198 kalombo ka HIV
140 cilwele ca Ezi
80 umi wa ŵandu
66 ka HIV ni
63 ŵandu ŵakamula masengo
58 ni cilwele ca
48 acalume ni acakongwe
46 ukamulicisye masengo wa
43 masengo ga unamalima
42 sayansi ni lusa
40 HIV ni cilwele
39 ciŵalanjilo ca ŵandu
38 pamasengo gakunandiya usawuci
35 boma pamasengo gakunandiya
34 ni ŵandu wosope
34 masengo gakunandiya usawuci
34 gakamucisya boma pamasengo
32 pa umi wawo
32 pa acalume ni
31 ni utame cenene
31 Boma tijicitenda yindu
30 tijicitenda yindu yakuyayi
30 matala gakamucisya boma
29 makampani ganganigaŵa gaboma
28 utame cenene wa
27 pa umi wa
27 m’cilambo ca Malaŵi
27 cilambo ca Malaŵi
25 ukamule wa masengo
24 wa citukusosa kucikwanisyaci
24 ni kulolecesya kuti
24 nambo soni kuti
24 kuti ŵandu ŵajinji
24 citukusosa kucikwanisyaci -
23 ŵakwete kalombo ka
23 pa masengo ga
23 ni yindu yine
23 ni masengo ga
22 utupe ni utame
22 kuti ŵandu ŵakulaga
21 wa mbiya syaboma
21 kwa kalombo ka
20 ni kalombo ka
20 ku ilambo yakusa
19 ŵandu ŵakwete kalombo
19 ukumu ni macili
19 ukoto wa ŵandu
19 pindu jakupata ŵandu
19 pakusaka kulolecesya kuti
19 pa itendo yakulekanganalekangana
19 kuti paŵe pana
19 ilambo ni iwanja
18 wa pindu jakupata
18 wa masengo gakulekanganalekangana
18 pa gele masengoga
18 pacilikati pa acalume
18 mpango wa cipanje
18 masengo ga cipanje
18 Kulolecesya kuti ŵandu
18 kulolecesya kuti ŵandu
18 ka HIV kapena
18 cenene wa masengo
18 ca Ezi ni
18 ca cilambo cino
17 ŵandu ŵakulaga ni
17 ni kutenda mapulani
17 mitengo ja yindu
16 yakusosekwa pa umi
16 ŵandu ŵakulaga mnope
16 ŵandu ni iwanja
16 wa masengo wa
16 ni umi wa
16 ni kukamulicisya masengo
16 mnope pamasengo gakunandiya
16 m’cilambo muno ni
16 masengo wa mbiya
16 masengo gakusosekwa mnope
16 kwambucila kwa kalombo
16 kuli kwakusosekwa mnope
16 kakamule ka masengo
16 jakunonyelwa ni ŵandu
16 HIV ni AIDS
16 cikamucisyo ca yaumi
16 caka ni caka
15 ya ŵandu wamba
15 wa ŵandu wakupagwa
15 ŵandu pa masengo
15 wa cilambo cino
15 pa masengo gakulekanganalekangana
15 kwawusya m’wujo masengo
15 kuti ciŵalanjilo ca
15 itendo yamu MPRS
15 ciwanja cakulola ya
15 cikamucisyo ca mbiya
14 yindu yakusosekwa pa
14 ŵandu ni makampani
14 wacipanje ni kutenda
14 soni kulolecesya kuti
14 pasikati pa acalume
14 ni makampani ganganigaŵa
14 mpango wa mbiya
14 mnope pa masengo
14 ligongo lya cilwele
14 kwa ŵandu ŵakulaga
14 kwa ciŵalanjilo ca
14 ilingo ya unamalima
14 Ciŵalanjilo ca ŵakulijiganya
14 Citukusosa kucikwanisya cacikulungwa
14 cipanje ca cilambo
14 Cilwele Ca Ezi
13 yindu yakusosekwa mnope
13 yakwe ni yakuti
13 pacilikati pa ŵandu
13 ni masengo gane
13 ni kujikolosya soni
13 ni ciŵalanjilo ca
13 ni acakongwe pa
13 mitwe jakwendecesya masengo
13 mitengo ja ndundu
13 macili kwa ŵandu
13 iwanja yakupeleka ngongole
13 Ciŵalanjilo ca ŵandu
13 Ciŵalanjilo ca ŵanace
13 boma jakunonyelwa ni
13 akwete kalombo ka
12 wa ŵandu ŵakulaga
12 ŵandu wakupagwa nawo
12 wa boma jakunonyelwa
12 umi wa mundu
12 umisili wa masengo
12 pamasengo gakunandiya usawuciyi
12 mnope pa umi
12 masengo wa ipanje
12 kwa masengo ga
12 kutenda mapulani gacipanje
12 kujikolosya soni MPRS
12 Kalombo Ka HIV
12 jikamuleje masengo gakwe
12 iwanja ya ŵandu
12 itendo yayili mu
12 gakupocela nago malipilo
12 ga cilambo cino
12 cenene masengo gawo
11 yindu yine yakusosekwa
11 yayili mu MPRS
11 Yakuya yakwe ni
11 yakuŵika ligongo lya
11 yakusosekwa mnope pa
11 yakulya yakusosekwa m’cilu
11 wa ŵandu ni
11 wangalekanganya pacilikati pa
11 ulamusi wa boma
11 sisiŵalanjikwe kuti ni
11 pa masengo gakunandiya
11 pakwana caka ca
11 pakuŵika caka ca
11 pakusosa kulolecesya kuti
11 ni kwawusya m’wujo
11 m’cilambo munomuno ni
11 masengo gakwe cenene
11 masengo gakulekanganalekangana ni
11 masengo gajikamwile boma
11 lya cilwele ca
11 kwa mitengo ja
11 Kuti yeleyi ikombolece
11 kuti ŵandu wosope
11 kuti ni sisikusosekwa
11 ku ilambo yine
11 ku ilambo ni
11 kugosa kwambucila kwa
11 Kalombo ka HIV
11 jakupata ŵandu pa
11 iwanja yanganiyiŵa yaboma
11 ciŵalanjilo ca ŵanace
10 wa masengo gajikamwile
10 ŵakwasimana ipwetesi mwangasawusya
10 unduna wacipanje ni
10 Pa lyele ligongoli
10 ni matala gane
10 ngongole kwa ŵandu
10 nganisyo sya ŵandu
10 ndaŵi ni ndaŵi
10 ndaŵi ni katema
10 mwakwapindulila ŵandu ŵakulaga
10 mbiya sya ilambo
10 masengo ga migodi
10 makuga ga acinamalima
10 makonsolo ga m’maboma
10 lunda ni ufundi
10 kusepucila mu masengo
10 iwanja inkaniyiŵa yaboma
10 gajikamwile boma ni
10 gacitukuko gakupocela nago
10 cilambo cino ni
10 akwete upile wakupata
10 akwete kapena nganakola
9 ya cilwele ca
9 wendesye wa masengo
9 ŵandu ŵakwasimana ipwetesi
9 ŵakwasimana ipwetesi mwangalajilila
9 ŵakamula masengo m’boma
9 ŵakamula masengo ga
9 usawuci kusepucila mu
9 Umi Wa Ŵandu
9 ulwele wa Ezi
9 pampepe ni iwanja
9 ni ŵandu ŵakulaga
9 ni ŵandu ŵakamula
9 ni sisikusosekwa pa
9 ni macili kwa
9 ni kwawusya pawujo
9 ni kusoŵa kwa
9 ni kukolosya soni
9 ni iwanja ya
9 ni ilingo yine
9 ni cikamucisyo ca
9 ni acakongwe pamasengo
9 mu mpango wa
9 m’mikuli ja m’tawuni
9 mkamulano usyesyene pacilikati
9 mbiya sya boma
9 mbiya sisiŵalanjikwe kuti
9 mbiya ni yindu
9 matala gane gakupatila
9 Matala gakamucisya boma
9 masengo gakopa acalendo
9 masengo gajikukamula boma
9 makuga ga ŵandu
9 ligongo lyakusoŵa kwa
9 kwa mama kuja
9 kutyocela kwa mama
9 kuti akwete kapena
9 kusepucila mu itendo
9 kulolela ni kumulika
9 kuli kwakusosekwa kuti
9 gali gakusosekwa mnope
9 gakupeleka cikamucisyo ca
9 ca ŵandu ŵakulaga
9 boma ni ipanjeyo
9 acakongwe pamasengo gakulekanganalekangana
8 yine ni yine
8 yakusosa ya ŵandu
8 yakusaka ya ŵandu
8 wangalekanganya pasikati pa
8 ŵandu ŵa m’mikuli
8 ŵandu ŵa m’cilambo
8 ŵandu ŵakulaga kuti
8 ŵakamula masengo mu
8 usyesyene pacilikati pa
8 usawuci m’cilambo muno
8 upile wa ŵandu
8 ufundi wa ŵandu
8 syakwaya kalombo ka
8 pa masengo gawo
8 pa masengo gajikukamula
8 ni mpango wacipanje
8 ni mbiya sya
8 ni kunandiya usawuci
8 ni iwanja yine
8 nganakola kalombo ka
8 mwagakamulila masengo matalaga
8 Muyiŵelele yindu apano
8 mu tebulo ja
8 mu sici jandanda
8 mu cakwambula ca
8 mpango wa EHP
8 mlongola jwa cilambo
8 mbiya syakusosekwa pa
8 matala gakamucisya kuti
8 masengo pa itendo
8 masengo ga yaumi
8 masengo ga boma
8 masengo ga bisinesi
8 kuti umi wa
8 kuti jikamuleje masengo
8 kusepucila mu kutandisya
8 kukwela kwa mitengo
8 kapena nganakola kalombo
8 ka HIV m'miyasi
8 kacilombo ka HIV
8 ja ŵandu ŵakulaga
8 ilingo yakamucisya pa
8 HIV m'miyasi ja
8 ga unamalima ni
8 gakwaya kalombo ka
8 ciwanja cakulola yacipanje
8 cenene wa pindu
8 - - -
7 Yeleyi yatendesye kuti
7 yakwaya cilwele ca
7 yakamucisya pa masengo
7 winji wa mbiya
7 wawupali pacilikati pa
7 wa ŵandu pa
7 ŵandu wosope ŵakwayigwa
7 ŵandu ŵakukamula masengo
7 ŵa m’cilambo muno
7 ŵalijiganye cenene masengo
7 wa ipanje yaboma
7 wa cipanje caboma
7 syakusosekwa pa itendo
7 ni yakusaka ya
7 ni ŵandu ŵane
7 ni utupe ni
7 ni umisili wa
7 ni ufundi wa
7 ni muyiŵelele yindu
7 ni kwakamucisya ŵandu
7 ni iwanja yakwayigwa
7 m’wujo masengo ga
7 m'miyasi ja mundu
7 Mlingo Wakuti Tuwukwanisye
7 mkamulano pacilikati pa
7 mitwe jakongolela pa
7 mbiya syaboma ni
7 masengo kwisa soni
7 masengo gakwe mwakuya
7 masengo gakuwoneka ligongo
7 masengo ga iwanja
7 masengo gacitukuko gakupocela
7 mama kuja kwa
7 makumi gaŵili kwisa
7 lya kalombo ka
7 ligongo lya kalombo
7 kwa yakulya yakusosekwa
7 kwa ŵandu ŵakamula
7 kwa cilwele ca
7 kuti mpango wa
7 kuti cipanje cikwele
7 kuti boma jikamuleje
7 kusepucila mu msangu
7 ku masengo ga
7 kuja kwa mwanace
7 ka masengo ga
7 ka HIV mu
7 itendo ni masengo
7 HIV mu miyasi
7 ganganigaŵa gaboma ni
7 ga m’cilambo munomuno
7 ga maupande gakulekanganalekangana
7 gakwe mwakuya malamusi
7 gakuwoneka ligongo lya
7 gakupeleka ukumu ni
7 gakunandiya usawuci m’cilambo
7 gakulimbana ni cilwele
7 gakujing’unulila ni kujikolosya
7 citukuko ca masengo
7 citeteyo ni cilungamo
7 Cilwele ca Ezi
7 ca umi wa
7 ca mbiya cakutyocela
7 boma kuti jikamuleje
7 boma jikamuleje masengo
7 akamuleje nawo masengo
7 acakongwe ni acalume
6 yindu yakamucisya pamasengo
6 yaumi kwa ŵandu
6 yatutite pakusala mu
6 yakwika ligongo lya
6 yakupeleka ngongole kwa
6 ya cilambo cino
6 waŵili wa citukusosa
6 wa ŵandu ŵakamula
6 ŵandu ŵam’cilambo muno
6 ŵandu ŵakuti apocele
6 ŵandu m’cilambo muno
6 wandanda wa citukusosa
6 ŵanace ŵalemale mwakulekanganalekangana
6 wamsano ni cimo
6 wakuti tuwukwanisye pakuŵika
6 Wakuti Tuwukwanisye Pa
6 wakukwecesya mitengo ja
6 ŵakamula masengo gacipatala
6 ŵajinji m’cilambo ca
6 Utupe ni utame
6 upile wakupata ngongole
6 Upande waŵili wa
6 Upande wandanda wa
6 upande umo wa
6 ukoto wawo wacipago
6 ukaidi wa yaka
6 tuwukwanisye pakuŵika caka
6 taciŵa jwakulemwa mwanti
6 sya ukoto wa
6 syakwaya cilwele ca
6 sya ilambo yine
6 syacilambo cino ni
6 soni masengo ga
6 soni ligongo lya
6 sisikusosekwa pa itendo
6 pa yindu yakulekanganalekangana
6 pasambano jino Yakusosekwa
6 pa ngani syakwaya
6 Pakusosa kulolecesya kuti
6 pa itendo yakwaya
6 pa cilambo cosope
6 pa acakongwe ni
6 ni yindu ine
6 ni yakusosa ya
6 ni ŵandu wamba
6 ni ŵandu ŵajinji
6 ni masengo gakulekanganalekangana
6 ni ligongo lyakwe
6 ni kwajiganya ŵandu
6 ni kulinganya soni
6 ni iwanja yosope
6 ni iwanja yakamucisya
6 ni ipanje yakwe
6 ni ilambo yine
6 ni cilambo cosope
6 ni acakongwe ni
6 ngani syakwaya kalombo
6 ngani syakwaya cilwele
6 Nduna Jakulola Ya
6 nambo soni masengo
6 nambo soni kulolecesya
6 mwakwanonyela ŵandu ŵakulaga
6 mwakamulana ni makampani
6 muyijendele itendo yamu
6 mu sici jamcece
6 mu ipatala yenandinandi
6 mpango wacipanje wa
6 mpango wacipanje caboma
6 mnope pakunandiya usawuci
6 mnope naga kuti
6 mnopemnope ligongo lya
6 mnope m’cilambo muno
6 Mlingo wakuti tuwukwanisye
6 mkamulano wawupali pacilikati
6 mbiya syacilambo cino
6 mbiya cakutyocela ku
6 masengo wa ŵandu
6 masengo ka mbiya
6 masengo gane gakusosekwa
6 masengo ga mbiya
6 masengo gakuwungunya ni
6 masengo gakulolecesya kuti
6 makampani ni iwanja
6 lung’wanu lwa boma
6 Kwawusya M’wujo Masengo
6 kwa ŵandu wosope
6 kwa masengo gacipanje
6 kwakusosekwa mnope pamasengo
6 kwakamucisya ŵandu ŵakulaga
6 kutyocela ku yagowola
6 kuti ŵandu ni
6 kuti pana matala
6 kuti masengo gacipanje
6 kulolecesya kuti mbiya
6 kulekanganya pasikati pa
6 kukwatendekwe m’caka ca
6 kukamulicisya masengo kwa
6 kukamula ukaidi wa
6 kapena cilwele ca
6 kakamulisye masengo ka
6 jwakwete kalombo ka
6 ja matala gakamucisya
6 jakwendecesya masengo gaboma
6 jakongolela pa masengo
6 jajikulungwa m’cilambo muno
6 iwanja yakamula masengo
6 Imanyisyo Muyiŵelele yindu
6 ili yakusosekwa mnope
6 gele masengoga ni
6 ga ŵandu ŵakamula
6 ganganigaŵa gaboma kuti
6 ga migodi jenandinandi
6 ga m’cilambo muno
6 ga masengo ga
6 gakunandiya usawuci ni
6 cisamalilo ni cikamucisyo
6 Cilambo ca Malaŵi
6 cikamucisyo ca mtela
6 cikamucisyo cakutyocela ku
6 cenene nambo soni
6 ca yaumi kwa
6 camuko cakupeleka mbiya
6 cakusosekwa mnope pa
6 cakupeleka mbiya syakwana
6 ca Ezi m’cilambo
6 boma ni ipanje
6 boma kwisa soni
6 bisinesi ni umisili
6 acimlongola ŵa dini
5 Yeleyi tiyicikomboleka kusepucila
5 Yeleyi ili m’yoyo
5 ya ukoto wawo
5 ya ukamulicisye masengo
5 yandamo yangaŵa nkuyigwandama
5 yakulya yakwenela ni
5 yakukamucisya kuti boma
5 wosope ŵakamula masengo
5 wa ŵandu ŵampaka
5 watatu wa citukusosa
5 wa pindujo pa
5 ŵanganakola citeteyo ku
5 ŵandu wosope ŵakamula
5 ŵandu ŵampaka alijiganye
5 ŵandu wamba ni
5 ŵandu ŵalijiganye cenene
5 ŵandu ŵajinji m’cilambo
5 ŵandu ŵajinji akwete
5 ŵandu pa itendo
5 ŵandu ni cipanje
5 ŵandu ngani syakwaya
5 wa mbiya sya
5 wakutindanyicisya mbiya syacilambo
5 ŵakulaga ni ŵanganakola
5 ŵajinji akwete upile
5 wacipanje wa cilambo
5 wa cipanje wa
5 waboma ni utupe
5 utamane wa ŵandu
5 usawuci m’cilambo ca
5 Upande watatu wa
5 upande wakulola ya
5 upande awuno wa
5 unduna wakulola ya
5 Unduna wacipanje ni
5 umi wambone ni
5 umbone ni kusosekwa
5 ukwele wa cipanje
5 ukamulicisye masengo wambiya
5 ukamucisye wa pindujo
5 Tuwukwanisye Pa Majiganyo
5 tulombo twakutandisya ilwele
5 tiyicikomboleka kusepucila mu
5 tipaciŵa pana itendo
5 syakwakamucisya acakongwe pakuŵeleka
5 syakamulisya masengo pacaka
5 sya ilambo ine
5 soni utupe ni
5 soni ligongo lyakuti
5 Sayansi Ni Lusa
5 pindujo pa umi
5 pa ngani ja
5 pana kulolecesya kuti
5 pamasengo ga unamalima
5 pa masengo gakuwoneka
5 Pamasengo Gakunandiya Usawuci
5 Pa Masengo Ga
5 pakwiganya ni kulijiganya
5 pakulolecesya kuti ŵandu
5 pakulolecesya kuti masengo
5 pacilikati pa acinamalima
5 Pa Acalume Ni
5 ni ŵandu ŵakulekanganalekangana
5 ni ŵakulwala Ezi
5 ni ukwele wa
5 ni ukamucisye wa
5 nipo m’caka ca
5 ni mitwe jaboma
5 ni matala gakamucisya
5 ni masengo gakupeleka
5 ni kusosekwa kwa
5 ni iwanja yakusa
5 ni iwanja yakulekanganalekangana
5 ni ilwele yine
5 ni cimo mwa
5 Ni Cilwele Ca
5 nganisyo syawo pa
5 ngagakwenda cenene ligongo
5 ndamo sya ŵandu
5 mwakwilana ni yakusaka
5 mu sici jaŵili
5 mundu pa umi
5 mu miyasi ja
5 mu matala gakamucisya
5 mtela ni yindu
5 mnope pa itendo
5 mnope kwa ŵandu
5 m’cilambo muno ca
5 m’cilambo mosope muno
5 mbiya sya ŵandu
5 mbiya syakamulila masengo
5 mbiya ni ilingo
5 mbali jine ligongo
5 Matala Gakamucisya Boma
5 masengo gawo ni
5 masengo gawo nambo
5 masengo ga ulangisi
5 masengo ga sayansi
5 masengo gankanigaŵa gakwendelecela
5 masengo gane gakwaya
5 masengo gane gakulekanganalekangana
5 masengo ga m’boma
5 masengo ga mafakitale
5 masengo ga mabisinesi
5 masengo gakwe ni
5 masengo gakupeleka ukumu
5 masengo gakulimbana ni
5 masengo gakulekanganalekangana ga
5 masengo gakamucisya ŵandu
5 mapulani ga cipanje
5 ( makilogalamu pa
5 makampani gankanigaŵa gaboma
5 majiganyo ga umisili
5 majiganyo ga aciticala
5 lya itendo yakulekanganalekangana
5 Litala lyandanda ni
5 Ligongo lya yeleyi
5 ligongo lyakuti ŵandu
5 ligongo lyakuti mundujo
5 ligongo lya itendo
5 ligongo lya cilweleci
5 kwisa soni utupe
5 kwisa soni kulolecesya
5 kwa yindu yakusosekwa
5 kwa ŵandu ŵakwete
5 kwa ŵandu kuti
5 kwambucila kwa cilwele
5 kwa mbiya syaboma
5 kwakusosekwa mnope kuti
5 kwa cilambo cino
5 kutyocela kwa ŵandu
5 kutyocela ku boma
5 kuti ŵandu ŵane
5 kuti masengo gakunandiya
5 kuti masengo ga
5 kuti gele masengoga
5 kuti cilambo ca
5 kuti akwete kalombo
5 kuti akamulicisyeje masengo
5 kuti akamuleje nawo
5 kutenda yakomboleka kuti
5 kusosekwa kwa majiganyo
5 kupata yindu yakusosekwa
5 kunandiya kwambucila kwa
5 kumulika kalombo ka
5 ku makonsolo ga
5 kulolecesya kuti pana
5 kulolecesya kuti masengo
5 kukwela kwa ciŵalanjilo
5 kukamula masengo gawo
5 ku cilambo cino
5 konjecesya upile wa
5 konjecesya ciŵalanjilo ca
5 kampani kapena ciwanja
5 Ka HIV Ni
5 ka HIV m’miyasi
5 jwamlume kapena jwamkongwe
5 jwa cilambo cino
5 jili kampani kapena
5 ja m’cilambo muno
