoyo wa
2 kukwezga miyoyo na
2 kukwezga masambiro kuti
2 kukwezga malipiro gha
2 kukwera kwa ndalama
2 Kukwera kwa mitengo
2 kukwera kwa cuma
2 kukwera kufuma pa
2 kukwela kwa Cuma
2 kukwaniriskika pankhani ya
2 kukwaniriska vilato vya
2 kukwaniriska cilato ici
2 kukwaniriska cilato cakhe
2 kukwaniliska mapulani gha
2 kukulu kwa boma
2 kukula kwa unandi
2 kukula kwa nchito
2 kukula kwa msonkho
2 Kukula kwa malo
2 kukula kwa malo
2 Kukula kwa dera
2 ku Komiti yoyendetsa
2 ku Komiti ya
2 ku komiti ya
2 kukomana ndipo vyose
2 kukolerana kwa pakati
2 kukoleranako na vyaro
2 kukokoloka kwa vundira
2 Kukokoloka kwa nthaka
2 kukhazikitsa pulojekitiyi kuti
2 kukhazgikiska virwero vyakovwira
2 kukhazgikiska nthowa zinyakhe
2 kukhazgikiska ndondomeko ya
2 kukhazgikiska nchito za
2 kukhala ndi zotsatira
2 kukhala ndi mwayi
2 kukayezetsa magazi popanda
2 kukasinthangasinthanga mu vilimika
2 kukakika vyaka vitatu
2 kukakika vyaka vinkhonde
2 kukakika Jele la
2 kukaka nawo fundo
2 kukacitiska kuti ŵanthu
2 kukacitiska kuti mitengo
2 ku kachilombo ka
2 kujipereka kukulu kwa
2 ku jele vyaka
2 kujalirika ku jele
2 kugwiriskika nchito pa
2 kugwiriskika nchito makola
2 kugwiriska nchito nkhalo
2 kugwiriska nchito ndondomeko
2 kugwiriska nchito na
2 Kugwiriska nchito makondomu
2 kugwirira lumoza nchito
2 Kugwira ntchito za
2 kugwira nchito za
2 kugwira nchito panji
2 kugwira nchito na
2 kugwira nchito mu
2 kugwira nchito iyo
2 kugwira makora nchito
2 kugwiliska nchito ndondomeko
2 Kugwilira lumoza nchito
2 kugwilika mu pulojekiti
2 kugwila ntchito zachitukuko
2 kugwila nawo nchito
2 kuguzika na viŵeto
2 kuguzika na nyama
2 kuguliska katundu ku
2 kugonana na kucembezga
2 Kugega ŵanthu awo
2 kugegana pakati pa
2 kuganiza kwake kusokonekera
2 kufupi na malo
2 kufuma pa ivyo
2 kufuma mu maunduna
2 kufuma kwa ŵanthu
2 kufuma ku mnthavi
2 kufuma ku mbuto
2 kufuma ku malibwe
2 kufufuza ndi kupeza
2 kufika m’caka ca
2 kufalikila kwa matenda
2 kufalika kwa matenda
2 kudziwa zachilengedwe ndi
2 kudziwa ngati uli
2 kudziwa ngati munthu
2 Kudumbirana na kupangana
2 ku Dipatimenti ya
2 ku derako Pamene
2 kudemwera/kugomezga wovwiri wa
2 kudangirira pa nchito
2 kucitiska masambiro gha
2 kucitikira lumoza na
2 kucita vinthu mwapakweru
2 kucita vinthu ivyo
2 kucita bizinesi ndipo
2 ku cipatala kwambula
2 kuchuluka ndi ubwino
2 kuchitika ku dera
2 kuchepetsa kufala kwa
2 kuchema walendo ;
2 kucepeska ukavu wawo
2 kucepeska ukavu kweniso
2 kucepeska kusakazika kwa
2 kucepeska kulekana uko
2 Kucepeska kufalikila kwa
2 Kucepeska kudemwera/kugomezga wovwiri
2 Kucepa nkhongono kwa
2 kucepa nkhongono kwa
2 kucepa na kusoŵa
2 kucepa kwa virwero
2 kucepa kwa malo
2 Kucefya nduzga za
2 kubweleka ndalama mwakujumpha
2 kovwira ŵanthu kusanga
2 kovwira pankhani za
2 koti ali ndi
2 komwe kungampangitse kuti
2 komiti ya nduna
2 komiti yakuwona vinthu
2 komanso zimene mphamvu
2 komanso pambuyo poyezetsa
