3869 .
3410 ni
2664 ,
1981 masengo
1607 ŵandu
1553 kuti
952 soni
938 pa
875 wa
821 ca
726 ga
611 kwa
610 mu
541 mbiya
485 yindu
451 boma
428 mnope
383 ya
383 ku
382 ja
379 matala
367 itendo
357 nambo
290 cenene
287 ka
286 ligongo
253 HIV
238 kapena
235 usawuci
234 ŵakulaga
224 m’cilambo
223 iwanja
223 4
220 umi
213 Ezi
212 2
210 pamasengo
210 gakulekanganalekangana
206 kwisa
206 kalombo
205 Masengo
191 3
190 cipanje
189 gane
188 majiganyo
186 1
184 kusepucila
182 ngani
178 MPRS
177 yine
177 muno
173 cilambo
170 gakamucisya
163 masengoga
162 cisawu
159 sya
156 yakusosekwa
155 mundu
154 ilingo
153 upile
152 pana
151 cilwele
150 lya
150 cikamucisyo
149 ŵanace
148 nawo
147 Ni
147 malo
145 wosope
144 unamalima
144 gakwaya
144 :
141 gele
137 m’mikuli
135 pelepa
135 mitwe
134 Ŵandu
131 cino
130 mpaka
129 malamusi
129 ilambo
128 yakulekanganalekangana
127 makampani
125 ŵajinji
125 5
123 acakongwe
121 m’wujo
121 ali
117 yakulya
116 Konjecesya
114 gakusosekwa
113 macili
113 kulolecesya
110 gawo
110 Boma
109 wawo
109 mpango
108 mwa
107 yakwaya
106 gaboma
104 ndaŵi
103 ndundu
102 kunandiya
102 gakunandiya
101 syakwaya
101 acinamalima
100 pakusosa
99 ciŵalanjilo
98 yeleyi
98 caka
98 6
95 ŵakamula
95 ŵa
94 Malaŵi
93 m’caka
92 gakwe
92 akwete
92 (
91 yakamucisya
91 matalaga
90 kutenda
90 kupeleka
89 )
88 Nambo
88 mapulani
88 kulimbikasya
87 pawujo
87 ngongole
87 kwawusya
86 mnopemnope
86 citukuko
85 Pa
85 nipo
85 kutyocela
85 Kuti
85 gosope
84 Ciŵalanjilo
83 yaboma
83 lusa
83 ipatala
82 naga
81 Yeleyi
81 pacilikati
81 mwakwilana
80 ipanje
80 ilwele
78 ŵanduwo
78 acalume
75 Matala
75 ;
74 kupwatikapo
74 -
73 kutandisya
73 gali
72 nikuti
71 mpela
70 Ayi
69 ukoto
69 mteto
69 kukolosya
69 ili
68 ŵane
68 ukumu
68 ndondomeko
68 makuga
67 yosope
67 Kulolecesya
67 ciwanja
66 yacipago
66 ŵakwete
66 mtela
66 gacipanje
65 yakuti
65 yaka
65 kulolela
64 yakomboleka
62 ndamo
62 Mbiya
62 konjecesya
61 upande
61 ukamulicisye
61 nganisyo
61 maŵasa
60 syejinji
60 7
59 mesi
59 ipwetesi
58 lyakuti
58 0
57 yejinji
57 syaboma
57 kuŵa
57 kukamulicisya
57 Ga
56 Wa
56 Pakumalisya
55 8
54 pajika
54 mkamulano
54 jam’misi
54 cosope
54 cili
54 aciticala
53 ŵakulwala
53 wacipanje
53 miyasi
52 yele
52 yakwe
52 sici
52 masengogo
52 kuli
52 9
51 ŵele
51 maupande
51 mabisinesi
51 ine
50 kwakusosekwa
50 kukamula
50 jakwaya
49 yaumi
49 pindu
49 mwanti
49 malonda
49 kupata
49 kulinganya
49 gakupeleka
48 ŵali
48 ŵakulijiganya
48 m’malo
47 utame
47 sayansi
47 mitengo
47 kumulika
47 jawo
46 syawo
46 m’maboma
46 litala
46 kala
46 Itendo
46 gambone
46 gakuti
44 pakusosekwa
44 Majiganyo
43 msangu
43 malipilo
43 Ca
42 yakusa
42 yagowola
42 pakusaka
42 jino
42 jine
42 ganganigaŵa
41 wamba
41 ufundi
41 tipaciŵa
41 mtwe
41 citeteyo
41 cilicose
40 tijicitenda
40 syosope
40 kumasya
39 ulamusi
39 syakusosekwa
39 sine
39 mwangasawusya
39 Kwawusya
39 gakulolela
38 makina
38 kukwesya
38 gacitukuko
37 Yindu
37 mbeju
37 kwajiganya
37 2000
36 Yakuya
36 ŵanduŵa
36 wambone
36 wakuti
36 pampepe
36 ngaŵa
36 jili
36 gakwendecesya
36 gakuwungunya
35 ukamule
35 sukulu
35 Ngani
35 jwalijose
35 iwanjayo
35 Gele
35 gejinji
35 cakulola
34 Upande
34 Tebulo
34 Pakusosa
34 nombe
34 Nambope
34 misika
34 makonsolo
34 kukamucisya
34 cilweleci
34 ce
33 yayili
33 unduna
33 somba
33 pakulolecesya
33 m’cilu
33 kwendesya
33 kwakamucisya
33 Kulimbikasya
33 kalomboka
33 jakwendecesya
33 acimmasyeto
32 yakuyayi
32 wakupata
32 umisili
32 syele
32 pasikati