5 jakulola ya maganga
5 iwanja yankaniyiŵa yaboma
5 iwanja yaboma ni
5 itendo yakukamucisya kuti
5 ipwetesi yakuŵika ligongo
5 ilwele yine yakupelegana
5 ilagasyo yakuŵika ligongo
5 HIV ni ŵakulwala
5 HIV kapena cilwele
5 ga ŵandu wamba
5 ga sayansi ni
5 gane gakupatila mbiya
5 ga m’mikuli jam’misi
5 ga m’maboma ni
5 ga masengo gakulekanganalekangana
5 ga mabisinesi genandinandi
5 gakwaya cilwele ca
5 gakunandiya usawuci kusepucila
5 gakamucisya kuti ŵandu
5 gakamucisya kunandiya usawuci
5 Gakamucisya Boma Pamasengo
5 gajikukamula boma ni
5 gaboma ni ŵandu
5 Ezi ca National
5 Ciŵalanjilo ca aciticala
5 ciŵalanjilo ca acakongwe
5 citeteyo ku ipwetesi
5 citendo cine cilicose
5 cisawu yatutite pakusala
5 cilambo cosope ca
5 cakutyocela ku ilambo
5 cakulola ya cilwele
5 ca Ezi ca
5 Boma Pamasengo Gakunandiya
5 boma ni ŵandu
5 boma ni iwanja
5 banki jajikulungwa m’cilambo
5 Ali ni ligongo
5 ali jwamlume kapena
5 akusaŵa ŵakwasimana ipwetesi
5 acamawo ni ŵali
5 Acalume Ni Acakongwe
5 acakongwe pa itendo
4 yindu yine yakamucisya
4 yindu yacipago ni
4 ya ŵandu ŵandale
4 ya ŵandu ŵakulaga
4 yaumi wa ŵandu
4 ya ukoto wa
4 yatendesye kuti ŵandu
4 yangali tulombo twakutandisya
4 yam’cilambo jakulolela masengo
4 yakwaya sayansi ni
4 yakwamba kukamucisya kujitendesya
4 Yakuya ya masengo
4 yakuya ya masengo
4 Yakuya ya kuwungunya
4 Yakusosekwa kuyikwanisya pakwana
4 yakupanganyigwa kutyocela ku
4 yakulolela ukamulicisye masengo
4 yakomboleka kulolecesya kuti
4 yakomboleka konjecesya masengo
4 yakamucisya pakwiganya ni
4 Winji wa ŵandu
4 winji wa ŵandu
4 wa yaka nsano
4 wangajenda cenene wa
4 ŵane ŵakamula masengo
4 ŵandu wosope kuti
4 ŵandu ŵane kuti
4 ŵandu ŵakulwala cilwele
4 ŵandu ŵakulaga ŵanganakola
4 ŵandu ŵajinji ŵakulaga
4 ŵandu ŵajinji ni
4 ŵandu ŵajinji mnope
4 ŵandu nambo soni
4 ŵandu kwisa soni
4 ŵandu kuti apakomboleje
4 ŵandu ku ilwele
4 ŵanace ni acimmasyeto
4 ŵanace ni acacanda
4 ŵampaka alijiganye m’makoleji
4 ŵa m’mikuli ja
4 wa masengo ga
4 ŵakuti apocele cikamucisyoci
4 ŵakusatenda msangu pakutindanya
4 ŵakulwala cilwele ca
4 wakulola ya mpango
4 ŵakulipatila ŵakulaga ŵakulipatila
4 wakulekanganya pacilikati pa
4 ŵakulaga ŵakulipatila ŵakulaga
4 ŵajinji m’cilambo muno
4 utame cenene Kuwungunya
4 upile wa majiganyo
4 upile wa cikamucisyo
4 upile kwa ŵandu
4 Umisili Wa Masengo
4 ulangisi ni cikamucisyo
4 ukoto wakupagwa nawo
4 ukoto wacipago wa
4 ukoto ni ukumu
4 ukamule wakwe masengo
4 ukamucisye wa pindu
4 tucitenda yakomboleka kuti
4 Tucitenda soni yakomboleka
4 Tipaciŵa soni pana
4 sya mutiyicitendekwela itendo
4 syakwaya HIV ni
4 syakutyocela ku ilambo
4 syakulolela ni kumulicila
4 syakamulila gele masengoga
4 soni ŵandu ŵane
4 soni kuti ŵandu
4 soni kusoŵa kwa
4 soni kusepucila mu
4 soni kulinganya ni
4 - - Sici
4 pa yele itendoyi
4 pawujo umi wa
4 pawujo ukamulicisye masengo
4 pawujo sayansi ni
4 paŵele pali pana
4 pa unamalima wa
4 pasikati pa calume
4 pana umboni wakuti
4 pana matala gambone
4 pana kulekangana kwakukulungwa
4 Pana cikulupi cakuti
4 pa mticala jumo
4 pampepe ni ŵandu
4 pa mlingo wakwiticika
4 pamasengo gakupeleka cikamucisyo
4 Pa Majiganyo Ga
4 pakwawusya m’wujo masengo
4 pakusosa kwawusya m’wujo
4 pakusosa kwakamucisya ŵandu
4 pa kukamulicisya masengo
4 pa ipanje itiyicisosekwa
4 pa hekitala jimo
4 pacilikati pa acakongwe
4 pa calume ni
4 ni yakuya ya
4 ni yaka yawo
4 ni winji wa
4 ni ŵanganakola citeteyo
4 ni wangakola upile
4 ni ŵandu ŵa
4 ni ŵanace ŵalemale
4 ni utamane wa
4 ni upande wakulola
4 Ni Umisili Wa
4 ni sayansi ni
4 ni ngani sya
4 ni ndamo syangalumbana
4 ni mbiya syakusosekwa
4 ni mapulani ga
4 ni maofesi ga
4 ni makonsolo ga
4 ni kutenda yakomboleka
4 ni kutenda itendo
4 ni kutandisya yindu
4 ni kutandisya matala
4 ni kupeleka mbiya
4 ni kumanyisyana ngani
4 ni kulimbikasya matala
4 ni kulimbikasya masengo
4 ni kukamulisya masengo
4 ni kukamula masengo
4 ni konasika kwa
4 ni kamula masengo
4 ni Kalombo ka
4 ni iwanja yanganiyiŵa
4 ni iwanja yakupeleka
4 ni itendo yakwaya
4 ni gekulungwa gakwe
4 ni ciwanja cakulola
4 ni Cilwele Ca
4 ni cikamucisyo cine
4 ni cikamucisyo cakutyocela
4 ni acimlongola ŵa
4 ngani syosope syakwaya
4 ndundu syakupanganyigwa m’cilambo
4 nduna ja yam’cilambo
4 ndondomeko syakulolela MPRS
4 ndale mu masengo
4 nawo masengo gakulinganya
4 nawo masengo gacitukuko
4 nawo masengo ga
4 nambo soni ŵandu
4 nambo soni kutandisya
4 naga pali pangali
4 Mwayiŵelele pasambano jino
4 mwakwilana ni muyiŵelele
4 mwakwilana ni mitwe
4 mwakwilana ni masengo
4 mwakwilana ni malamusi
4 mwakwilana ni ciŵalanjilo
4 Mwakwapindulila Ŵandu Ŵakulaga
4 mwakuya malamusi ga
4 muwuŵelele umi wa
4 mu upande awuno
4 mu sici jatatu
4 mundu jwakwete kalombo
4 mundu jwakamula masengo
4 mu ndondomeko sya
4 mu ndaŵi jakwe
4 mu mtwe waŵili
4 mu mtwe wamcece
4 mu maupande gosope
4 mu masengo gacitukuko
4 mu mapulani ga
4 mu mapelesenti )
4 ( mu mapelesenti
4 mu itendo ya
4 mu ipatala yosope
4 mu ipatala yekulungwakulungwa
4 mu ilambo yine
4 mteto wakuti ŵandu
4 mteto wakulekanganya pacilikati
4 msano ni gaŵili
4 MPRS nambo soni
4 mnope nambo soni
4 m’milango ja ŵandu
4 M’mikuli ja m’tawuni
4 m’mikuli jam’misi ni
4 m’mikuli jakutama ŵandu
4 m'maŵasa ga ŵandu
4 mlingo wakutindanyicisya mbiya
4 miyasi jawo kuti
4 Mitwe Jakongolela Pa
4 misyungu jakwaya kalomboka
4 mbiya syakamulisya masengo
4 mbiya syakamulila gele
4 Mbiya sisiŵalanjikwe kuti
4 mbiya kusepucila mu
4 mbiya ja kwaca
4 matala ni malamusi
4 matala gapacanya gakamucisya
4 matala gakwendecesya ni
4 matala gakamucisya ŵandu
4 Matala gakamucisya pa
4 matala gagapali kala
4 masengo wa MPRS
4 masengo wa cipanje
4 masengo pa yindu
4 masengo nambo soni
4 masengo mwakamulana ni
4 masengo mbiya syaboma
4 masengo kwa MPRS
4 masengo kamo nikuyijasa
4 masengo ga yaumisili
4 masengo ga ŵandu
4 masengo gane galigose
4 masengoga nambo soni
4 masengo ga mu
4 masengo ga mtokoma
4 Masengo Ga Migodi
4 masengo ga matelefoni
4 Masengo Ga Mafakitale
4 masengo gakusamalila ŵakulwala
4 masengo gakupitikusya kakamule
4 masengo gakupeleka ngongole
4 masengo gakulolela ngosi
4 masengo gakulinganya soni
4 Masengo Gakopa Acalendo
4 masengo ga citukuko
4 maofesi ga maukumu
4 malamusi ga masengo
4 malamusi ga cilambo
4 makuga ga m’mikuli
4 makina gakuwutigwa ni
4 makilogalamu pa hekitala
4 makampani ni ŵandu
4 majiganyo ga ŵandu
4 majiganyo ga ufundi
4 Majiganyo Ga M’makoleji
4 majiganyo ga m’makoleji
4 magopolo gakwe ni
4 maganga ga mtengo
4 macili ga mbiya
4 macili gakamucisya pamasengo
4 lusa ni umi
4 ligongo lya yindu
4 ligongo lya usawuci
4 kwisa soni kutandisya
4 kwisa soni kulolela
4 kwisa soni kulimbikasya
4 Kwawusya Pawujo Masengo
4 kwawusya m’wujo matala
4 kwa ŵandu ŵakulwala
4 kwa ŵandu pa
4 kwa ŵandu ni
4 kwa mundu jwalijose
4 kwambucila kwa kalomboka
4 kwa malo gakulima
4 kuyikwanisya pakwana caka
4 kuŵika pa mlingo
4 kuŵecetana ni ŵandu
4 kutyocela ku yindu
4 kutyocela ku misongo
4 kuti ŵandu ŵakwete
4 kuti usawuci unondipe
4 kuti mbiya syejinji
4 kuti masengo gakwe
4 kuti iwanja yaboma
4 kuti cipanje ca
4 kuti akwete ulwelewu
4 kuti acalume ni
4 kutenda mapulani ga
4 Kutandila m’caka ca
4 Kutandila caka ca
4 kusoŵa kwa yindu
4 kusoŵa kwa upile
4 kusepucila mu mpango
4 kusepucila mu matala
4 kusepucila mu majiganyo
4 kusepucila mu kukolosya
4 kusa kwa cilambo
4 kusagula masengo gakusosekwa
4 kupitikusya kakamule ka
4 kupelembela kwa yakulya
4 kupeleka ukumu ni
4 kupeleka cikamucisyo ni
4 ku maŵasa gakulaga
4 ku maofesi ga
4 ku makuga ga
4 kulolela ukamulicisye masengo
4 kulolecesya kuti mpango
4 Kulolecesya kuti masengo
4 kulolecesya kuti boma
4 kulimbikasya ŵandu kuti
4 kulimbana ni kalombo
4 kulemba ni kuŵalanga
4 kulekanganya pacilikati pa
4 Kukwela kwa ciŵalanjilo
4 kukwela kwa cipanje
4 kukamulisya masengo yindu
4 kukamulicisya masengo mitwe
4 kukamulicisya masengo cenene
4 kukamucisya kujitendesya boma
4 kukajigala kalombo ka
4 kujitendesya boma kuti
4 kujigalwa kwa litaka
4 ku ipwetesi yakulekanganalekangana
4 ku ipatala yenandinandi
4 komiti jakulolela MPRS
4 ka masengo gacipanje
4 ka masengo gaboma
4 kakutandisya ulwele wa
4 kakutandisya cilwele ca
4 kajendesye ka masengo
4 ka HIV mwangasawusya
4 ka HIV kutyocela
4 jwamkongwe kapena jwamlume
4 jino Yakusosekwa kuyikwanisya
4 Jikamuleje Masengo Gakwe
4 ja yam’cilambo jakulolela
4 ja ŵandu wosope
4 ja nduna ja
4 jakwendecesya masengo ga
4 jakupata ŵandu yakulekanganalekangana
4 jakulolela masengo gakunandiya
4 jaboma jakulola ya
4 iwanja yine yakwayigwa
4 iwanja yakamucisya pacitukuko
4 itendo yosope yakwaya
4 Itendo Yamu MPRS
4 itendo yakwaya cilwele
4 itendo yakwawusya pawujo
4 itendo yakwakamucisya ŵandu
4 itendo yakusosekwa mnope
4 itendo yakulekanganalekangana ni
4 itendo yakulekanganalekangana m’malo
4 ipanje itiyicisosekwa pa
4 ili m’yoyo ligongo
4 ilambo ni iwanjayo
4 HIV ni ilwele
4 HIV Ni Cilwele
4 HIV ni Cilwele
4 HIV kutyocela kwa
4 hekitala jimo )
4 gosope ga masengo
4 genandi ni gekulungwa
4 gele matalaga ni
4 gawo m’cilambo muno
4 gaŵili kwisa msano
4 ga unamalima wakwitilila
4 gane mwa masengo
4 ga mtengo wapenani
4 ga masengo gawo
4 gakwaya masengo ga
4 gakuwutigwa ni inyama
4 gakusosekwa mnope ni
4 gakung’unulila ni kukolosya
4 gakulolela ukamulicisye masengo
4 gakulolecesya mwagakamulila masengo
4 gakulimbana ni kalombo
4 gakamuleje nawo masengo
4 gakamucisya ŵandu ŵakulaga
4 ga cipanje ni
4 gaboma ni iwanja
4 Ezi m’cilambo muno
4 ciŵalanjilo ca acinamalima
4 citukuko ca umi
4 citukuko ca mafakitale
4 cipanje m’cilambo muno
4 cipanje ca boma
4 Cindu cakusosekwa mnope
4 cindu cakusosekwa mnope
4 cilwele cacambucila ca
4 cilambo cosope cino
4 cilambo cino yakwaya
4 Cikamucisyo Ca Yaumi
4 cenene masengo gakwe
4 ca ŵandu ŵakukajigala
4 ca National Aids
4 calume ni acakongwe
4 ca cilambo ca
4 Boma tijicilolecesya kuti
4 boma tijicilolecesya kuti
4 boma tijicikamulicisya masengo
4 boma pampepe ni
4 boma jiŵele jili
4 awuno wa Africa
4 apungu ŵakunyumba jamalamusi
4 apeleceje nganisyo syawo
4 aciticala ŵalijiganye cenene
4 acising’anga ni njembele
4 acakongwe pa yindu
3 yosope yakwaya kulolela
3 yine yakwayigwa ni
3 yine yakusosekwa pa
3 yine yakupelegana kusepucila
3 yindu yosope yakusosekwa
3 yindu yakuti mpaka
3 yindu yakusosekwa pamasengo
3 Yindu yakusosekwa mnope
3 yindu yakupeleka macili
3 yindu yakumkamucisya mundu
3 yindu pasambano jino
3 yeleyi ikusatendesya kuti
3 Yeleyi igopolela kuti
3 ya ŵandu pa
3 ya utupe ni
3 ya unamalima ni
3 yaumi mu ipatala
3 ya sayansi ni
3 ya mpango wacipanje
3 ya m’cilambo muno
3 ya masengo ga
3 ya majiganyo ni
3 ya majiganyo ga
3 yakwe ni ukamucisye
3 yakwayigwa ni masengo
3 yakwaya yakulya yakwenela
3 yakwaya umi wawo
3 yakwaya masengo ga
3 yakwanila yakamucisya pakulijiganya
3 yakwakamucisya pa umi
3 yakuyipata kusepucila mu
3 Yakuya ya yeleyi
3 yakuya yakwe ni
3 ya kuwungunya kwa
3 yakusosekwa pamasengo gawo
3 yakusosekwa pa masengo
3 yakusosekwa mnope ni
3 yakusosekwa mnope kuti
3 yakusosekwa m’mikuli jam’misi
3 yakupeleka ukumu ni
3 yakupeleka ngongole kuti
3 yakupeleka macili gakamucisya
3 yakupelegana mu msangu
3 yakupelegana kusepucila mu
3 yakumkamucisya mundu pa
3 ya kulolela kwa
3 yakulola ya ukoto
3 yakulekanganalekangana yakamucisya pa
3 yakulekanganalekangana ku maofesi
3 yakomboleka kwawusya m’wujo
3 yaka nsano naga
3 yakamula masengo gakulekanganalekangana
3 yakamucisya pamasengo gacipanje
3 yakamucisya pamasengo ga
3 yacasa yangali tulombo
3 wosope ŵam’cilambo muno
3 wosope akwete upile
3 wosope akoleje upile
3 winji wa yindu
3 ŵayikusayasimana ipwetesi mwangalajilila
3 ŵa yaka yangakwana
3 wawo kwisa soni
3 wa ŵandu ŵandale
3 wa ŵandu ŵakwete
3 wa ŵandu ŵakwasimana
3 Wa Ŵandu Ŵakulaga
3 wa ŵandu m’cilambo
3 wa ŵandu kwisa
3 wa sayansi ni
3 Wangajilana Pasikati Pa
3 ŵandu wosope ŵam’cilambo
3 ŵandu wosope akwete
3 ŵandu ŵa yaka
3 ŵandu ŵatendegwe ngalwe
3 ŵandu ŵane wosope
3 ŵandu ŵam’mikuli jakulekanganalekangana
3 ŵandu ŵakwete ulwelewu
3 ŵandu ŵakutyocela ku
3 ŵandu ŵakusuma ndundu
3 ŵandu ŵakusimana ipwetesi
3 ŵandu ŵakusicila mnope
3 ŵandu ŵakusatenda msangu
3 Ŵandu Wakupagwa Nawo
3 ŵandu ŵakulwala ilwele
3 ŵandu ŵakulaga ŵam’misi
3 ŵandu ŵakulaga akwete
3 Ŵandu ŵakamula masengo
3 Ŵandu ŵajinji m’cilambo
3 ŵandu ni maŵasa
3 ŵandu m’mikuli jawo
3 ŵandu ikulosya kuti
3 ŵandende ni ŵakulola
3 ŵanace ŵa yaka
3 ŵanace ŵa wina
3 ŵanace ŵakutyocela ku
3 ŵanace ŵakulecela sukulu
3 wamsano wa citukusosa
3 wa mpango wa
3 wamcece wa citukusosa
3 Wa Masengo Gakulekanganalekangana
3 wa masengo gajikukamula
3 Wa Majiganyo Ga
3 wa maboma gamwanamwana
3 ŵali ni ŵanace
3 wakwinjisya ndale mu
3 ŵakutyocela ku maŵasa
3 ŵakuti ngaŵa mkupakombola
3 ŵakutama m’mikuli ja
3 ŵakusimana ipwetesi mwangasawusya
3 wakusagula ŵandu ŵakuti
3 wakupata cikamucisyo ca
3 wakupagwa nawo wa
3 ŵakumanyilila ya malamusi
3 ŵakulwala nikutendesya kuti
3 ŵakulecela sukulu petala
3 ŵakulaga mnope ŵakuti
3 ŵakamula masengo ni
3 ŵakamula masengo ku
3 ŵakamula masengo gakulekanganalekangana
3 ŵakamula masengo gaboma
3 wa kakamulisye masengo
3 ŵajinji mwa ŵandu
3 wa ipanje yakwe
3 wa ipanje waboma
3 wa ipanje ni
3 wa cipanje ni
3 wacipago wa ŵandu
3 waboma jakunonyelwa ni
3 utame wa ŵandu
3 usawuci wa ŵandu
3 usawuci mwakwilana ni
3 Upile Wa Ŵandu
3 upile wa masengo
3 upile wakwawula kusukulu
3 upile wakupata cikamucisyo
3 upelece wa mbiya
3 Upande wamsano wa
3 Upande wamsano ni
3 Upande wamcece wa
3 upande uliwose wa
3 unduna wa unamalima
3 unamalima wa sona
3 unamalima wa somba
3 unamalima ni unamalima
3 unamalima kwa ŵandu
3 umi wawo ni
3 umi wawo cisawu
3 ulamusi wa cilambo
3 ulamusi waboma jakunonyelwa
3 ukumu wakwatagulila ŵandu
3 ukumu wakusagula ŵandu
3 ukoto wa mundu
3 ukamulicisye masengo wacipanje
3 Ukamulicisye Masengo Wa
3 ukamule wawo wa
3 Ukamule Wa Masengo
3 twatukusaŵa mu mbepo
3 twa ilweleyo twatukusaŵa
3 tulombo twa ilweleyo
3 Tucitenda yakomboleka kulolecesya
3 tucitenda yakomboleka konjecesya
3 tucitandisya matala gakamucisya
3 tipaciŵa pana kulolecesya
3 tipaciŵa pana kukolosya
3 Tipaciŵa pana itendo
3 Tijicikundisya kumulika kalombo
3 tacipegwa camuko cakupeleka
3 tacija kukamula ukaidi
3 syejinji mwa mbiya
3 sya ŵandu wosope
3 sya ŵandu ŵajinji
3 syasiŵalanjikwe kuti ni
3 syakwinjila mu nsaku
3 sya cilambo cino
3 soni ŵandu wosope
3 soni ukamulicisye masengo
3 soni pa masengo
3 soni ni konjecesya
3 soni matala gane
3 soni malamusi gakwaya
3 soni kwawusya pawujo
3 soni kuti paŵe
3 soni kutandisya matala
3 sona jwa bale
3 sisikusosekwa pa itendoyo
3 pelesenti ja ŵandu
3 pa yindu yakusosekwa
3 pawujo upile wa
3 pawujo masengo ga
3 paŵe pana mkamulano
3 pa unamalima wakwitilila
3 pa umi wakwe
3 pa ukamulicisye masengo
3 Pasikati Pa Acalume
3 pangondo jakulimbana ni