2 komanso pambuyo popimitsa
2 komanso kusaphunzira mokwanira
2 komanso kumalo a
2 Kodi kukhazikitsa pulojekitiyi
2 khumi na vinayi
2 kezengazenga wazamugwiliska ntchito
2 keperekero ka ndalama
2 kendeskero na keperekero
2 Kendeskero kawemi ka
2 kendeskero kaweme ka
2 kendeskero ka vinthu
2 KENDESKERO KA NCHITO
2 kendeskero ka mabizinesi
2 kayendeskelo ka ntchito
2 ka wupu wakwendeska
2 kawuniwuni wa vilengiwa
2 kawuniwuni wa ndondomeko
2 Kawuniwuni Wakukhwasyana na
2 kaŵetero ka somba
2 kawemi ka vinthu
2 kawemi ka nchito
2 kawemi ka Cuma
2 kaweme ka vinthu
2 ka viswaswa na
2 ka vinthu pakati
2 ka vinthu ivyo
2 ka vinthu ivi
2 katundu yose na
2 katundu wawo wa
2 katundu wawo kweniso
2 katundu wa vya
2 katundu wakupambanapambana uyo
2 katundu waboma uyo
2 katundu wa boma
2 katundu na wovwiri
2 katundu na vinthu
2 katundu na cuma
2 katundu munyakhe wapadera
2 katundu ku misika
2 katundu komanso mwayi
2 kasonkheskelo ka mauthenga
2 ka somba za
2 Kasi ningacitaci usange
2 Kasi kugwila ntchito
2 kasamalidwe ka zachilengedwe
2 kapwererero kaweme ka
2 kapwererero ka malo
2 kapwelelero ka viswaswa
2 ; kapwelelero ka
2 kaperekero na kapwererero
2 kaperekero ka ndopa
2 kaperekero ka ndalama
2 kapenanso kuwapatsa chipukutamisonzi
2 kapena munthu wogonana
2 kapena munthu wina
2 kapena kwa dokotala
2 kapena chiwalo chomwe
2 kapena chiwalo china
2 kapena chilolezo chogwilira
2 kapena akudwala matenda
2 ka ntchito zachitukuko
2 kanozgero ka mapulani
2 KA NDONDOMEKO YA
2 ka ndalama pa
2 ka ndalama iyo
2 ka nchito zawo
2 ka nchito zakhe
2 ka nchito yose
2 kampani panyakhe gulu
2 ka mawuthenga ghakukhwafya
2 ka mauthenga pakugwiriska
2 ka mankhwala na
2 ka mankhwala gha
2 ka maji pakopeska
2 kalyero kweniso makani
2 kale zingakhwasyila vilengiwa
2 kale zakukhwasyana na
2 kale sukulu kweni
2 kale na mnthavi
2 Kalata yowunika zotsatira
2 Kalatayi iyenera kulembedwa
2 Kalatayi idzathandizanso kudziwa
2 kakusakaza civikiliro ca
2 kakunozgela magulu ghose
2 ka kacibungu aka
2 ka kachilombo ka
2 ka HIV za
2 ka HIV yikwenera
2 ka HIV pambele
2 ka HIV ngakhale
2 ka HIV nakuti
2 KA HIV NA
2 ka HIV mwangozi
2 ka HIV mu
2 ka HIV mthupi
2 ka HIV kupyolera
2 ka HIV komanso
2 ka HIV cifukwa
2 ka HIV ali
2 kagwiliskiro nchito ka
2 kaguliro ka katundu
2 kaghanaghaniro ka ŵanthu
2 kagaŵiro ka ndalama
2 kafukufuku wa m’caka
2 kafukufuku wakukhwafya ulyero
2 kafukufuku wakukhwafya mwaŵi
2 kafukufuku uyo wakacitika
2 kafukufuku uyo ŵakacita
2 kafukufuku nyengo na
2 kafukufuku na kukwezga
2 kacibungu ka HIV/Ezi
2 KACIBUNGU KA HIV
2 kacibungu aka kwa
2 kachilo ka HIV
2 ka caro cino
2 jenda na HIV/Ezi
2 izo zizamulondezgeka pakukhumba
2 izo zizamugwiriskika nchito
2 izo zingovwira kuti
2 izo zinganozgeka kuti
2 izo zingakhumbika kuti
2 izo zilipo zikusangika
2 izo zili pasi
2 izo zili na
2 izo zikwenera kulondezgeka
2 izo zikwenera kucitika
2 izo zikwenela kugwilika
2 izo zikusangika mu
2 izo zikupokera wovwiri