32 Pakonjecesya
32 Mnopemnope
32 misongo
32 mautenga
32 Kwa
32 kuŵika
32 kusoŵa
32 kugosa
32 gaŵe
32 acacanda
31 yakwenela
31 pelesenti
31 Pana
31 mundujo
31 misewu
31 kwambucila
31 cacikulungwa
30 nganakola
30 munomuno
30 mafakitale
30 kuwungunya
30 jakwe
30 gasambano
30 gakulima
30 citukusosa
30 Cindu
30 Caŵili
29 yakupeleka
29 utupe
29 nditu
29 msano
29 mlingo
29 m’boma
29 maunduna
29 Kupeleka
29 kulemba
29 kakamule
29 jakulola
29 jakulekanganalekangana
29 ikulosya
29 caboma
29 bisinesi
28 ŵalemale
28 wakwe
28 tigaciŵa
28 pali
28 ngosi
28 Naga
28 Mu
28 maofesi
28 maganga
28 kukwanilisya
28 genandinandi
28 cine
28 Candanda
28 cakusosekwa
28 acalendo
27 mwana
27 mwakamulana
27 mikuli
27 magesi
27 kupitikusya
27 jwa
27 jele
27 Iwanja
27 isawusyo
26 ulwelewu
26 uli
26 m’tawuni
26 misyungu
26 mbali
26 lunda
26 Litala
26 kucikwanisyaci
26 cakuti
25 yambone
25 Ya
25 ŵalijiganye
25 ŵakuti
25 ulangisi
25 Soni
25 Sici
25 pangali
25 migodi
25 kukwela
25 kucikwanisya
25 itendoyo
25 gapambali
25 gakwesya
25 gakwenela
25 gagapali
24 yakusosa
24 winji
24 wele
24 ŵakwana
24 Usawuci
24 ukweti
24 pasambano
24 munyumamu
24 kwapa
24 itendoyi
24 gakwendesya
24 Cipanje
24 15
23 tucitenda
23 sambano
23 paŵe
23 nganisi
23 nago
23 mtima
23 mtengo
23 mcece
23 lung’wanu
23 kwene
23 kulekangana
23 kandu
23 Kalombo
23 jumo
23 jenandinandi
23 ilango
23 gaŵili
23 gapacanya
23 gakulinganya
23 gakamucisye
23 Cisawu
23 Cilwele
23 cele
23 akamuleje
23 1998
23 1994
23 13
22 yamu
22 yakwakamucisya
22 ŵandale
22 ŵam’mikuli
22 wakupagwa
22 waboma
22 uliwose
22 tiyicitendekwa
22 syakuti
22 Pamasengo
22 ofesi
22 kusumisya
22 Kukwela
22 kukola
22 gakulolecesya
22 Citukusosa
22 AIDS
22 2005
21 yawo
21 yakwanila
21 yakusawusya
21 wangalekanganya
21 syakamucisya
21 National
21 munyuma
21 m’misi
21 Mlingo
21 lyele
21 kusyesyene
21 kusosekwa
21 jakumisi
21 inyama
21 gakwakamucisya
21 gakupanganya
21 banki
20 ŵanganakola
20 ŵaliji
20 ŵakwasimana
20 tiyicikwaya
20 syakulekanganalekangana
20 pandaŵi
20 pakunandiya
20 mwakuti
20 Malawi
20 kuja
20 komiti
20 jakupata
20 indu
20 Imanyisyo
20 gakusamalila
20 cimo
20 cikwele
20 cakutyocela
20 basi
19 yenandinandi
19 yakwayigwa
19 yakuya
19 wendesye
19 ŵam’misi
19 Tucitenda
19 m’yoyo
19 mwakuya
19 Mundu
19 Mitwe
19 magambo
19 Kukamulicisya
19 jimo
19 jandanda
19 jambone
19 jamalamusi
19 jakusosekwa
19 jaboma
19 iŵe
19 imanyisyo
19 gajikukamula
18 yakamula
18 ŵamasije
18 ukusala
18 tiyicikamucisya
18 ticiciŵa
18 mwangalajilila
18 mipango
18 majiganyoga
18 maboma
18 Ligongo
18 kupanganya
18 Kunandiya
18 kamasengo
18 kacilombo
18 Ka
18 jakuti
18 jakongolela
18 Ja
18 itendekwe
18 ikamucisye
18 gamajinji
18 gakopa
18 EHP
18 cilungamo
18 Cakusosekwa
18 akusaŵa
18 acimisyene
18 14
18 10
17 yayikulungwakulungwa
17 yampaka
17 Yakusosekwa
17 wambiya
17 Umi
17 umbone
17 syakamulila
17 pakutandisya
17 pacaka
17 Ndondomeko
17 nayo
17 mwine
17 mwacitema
17 Mtwe
17 mtundu
17 m’masukulu
17 mbiyasyo
17 magongo
17 kumanyilila
17 kulijiganya
17 kakutandisya
17 kajendesye
17 jakunonyelwa
17 ipupu
17 ipanjeyo
17 gankanigaŵa
17 cindu
17 Cilambo
17 aŵe
17 alangisi
17 20
16 yanganiyiŵa
16 yacipanje
16 Ŵakulaga
16 umo
16 tucitandisya
16 syetu
16 sili
16 Pelepa
16 panyuma
16 pangani
16 pamo
16 pakwawusya
16 pacitukuko
16 nyambi
16 nsano
16 nikulolecesya
16 ndale
16 Namose
16 M’wujo
16 mwakwanila
16 m’makoleji
16 Malamusi
16 mabanki
16 lwa
16 kwesya
16 kwejinji
16 kutaŵa
16 kusagula
16 Ku