3 pana mkamulano usyesyene
3 pana mkamulano pacilikati
3 pana kukolosya soni
3 ) pa mticala
3 pa mtengo wa
3 pa matala gakamucisya
3 pa masengo m'maŵasa
3 pamasengo gosope ga
3 pamasengo gawo kuti
3 pa masengo gane
3 pa masengo gakwesya
3 pa masengo gakwaya
3 pa masengo gakuwungunya
3 Pamasengo Gakupeleka Cikamucisyo
3 pamasengo gakunandiya usawuciji
3 pamasengo gakunandiya usawuciga
3 PAMASENGO GAKUNANDIYA USAWUCI
3 pamasengo gakulimbana ni
3 pamasengo gacipanje ni
3 Pa ligongo lyeleli
3 pa ligongo lyeleli
3 pakwapatisya ŵandu masengo
3 pakuwanicisya ni mikuli
3 pakuwanicisya ni mbiya
3 pakutindanya ni mbiya
3 pakusosa kuti ŵanduwo
3 pakusosa kugosa kwambucila
3 pakusala mu mtwe
3 pakunyakula ndundu syakulekanganalekangana
3 pa kunandiya usawuci
3 Pakumalisya tipaciŵa pana
3 pakulolecesya kuti pana
3 pakulimbana ni cilwele
3 pakosoŵalila mnope pa
3 Pakonjecesya pelepa boma
3 pa kalombo ka
3 pajika nambo soni
3 pajika kapena camuko
3 pa itendo yakulenganalekangana
3 pa itendo ya
3 pa itendo ni
3 pa citendo cine
3 pacilikati pa boma
3 Pacilikati Pa Acalume
3 pa acinamalima ni
3 Ofesi ja Mlongola
3 nyumba ja malamusi
3 nsano naga jwakuleŵajo
3 njembele syakwakamucisya acakongwe
3 ni yindu yakusosekwa
3 ni yakuti ŵandu
3 ni yakusosekwa kuti
3 ni yakusawusya yejinji
3 ni yakulya yakwenela
3 ni ŵaŵaliji ŵalijiganye
3 ni wangalekanganya pacilikati
3 ni wangajenda cenene
3 ni ŵandu ŵam’mikuli
3 ni ŵakulola ya
3 ni utame wa
3 ni upile wa
3 ni upelece wa
3 ni unamalima wakwitilila
3 ni ulwele wa
3 ni ukumu wawo
3 ni ukamulicisye masengo
3 ni ukamule wa
3 Ni Ukamucisye Wa
3 ni syakusosekwa pa
3 ni sya ilambo
3 ni ofesi ja
3 ni njembele syakwakamucisya
3 ni ngani syakwaya
3 ni Nduna Syaboma
3 ni ndaŵi kuti
3 ni ndamo syetu
3 ni ndamo sya
3 ni mwangasisa kandu
3 ni mteto wakulekanganya
3 ni m’mikuli jakulekanganalekangana
3 ni mitwe jakwaya
3 ni mitwe jakuti
3 ni mitwe jakusosekwa
3 ni mitwe jakongolela
3 ni mitwe ja
3 ni mikuli ja
3 ni mbiya kapena
3 ni maunduna gakulekanganalekangana
3 ni matala gapacanya
3 ni masengo gakwe
3 ni masengo gakunandiya
3 ni makuga gane
3 ni makampani kuti
3 ni majiganyo gakwaya
3 ni macili pa
3 ni macili ga
3 ni lusa mu
3 ni lusa m’cilambo
3 ni lusa lwa
3 ni lusa kwisa
3 ni lusa ;
3 ni kwenesya mautenga
3 ni kwapindulila ŵandu
3 ni kwalimbikasya ŵandu
3 ni kwalimbikasya kuti
3 ni kuwungunya kukwatendekwe
3 ni kuti ŵandu
3 ni kuposya ilwele
3 nikupocela misyungu jakwaya
3 ni kupocela misyungu
3 ni kupelembela kwa
3 ni kupeleka cikamucisyo
3 ni kulya yakulya
3 ni kulolela masengo
3 ni kukwela kwa
3 ni kukolosya matala
3 ni kukola matala
3 ni kukola ilingo
3 nikuja kukamula ukaidi
3 ni kugaŵanya mtela
3 ni kugakolosya soni
3 ni komiti ja
3 ni iwanja ni
3 ni iwanja inkaniyiŵa
3 ni itendo yosope
3 ni itendo yine
3 ni itendo yakulekanganalekangana
3 ni itendo ine
3 ni ilingo yakamucisya
3 ni ilambo yakusa
3 ni ilambo ni
3 ni HIV ni
3 ni ga unamalima
3 ni ciwa pacilikati
3 ni ciwanja ca
3 ni cipanje ca
3 ni ca acalume
3 ni alangisi ŵa
3 ni acalume pa
3 ngoloma sya mesi
3 ngani sya ukoto
3 ngani sya malo
3 ngani syakwaya yakulya
3 ngani syakwaya HIV
3 ngani ni majiganyo
3 nganakola upile wakupata
3 ndundu kutyocela ku
3 ndondomeko sya mutiyicitendekwela
3 ndamo syangalumbana syakutamilicika
3 nawo wa ŵandu
3 National AIDS Commission
3 National Aids Commission
3 nambo soni mu
3 nambo soni malamusi
3 nambo soni ligongo
3 nambo soni kulemba
3 nambo soni kukolosya
3 nambo soni boma
3 nambo soni ali
3 naga kuti masengo
3 naga jwakuleŵajo ali
3 naga jakuleŵajo jili
3 naga ali akwete
3 m’yoyo ligongo lyakuti
3 m’wujo matala gapacanya
3 m’wujo masengo gakutandisya
3 m’wujo makuga ga
3 Mwayiwelele pasambano jino
3 mwa yindu yayikulungwakulungwa
3 mwanti tacipegwa camuko
3 mwanti tacija kukamula
3 mwangalolela kuti ali
3 mwakwilana ni kalombo
3 mwakukosoŵalila pa ipanje
3 mwakamulana ni masengo
3 Mwakamulana ni ayimwene
3 mwa itendoyo ni
3 muyaka yapacilikati pa
3 Muyaka ya m’ma
3 muyaka ya m’ma
3 mu upande wa
3 mu upande uliwose
3 munomuno ni kusa
3 muno ca National
3 mundu pajika kapena
3 mundu kusepucila mu
3 Mundu jwalijose jwakasa
3 mundu jwalijose akwete
3 mundujo ali jwamlume
3 mu Mtwe wamsano
3 mu miyesi jakuŵalanjika
3 mu mbepo jatukusawuta
3 mu maupande gane
3 mu maupande gakulekanganalekanganago
3 mu maupande gakulekanganalekangana
3 mu majiganyo ga
3 mu kuŵecetana ni
3 mu kukamulicisya masengo
3 mu iwanja yankaniyiŵa
3 mu iwanja yaboma
3 mu ciwanja cakulola
3 mtima mnope pa
3 mteto wa ŵandu
3 mteto wakwinjisya ndale
3 mtela wakonjecesya citeteyo
3 m’sukulu sya sekondale
3 msano ni umo
3 msangu pakutindanya ni
3 msangu ni ucembele
3 MPRS mwakwilana ni
3 mpaka tujile kuti
3 mpaka itendesye kuti
3 mnope pakwesya cipanje
3 mnope pa kukamulicisya
3 mnope pakamucisya kuti
3 mnope pacitukuko ca
3 mnope pacilikati pa
3 mnopemnope m’mikuli jam’misi
3 mnopemnope m’mikuli jakumisi
3 mnope ligongo lya
3 mnope kuti cipanje
3 mnope kusepucila mu
3 m’mikuli jam’misi cisawu
3 m’mikuli ja m’misi
3 m’mikuli jakumisi ni
3 Mlongola jwa Cilambo
3 mlingo wakukwecesya mitengo
3 mitwe jakusosekwa mnope
3 mitwe jakongolela masengo
3 mitwe jakomangala mnope
3 mitwe jajili mu
3 mitwe ja boma
3 misika ja m’cilambo
3 milingo ni malamusi
3 m’cilu wa Antiretroviral
3 m’cilambo muno kuti
3 m’cilambo cosope cino
3 M’cilambo Ca Malaŵi
3 M’cilambo ca Malaŵi
3 mbiya syasikusosekwa pa
3 mbiya syakwinjila mu
3 mbiya syakusapata ŵandu
3 mbiya syakukamulicisya masengo
3 mbiya sya cilambo
3 mbiya pa itendo
3 mbiya nambo soni
3 mbiya mwakupundanganya malile
3 mbiya m’cilambo muno
3 mbiya kapena yindu
3 mbepo jatukusawuta pakupumula
3 mawupande ga masengo
3 maŵasa ga ŵandu
3 maŵasa gakulaga ni
3 mautenga gakwenela gakwaya
3 mautenga gakwaya misika
3 maupande gakulekanganalekanganago pakosoŵalila
3 matala ni mitwe
3 matala ni masengo
3 matala ga MTEF
3 matala gambone gakwendecesya
3 matala gambone gakamucisya
3 matala gakwapokolela ŵandu
3 matala gakukamulicisya masengo
3 matala gakamucisya kwawusya
3 masengo yindu yacipago
3 masengo wambiya syaboma
3 masengo wa boma
3 masengo pakusaka kulolecesya
3 masengo ni ŵandu
3 masengo mwakwilana ni
3 masengo mwakuya malamusi
3 masengo mu makonsolo
3 masengo mpango wa
3 masengo m'maŵasa ga
3 masengo m’boma kuti
3 masengo mbiya sya
3 masengo matala gapacanya
3 masengo makina gakuwutigwa
3 masengo kwa ŵandu
3 masengo kusepucila mu
3 masengo gosope gakwaya
3 Masengo Ga Yaumisili
3 masengo gawo ga
3 masengo gawo cenene
3 masengoga ni mpela
3 masengo gane cisawu
3 masengo ga maupande
3 masengo ga maunduna
3 masengoga kwisa soni
3 masengo gakwesya cipanje
3 masengo gakwaya yakulya
3 masengo gakwajiganya ŵandu
3 masengo gakuwunga mipango
3 masengo gakusamalila yindu
3 masengo gakupeleka cikamucisyo
3 masengo gakung’unulila ni
3 masengo gakulolela ni
3 masengo gakulolecesya mwagakamulila
3 masengo gakulinganya mapulani
3 masengo gakulinganya itendo
3 masengo gakulekanganalekangana mu
3 masengo gakujing’unulila ni
3 masengo ga kugosa
3 masengo gajikukamula bomago
3 masengo ga ipanje
3 masengoga gakwenda cenene
3 masengo gagakamuligwe ni
3 masengo gacipatala ni
3 masengo gacipanje kuli
3 masengo cenene ilingo
3 mapulani ni matala
3 mapulani ni kukamula
3 mapulani ga maupande
3 mapulani ga masengo
3 mapulani ga cilambo
3 maofesi ga yakuŵalanjilaŵalanjila
3 malonda ga yindu
3 malo gakulima ni
3 malo gakulima gangapunda
3 malo ga acacanda
3 Malaŵi ciŵele cili
3 Malaŵi cili pa
3 malamusi ni matala
3 makina ga kompyuta
3 makampani gakulola ya
3 makampani ga boma
3 majiganyo gapambali kwa
3 Majiganyo Ga Masengo
3 macili pa itendo
3 macili gakamulila masengo
3 lya yindu yakutendecekwa
3 lya mkamulano wa
3 lyakwambucila kwa kalombo
3 lyakuti gele masengoga
3 lyakusoŵa kwa yakulya
3 lwakwenecesya ni kumanyisyana
3 lwa boma ni
3 lusa lwakwenecesya ni
3 lusa kwisa soni
3 lunda ni lusa
3 Litala lyaŵili ni
3 lina lya mundu
3 lilamusili taciŵa jwakulemwa
3 likungu lyakwambucila kwa
3 likumi kwisa nsano
3 likumi kwisa msano
3 likumi kwisa mcece
3 likuga lya ŵandu
3 ligongo lya ŵandu
3 ligongo lya ndamo
3 ligongo lya masengo
3 ligongo lyakuti mundu
3 ligongo lyakunandupa kwa
3 kwisa soni masengo
3 kwisa soni kusagula
3 kwisa soni kupeleka
3 kwisa soni kunandiya
3 kwisa soni kulinganya
3 kwisa soni kukwesya
3 kwisa msano ni
3 kwima pajika kwa
3 kwendesya kwa masengo
3 kwawusya pawujo umisili
3 kwawusya pawujo ukamulicisye
3 kwawusya pawujo sayansi
3 kwawusya pawujo masengo
3 Kwawusya m’wujo masengo
3 kwawusya m’wujo kutuyana
3 kwawusya m’wujo citukuko
3 kwa ŵandu kapena
3 kwateteya ŵandu ŵakulaga
3 kwapindulila ŵandu ŵakulaga
3 kwapa ŵandu ŵakulaga
3 kwapatisya ŵandu masengo
3 kwa mkamulano usyesyene
3 kwambucila kwa ilwele
3 kwa magesi ni
3 kwakusosekwa mnope pa
3 kwakusosekwa mnope naga
3 kwa kalomboka kutyocela
3 kwajiganya ŵandu ŵakamula
3 kuŵalanjila kwa mbiya
3 kuŵalanga ni kuŵalanjila
3 kutyocela ku masengo
3 kutyocela ku ilambo
3 kutyocela caka ca
3 kutupa kwa ŵandu
3 kuti yindu yacipago
3 kuti ŵele ŵanduŵa
3 kuti ŵandu ŵam’mikuli
3 kuti ŵandu wamba
3 kuti paŵeje pana
3 kuti pana mkamulano
3 kuti pakaŵa pana
3 kuti nombe nawo
3 kuti ni syakusosekwa
3 kuti ndundu syakupanganyigwa
3 kuti mitengo ja
3 kuti masengo gosope
3 kuti masengo gane
3 kuti makampani ganganigaŵa
3 kuti gaŵe ga
3 kuti citukuko ciŵe
3 kuti cilambo cino
3 kuti cikamuleje masengo
3 kuti apeleceje nganisyo
3 kuti amanyilile kuti
3 kuti alyeje yakulya
3 kutaŵa ni kutandisya
3 kutandisya yindu yakusosekwa
3 Kutamilicika kwa masengo
3 kutamilicika kwa masengo
3 Kutamilicika kwa cipanje
3 kusoŵa kwa masengo
3 kusoŵa kwa malo
3 kusepucila mu ndondomeko
3 kusepucila mu kuŵecetana
3 kusepucila mu iwanja
3 kusepucila mu isagula
3 kusepucila mu ipatala
3 kupima kalombo ka
3 kupeleka ulamusi wa
3 kupeleka cikamucisyo ca
3 kupegwa yindu yalulele
3 kunandupa kwa mbiya
3 kunandiya usawuci wawo
3 kunandiya usawuci wa
3 kunandiya usawuci kusepucila
3 kunandiya konasika kwa
3 kunandiya ipwetesi yakuŵika
3 kunandiya ilagasyo yakuŵika
3 kumulika pindu jakwe
3 Kumulika Kalombo Ka
3 kumbesi kwa caka
3 ku maunduna ni
3 kumasya usawuci wawo
3 kumakonsolo ga m’maboma
3 ku makampani ni
3 kulya yakulya yakwenela
3 kulolela utupe ni
3 Kulolela Ukamulicisye Masengo
3 kulolela ni kupima
3 Kulolela Ni Kumulika
3 Kulolela ni kumulika
3 kulolecesya kuti yindu
3 kulolecesya kuti pangali
3 kulolecesya kuti MPRS
3 Kulolecesya kuti acikayidi
3 kulipatila yindu yakusosekwa
3 kulinganya soni ni
3 kulinganya soni ilingo
3 kulinganya ni kutenda
3 kulimbikasya masengo ga
3 Kuli kwakusosekwa nditu
3 kuli kwakusosekwa kwejinji
3 ku likulungwa lyaboma
3 kulemba masengo ni
3 kulekangana kwakukulungwa pacilikati
3 Kukwesya Umi Wa
3 kukwesya ukamule wa
3 Kukwela kwa mitengo
3 kukwela kwa masengo
3 Kukwela Kwa Cipanje
3 Kukwela kwa cipanje
3 kukwanilisya yakusosa ya
3 kukusatendesya kuti ŵandu
3 kukolosya soni ukamulicisye
3 kukolosya soni itendo
3 kukolosya matala gakamucisya
3 kukamulisya masengo matala
3 kukamulicisya masengo yindu
3 kukamulicisya masengo mapulani
3 kukamulicisya masengo malamusi
3 kukamulicisya masengo makondomu
3 kukamulicisya masengo ilingo
3 kukamulicisya masengo cipanje
3 kukamula nawo masengo
3 ku ipatala yekulungwakulungwa
3 ku cilwele ca
3 kucikwanisyaci - Masengo
3 kucikwanisyaci - Majiganyo
3 ku banki jajikulungwa
3 komiti ja acimisili
3 kapena yindu yine
3 kapena ŵakulwala Ezi
3 kapena camuko cakupeleka
3 kamo nikuyijasa kwisa
3 kalomboka kutyocela kwa
3 kalombo kakutandisya ulwelewu
3 kakamulisye masengo kambiya
3 kakamulicisye masengo ka
3 Kakamule Ka Masengo
3 ka HIV nikupocela
3 ka HIV nambo
3 kacilombo kakutandisya ulwele
3 kacilombo kakutandisya cilweleci
3 jwakuleŵajo ali mundu
3 jwakulemwa mwanti tacipegwa
3 jwakulemwa mwanti tacija
3 jwa Cilambo Cino
3 % ja ŵandu
3 ja mundu mwakumcisya
3 ja Mlongola jwa
3 jamalamusi jakulola ya
3 jakwendecesya sayansi ni
3 jakwaya ukoto wa
3 jakupitikusya kakamule kamasengo
3 jakulola ya MPRS
3 jakulola yampango wacipanje
3 jakuleŵajo jili kampani
3 jakongolela pa ngani
3 Iwanja ya ŵandu
3 iwanja ya boma
3 iwanja ni ilambo
3 itiyicisosekwa pa itendoyo
3 itendo yosope yaboma
3 itendo yandamo yangaŵa
3 itendo ya majiganyo
3 itendo yakwaya sayansi
3 itendo yakwaya kugosa
3 itendo yakwapa ŵandu
3 itendo yakuwunga mitwe
3 itendo yakupeleka ukumu
3 itendo yakunandiya usawuci
3 itendo yakulekanganalekangana ku
3 itendo ya cilambo
3 itendo iyoyo peyo
3 ipwetesi mwangasawusya pa
3 Ipupu Ni Katangale
3 ipupu ni katangale
3 ipatala yenandinandi yam’mikuli
3 ipatala kwisa soni
3 ipanje yakwe ni
3 ipanje yaboma ni
3 ipanje waboma ni
3 inkaniyiŵa yaboma ni
3 imanyisyo ya utupe
3 imanyisyo ya ukamulicisye
3 ilweleyo twatukusaŵa mu
3 ilwele yakwika ligongo
3 ilwele yakuyipata kusepucila
3 ilingo yakwanila yakamucisya
3 ilingo yakusosekwa m’mikuli
3 ilingo yakupanganyicisya ndundu
3 ilingo yakamulisya masengo
3 ilingo yakamucisya pakwiganya
3 ikulosya kuti ŵandu
3 ikulosya kuti ciŵalanjilo
3 ikukamula masengo cenene
3 HIV nikupocela misyungu
3 HIV ni kupeleka
3 HIV kapena ŵakulwala
3 gosope ga mu
3 gele masengoga nambo
3 gawo nambo soni
3 gaŵe gakwima pajika
3 ga unamalima wa
3 ga ufundi ni
3 gapambali kwa ŵandu
3 gane mwa makampani
3 gane gakusosekwa mnope
3 ga mu matalaga
3 gambone gakwendecesya masengo
3 ga mbiya ja
3 Ga Masengo Ga
3 gakwendecesya masengo ga
3 gakwendecesya ipatala yekulungwakulungwa
3 gakwaya yakulya yakwenela
3 gakwaya mbiya syaboma
3 gakwaya kupitikusya kakamule
3 gakwaya kugosa ni
3 gakwapela mteto ŵandu
3 gakwamba kumanyilila kulemba
3 gakuwungunya ngani syakwaya
3 gakutandisya ni kwesya
3 gakusumisya ku ilambo
3 gakusosekwa mnope pamasengo
3 gakusosekwa mnope pakunandiya
3 gakusosekwa mnope ga
3 gakusosekwa mnope cisawu
3 gakusamalila yindu yacipago
3 gaku pulayimale ni
3 gakupitikusya kakamule ka
3 gakupitikusya kajendesye ka
3 gakupatila yindu yakusosekwa
3 gakulolela ni kumulika
3 gakulolecesya kuti ŵandu
3 gakulinganya soni ni
3 gakulinganya mapulani ni
3 gakulima gangapunda mahekitala
3 gakulekanganalekangana nambo soni
3 gakulekanganalekanganago pakosoŵalila mnope
3 gakulekanganalekangana ga unamalima
3 gakopa acalendo ni
3 gakamulisya masengo disilo
3 gakamucisya ŵandu kupata
3 gakamucisya pamasengo gakulekanganalekangana
3 gakamucisya pa masengo
3 gakamucisya kwawusya m’wujo
3 gakamucisya boma pa
3 gakamucisya acinamalima kupata
3 gajendeje cenene soni
3 gagapali sambano gakwaya
3 gagakamuligwe ni ipanjeyo
3 gacipanje kuli kwakusosekwa
3 ga caka ni
3 gaboma mwakwilana ni
3 ga acalume ni
3 cosope ca Malaŵi
3 ciwa pacilikati pa
3 ciwanja ca yakuŵalanjilaŵalanjila
3 Ciwanja cakulola ya
3 ciwanja ca ADMARC
3 ciŵalanjilo ni umi