2 izo zikupereka mwaŵi
2 izo zikulimika mu
2 izo zikukhumbika kugwilika
2 izo zikovwira kuti
2 izo zayowoyeka pa
2 izo zaŵikika padera
2 izo zanozgeka mu
2 izo zalembeka pasi
2 izo zagona pa
2 izo ŵanthu ŵakulipira
2 izo ŵanthu ŵa
2 izo ŵalimi ŵa
2 Izo ni bop
2 izo mawupu gha
2 izo mawupu agho
2 izo boma likulipira
2 izo boma likugwiriska
2 Izi zingabweretse mavuto
2 izi zili mu
2 izi zanozgeka kale
2 izi panjiso pala
2 izi kweniso cifukwa
2 izamuvwilaso kumanya umo
2 iyo yili pafupi
2 iyo yikwimira unandi
2 iyo yikukhwasyila vilengiwa
2 iyo yikakhwafya ŵanthu
2 iyo yasachizgika yawikika
2 iyo ŵina Malaŵi
2 iyo wakugwira nchito
2 IYO WAKUGWILA NTCHITO
2 iyo visankho vicali
2 iyo cilato cakhe
2 iyo caro cino
2 iyi yizamuvwilaso kuwona
2 iyi yingavwilaso kumanya
2 iyi yikwimira maghanoghano
2 iyi yikovwira kumanya
2 iyi yanozga kuti
2 iyi pakupereka nyengo
2 iyi na magulu
2 iyi mkati mwakhe
2 iyenera kulembedwa ndi
2 iye ali ndi
2 ivyo wupu uwu
2 ivyo ŵanthu ŵakusambila
2 ivyo ŵakwenera kucita
2 ivyo ŵakugwiriska nchito
2 ivyo vyasangika pa
2 ivyo vyalongoleka mu
2 ivyo vyalembeka mundondomeko
2 ivyo vyacitika kale
2 ivyo vilipo na
2 ivyo vili nawo
2 IVYO VILI MU
2 ivyo vili mu
2 ivyo vikwenera kusambizgika
2 ivyo vikwambiska ukavu
2 ivyo vikuwezgera munyuma
2 ivyo vikupangika na
2 ivyo vikupangika kufuma
2 ivyo vikulira ndalama
2 ivyo vikugaduskika panji
2 ivyo vikufuma ku
2 ivyo vikucita kuguzika
2 ivyo vikovwira kuti
2 ivyo vikovwira caro
2 ivyo vikhumbikenge kuzengeka
2 ivyo vikacitika mu
2 ivyo muli vinthu
2 ivyo kugwiriska nchito
2 ivyo cilato cakhe
2 ivyo caro cino
2 ivo vilipo kale
2 ivi wakuswa dango
2 Ivi vizamukhwafya kusambizga
2 Ivi vingacitiska kuti
2 Ivi vili ntheula
2 ivi vili nthena
2 Ivi vili kucitiska
2 ivi vikulutiska panthazi
2 ivi vikugongoweska ŵanthu
2 ivi vikucitiska kuti
2 Ivi vikhwafyenge kuwunikaso
2 Ivi vikhwafyenge kuwoneseska
2 ivi ni nga
2 International Development Association
2 inshuransi ya vyaumoyo
2 ingathe kusintha zina
2 Implementing Teams (DITs)
2 imeneyi idzathandizanso pofufuza
2 imathandiza powunika mapulojekiti
2 imalimbikitsa kusala amayi
2 imagwiritsidwa ntchito kwambiri
2 ilo kukugwilika nchito
2 iliyose mu gulu
2 ili ŵakwenera kulipira
2 ili mu vyakusazgirapo
2 ili lizamuvwira awo
2 ili likukulaso comene
2 iko kwekha nkhwakukwanira
2 idzathandizanso pofufuza mavuto
2 idzathandizanso kudziwa ngati
2 ico cili pa
2 ico cikukhwafya na
2 ico cikugwiriskika nchito
2 ico cikudumba vya
2 ico cikucitiska kuti
2 ico cajambulika pacanya
2 ico boma likwenera
2 ici nkhukhazikiska ndondomeko
2 Ici ndico nchifukwa
2 ici cikwenera kusayinikaso
2 Ici cikwaniskikenge kwizila
2 HIV panji wakulwara
2 HIV pakati pa
2 HIV NDI EDZI
2 HIV ; ndi
2 HIV na Matenda
2 HIV mthupi la
2 HIV kwa mwana
2 HIV kuti asakhale
2 HIV kungathe kukhala
2 HIV kapena ayi
2 HIV kapena akudwala
2 Hiv/Ezi pa Cuma
2 HIV ali ndi
2 HIV ako kakusakaza
2 Gulu la ŵanthu