16 konasika
16 jajikulungwa
16 gelega
16 gakupitikusya
16 Gakulekanganalekangana
16 caliji
16 apocele
16 acimijawo
16 acikayidi
16 5%
16 11
16 00
15 wangakola
15 wakwaya
15 ŵakutyocela
15 usyesyene
15 Tipaciŵa
15 Tijicilolecesya
15 tigacikamucisya
15 tebulo
15 pasi
15 pakuŵika
15 nyumba
15 namose
15 mwesi
15 MPRSP
15 M’cilambo
15 maukumu
15 makandi
15 lyakusoŵa
15 likuga
15 kwamanyisya
15 kwalimbikasya
15 kusamalila
15 kusala
15 kupunda
15 Kulolela
15 kukwatendekwe
15 jikamuleje
15 Ilingo
15 ilagasyo
15 ikombolece
15 ibaluwa
15 gakupocela
15 gakupatila
15 gakulimbana
15 gakulaga
15 gakamula
15 gajendeje
15 gagali
15 Amalaŵi
15 akomboleje
15
14 Yele
14 yayipali
14 Winji
14 ŵampaka
14 ŵakwayigwa
14 ulwele
14 tipacisosekwa
14 syakutyocela
14 Pelepatu
14 Pawujo
14 pandema
14 pakusala
14 pakulinganya
14 pakulimbikasya
14 nsaku
14 muwuŵelele
14 milingo
14 matelefoni
14 matalago
14 makalasi
14 litalali
14 likumi
14 kwenesya
14 kwakuti
14 kuwunga
14 kuŵalanga
14 kupelembela
14 Kumulika
14 kulekanganya
14 kujikolosya
14 katema
14 josope
14 jilijose
14 gamwanamwana
14 gamajiganyo
14 galigose
14 gakwanila
14 gakutandisya
14 gakupelecela
14 Gakamucisya
14 gabisinesi
14 Development
14 cisamalilo
14 cijongolaligasa
14 Catatu
14 cakwaya
14 cakutamilicika
14 biliyoni
14 ayi
14 6%
14 1995
13 yekulungwakulungwa
13 yangaŵa
13 yakuŵika
13 yakonjecesya
13 ŵawo
13 waŵili
13 wamsano
13 ŵakutenda
13 ŵakusosekwa
13 ŵakusosa
13 ŵakukamula
13 wakamucisya
13 usawuciyi
13 Unamalima
13 ukamucisye
13 sisiŵalanjikwe
13 Pangani
13 pakupeleka
13 of
13 ngalwe
13 Nduna
13 muyaka
13 mijigo
13 mama
13 makumi
13 makomiti
13 kutyoka
13 Kutyocela
13 Kutenda
13 kulipatila
13 Kukwesya
13 kukamulisya
13 kacilomboka
13 inkaniyiŵa
13 Ilwele
13 gatatu
13 gakulola
13 caŵili
13 candanda
13 awuno
13 apateje
13 apano
13 akusosekwa
13 acinangolo
13 Acakongwe
13 1999
12 Yine
12 yinduyi
12 yetu
12 yakuwungunyawungunya
12 yakuwungunya
12 wayilesi
12 ŵapolisi
12 ŵanduwa
12 ŵam’cilambo
12 wakwitilila
12 wakusosekwa
12 wakulola
12 tijicilimbikasya
12 syambone
12 syakulolela
12 syakamulisya
12 sona
12 sisikusosekwa
12 pamajiganyo
12 pakwanilisya
12 pakwana
12 pakuwanicisya
12 pakuti
12 pakamulisya
12 nganigaŵa
12 nduna
12 ndende
12 mwanace
12 mwakwe
12 mtwewu
12 msongo
12 M’mikuli
12 m’matala
12 M’caka
12 ligongoli
12 kwawo
12 kwateteya
12 kuŵalanjila
12 kuteteya
12 Kutandila
12 kuposya
12 kupocela
12 kupima
12 kulya
12 Kukolosya
12 kolosya
12 jikwete
12 iliyose
12 Ili
12 gosopega
12 gasyesyene
12 gakusumisya
12 gakusekondale
12 gakulimbikasya
12 cakwela
12 atendeje
12 29
12 1990
12 16
12 12
11 Yaumi
11 yakwika
11 yakuŵalanjilaŵalanjila
11 yakusaka
11 Yakulya
11 yakukamucisya
11 wine
11 ŵangali
11 wandu
11 ŵamasengo
11 wacipago
11 uŵe
11 taciŵa
11 syangalumbana
11 syakutamilicika
11 Sya
11 pakuya
11 pakulimbana
11 pakulandanya
11 pakukamulicisya
11 pakonjecesya
11 Ngongole
11 Ndaŵi
11 mwangasisa
11 Mwa
11 muyiŵelele
11 Muyaka
11 Munyumamu
11 mugakwendela
11 Mteto
11 miyesi
11 misongano
11 malipoti
11 makugaga
11 makondomu
11 lilamusi
11 kwiganya
11 kwakwe
11 kuwusya
11 Kutandisya
11 Kusepucila
11 kuleka
11 kakamulisye
11 kaje
11 jwamkongwe
11 jaŵili
11 jatatu
11 jakamucisya
11 itatu
11 isawusyoyi
11 gamakulungwakulungwa
11 gakwajiganya
11 gakusakamucisya
11 gakumulika
11 gakulandana
11 gakamulisya
11 gakamulila
11 gajikamwile
11 gagakwete
11 gacipatala
11 dini
11 Ciwanja
11 cikulupi
11 Cikamucisyo
11 atamuno
11 apate
11 apakomboleje