3 Ciŵalanjilo Ca Ŵandu
3 ciŵalanjilo ca mbiya
3 Ciŵalanjilo ca maŵasa
3 ciŵalanjilo ca aciticala
3 Ciŵalanjilo ca acimmasyeto
3 Ciŵalanjilo ca acikayidi
3 citupa cakamulila masengo
3 Citukuko Mwakwapindulila Ŵandu
3 citeteyo m’mikuli jam’misi
3 Cisawu yatutite pakusala
3 cipanje wa cilambo
3 cipanje ni umi
3 cipanje nambo soni
3 cipanje kwisa soni
3 cino ni sya
3 Cino ni Nduna
3 cino ni mbiya
3 cino ni ilambo
3 cimo mwa yindu
3 cili cindu cakusosekwa
3 cili cakwawusya m’wujo
3 cilambo cosope capasi
3 cilambo cino pa
3 Cilambo Cino ni
3 cikamucisyo ku cilambo
3 cijongolaligasa ca ku
3 cenene kwisa soni
3 cenene Kuwungunya yindu
3 cenene kuti ŵandu
3 cenene kusepucila mu
3 ca yaumi mu
3 ca ŵandu ni
3 ca ŵanace ŵakulecela
3 ca ŵanace (
3 ca National AIDS
3 ca masengo ga
3 ca Malaŵi ciŵele
3 ca Malaŵi cili
3 cakwesile kutyoka pa
3 cakwapindulila ŵandu ŵakulaga
3 cakutyocela ku makampani
3 cakulola ya cipanje
3 ca ku banki
3 ca Ezi pamasengo
3 ca Ezi pa
3 ca Ezi mu
3 ca Ezi kusepucila
3 cacambucila ca Ezi
3 ca Anti-Corruption Bureau
3 Buku ja matala
3 Boma tijicilimbicila mnope
3 boma tijicijawusya pawujo
3 BOMA PAMASENGO GAKUNANDIYA
3 boma pa masengo
3 boma ni ndamo
3 boma ni ilambo
3 bisinesi nambo soni
3 banki jajikulungwa mnope
3 Ayi tiyicikwaya kulimbikasya
3 Ayi tiyicikwaya kukolosya
3 ayimwene ni acimlongola
3 Ayi ikulosya kuti
3 aŵe ni umi
3 atendeje nawo masengo
3 apindule ni masengoga
3 aloleleje ni kwendesya
3 ali mundu pajika
3 akwete upile wakupocela
3 akwete umi wambone
3 akusajegamila mnope pa
3 acinamalima ŵamigunda jenandinandi
3 acakongwe pa masengo
2 Yosopeyi ikusawucisya panyuma
2 yosope ya m’cilambo
2 yitendo yakwaya ndamo
2 yine yanganiyiŵa yaboma
2 yine yakwaya masengo
2 yine yakusosekwa mu
2 yine yakusosekwa mnope
2 yine yakupelegana mu
2 yine yakamula masengo
2 yine yakamucisya pamasengo
2 Yine mwa itendoyo
2 yine cisawu kunandupa
2 yindu yine yakwaya
2 yindu yine ni
2 yindu yine itiyicisosekwa
2 yindu yejinji mnope
2 yindu yayipali kala
2 yindu yayikusatandisya ilwele
2 yindu yayikulungwakulungwa yayikusatandisya
2 Yindu yayikulepelekasya citukuko
2 yindu yayijonasice pa
2 yindu yalulele ndaŵi
2 yindu yakwaya umi
2 yindu yakwapa macili
2 yindu yakwakamucisya kuti
2 yindu yakulekanganalekangana yakamucisya
2 yindu yakulekanganalekangana naga
2 yindu yakulekanganalekangana kuti
2 yindu yakonasika pa
2 yindu yakamucisya pa
2 yindu yacipago yakusimanikwa
2 yindu yacipago soni
2 yindu yacipago pakusosa
2 yindu yacipago ikamulisigwa
2 yindu pakuŵika caka
2 yindu ni mbiya
2 yindu ni matala
2 yindu ni masengo
2 yindu nambo soni
2 yindu m’cilambo muno
2 Yindu Kutyocela Ku
2 yindu kutyocela ku
2 yindu ine yakusosekwa
2 Yeleyi tiyicikamucisya pakulolecesya
2 Yeleyi ticikomboleka kusepucila
2 yeleyi pakusosa kuti
2 yeleyi ni yakuti
2 yeleyi kusepucila mu
2 yeleyi itemi ili
2 Yeleyi ikusatendekwa soni
2 Yeleyi ikulosya pakulanguka
2 Yeleyi ikugopolela kuti
2 yele itendoyi ni
2 yele isawusyoyi imale
2 yayipatice pa masengo
2 yayipali kala ni
2 yayili mu ndondomekosyo
2 yayili mu matala
2 yayilembegwe mu sici
2 yayikusayika ligongo lya
2 yayikulungwakulungwa ku ipatala
2 yayikulepelekasya citukuko cakwaya
2 yayijonasice pa ngosisyo
2 ya yeleyi ni
2 yawukusosa mpango wa
2 ya wangalekanganya pasikati
2 ya wangalekanganya pacilikati
2 ya ŵandu ŵakusuma
2 ya ŵandu ŵakopoka
2 ya ŵandu ni
2 ya upande awuno
2 ya unamalima yalulele
2 ya unamalima kwa
2 yaumi kusepucila mu
2 ya ukoto ni
2 yatutite pakulosya mu
2 yatulwice kutyoka pa
2 yasambano soni yapacanya
2 yankaniyiŵa yaboma ni
2 yanganiyiŵa yaboma ni
2 yanganiyiŵa ya boma
2 ya MPRS ni
2 yampango wacipanje ni
2 ya mpango wa
2 yampaka ikamucisye kunandiya
2 ya m’mikuli jawo
2 ya mbiya ni
2 ya matala gakamucisya
2 ya masengo gane
2 ya masengo gakwaya
2 ya masengo gakuwungunyawungunya
2 ya masengo gakuwungunya
2 ya maganga gakulekanganalekangana
2 yakwika ligongo lyakusoŵa
2 yakwenela ni yakuwungunyawungunya
2 yakwe ili yakuti
2 Yakwayigwa Pa Masengo
2 yakwaya ndamo syetu
2 yakwaya ndamo sya
2 yakwaya mbiya sisiŵalanjikwe
2 yakwaya masengo gacitukuko
2 yakwaya kukamulicisya masengo
2 yakwaya gele masengoga
2 yakwapindulila ŵandu mwacitema
2 yakwapa macili ŵanduwo
2 yakwapa macili ŵandu
2 yakwalimbikasya ŵandu kuti
2 yakwakamucisya ŵandu kuti
2 yakuya ya kuwungunya
2 yakuwuta makina gakulimila
2 yakuwungunya ni kwawusya
2 yakuwunga mpango wacipanje
2 yakuwunga mitwe jakwendecesya
2 yakuwugula m’matumbo ni
2 yakuwona nditu kuti
2 Yakuŵika Ligongo Lya
2 yakuŵeceta ya ŵandu
2 yakuwanda kusepucila mu
2 yakuŵalanjilaŵalanjila ga m’maboma
2 yakutyocela ku ilambo
2 Yakuti tuyikwanisye pa
2 yakuti mpaka yakamucisye
2 yakuti makoti gaŵe
2 yakusosekwa mu ipatala
2 yakusosekwa mnope pamasengo
2 yakusosekwa m’cilu mwawo
2 yakusosekwa kwejinji kuti
2 Yakusosekwa kukwanilisya pakwana
2 yakusimanikwa mu ukweti
2 yakusigala ku mbeju
2 yakusawusya yine ni
2 yakusa kuti ikamucisye
2 yakupitikusya kakamule kamasengo
2 yakupeleka macili ni
2 yakulya ni yakulya
2 yakulya ni malo
2 yakulosya mwawuŵelele usawuci
2 yakulekanganalekangana yakupitikusya kakamule
2 yakulekanganalekangana pasikati pa
2 yakulekanganalekangana mu nyambi
2 yakulekanganalekangana m’malo mwakukosoŵalila
2 yakulekanganalekangana m’malo mwakosoŵalila
2 yakulekanganalekangana m’cilambo muno
2 yakukamucisya kuti cipanje
2 Yakukamucisya Kuti Boma
2 yakujitendesya boma kuti
2 yakomboleka pakulolecesya kuti
2 yakomboleka kwamanyisya ŵandu
2 yakomboleka kuti ŵandu
2 yakomboleka kuti tukolosye
2 yakatangale ni ipupu
2 yakamulisya masengo pakwiganya
2 yakamulisigwa masengo kamo
2 yakamulicisya masengo mbiya
2 yakamula masengo gakuwungunya
2 yakamucisya ŵandu ŵakulaga
2 yakamucisya pa umi
2 yakamucisya pamasengo gacitukuko
2 yakamucisya pa majiganyogo
2 Yakamucisya Pakulimbana ni
2 yakamucisya kwawusya m’wujo
2 yakamucisya boma pamasengo
2 yaka likumi kwisa
2 yaka itatu iliyose
2 yaka igala )
2 ya gele masengoga
2 ya citukuko ca
2 yacipanje ( upande
2 yacipanje ni mapulani
2 Ya Cipanje Ni
2 yacipanje m’cilambo muno
2 yacipago ya m’mikuli
2 yacipago yakusimanikwa mu
2 yacipago pa umi
2 yacipago ni masengo
2 yacipago ikamulisigwa masengo
2 ya Cilwele ca
2 yaboma yakamula masengo
2 yaboma ni yankaniyiŵa
2 yaboma ni ŵandu
2 yaboma ni itendo
2 yaboma ni ilambo
2 wosope ŵasikwakwaya nganisi
2 wosope ŵakwete lung’wanu
2 wosope akusosekwa kuti
2 wosope akukamula nawo
2 World Bank ni
2 wendesye ni ulolele
2 Ŵele ŵanduŵa taciŵa
2 ŵele ŵanduŵa kuti
2 ŵele ŵandu ŵakulagaŵa
2 ŵele ŵanduŵa aŵeje
2 ŵele acinamalimaŵa ni
2 wa yindu yakulekanganalekangana
2 wa yindu yacipago
2 wa yindu ni
2 Wayikusayasimana Ipwetesi Mwangalajilila
2 ŵa yaka likumi
2 ŵa yaka kutyocela
2 wawukulungwa pacilikati pa
2 wawo wa masengogo
2 wawo ali mkuyimanyilila
2 ŵawile ni ulwele
2 ŵaŵapocele majiganyo gapambali
2 wa ŵandu wosope
2 wa ŵandu ŵamalonda
2 Wa Ŵandu Ŵakupata
2 Wa Ŵandu Wakupagwa
2 wa ŵandu wa
2 wa ŵandu nipo
2 wa ŵandu nambo
2 wa ŵandu mu
2 wa ŵandu m’mikuli
2 wa ŵandu kuti
2 wa ŵandu ikulosya
2 ŵaŵaliji ŵalijiganye mpaka
2 ŵawaga pa ŵanace
2 wa unamalima ni
2 wasambano wakwendecesya masengo
2 ŵankanaŵa pa masengo
2 wa ngongole sya
2 ŵangapakombola kukamula masengo
2 ŵanganakola mbiya syakusumila
2 wangali mate naga
2 wangali cilungamo wa
2 Wangalekanganya Pasikati Pa
2 ŵangakwana yaka msano
2 ŵangakombola kutenda kandu
2 wangakola upile wa
2 wangakola matala gakulolela
2 wangakamula masengo cenene
2 ŵane ŵakulaga mnope
2 ŵandu yindu yakusosekwa
2 ŵandu yayili mu
2 ŵandu ya ukoto
2 ŵandu yakulekanganalekangana mu
2 ŵandu wosope ŵakukamula
2 ŵandu wosope ni
2 ŵandu wosope ali
2 Ŵandu wosope akusosekwa
2 ŵandu wosope akukamula
2 ŵandu wosope akoleje
2 Ŵandu ŵisyawonecele ngosi
2 ŵandu ŵaŵatesile nawo
2 ŵandu ŵatemi ali
2 ŵandu ŵankanaŵa pa
2 ŵandu ŵangali macili
2 ŵandu ŵane ŵakulaga
2 ŵandu ŵane ŵakamula
2 ŵandu ŵane ŵajinji
2 ŵandu ŵamu upande
2 ŵandu ŵam’misi mesi
2 ŵandu ŵam’mikuli kuti
2 ŵandu ŵam’mikulijo kuti
2 ŵandu ŵa m’maŵasa
2 ŵandu wa m’cilambo
2 ŵandu ŵamasengo ŵakwanila
2 ŵandu ŵamakampani ganganigaŵa
2 ŵandu ŵamacili gawo
2 ŵandu ŵalijiganye mnope
2 Ŵandu ŵakwete umi
2 ŵandu ŵakwete kalomboka
2 Ŵandu Ŵakwete Kalombo
2 ŵandu ŵakwete kacilombo
2 ŵandu ŵakuti ngaŵa
2 ŵandu ŵakutila mu
2 ŵandu ŵakuti apindule
2 ŵandu ŵakutenda masengo
2 ŵandu ŵakutama m’mikuli
2 ŵandu ŵakusosa kutenda
2 ŵandu ŵakusicila nipo
2 Ŵandu ŵakusatenda msangu
2 ŵandu ŵakupindula ni
2 ŵandu ŵakumanyilila ya
2 ŵandu ŵakulwala ulwele
2 ŵandu ŵakulwala ni
2 ŵandu ŵakulwala Ezi
2 ŵandu ŵakulemba ngani
2 Ŵandu Ŵakulaga Wayikusayasimana
2 Ŵandu Ŵakulaga Ŵanganakola
2 ŵandu ŵakulaga upile
2 ŵandu ŵakulaga panondi
2 ŵandu ŵakulaga pa
2 ŵandu ŵakulaga mpela
2 ŵandu ŵakulaga m’matala
2 ŵandu ŵakulaga ligongo
2 Ŵandu Ŵakulaga Kukwela
2 ŵandu ŵakulaga ali
2 ŵandu ŵakulaga alajeje
2 ŵandu ŵakulaga akusajegamila
2 ŵandu ŵakulaga akomboleje
2 ŵandu ŵakukajigala kalombo
2 ŵandu ŵakopoka ni
2 ŵandu ŵakamulisya masengo
2 ŵandu ŵakamula gele
2 ŵandu ŵakamucisya pa
2 ŵandu ŵajinji ŵakamula
2 ŵandu ŵajinji sambano
2 ŵandu ŵajinji nganakola
2 ŵandu ŵajinji atendeje
2 ŵandu ŵajinji apateje
2 ŵandu ŵajinji akole
2 ŵandu wa ileŵi
2 ŵandu ŵacekulupe ni
2 ŵandu ŵabisinesi ŵa
2 ŵanduŵa akusaŵa ŵakwasimana
2 ŵandu syakwakamucisya acakongwe
2 Ŵandu ni makampani
2 ŵandu mugakwendela masengo
2 ŵandu m’mikuli jam’misi
2 ŵandu masengo ni
2 ŵandu ku ukacikwanje
2 ŵandu kuti apeleceje
2 ŵandu kuti alyeje
2 Ŵandu Kuti Akamulicisyeje
2 ŵandu kupata yindu
2 ŵandu kupata ngongole
2 ŵandu kapena makampani
2 ŵandu aloleleje ni
2 ŵandu ali akamulene
2 ŵandu akwete upile
2 ŵandu akulya yakulya
2 ŵandu akamuleje masengo
2 ŵanace ŵakutanda sukulu
2 ŵamu upande wakumpoto
2 wa mundu jwalijose
2 ŵam’mikuli kuti ajendesyeje
2 ŵa m’mikuli jam’misi
2 Wa Mitwe Jakongolela
2 ŵa migunda jenandinandi
2 wa migunda jenandinandi
2 ŵam’cilambo muno mnopemnope
2 wa m’cilambo muno
2 ŵa m’cilambo ca
2 wa mbiya wa
2 wa mbiya syasikusosekwa
2 wa mbiya syakupatikana
2 wambiya syakamulisya masengo
2 wa mbiya syakamulisya
2 wa mbiya sisipali
2 wa mbiya ni
2 wa mbiya ku
2 Wa Masengo Wa
2 wa masengo gakulolela
2 wa masengo gagakamuligwe
2 wa masengo gacipanje
2 wa masengo gaboma
2 ŵamakampani ganganigaŵa gaboma
2 wa majiganyo ga
2 wa lusa lwakwenecesya
2 ŵaliwose ŵakupagwa ali
2 ŵali pa usawuci
2 ŵalijiganye mpaka kalasi
2 ŵalijiganye cenene ŵakamula
2 ŵakwimila ilambo ni
2 ŵakwete yilu soni
2 ŵakwete umi wambone
2 ŵakwete kacilombo kakutandisya
2 wakwe masengo ipanje
2 wakwe Kunandiya usawuci
2 ŵakwayigwa ni cilwele
2 wakwatagulila ŵandu pa
2 ŵakwanila nambo soni
2 ŵakutyocela ku iwanja
2 wakutuluka nambo soni
2 ŵakuti ngasapindula ni
2 ŵakutila mu ilambo
2 ŵakuti apindule ni
2 Wakutenda Yindu Yakulekanganalekangana
2 wakutenda msangu ni
2 ŵakutenda masengo ga
2 wakutama ni umi
2 wakusosekwa mnope ligongo
2 ŵakusosekwa kupegwa yindu
2 ŵakusosa kukamulicisya masengo
2 wakusokonesya ututu ni
2 ŵakusicila ni ŵandu
2 ŵakusatenda nawo yamsangu
2 ŵakusatenda msangu ni
2 ŵakusalasya ni kugaŵanya
2 ŵakusakamulisya masengo makina
2 ŵakusaka kutandisya masengo
2 ŵakupima kalombo ka
2 wakupata ngongole ni
2 wakupata mbiya syakulipilila
2 wakupata malo m’sukulu
2 wakupagwa nawo ni
2 ŵakupagwa ali cijumi
2 ŵakunyumba jamalamusi ni
2 ŵakunyumba ja malamusi
2 wakunonyelwa ni ŵandu
2 ŵakumanyilila kulemba ni
2 ŵakumanyika kuti akwete
2 ŵakulwala ulwele wa
2 ŵakulwala Ezi ni
2 ŵakulwala Ezi akutenda
2 wakulola ya wangalekanganya
2 ŵakulola ya ŵandu
2 wakulola ya unamalima
2 ŵakulijiganya masengo ga
2 ŵakulemba masengo ni
2 ŵakulaga ŵayikusayasimana ipwetesi
2 Ŵakulaga Wayikusayasimana Ipwetesi
2 ŵakulaga ŵanganakola lunda
2 Ŵakulaga Ŵanganakola Citeteyo
2 ŵakulaga ŵam’mikuli jakumisi
2 ŵakulaga mpela ŵandu
2 ŵakulaga m’matala gakulekanganalekangana
2 ŵakulaga kuti ali
2 ŵakulaga kuti akomboleje
2 Ŵakulaga Kukwela kwa
2 ŵakulaga alajeje mnope
2 ŵakulaga akwete upile
2 ŵakukamula nawo masengoga
2 ŵakukamula nawo masengo
2 ŵakukamula masengo ga
2 wakukalula muwuŵelele usawuci
2 ŵa ku ilambo
2 ŵakugamanyilila cenene masengo
2 ŵakopoka ni kwinjila
2 wakonjecesya citeteyo m’cilu
2 wakonjecesya citeteyo ca
2 ŵakongwe kapena ŵalume
2 Wakata Wa Mitwe
2 wakamulila masengo gakwe
2 ŵakamula masengo gamigodi
2 ŵakamula masengo gakusosekwa
2 ŵakamula gele masengoga
2 wakamucisya mundu jwakwete
2 ŵajinji ŵakamula masengo
2 ŵajinji nganakola upile
2 ŵajinji mwa ŵele
2 ŵajinji mwa ŵanduwo
2 ŵajinji atendeje nawo
2 wa ipani yejinji
2 wa ilingo yakusosekwa
2 wa ilambo yosope
2 wa Ezi Mwakulekangana
2 ŵaciwanja cakulola ya
2 Ŵacipatala ŵakupima kalombo
2 wa cipanje uŵele
2 Wa Cipanje Caboma
2 wa boma ni
2 ŵa banki jajikulungwa
2 wa acimmasyeto ni
2 Various Years )
2 ( Various Years
2 uwuwu pali papite
2 uŵe wangali mate
2 uŵelesi wakwe wosope
2 ututu ni mkologo
2 utupe ni ukwele
2 utupe kwisa soni
2 utandi wa imanga
2 Utame Cenene Ni
2 usumisye wa yindu
2 usawuci wawo pajika
2 usawuci wakogoya mnope
2 usawuci ujawule m’wujo
2 usawuci ni masengo
2 usawuci ni citukuko
2 usawuci mwagamba kwembecela
2 USAWUCI M’CILAMBO CA
2 upile wa ŵali
2 upile wa ngongole
2 upile wakutenda nawo
2 upile wakusumisya ndundu
2 upile wakupocela cikamucisyo
2 upile wakupata mtela
2 upile wakupata mautenga
2 upile wakupata malo
2 upile wakupata ilingo
2 upile wakulijiganya majiganyo
2 upile wa acinamalima
2 upile wa acakongwe
2 upile pa ipanje
2 upile ku makonsolo
2 upelece wa mbiyasyo
2 upatice wa mbiya
2 upatice ni ukamule
2 - Upande waŵili
2 upande wakukalula muwuŵelele
2 ( upande wakukalula
2 - - Upande
2 United States Agency
2 United Nations Development
2 unduna wa majiganyo
2 unduna wa maboma
2 unduna wa cipanje
2 unamalima wakwitilila ni
2 unamalima wakwitilila ;
2 unamalima wakamulisya masengo
2 unamalima wa ilango
2 unamalima m’cilambo muno
2 umo wa ilingo
2 umi yatulwice kutyoka
2 umi wawo nambo
2 umi wawo ligongo
2 umi wawo kwisa
2 umi wawo ali
2 Umi wa ŵandu
2 umi wa ŵanace
2 umi wakwe Kunandiya
2 umisili wa ŵandu
2 umi ni utamane
2 umi ni ufundi
2 umi ni lusa
2 Umi Ni Ciŵalanjilo
2 Umbone Wa Ndundu
2 Ulwele wa Ezi
2 uli wakwela mnope
2 Ulime wa mbeju
2 ulangisi wa unamalima
2 ulangisi kwa ŵandu
2 ulamusi wa malamusi
2 ulamusi wakutyocela kwa
2 ulamusi wakunonyelwa ni
2 ukusala ya masengo
2 ukumu wakusosekwa mnope
2 ukumu wakulolela ŵandu
2 ukumu wa boma
2 Ukumu Ni Ukoto
2 Ukoto Wa Ŵandu
2 Ukoto Wakutenda Yindu
2 ukoto wakana kumulikako
2 ukoto wakamulila masengo
2 ukoto kwa ŵandu
2 ukombosi wa ŵandu
2 ukamulisye masengo wa
2 ukamulicisye masengo wambone
2 ukamulicisye masengo waboma
2 Ukamucisye wa pindu
2 Ukamucisye Wa Majiganyo
2 twasumaga mbiya ja
2 twakutandisya ilwele mpaka
2 tusale mwangaculuya maloŵe