2 gulu lakwenelera mwakulingana
2 gulu lakuwona umo
2 gulu C ndipo
2 Government of the
2 ghose gha mu
2 ghose ghakukhwaska vimbundi
2 ghose gha caro
2 ghose agho ghali
2 ghose agho ghakukhwafyika
2 ghazunulika pacanya apo
2 ghazamuperekeka kwa ŵanthu
2 gha wupu uwu
2 ghawo nga nkhongono
2 ghaweme na ghambula
2 ghaŵe ghakukoleranako na
2 gha ŵasilikali ŵa
2 gha ŵasambizgi na
2 gha ŵanthu ŵakukhwafyika
2 gha ŵanthu ŵakavu
2 gha ŵanthu ŵajele
2 gha vya umoyo
2 gha vya ufulu
2 gha vya somba
2 gha vya malo
2 gha vya kacibungu
2 gha vya Cuma
2 gha viwulu vyakwimila
2 gha vinthu vyakupambanapambana
2 gha vinthu vya
2 gha vilengiwa ghakuvikililika
2 gha umo ndalama
2 gha ulele mu
2 gha telefoni agho
2 gha sukulu za
2 ghasambizgike nchito iyi
2 gha pasi pa
2 ghapakati pa caro
2 ghanyakhe ghakaŵa Mr
2 ghanyakhe agho ghakutolerapo
2 ghankhondi pachoko Pakati
2 ghangizga cifukwa ca
2 gha nchito zakupambanapambana
2 gha nchito zakukopa
2 ghanandi m’caro cino
2 gha m’mizi ŵasangenge
2 gha m’mizi muŵe
2 gha m’mizi kweniso
2 gha m’mizi kuluska
2 gha m’mizi ivyo
2 gha m’mizi awo
2 gha m’matawuni na
2 gha m’matawuni agho
2 ghambula matenda kwa
2 ghalipo kale na
2 ghali na vimbuzi
2 ghali na udindo
2 ghali na mwaŵi
2 ghali na malibwe
2 ghakwiza na kacibungu
2 ghakwenerera na ghambula
2 ghakwenera kuŵa na
2 ghakwendeskera vya ndalama
2 ghakwendeskeka na ŵana
2 ghakwendeskeka na boma
2 ghakwendeska ŵekha nchito
2 ghakwendeska na boma
2 ghakwenda makola cara
2 ghakuwona vya ŵanthu
2 ghakuwona vya wanangwa
2 ghakuwona vya ufulu
2 ghakuwona vya maji
2 ghakuwezgera munyuma citukuko
2 ghakuwalo kwa caro
2 gha kuwalo kwa
2 ghakutolerapo mwaŵi wakukola
2 ghakuti ghasambizgike nchito
2 ghakutali na nyanja
2 ghakusungirako nyama za
2 ghakusunga ŵana ŵalanda
2 ghakusoŵa vyakulya m’thupi
2 ghakupokera wovwiri kufuma
2 ghakupanga vinthu vya
2 ghakupanga vinthu na
2 ghakupanga katundu wakufumira
2 ghakunjira pasi kwa
2 ghakumanya waka kulemba
2 ghakulughakulu ku vipatala
2 ghakulu comene pa
2 ghakulongosola vya ulimi
2 ghakulaŵiska comene pa
2 ghakukwera kwa mitengo
2 ghakukolola phindu lililose
2 ghakukola ŵanthu pafupipafupi
2 ghakukhwasya vigawa vinyake
2 ghakukhwaska milandu yikuluyikulu
2 ghakukhwaska kulimbana kweniso
2 ghakukhwafyika m’caro cino
2 ghakukhwafya kendeskero ka
2 ghakukanizga kwandana kwa
2 ghakugwirira nchito panji
2 ghakugwirira lumoza nchito
2 ghakugula na kuguliska
2 ghakugomezga malibwe gha
2 ghakugomezga malibwe agha
2 ghakudangiririka na ŵanthu
2 ghakucita kafukufuku wa
2 ghakubwerekeska ndalama/ ngongole
2 ghakovwirana na boma
2 ghakovwira kucizga matenda
2 gha komiti yikulu
2 gha kendeskero kawemi
2 ghakendeskero ka caro
2 ghakavu kweniso ŵana
2 gha katundu uyo
2 ghakagwiriro ka nchito
2 ghakadangiririkanga na ŵanthu
2 gha jenda kweniso
2 gha HIV/Ezi Nthowa
2 gha Hiv/Ezi nga
2 gha HIV/Ezi na
2 gha Hiv /Ezi
2 ghagwiriskika kale nchito
2 gha Ezi wali
2 gha Ezi uwo
2 gha Ezi pa