11 and
11 akole
11 aga
11 acimlongola
11 50
11 2001
11 1996
10 yunivesite
10 yatutite
10 yakuwunga
10 yakulolela
10 Yakulekanganalekangana
10 Ŵele
10 wapenani
10 Ŵanace
10 wakutenda
10 ŵakusatenda
10 utamane
10 Upile
10 tulombo
10 tijicilolecesya
10 tigacikwaya
10 syakwe
10 Syakwaya
10 syakukamulicisya
10 siŵe
10 sisipali
10 pakwesya
10 pakupanganya
10 nikupocela
10 ndumetume
10 m’wujomo
10 mwawo
10 Mwakwilana
10 mwakwapindulila
10 mwagakamulila
10 m’sukulu
10 m’maŵasa
10 Maŵasa
10 makoleji
10 majumba
10 lyeleli
10 lyandanda
10 lyakwe
10 likungu
10 Kwele
10 Kuwungunya
10 kuŵecetana
10 kuŵe
10 kutuyana
10 Kutamilicika
10 kusuma
10 kusa
10 kunandupa
10 kumulicila
10 kulosya
10 kulola
10 kose
10 katangale
10 jwine
10 Jele
10 jaliji
10 jakulolela
10 itukusosa
10 hekitala
10 galiji
10 gakwilana
10 gakwiganya
10 gakwete
10 gakwana
10 gakuwunga
10 gakutendekwa
10 gakupikanika
10 gakolosya
10 gagona
10 ciwanjaci
10 Citukuko
10 citendo
10 Cimanyisyo
10 cilingo
10 cikamucisyoci
10 cakwambula
10 alijiganyeje
10 akombolece
10 acinamlongola
10 90
10 8%
10 70
10 4%
10 25
10 1000
9 yitendo
9 yankaniyiŵa
9 yam’maboma
9 yalulele
9 yakwapa
9 yakuwona
9 yakunandiya
9 yakulola
9 yacipagoyo
9 ŵayaka
9 wawukulungwa
9 watatu
9 ŵanandinandi
9 wamcece
9 ŵaliwose
9 ŵakusicila
9 wakulijiganya
9 ukwele
9 ukombosi
9 ukacikwanje
9 Tucitandisya
9 Tucilimbikasya
9 tucilimbikasya
9 tiyicikomboleka
9 tikucitendekwa
9 sasu
9 pulayimale
9 pamalonda
9 pakwapa
9 pakutenda
9 Pakusaka
9 pakulolela
9 pakulanguka
9 nganya
9 ndema
9 mwakwenela
9 mwakusaka
9 Muyiŵelele
9 Mpango
9 moŵa
9 m’milango
9 m’makuga
9 m’ma
9 mlongola
9 mitweji
9 miliyoni
9 masukulu
9 Mapulani
9 mapologalamu
9 maloŵe
9 maloga
9 malingana
9 lyakwaya
9 lili
9 kwineku
9 kwine
9 kwamba
9 kusukulu
9 kukusatendesya
9 Kukamucisya
9 kuganicisya
9 kampani
9 kalasi
9 jwamlume
9 jamcece
9 itiyicisosekwa
9 ipali
9 ilanga
9 ikusakamucisya
9 gekulungwakulungwa
9 gatendekwe
9 gamakulungwa
9 gakwendelecela
9 gakutenda
9 gaku
9 gakamuligwa
9 gakamuleje
9 ciŵele
9 Citeteyo
9 (cisawu
9 cawo
9 casa
9 camuko
9 Caka
9 bukuji
9 amanyilile
9 akombole
9 akoleje
9 acising’anga
9 Acalume
9 9%
9 60
9 46
9 1997
8 yayikusatukamucisya
8 yaumisili
8 yatendesye
8 yalosisye
8 yakutyocela
8 yakupelegana
8 yakamucisye
8 Wele
8 ŵayitumbo
8 wawupali
8 ŵakwanila
8 wakwanila
8 Wakuti
8 ŵakusuma
8 wakupeleka
8 ŵakupagwa
8 ŵakulola
8 wakulekanganalekangana
8 ŵakukajigala
8 wacipanjewo
8 Utupe
8 upatice
8 unacilongola
8 umboni
8 ukaidi
8 tupinyasito
8 tukolosye
8 tucilolecesya
8 tikuciŵa
8 tikucikamucisya
8 tijicikolosya
8 tigacitendekwa
8 Syele
8 syasikusosekwa
8 syakwana
8 syakupanganyigwa
8 syacilambo
8 pasipa
8 Pasambano
8 Pandaŵi
8 Pambali
8 pakutolela
8 pajikapajika
8 pagele
8 Of
8 Nipo
8 ndundusyo
8 naco
8 Mwayiŵelele
8 mwangalumbana
8 mwakupikanika
8 mwakulekanganalekangana
8 Mwakamulana
8 mwagamba
8 muyikwendela
8 MPRS-jo
8 m’myala
8 m'miyasi
8 mmalo
8 Miyasi
8 Matalaga
8 malile
8 Mafakitale
8 Macili
8 lusagu
8 Lusa
8 line
8 limo
8 likulungwa
8 kwinjila
8 kwasalila
8 kwakukulungwa
8 kuya
8 Kupima
8 kumalo
8 Kuli
8 kukwanisya
8 kukusakamucisya
8 kugaŵanya
8 kugalawusya
8 kugakolosya
8 kucipatala
8 kamo
8 jwakwete
8 jwakulwalajo
8 jiŵele
8 jikulosya
8 jasambano
8 jakutama
8 Itukusosa
8 itela
8 ikukamula
8 getu
8 gangali
8 gamabisinesi
8 gakwanilisya
8 gakutaŵa
8 gakutamilicika
8 gakukamula
8 gakolanjikwa
8 gacilambo
8 ciwa
8 citupa
8 cile
8 bomajo
8 aŵeje