2 tumasye yele isawusyoyi
2 tulijiganye kutyocela ku
2 tukwanilisye pakwana caka
2 tukolosye umbone ni
2 tujonjecesye upile wa
2 tucitenda yakomboleka kwawusya
2 tucitenda yakomboleka kunandiya
2 tucitenda yakomboleka kukolosya
2 Tucitenda yakomboleka konjecesya
2 Tucitandisya soni matala
2 tucikamula masengo gakuwungunya
2 tiyiciŵicigwa pamo kuti
2 tiyicitendekwa pakulolecesya kuti
2 tiyicitendekwa pakukamulicisya masengo
2 tiyicitendekwa mwakwilana ni
2 tiyicitendekwa kusepucila mu
2 tiyicipatika m’wujomo -
2 tiyicikwaya kulimbikasya malamusi
2 tiyicikamucisya pakulolecesya kuti
2 tiyicikamucisya mnope pakunandiya
2 tiycitendekwa kusepucila mu
2 tisicijinjila mu nsaku
2 Tipaciŵa pana soni
2 tipaciŵa pana soni
2 Tipaciŵa pana matala
2 tipaciŵa pana masengo
2 tipaciŵa pana majiganyo
2 tipaciŵa pana kulolela
2 tipaciŵa pana kulimbikasya
2 tikuciŵa kwakusosekwa mnope
2 tikucitendekwa kusepucila mu
2 Tijicilolecesya kuti ŵandu
2 Tijicilolecesya kuti pana
2 tijicilolecesya kuti pana
2 tijicilolecesya kuti ilingo
2 tijicilimbikasya acinamalima kuti
2 tijicijonjecesya ciŵalanjilo ca
2 tijicijawusya pawujo masengo
2 tigacikamuligwa ni ŵandu
2 tigacikamuligwa ni cikamucisyo
2 tigacikamucisya kwawusya m’wujo
2 tigacikamucisigwa ni masengo
2 ticiciŵa konjecesya ciŵalanjilo
2 tacikamula nawo masengo
2 tacijendelecela kukamula masengo
2 syosope syasiŵalanjikwe kuti
2 syosope syakwembeceleka kwinjila
2 Syele sicisi ni
2 syejinji soni kuti
2 syejinji simalileje pa
2 syejinji pamasengo gelega
2 syejinji pakunyakula ndundu
2 syejinji kwisa soni
2 syejinji kutyocela kumabanki
2 syawo pa yindu
2 sya ŵandu ŵane
2 sya ŵandu pa
2 syapite pawujo kutyoka
2 syapatice kusepucila mu
2 sya m’mikuli jakutama
2 sya matala gakamucisya
2 sya mapulani ga
2 sya majiganyo ga
2 syakwendecesya masengo gaboma
2 syakwaya sayansi ni
2 syakwaya ndale ni
2 syakwaya maupande gakulekanganalekangana
2 syakwaya kukamulicisya masengo
2 Syakwaya Kalombo Ka
2 syakwaya cikamucisyo ca
2 syakuwuta makina gakulimila
2 syakutyocela ku maboma
2 syakutendelana ligongo lyakuti
2 syakutendela mapulani ni
2 syakusosekwa pa itendoyo
2 Syakusosekwa Pa Itendo
2 syakusosekwa mnope syasikukopoka
2 syakupatika m’cilambo munomuno
2 syakupanganyigwa m’cilambo muno
2 syakunkamucisya mundu pa
2 syakukamulicisya pa masengo
2 syakukamulicisya masengo pa
2 syakamulisya masengo pa
2 syakamulisya masengo gakunandiya
2 syakamulila masengo gakwaya
2 syakamulila masengo ga
2 syakamucisya pakwanilisya yawukusosa
2 syakamucisya pacitukuko ca
2 syakamucisya kutandisya mabisinesi
2 sya ilambo yakusa
2 sya cilwele ca
2 syaboma syakamulisya masengo
2 syaboma pakusaka kulolecesya
2 syaboma ni kunandiya
2 syaboma ni ciwanja
2 syaboma kwisa soni
2 Syaboma Ciwanja cakulola
2 soni ŵandu ni
2 soni ŵalijiganye cenene
2 soni utame cenene
2 soni ukumu wa
2 soni ukamule wa
2 soni ukamucisye wa
2 soni tucitandisya malo
2 soni tucijawusya m’wujo
2 soni tipaciŵa pana
2 soni pana kulolecesya
2 soni ni kulolela
2 soni ngani syakwaya
2 soni ngani sya
2 soni ndaŵi ni
2 soni mu ndaŵi
2 soni MPRS ni
2 soni mpango wacipanje
2 soni misewu ja
2 soni maupande gane
2 soni masengo gane
2 soni malamusi ni
2 soni kwamanyisya ŵandu
2 soni kwakamucisye kuti
2 soni kwajiganya ŵandu
2 soni kuti pakaŵa
2 soni kuti mbiya
2 soni kuti ilingo
2 soni kuti gele
2 soni kusagula masengo
2 soni kupelembela kwa
2 soni kulolela ni
2 soni kulimbikasya yakuti
2 soni kulimbikasya ŵandu
2 soni kulimbikasya itendo
2 soni kulemba malipoti
2 soni kukwesya ciŵalanjilo
2 soni kukolosya ni
2 soni kukamulicisya masengo
2 soni kukamucisya kuti
2 soni konasika kwa
2 soni jakamulisyaga masengo
2 soni iwanja yaboma
2 soni itendo yakwe
2 soni ilingo ya
2 soni ilambo ni
2 soni ikukamula masengo
2 soni gakamula masengo
2 soni cikamucisyo ca
2 soni cakusosekwa mnope
2 soni acityocesye ukoto
2 siŵatulecele acinangolo ŵetu
2 sisyaŵalanjikwe kuti ni
2 sisiŵalanjikwe kuti sikusosekwa
2 sisipali ni masengo
2 sisili syakusosekwa mnope
2 sine syakusosekwa mnope
2 simalileje pa masengo
2 sili syakusosekwa mnope
2 sikusosekwa pa itendo
2 sikamulisigwe masengo cenene
2 sikamulisigwa masengo cenene
2 sijendeje malonda ku
2 sicisi ni mitwe
2 sici mcece sya
2 Sici jaŵili nijakolosya
2 Sici jatatu jikolosya
2 sici jandanda kula
2 Sici jandanda jikwete
2 saŵa kapena wangasamala
2 sasu ni makala
2 Roads Improvement and
2 pulayimale kuti gaŵe
2 Profile of Poverty
2 Poverty In Malawi
2 Poverty Analysis Of
2 pindu jakwe kwa
2 pindu jakutyocela ku
2 peyo yayili mu
2 penani ni gakusosekwa
2 pelesenti) pakulandanya ni
2 pelesenti Ciŵalanjilo ca
2 pelepa tipaciŵa pana
2 pa yindu yacipago
2 pa yaka ya
2 Pawujo Utame Cenene
2 pawujo ulolele wa
2 pawujo ukombosi wa
2 pawujo malonda ni
2 pawujo kutyoka pa
2 pawujo kukamulicisya masengo
2 paŵe pana ndondomeko
2 paŵe pana mitwe
2 paŵe pana matala
2 paŵe pana malamusi
2 pa wayilesi ni
2 pa wayilesi jakanema
2 pa ŵandu ŵakulaga
2 pa ŵandu ŵa
2 pa usawuci ni
2 pa umi wake
2 patemi pali pana
2 pasi pa gele
2 pasi nikuti soni
2 pasikati pa ŵandu
2 pasikati pa unduna
2 Pasikati Pa Itendo
2 pasikati pa acakongwe
2 pa sici mcece
2 pa sici jilijose
2 pa sayansi ni
2 pa sambano jino
2 papite yaka itatu
2 papite miyesi jitatu
2 panyuma ukamule wa
2 pangani syakwaya ndale
2 pangani syakwaya msangu
2 Pa Ngani Syakwaya
2 pa ngani sya
2 pa ngani jakwaya
2 Pa ngani ja
2 pangali lung’wanu lwa
2 pa ndaŵi jilijose
2 Pandaŵi jakupitikusya kakamule
2 pa ndamo syawo
2 pana yindu yine
2 pana ngani sine
2 pana majiganyo ga
2 pana madandawusi gakuti
2 pana kuwungunya pakusaka
2 pana itendo yakwawusya
2 pana itendo yakwamanyisya
2 pa mtwe wa
2 pa msilikali jumo
2 pampepe ni mitwe
2 pampepe ni masengo
2 pampepe ni makampani
2 pampepe ni itendo
2 pamo kuti iŵe
2 pa mitwe jakongolela
2 pa mbiya syakwendecesya
2 pa masengo ni
2 pa masengogo kwisa
2 Pamasengo Ga Unamalima
2 pa masengoga ni
2 Pa masengo gane
2 pamasengo gakwiganya ni
2 pamasengo gakwesya unamalima
2 pamasengo gakwesya cipanje
2 pa masengo gakwe
2 pamasengo gakwaya ngani
2 pamasengo gakwawusya m’wujo
2 pa masengo gakuwungunyago
2 pamasengo gakusosekwa mnope
2 pa masengo gakusosekwa
2 pa masengo gakusamalila
2 pamasengo gakunandiya usawucuga
2 pa masengo gakulolela
2 pa masengo gakulinganya
2 pa masengo gakulimbana
2 pamasengo gakulekanganalekangana ni
2 Pamasengo Gakulekanganalekangana Cisawu
2 pamasengo gakulekanganalekangana cisawu
2 pa masengo gakujing’unulila
2 pamasengo gakamucisya kuti
2 pa masengo gaboma
2 pa mapulani ga
2 pa malonda ga
2 pa makina ga
2 pa majiganyo ga
2 pa magongo gakulekanganalekangana
2 pali papite yaka
2 pali papite miyesi
2 pali pangali yindu
2 pali pangali lung’wanu
2 pali pana umboni
2 pali pana ulamusi
2 pa likumi kwisa
2 Pakwiticisya kuti macili
2 pakwesya masengo ga
2 pakwesya cipanje ca
2 pakwawusya pawujo matala
2 pakwapa ŵandu ŵakulaga
2 pakwanilisya yawukusosa mpango
2 Pakwana mwesi wa
2 Pakwana Caka Ca
2 pa kwambucila kwa
2 pakwamba kuŵalanga pajika
2 pakwalemba masengo ŵandu
2 pakutolela ni mitwe
2 pakusosekwa soni kuti
2 pakusosekwa kwawusya pawujo
2 pakusosekwa kwawusya m’wujo
2 pakusosekwa kuti ŵandu
2 pakusosekwa kuti paŵe
2 pakusosekwa kulolecesya kuti
2 pakusosa kwateteya ŵandu
2 pakusosa kuti ŵandu
2 Pakusosa kumasya yele
2 pakusosa kumasya mteto
2 Pakusosa kulimbikasya masengo
2 pakusosa kukwesya yagowola
2 pakusonganganya ngani syakwaya
2 pakusaŵaga kulekanganya pa
2 pakusamalila umi wa
2 pakusaka kwawusya m’wujo
2 pakusaka kwakamucisya ŵandu
2 pakupanganya yindu yine
2 pakunandiya usawuci mwakwilana
2 pakunandiya ciŵalanjilo ca
2 pakumala pa yaka
2 pakulosya mu tebulo
2 pakulolecesya kuti mpango
2 pakulolecesya kuti gele
2 pakulinganya mpango wa
2 Pakulimbana ni Kalombo
2 pakulimbana ni HIV
2 pakulanguka kuti pana
2 pakulandanya ni ŵandu
2 pakulandanya ni m’mikuli
2 pakukosoŵalila mnope pa
2 pakukamulicisya masengo matala
2 pakuciwanicisya ni ciŵalanjilo
2 pakucilandanya ni ca
2 pakamulisya masengo makina
2 pakamulisya masengo litala
2 pakamulicisya masengo makina
2 pakamucisya kuti ŵandu
2 pajikapajika kwisa soni
2 pa jele ndaŵijo
2 pa itendo yosope
2 pa itendoyo ni
2 pa itendo yandamo
2 pa itendo yakwe
2 pa itendo yakusamalila
2 pa itendo yakunandiya
2 Pa Itendo Yakulekanganalekangana
2 pa itendo yakukamucisya
2 Pa Itendo Ya
2 pa itendo ine
2 pa itendo ijikutenda
2 pa ipanje ni
2 pa ilagasyo ligongo
2 pa gele matalaga
2 pagele masengoga ni
2 pa citukuko ca
2 pa cilwele ca
2 pacilikati pa yele
2 pacilikati pa masengo
2 pacilikati pa makampani
2 pacilambo cosope ca
2 pacikamucisyo ca yaumi
2 pa cikamucisyo ca
2 of Poverty In
2 Of Malawi (
2 Of Intergrated Household
2 Ofesi ja nduna
2 ofesi ja nduna
2 ofesi jakuŵalanjila mbiya
2 ofesi jakulola ya
2 nyambi jakulola ya
2 ( nyambi jakulola
2 nsano ni mcece
2 nsaku wa mbiya
2 nombe nawo akwete
2 nombe naco cikwele
2 njembele sya m’mikuli
2 ni yine yakwaya
2 ni yine yakusosekwa
2 ni yindu yakwakamucisya
2 ni yindu itiyicisosekwa
2 ni yankaniyiŵa yaboma
2 ni yakusosekwa mnope
2 ni yakusosekwa kutenda
2 Ni Yakukamucisya Kuti
2 ni wangakola matala
2 ni ŵane ŵakamula
2 ni ŵandu ŵamasengo
2 ni ŵandu ŵalemale
2 ni ŵandu ŵakutyocela
2 ni ŵandu ŵakulwala
2 ni ŵandu ŵabisinesi
2 ni ŵandu soni
2 ni ŵandu pa
2 ni ŵandu ni
2 ni ŵali akwete
2 ni ŵakwasimana ipwetesi
2 ni ŵakutyocela ku
2 ni utupe kwisa
2 ni unduna wacipanje
2 ni umo jandanda
2 ni umi wambone
2 ni umbone wa
2 ni Ulwele wa
2 ni ulolele wa
2 ni ulamusi wa
2 ni ukumu wa
2 Ni Ukoto Wakutenda
2 ni ukoto wacipago
2 ni ukamule wawo
2 ni ufundi wakusosekwa
2 ni ucembele wambone
2 nipo ŵandu ŵakulaga
2 nipo ŵajinji mwa
2 nipo ndaŵi syejinji
2 ni pa cilambo
2 ni ofesi jakulola
2 ni nyambi ja
2 ni nganisyo syawo
2 ni nganisyo syambone
2 ni nganisyo syakuti
2 ni nganisyo syakusaka
2 ni ngani ja
2 ni ndondomeko syakulolela
2 ni ndondomeko sya
2 ni ndamo syambone
2 ni muyikwendela yindu
2 ni mtundu wa
2 ni mteto wa
2 ni mpango wa
2 ni m’mikuli jakumisi
2 ni mkologo mwakupelenganya
2 ni mitwe jisyesyene
2 ni mitwe jakomangala
2 ni mipango ja
2 ni milingo jakwenela
2 ni mikuli jine
2 ni mbiya syosope
2 ni mbiya syakusapocela
2 ni maŵasa gawo
2 ni maŵasa gakuti
2 ni maukumu gane
2 ni matala ni
2 ni matala gosope
2 ni matala gambone
2 ni matala gakwendecesya
2 ni masengo gosope
2 ni masengo gakuwoneka
2 ni masengo gakuti
2 ni masengo gakusosekwa
2 ni masengo gakusamalila
2 ni masengo gakupitikusya
2 ni masengo gakulinganya
2 ni masengo gagapali
2 ni masengo gagakutendekwa
2 Ni Masengo Ga
2 ni mama ce
2 ni malo gane
2 ni malo gagona
2 ni malamusi ni
2 ni malamusi gakwendecesya
2 ni malamusi gakwaya
2 ni makuga ga
2 ni makina gane
2 ni makampani gane
2 ni makampani ga
2 ni majiganyo ga
2 ni lusa ni
2 ni likuga lya
2 ni kwinjila m’cilambo
2 ni kwima pajika
2 ni kwesya umi
2 ni kwesya makampani
2 ni kwendesya yacipago
2 ni kwendesya itendo
2 ni kwela mtengo
2 ni kwateteya ŵandu
2 ni kwasalila ŵandu
2 Ni Kwapa Ŵandu
2 ni kwapa ŵandu
2 ni kwapatisya ŵandu
2 ni kwapa aciticala
2 ni kwamanyisya acinamalima
2 ni kwakunda ŵandu
2 ni kwajiganya aciticala
2 nikuyijasa kwisa soni
2 ni kuwucisya m’malo
2 ni kuŵika pa
2 ni kutyosya malamusi
2 nikutuluka kuŵika pa
2 nikuti soni ilambo
2 nikuti masengo ga
2 ni kuteteya ukoto
2 nikutendesya kuti acalume
2 ni kutenda masengo
2 ni kutaŵa yindu
2 ni kutandisya ndondomeko
2 ni kutandisya iwanja
2 ni kusunga ngani
2 ni kusumisya ndundu
2 ni kusikolosya soni
2 ni kusepucila kwa
2 nikupitikusya kakamule ka
2 ni kupeleka yakulya
2 ni kupeleka upile
2 ni kupeleka misyungu
2 ni kupeleka macili
2 ni kupatika kwa
2 ni kupataga pindu
2 ni kupanganya yindu
2 ni kunondipa kwa
2 ni kung’unulila ni
2 ni kunandupa kwa
2 ni kunandiya mteto
2 ni kunandiya kupelembela
2 ni kunandiya ipwetesi
2 ni kunandiya ilagasyo
2 ni kumulika soni
2 ni kumulika pindu
2 Ni Kumulika Muyijendele
2 ni kumulika muyijendele
2 ni kumulika MPRS
2 ni kumulika masengo
2 ni kumulika itendo
2 ni kumulicila muyijendele
2 ni kumulicila itendo
2 ni kulolela masengoga
2 ni kulolela iwanja
2 nikulolecesya kuti umi
2 nikulolecesya kuti pana
2 ni kulinga kukwatendekwe
2 ni kulimbikasya ŵandu
2 ni kulimbikasya mteto
2 ni kulimbikasya kuti
2 ni kulimbana ni
2 ni kulemba masengo
2 ni kulekaleka kwa
2 ni kulamulila ilingo
2 ni kukuya malamusi
2 ni kukolosya umi
2 ni kukolosya ni
2 ni kukolosya masengo
2 ni kukola ndondomeko
2 ni kukamulisigwa masengo
2 ni ku ilambo
2 ni kugosa kwambucila
2 ni konjecesya mbiya
2 ni konjecesya ilingo
2 ni komiti jakulola
2 ni Kala Mpangowu
2 ni kajendesye ka
2 nijakolosya ni konjesya
2 ni iwanja yankaniyiŵa
2 ni iwanja yakamula
2 ni iwanja iyikusapeleka
2 ni iwanja iyikusacikamucisya
2 ni iwanja ine
2 ni iwanja cisawu
2 ni itendo yamu
2 ni itendo ya
2 ni isawusyo yakulekanganalekangana
2 ni ipwetesi mwangalajilila
2 ni ipanje yayipali
2 ni inyama yamwitinji
2 ni ilambo yayikusatukamucisya
2 ni gele masengoga
2 ni ga yaumi
2 ni ga ulangisi
2 ni gakusumisya ku
2 ni gakulolecesya kuti
2 Ni Ciŵalanjilo Ca
2 ni citukuko ca
2 ni cisamalilo cakwaya
2 ni cimo wa
2 ni cikamucisyo cejinji
2 ni cijongolaligasa ca
2 ni caka gakujing’unulila
2 ni banki jajikulungwa
2 ni ayimwene ni
2 ni AIDS kwisa
2 ni AIDS ;
2 ni acinamalima ŵanandinandi
2 ni acimmasyeto ŵakwete
2 ni acimmasyeto ŵa
2 ni acalume acimijawo
2 ni acakongwe ŵakwe
2 ni acacanda akwete
2 ngongole wa acinamalima
2 ngongole syakamucisya pa
2 ngongole sya boma
2 ngongole ni misika
2 Ngongole Boma tijicilimbicila
2 n’gombe syakuwuta makina
2 ngokwe sya ngani
2 ngokwe ja ngani
2 ngaŵa gamba kuŵeceta
2 nganisyo syangalumbana syakutamilicika
2 nganisyo syakutamilicika syangalumbana
2 nganisyo ni ndamo
2 ngani sya yacipago
2 ngani sya lung’wanu
2 ngani syakwaya majiganyo
2 Ngani Syakwaya Kalombo
2 ngani syakwaya kajendesye
2 Ngani Syakwaya HIV
2 ngani syakwaya Ezi
2 ngani syakwaya cikamucisyo
2 ngani syakusosekwa mnope
2 ngani sya cilwele
2 ngani sine syakwaya
2 ngani sine syakusosekwa
2 nganisi nambo soni
2 nganisi kwa ŵandu
2 ngani pa wayilesi
2 nganijikola macili galigose
2 ngani ja mbiyaji
2 nganigaŵa gakusosekwa mnope
2 nganakola upile wejinji
2 nganakola matala gane
2 nganakola malo gakulima
2 Ngalwe syakwatendela acalume
2 ngalwe syakutendelana ligongo
2 ndundu syakutyocela ku
2 ndundu syakupanganyigwa siŵe
2 nduna syaboma ni
2 Nduna Syaboma Ciwanja
2 ndondomeko syasipali kala
2 ndondomeko sya MPRS
2 ndondomeko syakutendela mapulani
2 ndondomeko syakupelecela malipoti
2 ndondomeko syakulolela ni
2 ndende nambo soni
2 Ndaŵi syejinji ŵandu
2 ndaŵi ni nganisyo
2 ndamo syawo syangalumbana
2 ndamo siŵatulecele acinangolo
2 ndale gali m’myala
2 nawo masengo gelega
2 nawo masengoga ni
2 nawo masengo gakwendesya
2 nawo masengo gakuwunga