2 gha Ezi mwakukolerana
2 gha Ezi Mulili
2 gha Ezi mcaro
2 gha Ezi kuti
2 gha Ezi izo
2 gha District Implementing
2 ghacuma (cigaŵa ca
2 ghacokoghacoko mu nchito
2 ghacokoghacoko kweniso nchito
2 gha cigaŵa cilicose
2 gha cakulya na
2 gha boma cara
2 Gawo C ndipo
2 fundo zose izo
2 Fundo zikuluzikulu izo
2 fundo za vya
2 fundo za luso
2 fundo zakuti zovwire
2 fundo zakupambanapambana zakovwira
2 fundo zakukhwafya misonkho
2 fundo zakufumila ku
2 fundo zakovwira kuti
2 fundo yakuti nthowa
2 fundo yakucepeskela ukavu
2 fundo na nchito
2 fundo na malango
2 fundo izo zingovwira
2 Fomu iyi yizamuvwilaso
2 fomu iyi yingavwilaso
2 Fomu iyi yikovwira
2 ; fomu iyi
2 Fomu ili lizamuvwira
2 Ezi wa NAC
2 Ezi ; udindo
2 Ezi pa nchito
2 Ezi pakukhumba kuti
2 Ezi mwakukolerana na
2 Ezi Mulili wa
2 Ezi mcaro cino
2 Executive Committee (AEC)
2 Environmental Affairs Department
2 Enterprise Reform and
2 ena ; Kuyezedwa
2 ena ali ndi
2 ena a anthu
2 ena aakulu pa
2 dollar yimoza mu
2 dollar ya ku
2 District Implementing Teams
2 (Director of Environmental
2 Dipatimenti yowona zamalo
2 Dipatimenti yowona za
2 Dipatimenti yakuwona na
2 Department of Environmental
2 dango ndipo walipikiskenge
2 dango liphya la
2 dango lakuwona vya
2 dango ili ŵakwenera
2 cuma zikuluzikulu izo
2 cuma pakukhumba kuti
2 Cuma na ukavu
2 cuma na mapulani
2 cuma na kunozga
2 cuma na citukuko
2 cuma m’vyaro wa
2 cuma la Boma
2 cuma izo zingovwira
2 Cuma cose ico
2 cuma ca ŵanthu
2 Cuma ca caro
2 comene ŵanthu ŵa
2 comene ŵana awo
2 comene panji vinthu
2 comene panchito yakulutiska
2 comene pakuwoneseska kuti
2 comene pakukhumba kuwoneseska
2 comene pakukhumba kutukula
2 comene pacitukuko ca
2 comene pa caro
2 comene nga ni
2 comene na ndondomeko
2 comene na kacibungu
2 comene mwakukoleranako na
2 comene kweniso kuti
2 comene kwendera mu
2 comene kwa ŵanakazi
2 comene kukucitika cifukwa
2 comenecomene nchito za
2 comenecomene m’madera ghakumizi
2 comenecomene m’madera gha
2 comenecomene kwakuyana na
2 comene cifukwa ca
2 comene agho munthu
2 Ciŵerengero ca ŵasungwana
2 ciŵerengero ca ŵasungwana
2 Ciŵerengero ca ŵalimi
2 Ciŵerengero ca vipinda
2 ciŵerengero ca somba
2 Ciŵerengero ca nyifwa
2 Ciŵerengero ca malo
2 ciŵerengero ca makuni
2 ciŵerengero ca mabanja
2 ciŵalo cinyakhe ca
2 ciŵalo cilicose ca
2 civikiriro m’madera gha
2 civikiriro ca malo
2 civikiliro ku kutombozgeka
2 civikiliro ca thupi
2 civikiliro cakukwanira ku
2 civikiliro ca caro
2 citukuko na nchito
2 citukuko ici cikaŵa
2 citukuko ca vyaro
2 Citukuko ca nchito
2 citukuko ca makampani
2 citukuko cakuwoneka na
2 citukuko cakukhazikika na
2 citukuko cakukhazikika ca
2 citukuko ca cigaŵa
2 citiskenge kuti ŵanthu
2 cisisi ca munthu
2 cipwererero ca ŵanthu
2 Cipwererero ca vyaumoyo
2 cipwelerero ca vya
2 cipulikano pakati pa
2 cipulikano na wovwiri
2 ciphepisko cakukoleranako na
2 Ciphaso cinyakhe mwaluŵiro
2 Ciphaso cinu ku
2 Ciphaso cinu kakwamba