8 apungu
8 apindule
8 apeleceje
8 akusakola
8 ajino
8 7%
8 65
8 59
8 43
8 40
8 30
8 100
8 %
7 yinduyo
7 yatendekwe
7 yapenani
7 yangali
7 yam’mikuli
7 yam’cilambo
7 yaliji
7 yakwawusya
7 yacilambo
7 World
7 welewu
7 ŵawina
7 wandanda
7 wakwela
7 ŵakuwa
7 wakutindanyicisya
7 ŵakutama
7 ŵakumanyilila
7 ŵakulipatila
7 ŵakulekanganalekangana
7 wakukwecesya
7 wakamula
7 usawuciga
7 Unduna
7 Ulamusi
7 Ukumu
7 Ukoto
7 twa
7 Tuwukwanisye
7 tuwukwanisye
7 tuli
7 tujonjecesye
7 tucajiganya
7 tiyiciŵa
7 tijicilinganya
7 tigacikamuligwa
7 syakwakamucisya
7 syakusapata
7 syakonjecesya
7 Sayansi
7 paliji
7 pakwe
7 pakusuma
7 Pakusosekwa
7 pakulosya
7 pakamulicisya
7 pakamucisya
7 pacilambo
7 paboma
7 nyasa
7 Nim’yoyo
7 nganiji
7 ndondomekosi
7 Ndamo
7 nasyo
7 Nambotu
7 mwanacejo
7 mwakwanonyela
7 mwakutamilicika
7 muyijendele
7 muŵe
7 mugajendele
7 mtokoma
7 mticala
7 mtetowu
7 mosope
7 m’masengo
7 M’malo
7 Migodi
7 mawupande
7 Maupande
7 mapelesenti
7 Malo
7 makugago
7 majiganyogo
7 mabisinesiga
7 ma
7 lyambone
7 litaka
7 ligasa
7 kwendelecela
7 kwela
7 kwegamila
7 kwawula
7 kwaca
7 kuyikwanisya
7 kutyosya
7 kutandila
7 kutanda
7 kusosa
7 Kupitikusya
7 kupindula
7 kunyumba
7 kulipeleka
7 jiŵili
7 jijojo
7 jeleji
7 jejinji
7 jakutyocela
7 Jakulola
7 jakanema
7 jajikulungwakulungwa
7 iwanjayi
7 itumbo
7 itiyicikamucisya
7 Ipwetesi
7 ipani
7 imale
7 Ilambo
7 ikusosekwa
7 ikusawucisya
7 ikusatendesya
7 Gane
7 gakwawusya
7 gakuwoneka
7 gakusala
7 gakulenganalekangana
7 gakukamucisya
7 gakujing’unulila
7 gakamuligwe
7 dipatimenti
7 ciŵe
7 ciŵalanjiloci
7 Cino
7 cikwete
7 Cenene
7 cakwesile
7 cakutuluka
7 cakupeleka
7 Atamuno
7 Ali
7 akamulicisyeje
7 ajendesyeje
7 Agency
7 Africa
7 Acinamalima
7 acakongwewo
7 78
7 52
7 38
7 34
7 30%
7 3%
7 24
7 21
7 2003
7 (1999)
7 18
6 yayikulungwa
6 yapacilikati
6 yangalumbana
6 yalumo
6 yakwiganyigwa
6 Yakuti
6 yakumanyika
6 yakulenganalekangana
6 yakamulicisya
6 wina
6 ŵangapakombola
6 wakwenela
6 ŵakwendesya
6 wakwendesya
6 wakwakamucisya
6 wakupocela
6 ŵakupata
6 ŵakunyumba
6 ŵakulolela
6 wakulolela
6 Ŵakulijiganya
6 ŵakonjesya
6 utende
6 usumisye
6 upelece
6 Umisili
6 ulongo
6 ulolele
6 uleŵi
6 Ukamulicisye
6 tumanyilile
6 tijicikola
6 tijicijawusya
6 tacisosekwa
6 tacipegwa
6 syamnono
6 syakwinjila
6 syakutendela
6 syakupatika
6 Programme
6 Poverty
6 peŵasa
6 petala
6 paumi
6 pasukulu
6 Pasikati
6 Pangali
6 pamagongo
6 pakwiganya
6 pakusaŵa
6 pakumulika
6 pakumala
6 pakukamula
6 pakolosya
6 pakamula
6 Ofesi
6 Ngosi
6 ngongolesyo
6 n’gombe
6 ngokwe
6 nganigakamucisya
6 ngagakwenda
6 Nawo
6 mwangajembecela
6 mwangaganicisya
6 mwakosoŵalila
6 mwakata
6 mwagakwendela
6 mujikwendela
6 MTWE
6 Mtela
6 mpangowo
6 m’miyasi
6 m’migunda
6 m’maupande
6 m’maofesi
6 m’makampani
6 mjakwe
6 mbili
6 Mbali
6 mawayilesi
6 masitolo
6 Masengoga
6 masekondale
6 manyusipepala
6 makansala
6 Maboma
6 Mabisinesi
6 kuwucisya
6 kuŵeje
6 Kuŵandicila
6 kutendesye
6 Kusoŵa
6 kupatikana
6 Kumbali
6 kulipila
6 Kulinganya
6 kulimbana
6 kukuya
6 kukajigala
6 Kugosa
6 Kaŵilikaŵili
6 kamula
6 jwakulemwa
6 jakwenela
6 Jakongolela
6 jajili
6 itemi
6 Ipupu
6 International
6 ikusatendekwa
6 ikamuleje
6 Genandinandi
6 gekulungwa
6 gala
6 gakwitilila
6 gakwenda
6 gakwele
6 gakwapindulila
6 gakwapela
6 gakwapa
6 gakuwungunyawungunya
6 gakutama
6 gakusosa
6 gakupulayimale
6 Gakupeleka
6 gakung’unulila
6 gakulekangana
6 gakukolosya
6 gagonela
6 gagatendekwe
6 disilo
6 Dipatimenti
6 Council