2 nawo masengo gakutaŵa
2 nawo masengo gakusumisya
2 nawo masengo gakusamalila
2 nawo masengo gakunandiya
2 Nawo Masengo Gakulekanganalekangana
2 nawo masengo gacipanje
2 nawo itendo yakuwunga
2 nawo gele masengoga
2 National Statistical Office
2 National Economic Council
2 nambo yeleyi nganiyikamucisya
2 nambo ŵajinji mwa
2 nambo soni wakutamilicika
2 nambo soni upile
2 nambo soni pa
2 nambo soni mbiya
2 nambo soni matala
2 nambo soni majiganyo
2 nambo soni kwawusya
2 nambo soni kusoŵa
2 nambo soni kupata
2 nambo soni kulolela
2 nambo soni kuli
2 nambo soni kukwesya
2 nambo soni iwanja
2 nambo soni ilingo
2 nambo soni ikukamula
2 nambo soni cakusosekwa
2 nambo m’caka ca
2 nago gele masengogo
2 naga ŵandu ali
2 naga pali pana
2 naga kuli kwakusosekwa
2 naga jili kampani
2 naga gali gakusosekwa
2 m’wujo yagowola yetu
2 m’wujo ulamusi waboma
2 m’wujo ni kulimbikasya
2 m’wujo nganisyo syakuti
2 m’wujomo - -
2 M’wujo Masengo Gakopa
2 m’wujo kutuyana ni
2 m’wujo citukuko ni
2 mwine mpaka kuŵe
2 mwesi wa Meyi
2 mwesi ni mwesi
2 Mwayiŵelele yindu pasambano
2 mwayitaguligwile mu mtwe
2 mwayindu yosope ya
2 mwayilembegwele mu tebulo
2 mwayikuwonecela mu tebulo
2 mwawuŵelele usawuci m’cilambo
2 mwanti yeleyi itemi
2 mwanti yeleyi ikusatendesya
2 mwanti yakuya yakwe
2 mwanti tipaciŵa pana
2 mwangasawusya nambo soni
2 mwangapitila ku ipatala
2 mwangalajila kuwusya lina
2 mwangalajila kuŵenda kwa
2 mwana usawuci wakogoya
2 mwanace kwisa soni
2 mwa mbiya syawo
2 mwa makampani ga
2 mwakwilana ni yakusosekwa
2 mwakwilana ni ndondomeko
2 mwakwilana ni mpango
2 mwakwilana ni mbiya
2 mwakwilana ni matala
2 Mwakwilana ni masengo
2 mwakwilana ni itendo
2 mwakwilana ni ipanje
2 mwakwe mwakwilana ni
2 Mwakwanonyela Ŵandu Ŵakulaga
2 Mwakutamilicika Mwakwanonyela Ŵandu
2 mwakusaka kwawo kuti
2 mwakupikanika cenene matala
2 mwa kulikulungwa lya
2 Mwakulekangana ni Kala
2 mwakosoŵalila pa ipanje
2 mwakosoŵalila mnope pa
2 Mwakata Ofesi ja
2 mwakamulana ni matala
2 mwakamulana ni iwanja
2 mwagakwendela masengo ga
2 Muyijendele Itendo Yamu
2 muwuŵelele usawuci )
2 mu unduna wa
2 mu tulombo twa
2 mutiyicitendekwela itendo yayili
2 mutiyicitendekwela itendo yakulekanganalekangana
2 Muticiciŵela Cipanje Cosope
2 mu sici mcece
2 munyuma masengo ga
2 munyuma kukwela kwa
2 Mu Nsaku Waboma
2 mu nsaku wa
2 munomuno ni jakusa
2 munomuno ni gakusumisya
2 munomuno ni gakusa
2 muno kwisa soni
2 muno kusepucila mu
2 muno ali ŵakulaga
2 mu nganisyo sya
2 mundu ukumu wakusosekwa
2 mundu kuŵa umi
2 mundu jwine pakusosa
2 mundu jwine jwalijose
2 Mundu jwalijose jwakumpela
2 mundu jwali jose
2 mundu jwakulaga jwalijose
2 mundujo amsumule citupa
2 mundujo alipelece kupeleka
2 mundujo akwete kapena
2 mundu aŵe umi
2 mundu ajawule kucipatala
2 mu ndende nambo
2 mu mtwe watatu
2 mu MPRS basi
2 mu mpango wambiya
2 mu mpango wacipanjewo
2 mu mpango wacipanje
2 mu miyasi jawo
2 mu matalaga ligongo
2 mu masengo ga
2 mu malonda gapawayilesi
2 mu makuga gakulolela
2 mu makonsolo ni
2 Muluzi Health Initiative
2 mu likuga lya
2 mu kuŵalanga pajika
2 mu kutenda msangu
2 mu kutandisya ciwanja
2 mujikukamulila masengo boma
2 mu iwanjayo ni
2 mu itendo yakwajiganya
2 mu itendo yakupitikusya
2 mu ipatala yetu
2 mu ipatala yam’maboma
2 mu ipatala kwisa
2 mu ilambo yawo
2 Mu gele matalaga
2 mu gele matalaga
2 mugakwendela masengo ga
2 mu Annex C
2 mtwe welewu ukusala
2 mtwe wasambano wakwendecesya
2 mtwe wamsano ni
2 mtwe wa masengo
2 mtwe waboma wakwaya
2 mtwe wa boma
2 mtima mnope pamasengo
2 mteto wa msangu
2 mteto wakwegamila mnope
2 mteto wakutenda msangu
2 mtela wakusokonesya ututu
2 mtela wakamucisya mundu
2 mtela kwa ŵandu
2 M’tawuni ŵakulaga ŵakulipatila
2 m’tawuni soni jakamulisyaga
2 m’sukulu sya pulayimale
2 msangu ni ŵandu
2 msangu ni acalume
2 msangu ligongo lya
2 msaku wa mbiya
2 MPRS tijicitenda yakomboleka
2 MPRS ni upande
2 MPRS ni mpango
2 MPRS nikuti soni
2 MPRS kwisa soni
2 MPRS jikamulisigwe masengo
2 MPRS caka ni
2 mpela litala lyakusosekwa
2 Mpangowu Mwakata Ofesi
2 Mpango Wakata Wa
2 mpango wa kakamulisye
2 mpango wacipanje kuti
2 mpango wacipanje )
2 mpaka uŵe wangali
2 mpaka likumi kwisa
2 mpaka kukamucisye mnope
2 mpaka kalasi ja
2 mpaka ikamucisye kuti
2 mpaka asimanikwe ali
2 mpaka akombolece kulamula
2 mpaka akombolece kukajigala
2 moŵa makumi msano
2 mnope ŵandu ŵakulaga
2 mnope ticiciŵa konjecesya
2 mnope syasikukopoka kwene
2 mnope soni kuti
2 mnope sayansi ni
2 mnope pa unamalima
2 mnope pa ndamo
2 mnope pamasengo gakwesya
2 mnope pakunandiya ciŵalanjilo
2 mnope pakulolecesya kuti
2 mnope pakuciwanicisya ni
2 mnope pagele masengoga
2 mnope pa gele
2 mnope ni usawuci
2 mnope ni masengo
2 mnope ni kunandiya
2 mnope ni cakuti
2 Mnopemnope tipaciŵa pana
2 mnopemnope mwakwilana ni
2 mnopemnope m’mikuli ja
2 mnopemnope ligongo lyakuti
2 mnope ligongo lyakupelembela
2 mnope ga mu
2 mnope gakwete malo
2 mnope cisawu majiganyo
2 mndandanda wa mbiya
2 m’myala mwa ŵandu
2 M’misi M’tawuni ŵakulaga
2 m’misi ali ŵakulaga
2 m’mikuli ni m’malo
2 m’mikuli jam’misi kuti
2 m’malo mwakukosoŵalila pa
2 m’malo mwakosoŵalila pa
2 m’makoleji gankanigaŵa gaboma
2 m’makoleji gaboma mwakwilana
2 m’mafakitale nambo soni
2 m’maboma ni m’mikuli
2 Mlingo wakutindanyicisya mbiya
2 mlingo wa caka
2 mlembela jwa cipanje
2 mkologo mwakupelenganya mlingo
2 mkamulano wawukulungwa pacilikati
2 mkamulano wakwe ni
2 mkamulano wa ilambo
2 mkamulano wa cilambo
2 mjakwe kalombo ka
2 miyesi jitatu jilijose
2 miyesi jakuŵalanjika gakolanjikwa
2 Miyasi Pakusosa Kumanyilila
2 miyasi ni kupandicila
2 Miyasi ni Iŵalo
2 miyasi ni iwalo
2 miyasi kuti mundu
2 miyasi ja ŵandu
2 miyasi ja mundu
2 miyasi jakwe kuti
2 mitwe ni malamusi
2 mitwe jasambano jakwendecesya
2 mitwe jasambano jaboma
2 mitwe ja mu
2 mitwe jambone jakwendecesya
2 mitwe jakamucisya kumasya
2 mitwe jaboma kuti
2 mitwe jaboma jakwendecesya
2 mituka ja mbiya
2 misyungu jine jakuti
2 misyungu jakwaya HIV
2 misongano jakuŵecetana ya
2 misika ja ndundu
2 mipango jacipanje mu
2 miliyoni m’caka ca
2 Mikuli ja m’tawuni
2 mesi ni casa
2 mesi kwa ŵandu
2 mesi ga m’mipopi
2 mesi ga casa
2 m’cilu mwa mundu
2 m’cilu mwakwe mwakwilana
2 m’cilambo muno ŵaliji
2 m’cilambo muno nganakola
2 m’cilambo muno nambo
2 m’cilambo muno mwana
2 m’cilambo muno kusepucila
2 m’cilambo muno ja
2 m’cilambo muno ;
2 m’caka caboma ca
2 m’boma kuti gajegamileje
2 Mbiya syosope syasiŵalanjikwe
2 Mbiya syosope syakwembeceleka
2 mbiya syejinji soni
2 mbiya syejinji simalileje
2 mbiya syejinji pamasengo
2 mbiya syejinji pakunyakula
2 mbiya syejinji kwisa
2 mbiya syejinji kutyocela
2 mbiya syejinji ku
2 mbiya syakwinjila ku
2 mbiya syakwendecesya masengo
2 mbiya syakutyocela ku
2 Mbiya Syakusosekwa Pa
2 Mbiya syakusosekwa pa
2 mbiya syakupelecegwa ku
2 mbiya syakunkamucisya mundu
2 mbiya syakonjecesya pa
2 mbiya syakamucisya pakwanilisya
2 mbiya syakamucisya kutandisya
2 mbiya syajikusapata boma
2 mbiya syaboma pakusaka
2 Mbiya Sya Boma
2 mbiya sisyosyo pesyo
2 mbiya sisipali ni
2 mbiya sisikamulisigwe masengo
2 mbiya sikamulisigwe masengo
2 mbiya pa ndundu
2 mbiya pa gele
2 mbiya ni ŵandu
2 mbiya ni kwapatisya
2 mbiya kutyocela ku
2 mbiya ku mabanki
2 mbiya ja dola
2 mbili ja cilambo
2 mbeju ni fotelesa
2 Mbali jine ayi
2 mbali jakwaya mbiya
2 mawuta ni yindu
2 mawupande gosope ga
2 mawayilesi ni manyusipepala
2 maŵasa ni mikuli
2 maŵasa m’cilambo muno
2 maŵasa ga ŵanduwo
2 maŵasa gakuti gapindule
2 maŵasa gakulongolelegwa ni
2 maŵasa gakulaga mnope
2 maŵasa gagakwayigwa ni
2 maupande ga masengo
2 maunduna ni makonsolo
2 maunduna ni madipatimenti
2 maunduna ga boma
2 maukumu gane gakusosekwa
2 mate naga pali
2 matala gosope gakamucisya
2 matala gasambano gapacanya
2 matala gasambano gakamucisya
2 matala gapacanya nambo
2 matalaga ni kumulika
2 matala gangali mate
2 Matala gane tigaciŵa
2 matala gane gasambano
2 matala gane gapambali
2 matala gane gakamulila
2 matala gambone gakwakamucisya
2 Matala Gakwesya Citukuko
2 matala gakwendecesya mbiya
2 matala gakwendecesya masengo
2 matala gakwendecesya ipatala
2 matala gakwecesya umi
2 matala gakwawucisya pawujo
2 matala gakwapela mteto
2 matala gakwakamucisya kuti
2 matala gakulolela ukamulicisye
2 matala gakulolecesya kuti
2 matala gakukamucisya kuti
2 matala gakamucisya kuwucisya
2 matala gakamucisya kunandiya
2 matala gakamucisya kulolela
2 matala gakamucisya kulolecesya
2 MATALA GAKAMUCISYA BOMA
2 Matala Gakamucisya Acinamalima
2 matala gakamucisya acinamalima
2 matala gagakusakamulisigwa masengo
2 matala ga cilambo
2 masukulu gankanigaŵa gaboma
2 masengo yindu yine
2 masengo yindu yejinji
2 Masengo Yindu Yacipago
2 masengo yalumo ni
2 masengo wa ŵapolisi
2 masengo wambone wa
2 masengo wa lusa
2 masengo wacipanje waboma
2 masengo syejinji mwa
2 masengo sayansi ni
2 masengo pasambano jino
2 masengo pampepe ni
2 masengo pakwiganya ni
2 masengo pakusuma mtela
2 masengo pakulolecesya kuti
2 masengo ni mbiya
2 masengo ni maukumu
2 masengo ni matala
2 masengo ni kwajiganya
2 masengo ni kupataga
2 masengo ni itendo
2 masengo ni cilambo
2 masengo ndaŵi ni
2 masengo mwakwendelecela iŵe
2 masengo mu iwanjayo
2 masengo mu iwanja
2 masengo mpango wacipanje
2 masengo mnope sayansi
2 masengo mitwe jakwaya
2 masengo m’boma ni
2 masengo mbiya pamasengo
2 masengo mbiya pa
2 masengo mbiya kusepucila
2 masengo matalaga ni
2 masengo matala gakamucisya
2 Masengo Matala Ga
2 masengo malamusi gakwaya
2 masengo makomiti ga
2 Masengo Makina Gakulekanganalekangana
2 masengo makina gakulekanganalekangana
2 masengo macili gakwe
2 masengo litala lyakolanjika
2 masengo kwa mbiya
2 masengo ku ndende
2 masengo kambiya ni
2 masengo ilingo ya
2 masengo gosope gakulimbana
2 masengo gosope gacitukuko
2 masengogo nambo soni
2 masengogo kwisa soni
2 masengo getu gacipanje
2 masengo gele matalaga
2 masengo gejinji gakusosekwa
2 Masengo ga yaumi
2 masengo ga yakuwungunyawungunya
2 masengo ga ya
2 masengo gawo m’cilambo
2 masengo gawo kwisa
2 masengo gawo cili
2 masengo ga ufundi
2 Masengo gasyesyene ga
2 masengoga ni yakuti
2 masengo gane gakamucisya
2 masengo gane (
2 masengoga mwakamulana ni
2 masengo ga mtunduwu
2 masengo ga mtundu
2 Masengo Ga Mtokoma
2 masengo gamigodi jenandinandi
2 Masengo gamakulungwa ga
2 masengo gamakulungwa ga
2 masengo gamajiganyo ni
2 Masengo Ga Mabisinesi
2 masengo ga mabanki
2 masengo gakwesya umi
2 masengo gakwesya ni
2 Masengo gakwesya citukuko
2 masengo gakwe nambo
2 masengo gakwe naga
2 Masengo Gakwe Mwakuya
2 masengo gakwe kuti
2 masengo gakwe gosope
2 masengo gakwaya unamalima
2 masengo gakwaya cilwele
2 masengo gakwawusya m’wujo
2 masengo gakwasamalila ŵandu
2 masengo gakwanilisya itukusosa
2 masengo gakwakamucisya ŵandu
2 masengo gakuwungunyawungunya ni
2 masengo gakuti gatendekwe
2 masengo gakutaŵa nganisyo
2 masengo gakutandisya ni
2 masengo gakutandisya makampani
2 masengo gakusamalila ŵandu
2 Masengo gakusamalila umi
2 - Masengo gakusamalila
2 masengo gakupitikusya yindu
2 masengo gakupeleka mesi
2 masengo gakupeleka macili
2 masengo gakupeleka ilingo
2 masengo gakupanganya matalaga
2 masengo gakumulika miyasi
2 masengo gakulolela yindu
2 masengo gakulolela ukamulicisye
2 masengo gakulinganya ni
2 Masengo Gakulimbana ni
2 masengo gakulima misewu
2 Masengo Gakulekanganalekangana Ni
2 masengo gakulekanganalekangana nambo
2 masengo gakulekanganalekangana kupwatikapo
2 masengo gakulekanganalekangana gakwaya
2 masengo gakulekanganalekangana gakwakamucisya
2 masengo ga kukolosya
2 Masengo gakolosya soni
2 masengo gakolosya misewu
2 masengo gakamucisya kuti
2 masengo gagogo pego
2 masengo gagali mu
2 masengo ga EHP
2 masengo ga ciwanjaci
2 masengo ga ciwanja
2 masengo ga citeteyo
2 masengo gacipatala cisawu
2 masengo gacipanje ni
2 masengo gacipanje gakwele
2 Masengo Ga Cipanje
2 Masengo ga caka
2 masengo gaboma ni
2 masengo cisawu bisinesi
2 masengo cipanje caboma
2 masengo cenene wa
2 masengo cenene soni
2 masengo cenene nambo
2 masengo cenene kwa
2 masengo cenene kuti
2 masengo cenene cipanje
2 mapulani ni mpango
2 mapulani ni mitwe
2 mapulani ni mipango
2 mapulani ni kuwunga
2 mapulani ga m’mabomago
2 mapulani gacipanje tiwucijendelecela
2 mapulani gacipanje ni
2 Mapulani ga Cipanje
2 mapulani gacipanje (
2 mama kuja ku
2 malumbo gakwe ni
2 maloŵe pa wayilesi
2 malonda ku misika
2 malonda ga m’cilambo
2 malonda gajendeje cenene
2 malo nambo soni
2 malo m’sukulu sya
2 malo m’mikuli jam’misi
2 malo gakusalacisya inyama
2 malo gakulima akamuleje
2 malo gakopa acalendo
2 malo gagakwete maganga
2 malipilo ga aciticala
2 malingana ni yakuya
2 Malingana ni kuwungunya
2 malingana ni kulinga
2 Malawi ( Various
2 Malawi Procurement Authority
2 Malaŵi mwana usawuci
2 Malaŵi Mpango Wakata
2 Malaŵi Kugombelesya Itendo
2 malamusi ni milingo
2 malamusi gane gakwaya
2 malamusi gakwendecesya cilambo
2 malamusi gakwaya masengo
2 malamusi gakupikanika cenene
2 Malamusi gagapali sambano
2 malamusi gagapali sambano
2 malamusi ga boma
2 makumi msano ni
2 makuga gane ga
2 makuga gakulolela ya
2 makuga gakulola ya
2 makuga gakulekanganalekangana ga
2 makoti gaŵe gakwima
2 makondomu kwisa soni
2 makondomu ga acalume
2 makomiti ga ŵandu
2 makina gakulimila ni
2 makina ga kompyutala
2 makampani kuti atandisyeje
2 makampani gam’cilambo muno
2 makampani ga m’cilambo
2 makampani gakuti gakapelekaga
2 makampani gakupanganya yindu
2 makampani gakupanganya ndundu
2 ; makampani gakupanganya
2 makampani gaboma ni
2 majiganyo mwakwilana ni
2 majiganyo m’cilambo muno
2 majiganyo ga yaumisili
2 majiganyo gapambali gakwaya
2 majiganyo ga m’sukulu
2 majiganyo ga masengo
2 majiganyo ga lusa
2 majiganyo galulele m’sukulu
2 majiganyoga kwisa soni
2 majiganyo gakwaya kalombo
2 majiganyo gaku yunivesite
2 majiganyo gaku pulayimale
2 majiganyo gakamucisya kuti
2 majiganyo gajinjile pasi
2 magesi ni kulekaleka
2 maganga gamtengo wapenani
2 magalimoto gakunyakula ŵandu
2 mafakitale gakwegamila pa
2 mafakitale gakamulisya masengo
2 macili ligongo lyakuti
2 Macili Kwa Ŵandu
2 macili ga lyuwa
2 macili gakwe mwangalumbana
2 macili gakutenda yindu
2 maboma gamwanamwana ni
2 mabisinesi genandi ni
2 mabisinesi genandinandi ni
2 mabisinesi gawo m’cilambo
2 mabanki nambo soni
2 mabanki m’cilambo muno
2 lya ŵandu ŵayaka
2 lya ŵandu ŵakutyocela
2 lyakuti ŵandu ŵakulaga
2 lyakuti ŵandu ŵajinji
2 lyakuti ŵandu aloleleje
2 lyakuti mundujo ali
2 lyakuti mundujo akwete
2 lyakuti mundu ali
2 lyakusoŵa kwa mkamulano
2 lyakusoŵa kwa masukulu
2 lyakupelembela kwa yakulya
2 lyakupatila mbiya syakamucisya
2 lya kukwela kwa
2 lyakolanjika kuti Gini
2 lya itendoyo kwisa
2 lya cilwele cacambucila
2 Lya Cilwele Ca
2 lwaboma ni ndamo
2 lusa wakulekanganalekangana wakwakamucisya
2 lusa pa itendo