2 Ciphaso cane casoŵa
2 Ciphaso cakwendera ca
2 cipatala kwambula kugonera
2 cinyakhe ca thupi
2 cinthu cilicose ico
2 cinthu cakukhumbikira comene
2 CINO YAKUPHALA NTHOWA
2 cino yakuphala nthowa
2 cino wa NAC
2 cino wa Malaŵi
2 cino uyo wakacitika
2 cino pa umo
2 cino na ŵa
2 cino la Reserve
2 cino kweniso ya
2 cino kweniso vyaro
2 cino kweniso kuwalo
2 cino iyo yikakhwafya
2 cino ca Africa
2 cino awo ŵakupanga
2 CILONGOLERO UMO VILILI
2 cilicose nga ni
2 cilicose ca thupi
2 cilicose cakukhwaska nchito
2 cilicose ca Boma
2 cilato ici nkhukhazikiska
2 cilato cawo cizamuŵa
2 Cilato cakucitira ivi
2 cilato cakhe nkhusambizga
2 cilato cakhe cikulu
2 cikwere na kukhazikika
2 cikukhwafya na kuphindulira
2 Cikalata ici cikwenera
2 cikakwera kufuma pa
2 Cigaŵa cikulu ca
2 cigaŵa ca ulimi
2 cigaŵa ca MPRS
2 (cigaŵa ca MPRS
2 cigaŵa cakwendeska vya
2 Cigaŵa cakwamba ca
2 Cigaŵa caciŵiri cizamukhwafya
2 cigaŵa ca boma
2 cigava cakuwona vya
2 cifukwa ucitiro uwu
2 cifukwa ca ukavu
2 cifukwa ca nyifwa
2 cifukwa ca nkhani
2 cifukwa cakuti wali
2 cifukwa cakuti vinthu
2 cifukwa cakuti ndalama
2 cifukwa cakuti nchito
2 cifukwa cakuti boma
2 cifukwa cakusinthasintha kwa
2 cifukwa cakupereŵera kwa
2 cifukwa ca kupereŵera
2 cifukwa cakupeleŵela kwa
2 cifukwa cakugwiriska nchito
2 cifukwa ca fundo
2 Cibwaila ca wovwiri
2 chuma ; fomu
2 chuma amene adzafunika
2 cholinga chofufuza zotsatira
2 chofufuza zotsatira za
2 chiwopsezo chachikulu chotenga
2 chiwalo chomwe chaperekedwacho
2 chitukuko zoyambika chifukwa
2 chitukuko ya Infrastructure
2 chitukuko pa za
2 chitukuko pa boma
2 chipukuta misozi ngati
2 chiphaso kapena chilolezo
2 chiphaso chogwilira ntchito
2 chinsinsi wa anthu
2 chilolezo chogwilira ntchito
2 chilengedwe pa pulojekiti
2 chilengedwe monga kuwunikira
2 chilato chakuvwira ntchito
2 chilato chakuona umo
2 chilango kwa munthu
2 chilango chotsatirachi –
2 CHIKHALIDWE CHA ANTHU
2 chifukwa cha wanthu
2 chifukwa cha chitukuko
2 chifukwa cha anthu
2 cha wanthu wakwiza
2 cha makolo kapena
2 chakuvwira ntchito zakuzengazenga
2 chakuti ntchito zachitukuko
2 chakuti ali ndi
2 chakuona umo ntchito
2 chachikulu chotenga kachilombo
2 cha anthu pa
2 cha anthu Kupereka
2 cha anthu Kukhazikitsa
2 ceneko ico boma
2 ca wupu uwu
2 ca ŵanthu wa
2 ca ŵanthu aŵo
2 ca ŵanalume na
2 ca ŵalimi awo
2 ca vyaumoyo cakukhumbikira
2 ca vyaumoyo ca
2 ca vyaro vya
2 ca vipinda vyakusambiriramo
2 ca vinthu vyakupambanapambana
2 ca umo nchito
2 caro cose wa
2 CARO CINO YAKUPHALA
2 caro cino yakuphala
2 caro cino wakuwona
2 caro cino ni
2 caro cino ku
2 caro ca pasi
2 cara pakacitiro ka
2 cara na kukwera
2 cara na awo
2 cara kweniso makampani
2 cara cifukwa cakusoŵa
2 ca Public Enterprise
2 ca pakati na
2 ca ngozi zantheura
2 ca ndalama izo
2 ca ndalama izi
2 ca nchito izo
2 ca nchito iyo
2 ca nchito iyi
2 ca m’vyaro vinyakhe
2 ca MPRS na
2 ca masuzgo ghanyakhe
2 ca Malawi na
2 ca Malaŵi cakhazgikiska