6 Cosope
6 Commission
6 cisyesyene
6 cisawusyo
6 cipatala
6 cikusaŵa
6 cikole
6 cijongola
6 Cele
6 cakwapa
6 cakwanila
6 Cakwambula
6 bankiji
6 Bank
6 apali
6 antamose
6 akusalepela
6 akusalaga
6 akusajegamila
6 akukamula
6 akajigale
6 Aga
6 acinamwino
6 acimisili
6 81
6 57
6 55
6 41
6 37
6 36
6 28
6 20%
6 2%
6 1992
6 19
5 Yosopeyi
5 yayipatice
5 yayipaliyo
5 yayilembegwe
5 yayikusatandisya
5 yandamo
5 yamwitinji
5 Yamu
5 yamnono
5 yamasengo
5 yakwima
5 Yakwenela
5 Yakwaya
5 yakuŵecetana
5 yakutendecekwa
5 yakusawusyayi
5 yakupitikusya
5 yakupanganyigwa
5 yakulosya
5 yakulekangalekangana
5 yakamulisya
5 Yaka
5 Yacipago
5 x
5 ŵaŵaliji
5 wapacilikati
5 wangali
5 ŵanaceŵa
5 ŵamu
5 ŵamalonda
5 wakwiticika
5 Ŵakwete
5 ŵakwenela
5 wakwendecesya
5 ŵakwe
5 wakwawula
5 wakusumisya
5 ŵakusaka
5 wakusagula
5 ŵakulemba
5 wakulekanganya
5 ŵakulagawo
5 wakukamulicisya
5 ŵacipatala
5 ŵabisinesi
5 uŵelesi
5 Utame
5 USAWUCI
5 unondipe
5 United
5 undunawu
5 ukwete
5 ukati
5 Ukamucisye
5 ujawule
5 ucembele
5 twakutandisya
5 tukwanilisye
5 tujile
5 tucijonjecesya
5 tiliciŵa
5 tikucikwaya
5 tijiciŵa
5 tijicitandisya
5 tijicipeleka
5 tijicikamulicisya
5 tijicikamucisya
5 tijicijendelecela
5 tigacisosekwa
5 tigacimulicigwa
5 tigacikamulisigwa
5 ticikomboleka
5 System
5 syosyope
5 syasipali
5 syakwendecesya
5 syakwanila
5 syakusumila
5 Syaboma
5 sisili
5 sipali
5 sikusosekwa
5 sekondale
5 pindujo
5 pelesenti)
5 paŵele
5 papite
5 panondi
5 pamlango
5 pakwendesya
5 pakwamba
5 pakuwunga
5 pakuŵeleka
5 pakutindanya
5 pakusamalila
5 pakunyakula
5 pajikajika
5 nkuyigwandama
5 nkutenda
5 nkukomboleka
5 njembele
5 nikutendesya
5 nikutandisya
5 nikuja
5 ngosisyo
5 ngoloma
5 nganisyosi
5 Nganisyo
5 nganikuŵa
5 Ngalwe
5 Ndundu
5 najo
5 Mwayiwelele
5 mwayitaguligwile
5 mwayilembegwele
5 mwangalolela
5 mwangali
5 mwangalajila
5 mwake
5 muyikusaŵela
5 msika
5 mpangowu
5 (mnopemnope
5 mndandanda
5 m’matumbo
5 m’maesiteti
5 mkati
5 mitwejo
5 mitundu
5 migunda
5 mbiyasi
5 Mbeju
5 mawuta
5 mamembala
5 Malonda
5 Makuga
5 makoti
5 makilogalamu
5 makampanigo
5 mahekitala
5 magopolo
5 mabuku
5 lyakamucisya
5 Lya
5 lililyose
5 kwinjisya
5 kwima
5 Kwendesya
5 kwele
5 Kwela
5 kwasima
5 Kwapa
5 kwanilisya
5 kwakusawusya
5 kwakamucisye
5 Kuyityocele
5 kuyikwanilisya
5 kuyika
5 kuwanda
5 kuwa
5 kutupa
5 kutulusya
5 kutukula
5 kutapana
5 kusunga
5 kusalasya
5 kupimisya
5 Kupelembela
5 Kupata
5 kunondipa
5 kumbesi
5 kumanyisyana
5 kumala
5 kumakonsolo
5 Kulocesya
5 kulinga
5 kuligosa
5 Kulekangana
5 kulamula
5 kula
5 kukutendekwa
5 kukusosekwa
5 kukoko
5 Kukamula
5 kujigalwa
5 kugatenda
5 kucikwanilisya
5 komitiji
5 Komiti
5 Katangale
5 Kapena
5 kapatikane
5 Kaneko
5 kaneko
5 kajende
5 jwamkulungwa
5 jwakusosa
5 jitatu
5 jisyesyene
5 jikupeleka
5 jetu
5 jatandite
5 japanganyigwe
5 jambiya
5 jakwendesya
5 jakuŵalanjika
5 jakupitikusya
5 jakupeleka
5 jacipanje
5 iŵili
5 itendesye
5 isyesyene
5 Isawusyo
5 ilagasyoyi
5 ikukamulisigwa
5 igakuti
5 Health
5 genandi
5 gayala
5 gatigacikamucisya
5 gapenani
5 gangasosekwa
5 gandanda
5 gamu
5 gamtunduwu
5 gamtengo
5 gamigodi
5 gamalonda
5 galulele
5 gakwima
5 gakwenesya
5 gakwamba
5 gakutyocela
5 gakutendela
5 gakusaŵa
5 gakusagulila
5 gakupindulisya
5 Gakunandiya
5 gakulosya
5 gakulinga
5 Gakopa
5 gakonjecesya
5 gakomboleje
5 gakamulana
5 gajendelecele
5 gagogo
5 gagalembegwe
5 gagakutendekwa
5 Gacipanje
5 fetelesa
5 dusi
5 ciŵela
5 Citendo
5 cikamucisyoco
5 cijumi
5 cijawule