2 lusa mu mapulani
2 lusa m’cilambo muno
2 lusa lwa ŵandu
2 lung’wanu ni sayansi
2 lung’wanu lwaboma ni
2 Lung’wanu Lwa Boma
2 Litala lyatatu ni
2 litala lyambone soni
2 litala lyakuti ŵandu
2 litala lyakusosekwa mnope
2 litala lyakupatila mbiya
2 litala lyakolanjika kuti
2 lipende lya mundu
2 lilamusi lyakwaya mbeju
2 Lilamusili likusala kuti
2 likwete mitwe jitatu
2 likungu lyakuti mundu
2 ligongo ŵandu ŵakulaga
2 ligongo nganakola matala
2 ligongo lya wangakola
2 ligongo lya mitwe
2 ligongo lya matala
2 ligongo lya malamusi
2 ligongo lyakuti gele
2 ligongo lyakuti boma
2 ligongo lyakuti akwete
2 ligongo lyakusoŵa yakulya
2 Ligongo lyakusoŵa kwa
2 ligongo lyakupelembela kwa
2 ligongo lya kukwela
2 ligongo lya itendoyo
2 ligongo lya isawusyo
2 Ligongo Lya Cilwele
2 kwisa soni wangakola
2 kwisa soni ŵandu
2 kwisa soni ŵakugamanyilila
2 kwisa soni utame
2 kwisa soni umi
2 kwisa soni ukamucisye
2 kwisa soni pa
2 kwisa soni ngani
2 kwisa soni matala
2 kwisa soni kwawusya
2 kwisa soni kwalimbikasya
2 kwisa soni kuŵa
2 kwisa soni kuti
2 kwisa soni kusala
2 kwisa soni kumulika
2 kwisa soni kukamucisya
2 kwisa soni iwanja
2 kwisa soni itendo
2 kwisa soni cikamucisyo
2 kwisa soni ali
2 kwisa soni acityocesye
2 kwisa nsano ni
2 kwinjisya ndale mu
2 kwinjila pasi kwa
2 kwinjila m’cilambo muno
2 kwesya umi wa
2 kwesya masengo gawo
2 kwesya lunda ni
2 kwenesya ngani ni
2 kwenesya mautenga gakulekanganalekangana
2 kwendesya ni kupeleka
2 kwendesya ni kulolela
2 kwela mtengo kwa
2 kwela kwa mitengo
2 kwela kwa masengo
2 Kwela kwa cipanje
2 kwegamila pa cikamucisyo
2 kwa yindu yine
2 kwa yindu yakamucisya
2 kwa yindu yacipago
2 Kwawusya Pawujo Utame
2 kwawusya pawujo upile
2 kwawusya pawujo upatice
2 kwawusya pawujo umi
2 kwawusya pawujo kutuyana
2 ; kwawusya pawujo
2 kwawusya m’wujo upile
2 Kwawusya M’wujo Unamalima
2 kwawusya m’wujo nganisyo
2 kwawusya m’wujo malonda
2 kwawusya m’wujo makuga
2 ; kwawusya m’wujo
2 kwa ŵandu ŵane
2 kwa ŵandu ŵalijiganye
2 kwa ŵandu ŵakupata
2 kwa ŵandu ŵakumisi
2 kwa ŵandu wakumanyilila
2 Kwa Ŵandu Ŵakulaga
2 kwa ŵandu ŵajinji
2 kwa ŵandu ŵabisinesi
2 kwa ŵandu wa
2 kwa ŵandu m’cilambo
2 kwa ŵanace ŵamasije
2 kwa upile wakupata
2 kwa ukamulicisye masengo
2 kwa ufundi wa
2 Kwateteya ŵandu ku
2 kwasima mbiya ku
2 kwa sayansi ni
2 kwasalila ŵandu kuti
2 kwapa upile wakuti
2 kwapa macili gakutenda
2 kwapa aciticala malipilo
2 kwa mundu jwakulaga
2 kwa mkamulano wa
2 kwa miyesi jakuŵalanjika
2 kwa mitwe jakwendecesya
2 kwambucisya kalombo ka
2 kwa mbiya syakwinjila
2 kwa mbiya ni
2 kwa matala ga
2 kwa masengo gane
2 kwa masengo gakupeleka
2 kwamanyisya acinamalima mautenga
2 kwa makuga ga
2 kwa majiganyo galulele
2 kwa lunda ni
2 kwalimbikasya ŵandu kuti
2 kwakwe kuli kwakuti
2 kwakusosekwa nditu kuti
2 kwakusosekwa mnope kwa
2 kwakusosekwa kwejinji kuti
2 kwakukulungwa pasikati pa
2 kwakukulungwa pacilikati pa
2 kwakamucisya ŵandu ŵakwete
2 kwa kalombo kakutandisya
2 kwajimba magambo ŵandu
2 kwajiganya ŵandu ya
2 kwajiganya ni kwapa
2 kwa itendo yamu
2 Kwa Cipanje Mwakutamilicika
2 kwa cipanje cosope
2 kwa cipanje caboma
2 Ku Yagowola Yakulekanganalekangana
2 ku yagowola yakulekanganalekangana
2 kuwungunya ukamucisye wa
2 kuwungunya kwa m’milango
2 kuwungunya kukwatendekwe m’milango
2 kuwungunya kukwatendekwe m’caka
2 Kuwungunya ciŵalanjilo ni
2 kuwucisya m’malo mwakwe
2 kuŵika m’caka ca
2 kuŵika kalasi ja
2 kuŵecetana ni ilambo
2 kuŵa ni umi
2 kuwanda kwa cilwele
2 kuŵa nawo mu
2 kuŵa mpango wacipanje
2 kuŵalanjila mbiya syakusosekwa
2 kuŵa gakusosekwa mnope
2 ku utandi wa
2 ku unduna wacipanje
2 kutyosya malamusi gane
2 kutyosa misongo jine
2 Kutyocela Ku Yagowola
2 kutyocela ku utandi
2 kutyocela ku maofesi
2 kutyocela ku maganga
2 kutyocela kumabanki ni
2 kutyocela ku ipatala
2 Kutyocela cele cakaco
2 Kutyocela caka ca
2 kutuyana pacilikati pa
2 kutuluka kwa mitengo
2 kuti yeleyi ikombolece
2 Kuti yele isawusyoyi
2 kuti yakusosa ya
2 kuti ŵandu ŵam’misi
2 kuti ŵandu ŵalijiganye
2 kuti ŵandu ŵakusatenda
2 kuti ŵandu ŵakukamula
2 kuti ŵandu ŵakamula
2 kuti ŵandu ŵa
2 kuti ŵandu akulya
2 kuti ŵandu akomboleje
2 kuti ŵanace ŵajinji
2 kuti usawuci ujendelecele
2 kuti usawuci ujawule
2 kuti umi ni
2 kuti ulamusi wa
2 Kuti tumasye yele
2 kuti tumanyilile naga
2 kuti tulole naga
2 kuti tukolosye umbone
2 kuti tisicisosekwa pa
2 kuti tisicijinjila mu
2 kuti sikusosekwa pa
2 kuti sikamulicisigwe masengo
2 kuti sijilane ni
2 kuti pangali cakusisa
2 kuti pana masengo
2 kuti pana kulekangana
2 kuti pana ilingo
2 kuti pambesi pakwe
2 kuti pakusosekwa kwawusya
2 kuti pakusaŵaga kulekanganya
2 kuti ni syasikusosekwa
2 kuti ndaŵi syosope
2 kuti National Environmental
2 kuti mwine mpaka
2 kuti mwayindu yosope
2 kuti mundu jwalijose
2 kuti mundu jwakwete
2 kuti mundujo amsumule
2 kuti mundu ayimanye
2 kuti mundu aŵe
2 kuti mundu ajawule
2 kuti mu itendo
2 kuti mu ipatala
2 kuti mtelawo uŵe
2 kuti mbiya sya
2 kuti mbiya ni
2 kuti matala gakamucisya
2 kuti matalaga gaŵe
2 kuti masengo gawo
2 kuti masengo gakupata
2 kuti masengoga gakwenda
2 kuti malonda ga
2 kuti Malawi Procurement
2 kuti majiganyo gajinjile
2 kuti majiganyo ga
2 kuti kukwela kwa
2 kuti jikwenesya ngani
2 Kuti Jikamuleje Masengo
2 kuti jikamucisye pakunandiya
2 kuti jijilaneje ni
2 kuti jana kapena
2 kuti itendo yosope
2 kuti itendo ya
2 kuti ipatala yosope
2 kuti imanyice kuti
2 kuti ilingo yakamulisya
2 kuti ilingo yakamulicisya
2 kuti ilingo yaboma
2 kuti ikamuleje nawo
2 kuti Gini Coefficient
2 kuti gakamuligwe ni
2 kuti gakamulicisyeje masengo
2 kuti gakamule masengo
2 kuti gakamulane ni
2 kuti gajilane ni
2 kuti gajegamileje pa
2 kuti citukuko cijawule
2 kuti citukuko ca
2 kuti cikomboleje kukamula
2 kuti cele citukukoci
2 Kuti Boma Jikamuleje
2 kuti boma jikamula
2 kuti aŵe ni
2 kuti apindule ni
2 kuti apinduleje ni
2 kuti apate yindu
2 kuti amanyilileje kuti
2 kuti Amalaŵi ŵajinji
2 kuti ali ŵandu
2 kuti ali ŵakongwe
2 kuti alipatileje yindu
2 kuti alembegwe masengo
2 kuti alece kulipela
2 kuti akwete ukumu
2 kuti akwete kalomboka
2 kuti akomboleje kupeleka
2 kuti akole ndamo
2 kuti akamulisye masengo
2 kuti akamulisyeje masengo
2 Kuti Akamulicisyeje Masengo
2 kuti akamuleje masengo
2 kuti akalinjisye miyasi
2 kuti akakamulisyaga masengo
2 kuti ajendesyeje nawo
2 kuti ajendesyeje masengo
2 kuti acisumule citupa
2 kuti acinamalima ŵanandinandi
2 kuti acamawo ni
2 kuteteya ŵandu ku
2 kutendesye kuti ŵandu
2 kutendesya kuti mbiya
2 kutendekwe mwakwilana ni
2 kutenda yindu yakwaya
2 Kutenda yakomboleka kuti
2 Kutenda Nawo Masengo
2 kutenda msangu mwangalumbana
2 kutenda itendo yakuti
2 Kuteleka Ni Kumulicila
2 kutaŵa yindu yakamucisya
2 kutandisya matala gakupelecela
2 kutandisya matala gakamucisya
2 kutandisya masengo gawo
2 kutandisya masengo gane
2 kutandisya mabisinesi ni
2 kutandisya itendo yakamucisya
2 Kutandila M’caka Ca
2 kusunga ngani syosope
2 Kusoŵa kwa yakulya
2 kusoŵa kwa yakulya
2 kusoŵa kwa ilingo
2 kusoŵa kwa citeteyo
2 kusola ngoloma sya
2 kusimasima kwa magesi
2 kusepucila pa wayilesi
2 kusepucila mu unamalima
2 kusepucila mu tulombo
2 kusepucila mu misongano
2 kusepucila mu mapologalamu
2 kusepucila mu malamusi
2 kusepucila mu makomiti
2 kusepucila mukwesya masengo
2 kusepucila mukwamanyisya ŵandu
2 kusepucila mu kwajiganya
2 kusepucila mu kuŵalanga
2 kusepucila mu kutenda
2 kusepucila mu kulimbikasya
2 kusepucila mu kukamulicisya
2 kusepucila mu kugaŵanya
2 kusepucila mu konjecesya
2 kusepucila m’matala gasambano
2 kusepucila kwa mesi
2 kusepucila ku boma
2 kusamalila yindu yacipago
2 kusamalila ŵandu ŵakulwala
2 kusagula ŵandu ŵakuti
2 kupwatikapo ŵandu ni
2 kupwatikapo ŵakamula masengo
2 kupwatikapo majiganyo ga
2 kupwatikapo kalombo ka
2 kupwatikapo cilwele ca
2 kupumula pa masengo
2 kuposya ilwele ni
2 kupitikusya wendesye wa
2 kupitikusya kakamule kamasengo
2 kupimisya miyasi jakwe
2 Kupelembela kwa citeteyo
2 kupelembela kwa citeteyo
2 kupeleka upile kwa
2 kupeleka ukoto kwa
2 kupeleka nganisyo syawo
2 kupeleka mtela ni
2 kupeleka mituka ja
2 kupeleka misyungu jakwaya
2 kupeleka mbiya pa
2 kupeleka masengo gane
2 kupeleka malipilo gambone
2 kupeleka macili kwa
2 Kupeleka ilingo ya
2 Kupeleka Cikamucisyo Ca
2 Kupeleka cikamucisyo ca
2 kupata upile wa
2 kupata mbiya ni
2 kupata matala gane
2 kupanganya yindu yejinji
2 kunondipa kwa mbiya
2 kung’unulila ni kukolosya
2 ku ngokwe ja
2 kungajenda cenene kwa
2 kunandupa kwa malo
2 kunandiya mbiya syakusosekwa
2 kunandiya likungu lyakuti
2 kunandiya kwegamila pa
2 kunandiya kuwanda kwa
2 kunandiya kupelembela kwa
2 kunandiya ciŵalanjilo ca
2 kumwa mtela wakusokonesya
2 Kumulika Muyijendele Itendo
2 kumulika muyijendele itendo
2 Kumulika Miyasi Pakusosa
2 kumulicila muyijendele itendo
2 kumulicila itendo yamu
2 kumtima ngani syakwaya
2 ku mteto uliwose
2 ku misika jakusa
2 ku mbali ja
2 ku maupande ga
2 kumasya yele ilagasyoyi
2 kumasya yakusawusya yakwaya
2 kumasya cele cisawusyoci
2 ku masengo ni
2 ku masengo gankanigaŵa
2 ku malikulungwa ga
2 ku makoleji ga
2 ku makampani ganganigaŵa
2 ku mabanki nambo
2 kulya yakulya yambone
2 kulolela mujikukamulila masengo
2 kulolela masengo ga
2 kulolela kwa ukamulicisye
2 Kulolecesya kuti ŵanace
2 Kulolecesya kuti pana
2 Kulolecesya kuti ngani
2 kulolecesya kuti ndundu
2 kulolecesya kuti matala
2 kulolecesya kuti masengoga
2 kulolecesya kuti maofesi
2 Kulolecesya kuti iwanja
2 kulolecesya kuti iwanja
2 Kulolecesya kuti acamawo
2 Kulolecesya kuti acacanda
2 Kulocesya Muticiciŵela Cipanje
2 kulipeleka kwa ŵandu
2 kulinganya soni mijigo
2 kulinganya mitwe jaboma
2 kulinga kukwatendekwe pakamulisya
2 Kulimbikasya Ŵandu Kuti
2 kulimbikasya mteto wakuti
2 Kulimbikasya matala gakwendecesya
2 kulimbikasya matala gakwendecesya
2 kulimbikasya masengo gakulolela
2 kulimbikasya malamusi gakwaya
2 kuli kwakusosekwa pakusosa
2 Kuli kwakusosekwa mnope
2 Kuli kwakusosekwa kuti
2 kulikulungwa lya boma
2 kulijiganya pa sukulu
2 kulemba masengo aciticala
2 kulekaleka kwa mesi
2 kuleka kupeleka mlingo
2 kulamula kuti mundujo
2 kulamula kuti acisumule
2 kukwesya umi wa
2 kukwesya masengo ga
2 kukwesya lunda ni
2 kukwesya ciŵalanjilo ca
2 Kukwela kwa masengo
2 Kukwela kwa cijongolaligasa
2 kukwatendekwe pakamulisya masengo
2 kukwatendekwe m’milango ja
2 kukwanilisya wele mtwewu
2 kukwanilisya pakwana caka
2 kukutendesya kuti ŵandu
2 Kukusya Misika Ja
2 kukusakwagwisya mbwaji ŵandu
2 kukusakamucisya kuti ŵandu
2 kukusajegamila mnope pa
2 Kukula kwa malo
2 kukolosya soni masengo
2 kukolosya ngani ni
2 kukolosya matala gane
2 kukolosya kakamulisye masengo
2 kukola mitwe jambone
2 kukamulicisya masengo sayansi
2 kukamulicisya masengo ni
2 kukamulicisya masengo mpango
2 kukamulicisya masengo mbiya
2 kukamulicisya masengo matala
2 kukamulicisya masengo macili
2 Kukamulicisya masengo kwa
2 Kukamulicisya masengo cenene
2 kukamula nawo masengoga
2 kukamula masengo ni
2 kukamula masengo kapena
2 kukamula masengo gakwe
2 kukamula masengo gacitukuko
2 kukamula cenene masengo
2 kukamucisye mnope pakunandiya
2 kukamucisya pa masengo
2 ku kalombo ka
2 kujigala itumbo mwangajembecela
2 kuja ku likandi
2 ku iwanja ni
2 ku itendo yakwakamucisya
2 ku ipatala yayikulungwakulungwa
2 ku ipatala ya
2 kugosa ni kunandiya
2 kugosa ni kulimbana
2 kugosa kalombo ka
2 Kugopolela kwakwe kuli
2 Kugombelesya Itendo Yakamucisya
2 kugalawuka kwa indu
2 kugakolosya soni matala
2 kugakolosya soni masengo
2 kugakolosya soni malamusi
2 ku ciwanja ca
2 kucikwanisyaci - Ilingo
2 kucikwanilisya mu sici
2 ku boma ni
2 Konjecesya Upile Wa
2 konjecesya ukamule wa
2 konjecesya ni kulimbikasya
2 konjecesya mbiya ni
2 konjecesya masengo gane
2 Konjecesya Masengo Ga
2 konjecesya masengo ga
2 konjecesya malipilo ga
2 konasika kwa yindu
2 konasika kwa ukweti
2 konasika kwa mesi
2 komiti jakwendesya masengo
2 komiti jakunyumba jamalamusi
2 komiti jakulola ya
2 komiti ja acimisilijo
2 ka yagowola yawo
2 katundu ni masengo
2 katangale ni ipupu
2 kasumisye ka yagowola
2 kapena ŵandu ŵane
2 kapena tugambe kuti
2 Kapena Nganakola Kalombo
2 kapena kupunda pelepa
2 kapena kupocela mautenga
2 kapena kuleka kutenda
2 kapena jangali kalombo
2 kapena ciwanja mpaka
2 kapena akumganicisya kuti
2 kapena acakongwe acimijawo
2 kapatikane ka yindu
2 kandu nambo soni
2 ka mbiya sya
2 ka masengo gane
2 kamasengo ga cipanje
2 kalombo kakutandisya cilwele
2 Kala Mpangowu Mwakata
2 kakuti mundujo alipelece
2 kakamule kamasengo gakulekanganalekangana
2 kakamule kamasengo ga
2 ka kalombo ka
2 kajendesye ka iwanja
2 kajendesye ka cipanje
2 ka HIV mwanti
2 ka HIV mpaka
2 Ka HIV M’miyasi
2 ka HIV kuti
2 ka HIV cisawu
2 ka HIV akaŵe
2 ka cipanje ni
2 kacilombo kakutandisya Ezi
2 jwamkulungwa jwakuŵalanjila mbiya
2 jwalijose pajikapajika kwisa
2 jwalijose jwakumpela mjakwe
2 jwalijose jwakasa lilamusili
2 jwalijose akwete upile
2 jwalijose akwete malo
2 jwakwiticika jwakutama najo
2 jwakulwalajo akwete ukoto
2 jwakulaga jwalijose pajikapajika
2 jwakasa lilamusili taciŵa
2 jwa cipanje caboma
2 jino Yakusosekwa kukwanilisya
2 jine ligongo lyakuti
2 jine ligongo lya
2 jimo jaku America
2 jili jakusosekwa mnope
2 jikolosya umi wa
2 jikamuleje masengo mwakuya
2 jikamula masengo gakwe
2 jikamucisye pakunandiya usawuci
2 jijilaneje ni muyiŵelele
2 jetu pakuwanicisya ni
2 Jele bukuji japanganyigwe
2 jejinji m’cilambo muno
2 ja yindu jaliji
2 ja World Bank
2 jawo kusepucila mu
2 jaŵili nijakolosya ni
2 ja ŵandu ŵamu
2 ja ŵandu ŵakusicila
2 ja ŵandu ŵakulwala
2 ja ŵandu ŵa
2 ja ŵanace ŵa
2 ja ulamusi wakunonyelwa
2 jatatu jikolosya umi
2 jasambano jaboma jakwendecesya
2 jangali kalombo ka
2 ja ndundu syawo
2 ja National Steering
2 jana kapena jangali
2 ja mundu jwalijose
2 ja mu matalaga
2 ja m’tawuni ŵandu
2 ja m’tawuni soni
2 jam’misi cisawu misewu
2 ja m’mikuli jam’misi
2 ja mlongola jwa
2 jambone jakwendecesya mbiya
2 ja mbiya syakusapata
2 ja mbiya sya
2 ja maŵasa m’cilambo
2 ja Malaŵi Mpango
2 ja malamusi ni
2 jakwendesya masengo ga
2 jakwendecesya masengo gakupeleka
2 jakwe kuti amanyilile
2 jakwaya usumisye wa
2 jakwaya matala gakamucisya
2 jakwaya kalombo ka
2 jakwaya HIV ni
2 jakuŵalanjika gakolanjikwa Medium
2 jakutyocela ku ciwanja
2 jakutama ŵandu syakwakamucisya
2 jakunyumba jamalamusi jakulola
2 jakumulika muyijendele itendo
2 jakulola ya ngosi
2 jakulola ya citukuko
2 Jakulola Ya Cipanje
2 jakulola ya cipanje
2 jakulola ya cilwele
2 jakulembegwa jakwaya wendesye
2 ja kukamulicisya masengo
2 ja ku America
2 Jakongolela Pa Ngani
2 Jakongolela Pa Masengo
2 jakomangala mnope jakwendecesya
2 jakamulisyaga masengo yindu
2 jajili mu MPRS
2 jajikulungwa pacilambo cosope
2 jajikulungwa mnope m’cilambo
2 jacipanje mu maupande
2 ja cilambo cino
2 jaboma kuti jikamucisye