2 ca makampani agho
2 ca mabanja agho
2 cakwendeska vya malango
2 cakwendera ca caro
2 cakuzirwa comene pa
2 cakuzgilwa comene pa
2 cakuzenga vinthu vikuluvikulu
2 cakuwoneka na maso
2 cakuwona vya kusintha
2 cakuwona vya bajeti
2 cakuwona umo ukavu
2 cakutowera/cakuphindulira ŵanthu ŵakavu
2 cakutowera/cakovwira ŵanthu ŵakavu
2 cakutola luŵiro kacibungu
2 cakuti ŵanthu ŵakulemba
2 cakuti ndalama izo
2 cakuti nchito izo
2 cakuti fundo za
2 cakuti ciŵerengero ca
2 cakupenja kuwoneseska kuti
2 cakulya na vinthu
2 cakulya na malo
2 cakulya cakukwanira ni
2 cakulya cakukaka na
2 cakulutira ku cipatala
2 cakukwanira ni suzgo
2 cakukula kwa ciŵerengero
2 cakukoleranako na kuphwanya
2 cakukhila kwa ndalama
2 cakukaka na kukuliska
2 cakhe cikulu cakucepeska
2 cakhe cikaŵa cakukhumba
2 ca cuma ca
2 ca cigaŵa ca
2 ca caro cose
2 ca caro ca
2 ca boma na
2 bungwe lapadera lowona
2 Bungwe laling'ono loyang'anira
2 boma zavutwa comene
2 boma yakuwona vya
2 boma yakucepeska ukavu
2 boma umo likwendeskera
2 boma panchito yakutolera
2 boma pakukhumba kuti
2 boma pa ilo
2 boma nchinthu cakuzirwa
2 boma na ŵanthu
2 Boma na mawupu
2 boma na makampani
2 boma na izo
2 boma na awo
2 Boma mwakukolerana na
2 boma mwakukolerana na
2 Boma mwakukoleranako na
2 Boma lizamuŵikiraso mtima
2 boma lizamuŵika mtima
2 Boma lizamulimbikiska nchito
2 boma lizamulimbikiska nchito
2 boma lizamulimbikiska na
2 boma lizamugwiriska nchito
2 boma likwenera kusanga
2 boma likusanga pacaka
2 Boma likumanya kuti
2 boma likakhazgikiska kale
2  Boma la
2 Boma kwendera mu
2 boma Kukhazikitsa Ndondomeko
2 boma izo zalembeka
2 boma cara ŵazamulimbikiska
2 boma cara ghakwenera
2 boma cara agho
2 (b)Ngati ndi munthu
2 bizinesi ndipo ntheura
2 bizinesi na ulimi
2 bizinesi na luso
2 Banki likulu la
2 banki likulu la
2 banki likulu comene
2 a zaka zapakati
2 a za chilengedwe
2 awulule kwa anthu
2 Awo ŵaswenge dango
2 awo ŵaswa malango
2 awo ŵasangika kuti
2 awo ŵangasambizgika na
2 awo ŵangamanya kovwira
2 awo ŵangakwaniska cara
2 awo ŵangajiyimira paŵekha
2 awo ŵana malo
2 awo ŵamalizga masambiro
2 awo ŵali pasukulu
2 awo ŵalije malo
2 awo ŵakwenera kugwira
2 awo wakwendeska ntchito
2 awo ŵakwamba masambiro
2 awo wakuzakaweleramo na
2 awo ŵakuwerezga sukulu
2 awo ŵakusoŵa malo
2 awo ŵakusoŵa civikiriro
2 awo ŵakusowa civikiriro
2 awo ŵakusangika na
2 aŵo ŵakupereka wovwiri
2 awo ŵakupereka wovwiri
2 awo ŵakupenja wovwiri
2 awo ŵakupanga katundu
2 awo ŵakumanya kulemba
2 awo ŵakumalizga masambiro
2 awo ŵakulwala matenda
2 awo ŵakuluta ku
2 awo ŵakulindizga waka
2 awo ŵakulembeska sukulu
2 awo ŵakulekezgera panthowa
2 awo ŵakukoleka na
2 awo ŵakugula na
2 awo ŵakugula katundu
2 awo ŵakugonana ŵanalume
2 awo ŵakughanaghanirika kuti
2 awo ŵakucita nchito
2 awo ŵakucita malonda
2 awo ŵakucita kafukufuku
2 awo ŵakucita bizinesi
2 awo ŵakaŵa na
2 awo ŵakagwiranga nchito
2 awo vilimika vyawo
2 awo mbakusuzgika comene
2 awo mbakukhwafyika comene