5 cekulungwa
5 cejinji
5 cambone
5 cacilambo
5 C
5 Buku
5 buku
5 Biluji
5 ayimwene
5 atandisyeje
5 atandisye
5 amanyilileje
5 aloleleje
5 alole
5 alijiganye
5 alece
5 akuyeje
5 ajendelecele
5 acamawo
5 Acalendo
5 A
5 a
5 89
5 80
5 72
5 500
5 44
5 39
5 2002/03
5 2-
5 17
5 100,000
5 1%
5 0%
4 yilu
4 Yejinji
4 yayikusapeleka
4 yayikulepelekasya
4 Yaumisili
4 yangasosekwa
4 yangakwana
4 yandale
4 yampango
4 yamitundu
4 yamalonda
4 yakwamba
4 yakwajiganya
4 yakuwugula
4 Yakuŵika
4 yakutendekwa
4 yakutenda
4 yakupatika
4 yakumigunda
4 Yakulinga
4 yakulimbikasya
4 yakukamulicisya
4 Yakamucisya
4 Yagowola
4 yagamba
4 yacipatala
4 yacasa
4 wejinji
4 ŵayikusayasimana
4 ŵawile
4 ŵaŵatesile
4 ŵatendegwe
4 wasambano
4 ŵankanaŵa
4 wangatamilicika
4 ŵanganalijiganya
4 ŵangalijiganya
4 Wangalekanganya
4 wangajenda
4 Wandu
4 ŵamnono
4 ŵamigunda
4 wamasengo
4 ŵamakampani
4 wakwete
4 wakwatagulila
4 wakutuluka
4 ŵakutanda
4 wakusosa
4 ŵakusakamula
4 wakulwala
4 ŵakulungwa
4 wakulandana
4 ŵakulagaŵa
4 ŵakugamanyilila
4 wakonjecesya
4 Ŵajinji
4 wagamba
4 ŵaciwanja
4 ŵacikulile
4 Waboma
4 uŵele
4 Upate
4 upate
4 upali
4 uno
4 ula
4 ujendelecele
4 twele
4 twasumaga
4 tuyikwanisye
4 tutende
4 tusale
4 tumasye
4 tukole
4 Tucilolecesya
4 tucalimbikasya
4 to
4 tisiciŵa
4 tijicilimbicila
4 tijicijonjecesya
4 tigacipeleka
4 tigacikola
4 tigacijendelecela
4 Tebulo4
4 tacipocela
4 tacikola
4 tacikamula
4 tacijendelecela
4 tacija
4 syasambano
4 syapambali
4 syakwiticika
4 Syakusosekwa
4 syakusapocela
4 syakupata
4 Statistical
4 sitatu
4 sikutyocela
4 sikusatyocela
4 Reserve
4 polisi
4 peyo
4 pewo
4 penaniga
4 penani
4 Pelesenti
4 paŵeje
4 patemi
4 Pasi
4 panyumba
4 pamsika
4 pamalo
4 pakwapatisya
4 Pakwana
4 Pakulimbana
4 pakulijiganya
4 pakucilandanya
4 pacikamucisyo
4 (pa
4 nkukamula
4 nikuyijasa
4 nikupitikusya
4 NI
4 nganiyiŵa
4 nganiciŵa
4 ndondomekosyo
4 Ndondomekosi
4 ndaŵijo
4 ndamosi
4 M’yoyo
4 mwayikuwonecela
4 mwawuŵelele
4 mwangasagula
4 mwangamcisya
4 mwangakuya
4 mwalulele
4 mwaliji
4 Mwakwapindulila
4 Mwakupindulisya
4 mwakukamulana
4 Mwakata
4 mwakamucisigwa
4 mwagopoka
4 mutiyicitendekwela
4 Muno
4 mundaŵi
4 mtelawo
4 msyungu
4 Mpangowu
4 Mozambique
4 m'maŵasa
4 m’maukumu
4 M’makoleji
4 m’mafakitale
4 m’mabomago
4 mmaboma
4 Mlongola
4 Mkuli
4 Mkamulano
4 miyasijo
4 mituka
4 mena
4 m’bukuji
4 m’buku
4 M’boma
4 mbepo
4 mawutenga
4 mate
4 matalakitala
4 mapulanigo
4 malumbo
4 malogo
4 Makonsolo
4 Makampani
4 lyuŵa
4 Lyele
4 lyaŵili
4 lyakusosekwa
4 lyakupatila
4 lyakulola
4 lwakwenecesya
4 lina
4 lilamusili
4 likamucisye
4 kwenda
4 kwembecela
4 kweleku
4 kwatendesye
4 Kwambucila
4 kwambone
4 kuyitenda
4 Kuwunga
4 kuwulaga
4 kuwugula
4 kuŵenda
4 kuŵele
4 kuwanicisya
4 kuŵandicila
4 Kuŵalanjila
4 kutupiya
4 kutumisya
4 kutuluka
4 Kuteteya
4 kutamilicika
4 kusowa
4 kusola
4 kupwatikanya
4 kupulayimale
4 kupegwa
4 Kupatikana
4 Kupanganya
4 kupanda
4 Kunandupa
4 kumulikaku
4 kumulikako
4 kumtima
4 kumisika
4 kumbali
4 kumabanki
4 kulwala
4 kulocesya
4 kuliteteya
4 kulinganyicika
4 kulima
4 kulikose
4 kulikamucisya
4 Kukwanilisya
4 kukutendesya
4 kukusaŵa
4 kukusatandisya
4 kukulosya
4 kukula
4 kukamucisye
4 kukamucisyana
4 kujitendesya
4 kujegamile
4 kuboma
4 kogoya
4 kaŵilikaŵili
4 kapanganye
4 kambone
4 kambiya
4 Kakamule
4 K2
4 jwali
4 jwakasa
4 jwakamula
4 jiŵe
4 jilinganyisye
4 jikusosa
4 jikamulisigwe
4 Jikamuleje
4 jikamucisye
4 jangali
4 jana
4 jakusumisya
4 jakusa
4 jakolanjikwa