2 jaboma jakwendecesya sayansi
2 ja boma jakulola
2 iyoyo peyo yayili
2 iyikusacikamucisya cilambo cino
2 iŵe yakwima pajika
2 iŵe yacasa yangali
2 iwanja yosope yakwayigwa
2 iwanjayo kwisa soni
2 iwanja yanganiyiŵa ya
2 Iwanja Yakwayigwa Pa
2 Iwanja yakwamba kukamucisya
2 iwanja yakwamba kukamucisya
2 iwanja yakuwungunya ni
2 Iwanja Yakupeleka Ngongole
2 iwanja yakulola ya
2 Iwanja yakujitendesya boma
2 iwanja yakamucisya pamasengo
2 iwanja ni ŵandu
2 Iwanja ni makuga
2 iwanja ni makuga
2 iwanja iyikusapeleka cikamucisyo
2 iwanja iyikusacikamucisya cilambo
2 Iwanja inkaniyiŵa yaboma
2 itukusosa pa masengo
2 itendoyo kwisa soni
2 itendo yine yakwaya
2 itendo yine yakamucisya
2 itendo yine ya
2 itendo ya ŵandu
2 Itendo yandamo yangaŵa
2 itendo ya MPRS
2 itendo yamitundu jiŵili
2 itendo yakwaya yakulya
2 itendo yakwaya masengo
2 itendo yakwaya majiganyo
2 itendo yakwamanyisya ŵandu
2 itendo yakwajiganya ŵandu
2 itendo yakuti itendekwe
2 itendo yakulolela ukamulicisye
2 itendo yakulinganya soni
2 itendo yakulimbana ni
2 itendo yakulekanganalekangana yakwaya
2 itendo yakulekanganalekangana yakupitikusya
2 itendo yakulekanganalekangana mu
2 itendo yakukamulicisya masengo
2 Itendo Yakamucisya Pakulimbana
2 itendo yacilambo cosope
2 itendo ya boma
2 Itendo tiyicipatika m’wujomo
2 itendo ni mipango
2 itendekwe ili mu
2 isawusyo yakwika ligongo
2 ipwetesi mwangasawusya ni
2 Ipupu ni katangale
2 ipatala yekulungwakulungwa ni
2 ipanje ni ndamo
2 ipanje mu iwanjayo
2 inyama yakuwuta makina
2 International Development Agency
2 Intergrated Household Survey
2 indu yakusosekwa mnope
2 Improvement and Maintenance
2 imanyisyo yakulosya mwawuŵelele
2 ilwele yayikulungwakulungwa ku
2 ilwele yakuŵika ligongo
2 ilwele yakupelegana mu
2 ilwele ni cikamucisyo
2 iliyose pakulolecesya kuti
2 Ili yakuwona nditu
2 ili yakumanyika kuti
2 ili yaciwonecele kuti
2 ilingo yasambano soni
2 ilingo ya mesi
2 ilingo yamasengo gawo
2 ilingo yakusosekwa pa
2 ilingo yakamulisigwa masengo
2 ilingo yakamulicisya masengo
2 ilingo yakamucisya pamasengo
2 ilingo yakamucisya pamajiganyo
2 ilingo iyikusakamulisigwa masengo
2 ilango ku ilwele
2 ilambo yine pakusosa
2 ilambo yine kuti
2 ilambo yakusa kuti
2 ilambo ni iwanjayi
2 ikutendekwa ligongo lyakuti
2 ikusimanikwa mu yakonjecesya
2 ikusawucisya panyuma ukamule
2 ikusatendekwa soni ligongo
2 ikusalagasya ŵandu ŵakulaga
2 ikulosya pakulanguka kuti
2 ikulosya kuti pakusosekwa
2 ikukula soni ligongo
2 ikukamulisigwa masengo cenene
2 ikamulisigwa masengo cenene
2 ikamuleje nawo masengo
2 ikamula masengo gakwe
2 ijitite ukamule wakwe
2 HIV ni kupocela
2 HIV ni Ezi
2 HIV m’miyasi jawo
2 Graph Here )
2 Government of Malaŵi
2 Government Of Malawi
2 gosope gakulimbana ni
2 gosope gakamulila masengo
2 gosope ga boma
2 gele masengoga tigaciŵa
2 Gele masengoga tigacikwaya
2 Gele masengoga ni
2 gele masengoga nganigakamucisya
2 gele masengoga gaŵe
2 gele masengo gacipanjega
2 Gejinji mwa gele
2 ga yindu yakulekanganalekangana
2 ga yindu yacipago
2 ga yakuŵalanjilaŵalanjila ga
2 gawo kwisa soni
2 gawo ga unamalima
2 gawo cili cakutuluka
2 gaŵili kwisa limo
2 gaŵe ga penani
2 ga ŵanace ŵalemale
2 ga unamalima ligongo
2 ga ulangisi wa
2 ga ulamusi wa
2 gasambano nambo soni
2 gapindule ni masengoga
2 ga penani ni
2 gapacilikati pa ilambo
2 gapacanya gakamucisya pamasengo
2 gankanigaŵa gakwendelecela kapena
2 gangasosekwa mbiya syejinji
2 ganganigaŵa ga boma
2 gane ni gane
2 gane kwisa soni
2 gane gakusosekwa ku
2 gane gakupatila yindu
2 gane gakupatila ipanje
2 gane gakamulila masengo
2 gane gakamucisya ŵandu
2 gane ga boma
2 ga m’wujo nipo
2 ga mtundu uwuwu
2 ga mtundu uliwose
2 Ga Migodi Jenandinandi
2 gam’cilambo munomuno ni
2 gambone nambo soni
2 ga m’boma ni
2 ga maukumu gamwanamwana
2 ga maukumu gamakulungwakulungwa
2 gamajiganyo ni ga
2 Ga Mafakitale Ni
2 ga mafakitale ni
2 gamacili gakulolela ni
2 Ga Mabisinesi Genandinandi
2 ga mabanki m’cilambo
2 galulele m’sukulu sya
2 gali mu sici
2 gali m’myala mwa
2 gali gangali macili
2 gali gakamucisya mnope
2 galembegwe mu Annex
2 gakwiticika pacilambo cosope
2 gakwima pajika nambo
2 gakwiganya ni kulijiganya
2 gakwete malo gakulima
2 gakwesya umi wa
2 gakwesya masengo gacipanje
2 Gakwesya Citukuko Mwakwapindulila
2 gakwesya cipanje ni
2 gakwe ni kuti
2 gakwe ni gakuti
2 gakwenela nambo soni
2 gakwenela gakwaya masengo
2 gakwendesya masengo ga
2 gakwendesya gele masengoga
2 gakwendesya boma ni
2 gakwendecesya ni kulolela
2 gakwendecesya masengo gakupeleka
2 gakwenda cenene soni
2 gakwe nambo soni
2 gakwe naga jili
2 Gakwe Mwakuya Malamusi
2 gakwe kuti gaŵe
2 gakwegamila pa masengo
2 gakwaya yindu yacipago
2 gakwaya yakulya ni
2 gakwaya yakopa acalendo
2 gakwaya sayansi ni
2 gakwaya ndundu sya
2 gakwaya msangu ni
2 gakwaya misika ja
2 gakwapokolela ŵandu ŵakwasimana
2 gakwanilisya itukusosa pa
2 gakwajiganya ŵandu yindu
2 gakuwungunya ni ga
2 gakuwungunya ikulosya kuti
2 gakuwunga mipango jacipanje
2 gakuŵecetana ni ŵandu
2 gakuti ŵandu alijiganyeje
2 gakuti gapindule ni
2 gakuti akwete kalombo
2 gakutenda yindu yakulekanganalekangana
2 gakutenda matala gakamucisya
2 gakusumisya ndundu syawo
2 gakusosekwa pa umi
2 gakusosekwa mnope pakusosa
2 gakusosekwa mnope pagele
2 gakusosekwa mnope pacitukuko
2 gakusosekwa mnope pa
2 gakusosekwa mnope naga
2 gakusosekwa mnope ligongo
2 gakusosekwa mnope gakwaya
2 gakusosekwa ku makonsolo
2 gakusola ni kulinganya
2 gakusasosekwa kuti gaŵe
2 gakusapeleka upile kwa
2 gakusamalila ŵakulwala nikutendesya
2 gakusagulila ŵandu ŵakuti
2 gaku pulayimale kuti
2 gakupitikusya yindu m’boma
2 gakupitikusya masengo ga
2 gakupitikusya kakamule kamasengo
2 gakupeleka ngongole kwa
2 gakupeleka macili kumakonsolo
2 gakupeleka ilingo ya
2 Gakupeleka Cikamucisyo Ca
2 gakupatila mbiya ni
2 gakupanganya yindu yakulekanganalekangana
2 gakupanganya ndundu syapacanya
2 gakupanganya ndundu kutyocela
2 ga kunyumba jamalamusi
2 gakunyakula ŵandu ŵakulwala
2 gakunandiya usawuci soni
2 gakunandiya usawuci nipo
2 gakunandiya usawuci gakombolece
2 gakumulika miyasi pakusosa
2 gakulolela mujikwendela MPRS
2 gakulolecesya kuti masengo
2 gakulolecesya kuti boma
2 gakulinga kwakamucisya ŵandu
2 gakulimbikasya masengo gakutandisya
2 Gakulimbana ni Kalombo
2 gakulijiganya pakwamba kuŵalanga
2 gakulekanganalekangana pakusosa kuti
2 gakulekanganalekangana ni ŵandu
2 gakulekanganalekangana ni mitwe
2 Gakulekanganalekangana Ni Kwapa
2 gakulekanganalekangana ni itendo
2 gakulekanganalekangana mu ipatala
2 gakulekanganalekangana gakuwungunya ikulosya
2 gakulekanganalekangana gakopa acalendo
2 gakulekanganalekangana ga boma
2 gakulekanganalekangana ga acinamalima
2 gakulekanganalekangana cisawu magesi
2 Gakulekanganalekangana Cisawu Kuteleka
2 gakulaga ni ŵanace
2 gakukamucisya kuti ŵandu
2 ga komiti ja
2 gakamulisya masengo gele
2 gakamuligwa mu ipatala
2 gakamulane ni yakusosa
2 gakamula masengo cenene
2 gakamucisya ŵandu kuti
2 gakamucisya pa unamalima
2 gakamucisya pamasengo gakunandiya
2 gakamucisya pa gele
2 gakamucisya kuwucisya mbiya
2 gakamucisya kuti ilingo
2 gakamucisya kusalasya ni
2 gakamucisya kulolecesya kuti
2 gakamucisya kulimbana ni
2 gakamucisya kukwesya citukuko
2 GAKAMUCISYA BOMA PAMASENGO
2 gakamucisya boma pakunandiya
2 Gakamucisya Acinamalima Kupata
2 gajinjile pasi nikuti
2 ga iwanja yakupeleka
2 ga iwanja inkaniyiŵa
2 ga ipanje mu
2 gagogo pego gagali
2 ga gele makugaga
2 gagatendekwe m’caka ca
2 gagapali kala kuti
2 gagali pa mtwe
2 gagali mu sici
2 gagali mu MPRSP
2 gagali gakusosekwa mnope
2 gagakutendekwa sambano jino
2 ga citukuko gakupocela
2 ga citukuko ca
2 gacipanje ( nyambi
2 gacipanje ni yindu
2 ga cipanje nikupitikusya
2 gacipanje kwisa soni
2 ga cilambo cosope
2 ga caka ca
2 ga boma ni
2 ga bisinesi nambo
2 ga bisinesi m’cilambo
2 ga aciticala ŵa
2 ga aciticala ni
2 ga acinamalima kuti
2 For International Development
2 Febuluwale m’caka ca
2 Ezi ni wangalekanganya
2 Ezi ni kuwulagana
2 Ezi Mwakulekangana ni
2 Ezi M’cilambo Ca
2 Ezi m’cilambo ca
2 Ezi kwisa soni
2 Ezi ku malo
2 Ezi ka HIV
2 Ezi akutenda nawo
2 Early Warning System
2 Dipatimenti jakulola ya
2 dipatimenti jakulola ya
2 Dipatimenti jaboma jakulola
2 cosope ca pasi
2 ciŵele cili cakwela
2 ciwanja mpaka akombolece
2 ciwanja cakumasya yakatangale
2 ciŵalo cine cilicose
2 ciwalanjilo ca ŵandu
2 (ciŵalanjilo ca ŵanace
2 Ciŵalanjilo ca ŵali
2 ciŵalanjilo ca ŵali
2 Ciŵalanjilo ca mbiyaci
2 Ciŵalanjilo ca malo
2 Ciŵalanjilo ca makandi
2 Ciŵalanjilo Ca Ilango
2 ciŵalanjilo ca acalume
2 ( ciŵalanjilo ca
2 ciwa ca makandi
2 citupa kwisa soni
2 Citukusosa kucikwanisya cacikulungwa-
2 citukusosa kucikwanilisya mu
2 citukuko ni masengo
2 citukuko mwakwapindulila ŵandu
2 citukuko gakupocela nago
2 citukuko ciŵe cakutamilicika
2 citukuko cijawule m’wujo
2 citukuko cakwapindulila ŵandu
2 citukuko cakutamilicika ca
2 citukuko ca cilambo
2 citeteyo m’cilu wa
2 citeteyo ca m’cilu
2 Cisawu muyikusaŵela ni
2 Cisawu Kuteleka Ni
2 cisawu gakwaya yakulya
2 cisawu acimasyeto ni
2 cisamalilo cakwaya kalombo
2 ) Cipikicala cakulosya
2 ) cipikicala ca
2 cipanje uŵele uli
2 Cipanje Ni Mapulani
2 cipanje ni kutyosya
2 cipanje ni kutenda
2 cipanje nikupitikusya kakamule
2 cipanje ni kunandiya
2 cipanje mwakwapindulila ŵandu
2 cipanje mwakwanonyela ŵandu
2 Cipanje Mwakutamilicika Mwakwanonyela
2 cipanje cacilambo cino
2 cipanje caboma mu
2 cino yakwaya Ezi
2 cino nambo soni
2 cino kwisa soni
2 cino kwa ŵandu
2 cine ni cakuti
2 cine kwa acinamalima
2 cindu cimo cakusosekwa
2 Cindu caŵili ni
2 Cindu candanda pa
2 cindu cakusosekwa kwejinji
2 Cindu cacikulungwa mnope
2 Cimanyisyo Mwayiŵelele pasambano
2 Cimanyisyo Muyiŵelele yindu
2 cili cindu cimo
2 cili cakwima pajika
2 cili cakwela mnope
2 cili cakwela m’mikuli
2 cilambo cino kwa
2 cilambo cino kuti
2 cikwele nambo soni
2 cikwele mwakwapindulila ŵandu
2 cikulupi kwa ŵandu
2 cikamuleje masengo gakwe
2 cikamucisyo ni kolosya
2 cikamucisyo ni cisamalilo
2 cikamucisyo kwa ŵandu
2 cikamucisyo kwa mundu
2 cikamucisyo kutyocela ku
2 cikamucisyo cine kwa
2 cikamucisyo cine cilicose
2 cikamucisyo cejinji kwa
2 cikamucisyo ca yindu
2 cikamucisyo ca ya
2 cikamucisyo cambiya kutyocela
2 cikamucisyo cakusamalila umi
2 cijongolaligasa ca m’mabanki
2 cenene wa majiganyo
2 cenene ŵakamula masengo
2 cenene ukoto ni
2 cenene soni kuti
2 Cenene Ni Ukamucisye
2 cenene ni mwangasisa
2 cenene nikuti soni
2 cenene ngani syakwaya
2 cenene masengo gakulekanganalekangana
2 cenene ligongo lyakusoŵa
2 cenene ligongo lya
2 cenene kwa ŵandu
2 cenene kwa masengo
2 cenene cipanje caboma
2 cejinji kwa ŵandu
2 ca yindu yakulekanganalekangana
2 ca yaumi wa
2 ca yaumi kusepucila
2 ca ya umi
2 ca yaka igala
2 ca ŵandu wosope
2 ca ŵandu ŵanganalijiganya
2 ca ŵandu ŵakwete
2 ca ŵandu ŵakusaka
2 ca ŵandu ŵakulwala
2 ca ŵandu ŵakamula
2 ca ŵandu ŵacikulile
2 ca ŵandu ŵa
2 ca ŵanace ŵampaka
2 ca ŵanace ŵakuwilisya
2 ca ŵanace ŵakuwa
2 ca ŵanace ŵakutanda
2 ca umi wawo
2 catendekwe caka ca
2 Candanda tipaciŵa pana
2 ca National Economic
2 ca m’mikuli jawo
2 ca maŵasa gatigacipocela
2 ca masengo gacipanje
2 ca Malaŵi mwana
2 Ca Malaŵi Kugombelesya
2 ca Malaŵi citende
2 ca Malaŵi cikwete
2 ca Malaŵi cikwele
2 ca mafakitale gakwegamila
2 ca mabisinesi genandinandi
2 cakwela m’mikuli jakutawuni
2 cakwaya masengo ga
2 cakwaya kalombo ka
2 cakutyocela ku iwanja
2 cakutyocela ku boma
2 cakuti mitengo ja
2 Cakusosekwa pelepa caliji
2 cakusosekwa mnope ticiciŵa
2 cakusosekwa mnope ni
2 cakusosekwa mnope kuti
2 Cakusosekwa kucikwanisya cekulungwa
2 Cakusosekwa cine ni
2 cakusisa cine cilicose
2 cakusamalila umi wawo
2 cakumasya yakatangale ni
2 cakulola yacipanje ni
2 cakulola yacipanje m’cilambo
2 cakulola yacipanje (
2 cakulola ya Cilwele
2 cakamulila masengo gakwe
2 ca kalombo ka
2 caka gakujing’unulila ni
2 cajikusapata boma pacaka
2 ca Ezi m’malo
2 Ca Ezi Masengo
2 ca Ezi Majiganyo
2 ca Ezi kupwatikapo
2 cacikulungwa mu sici
2 caboma pa caka
2 ca acikayidi pa
2 ca acalume ni
2 bukuji japanganyigwe kusepucila
2 buku ja matala
2 Boma tijicitenda yakomboleka
2 boma tijicilinganya ni
2 Boma tijicikolosya soni
2 boma tijicijonjecesya ciŵalanjilo
2 boma pakulolecesya kuti
2 boma nambo soni
2 Boma Kuti Jikamuleje
2 boma kuli kwakusosekwa
2 Boma Jikamuleje Masengo
2 boma jikamula masengo
2 boma ja ulamusi
2 boma jatandite kuya
2 Boma ja Malaŵi
2 boma ja Malaŵi
2 Boma ja Malawi
2 boma jakulola ya
2 Bisisnesi Ni Umisili
2 Bisinesi Ni Umisili
2 Biluji jikukwaya soni
2 biliyoni tijicijawula ku
2 biliyoni m’caka ca
2 banki jajikulungwa pacilambo
2 Bakili Muluzi Health
2 Ayi yatendekwe pakusosa
2 Ayi tiyicikwaya kwinjisya
2 Ayi tiycitendekwa kusepucila
2 Ayi ikukula soni
2 Awuno utende uno
2 atendeje nawo itendo
2 atamose siŵe syakupweteka
2 asumisyeje ndundu syawo
2 apungu ŵakunyumba ja
2 A picture of
2 ( A picture
2 apate yindu yakusosekwa
2 apateje mbiya syejinji
2 apakomboleje kulipatila yindu
2 apakomboleje kukamula masengo
2 Antamose kuti ciŵalanjilo
2 and Maintenance Programme
2 Analysis Of Intergrated
2 amsumule citupa cakamulila
2 amanyilile kuti akwete
2 amanyilileje kuti akwete
2 ali ŵayaka yakutandila
2 ali ŵangali lung’wanu
2 ali ŵakusosekwa mnope
2 ali ŵakongwe kapena
2 alipatileje yindu yakusosekwa
2 ali jwamkongwe kapena
2 alijiganye m’makoleji gankanigaŵa
2 ali akwete umi
2 ali akwete kalombo
2 ali akamwile kaje
2 ali akamulene nayo
2 akwete upile wakulijiganya
2 akwete ulwelewu cili
2 akwete ukoto wakana
2 akwete malo gakulima
2 Akwete Kapena Nganakola
2 akwete kapena akumganicisya
2 akwete kalombo kakutandisya
2 akutenda nawo itendo
2 akusosekwa kuti akamuleje
2 akusakamulisya masengo syejinji
2 akumganicisya kuti akwete
2 akumanyilila nambo soni
2 akukamula nawo masengo
2 akombole kumasya usawuci
2 akomboleje kutenda yindu
2 akombolece kulamula kuti
2 akombolece kukajigala kalombo
2 akamwile kaje masengo
2 akamulicisyeje masengo matala
2 akamuleje masengo gawo
2 akalinjisye miyasi jawo
2 akajigale kalombo ka
2 ajigale kalombo ka
2 ajendesyeje nawo masengo
2 ajendelecele ni sukulu
2 AIDS kwisa soni
2 Aids Commission Okotobala
2 acityocesye ukoto wakamulila
2 aciticala malipilo gambone
2 acisumule citupa kwisa
2 acinamalima ni ŵandu
2 acinamalima ni makampani
2 acinamalima kuti akamulicisyeje
2 acimmasyeto ŵakwete yilu
2 acimisili ŵa masengoga
2 acimijawo ŵakusatenda nawo
2 acimijawo kapena acakongwe
2 acimasyeto ni ŵanace
2 acikayidi pa msilikali
2 acalume ŵakumanyika kuti
2 acalume pa itendo
2 acalume acimijawo kapena
2 acalendo ni masengo
2 acakongwe ŵayitumbo wosope
2 acakongwe ŵayitumbo ni
2 acakongwe ŵali pa
2 acakongwe ni kupeleka
2 acakongwe ni ilingo
2 acakongwe kuti apeleceje
2 acacanda ŵankanaŵa pasukulu