2 awo malo ghawo
2 awo ghakugula na
2 Asembule ya paboma
2 asembule na chilato
2 Asembule a paboma
2 asanapimitse magazi komanso
2 asamutsidwe ndi kupezeredwa
2 Area Executive Committee
2 apo ni pala
2 apo na apo
2 apeze zovuta zokhudza
2 A panji B
2 anthu zomwe zikupezeka
2 anthu wogwira ntchito
2 anthu owunika ndi
2 anthu opanda chitetezo
2 anthu okwana atatu
2 anthu ndi kupeza
2 anthu molingana ndi
2 anthu malo ku
2 anthu Kukhazikitsa Ndondomeko
2 anthu ena onse
2 anthu ena kuti
2 anthu ena ali
2 anthu a zaka
2 anthu a mmadera
2 (a)Ngati ndi bungwe
2 angathe kupatsira kachilombo
2 angathe kukhala ndi
2 and Monitoring Unit
2 a munthu wina
2 a munthu amene
2 amene wakayezetsa magazi
2 amene amachita mchitidwewu
2 amene ali mu
2 amene ali kachilombo
2 amene akuyenera kuchitika
2 amene akufuna kupereka
2 amene akudziwa bwino
2 amene akhudzidwa ndi
2 amene achita zinthu
2 amayi oyembekezera pofuna
2 amayi omwe ali
2 amayi molingana ndi
2 amakhala pa chiwopsezo
2 aliyense wochita zinthu
2 aliyense ; Kuyezedwa
2 aliyense amene achita
2 aliyense ali ndi
2 aliwonse mdziko la
2 ali ndi pakati
2 ali mu Gawo
2 ali kachilombo ka
2 alandidwe chiphaso chogwilira
2 akuyenera kuchitika ku
2 akuti munthu wina
2 akulu adziko lino
2 akulu a dziko
2 akugwira ntchito yowunika
2 akufuna kupereka magazi
2 akudziwa bwino za
2 a Komiti yayikulu
2 ako kakusakaza civikiliro
2 akhudzidwa asamutsidwe ndi
2 akhale amene akudziwa
2 ake kuti ali
2 A kapena B
2 aka mthupi mwawo
2 akakhala ndi kachilombo
2 agwire ntchitoyi pambuyo
2 agho wupu wa
2 agho ŵanthu ŵangamanya
2 agho ngaboma yayi
2 agho ngaboma cara)
2 agho ndalama zake
2 agho munthu wangapokera
2 agho munthu wali
2 agho mukusangika maji
2 agho ghazamuŵa na
2 agho ghazamugwiriranga nchito
2 agho ghangizga cifukwa
2 agho ghangiza na
2 agho ghalipo sono
2 agho ghali m’caro
2 agho ghakwiza pafupipafupi
2 agho ghakwendeskeka na
2 agho ghakwendera nkhongono
2 agho ghakuwezgera munyuma
2 agho ghakuŵa na
2 agho ghakusanga ndalama
2 agho ghakusambizgika mu
2 agho ghakusambizga vya
2 agho ghakusambizga masambiro
2 agho ghakusambizga luso
2 agho ghakulutiska panthazi
2 agho ghakukwana pafupifupi
2 agho ghakukola ŵanthu
2 agho ghakukhwasya vigawa
2 agho ghakugwirira lumoza
2 agho ghakugomezga nchito
2 agho ghakucita kafukufuku
2 agho ghakucepeska nkhongono
2 agho ghakovwira pa
2 agho ghakovwirana na
2 agho ghakhwafyika na
2 agho ghagwiriskika kale
2 agho cilato cakhe
2 agho caro cino
2 agha pakati pa
2 agha ni nga
2 agha ngakukwanira cara
2 agha na kuwoneseska
2 Affairs Department (EAD)
2 a Edzi ndi
2 a Edzi ;
2 a dziko la
2 adzalipira chindapusa cha
2 adzalandira chilango ichi
2 adzalandira chilango chotsatirachi
2 adzalakwira malamulo ndipo
2 adzagwiritsa ntchito mfundo
2 a chitukuko zoyambika
2 a chitukuko zomwe
2 achita zinthu mosemphana
2 achilombo ka HIV
2 abale a munthu
2 aakulu pa munthuyo
2 (a)Adzalemekezedwa ndi kusanyozedwa