4 jajilewu
4 iyoyo
4 iyayi
4 iŵele
4 iwawa
4 ipatalayo
4 Ipatala
4 IMF
4 imbusi
4 imanga
4 ilweleyo
4 ileŵi
4 ikwete
4 ikwendelecela
4 ikwanilisigwe
4 ikutendekwa
4 ikusaŵa
4 HIV/AIDS
4 Government
4 Gejinji
4 gatendekweje
4 gapulayimale
4 gapadela
4 gangaŵa
4 gangasawusya
4 gangapunda
4 gamtokoma
4 gampaka
4 gam’mikuli
4 gam’maboma
4 gam’cilambo
4 gamagesi
4 galembegwe
4 gakwendela
4 Gakwendecesya
4 Gakwe
4 gakwayigwa
4 gakwayeje
4 Gakwaya
4 gakuwutigwa
4 gakuŵecetana
4 gakutumicisya
4 gakuteteya
4 gakuteleka
4 Gakusekondale
4 gakusapeleka
4 gakusalacisya
4 gakusagula
4 gakupata
4 gakupanganyicisya
4 gakunyakula
4 gakulokotela
4 gakulipatila
4 gakulinganyicisya
4 gakulimila
4 gakuligosela
4 gakulembela
4 gakulekenganalekangana
4 gakulekanganalekanganago
4 gakukamulicisya
4 gakole
4 gakamulisigwa
4 gagakulungwakulungwa
4 gagakamuligwe
4 gacasa
4 Gaboma
4 Economic
4 Dr
4 Ciwanjaci
4 ciŵalo
4 citukukoco
4 cipanjeco
4 cilu
4 cilanga
4 cilagasyo
4 cicikusosekwa
4 calume
4 cakwawusya
4 cakumasya
4 cakulolela
4 cacipali
4 cacili
4 cacambucila
4 Bureau
4 ayimanye
4 aŵelece
4 aŵele
4 Authority
4 atende
4 Antiretroviral
4 America
4 alipileje
4 alipelece
4 akwenela
4 akusosa
4 akusakombola
4 akupocela
4 akupakombola
4 akaŵe
4 akalinjisye
4 Aids
4 acanda
4 acacandawo
4 92
4 91
4 88
4 85
4 83
4 76
4 74
4 69
4 63
4 620
4 54
4 51
4 49%
4 48
4 45
4 3
4 270
4 2004/05
4 2004
4 2003/04
4 20
4 104
4 1-
4 07
3 yosopeyi
3 yekulungwa
3 yayitaguligwe
3 yayikwete
3 yayikukamula
3 yayijinji
3 yaunamalima
3 yasambano
3 yapacanya
3 yangapunda
3 yangakwanila
3 yandanda
3 yamwanamwana
3 yamtunduwu
3 yamajiganyo
3 yakwilana
3 yakwesya
3 Yakwayigwa
3 yakwapindulila
3 yakwamanyisya
3 yakwalimbikasya
3 yakuyipata
3 yakuŵeceta
3 yakuwanda
3 yakutaŵa
3 yakusamalila
3 Yakupeleka
3 yakupanganyicisya
3 yakunondiyicisya
3 yakumkamucisya
3 yakulolecesya
3 yakulembegwa
3 yakulandana
3 Yakukamucisya
3 yakogoya
3 yakamulana
3 yagosa
3 yaciwonecele
3 Yaboma
3 Wosope
3 ŵiŵakajigele
3 ŵisyawonecele
3 ŵetu
3 wawuli
3 ŵawowo
3 ŵatemi
3 ŵatatu
3 ŵatamaga
3 wapambali
3 ŵapali
3 ŵangondo
3 ŵangapikanicisya
3 wangapakombola
3 ŵangamanyilila
3 wangalumbana
3 Ŵangali
3 wangakwanila
3 ŵangakola
3 Wangajilana
3 ŵandende
3 ŵanacewo
3 wamundu
3 Wambone
3 ŵamaukumu
3 ŵamabisinesi
3 ŵalume
3 wakwinjisya
3 ŵakwimila
3 ŵakwegamila
3 wakwegamila
3 ŵakwalolela
3 ŵakwakamucisya
3 wakuwujila
3 wakutyocela
3 ŵakutila
3 wakutamilicika
3 ŵakusumisya
3 ŵakusimanikwa
3 ŵakusimana
3 ŵakusalepela
3 wakusagulana
3 ŵakupocela
3 ŵakupeleka
3 Wakupagwa
3 wakunonyelwa
3 ŵakumisi
3 wakumanyilila
3 ŵakumanyika
3 Ŵakulwala
3 ŵakulima
3 ŵakulembegwa
3 ŵakulecela
3 ŵakulagape
3 ŵakongwe
3 wakogoya
3 wake
3 ŵakamulisye
3 wakamulisya
3 ŵakamucisya
3 Ŵaciwanja
3 Ŵacipatala
3 ŵacikongwe
3 ŵacekulupe
3 wacabe
3 WA
3 Vision
3 uwuwu
3 utandi
3 usawuciwu
3 usawuciji
3 upanganye
3 upandewu
3 UNDP
3 Unacilongola
3 umi)
3 Umbone
3 Ulwele
3 ulombela
3 ulembe
3 ukwacikwanje
3 ukulosya
3 Ukamule
3 Ukacikwanje
3 ucimbicimbi
3 twine
3 twatukusaŵa
3 twakamucisye
3 twakamucisya
3 tutandisye
3 tupinyasitu
3 tulole
3 tulimbikasye
3 tulijiganye
3 tukwesye
3 tukumanyilila
3 tugambe
3 tucipeleka
3 tucimulika
3 Tucilinganya
3 tucilinganya
3 Tucalimbikasya
3 Tucajiganya
3 tiyiciŵicigwa
3 tiyicikamula
3 titicigalimbikasya
3 tijicimasya
3 Tijicilimbikasya
3 Tijicikundisya
3 tijicikamula
3 tijicijawula
3 tigacikamula
3 ticitendekwa
3 ticicikamucisya
3 TEVET
3 Technical
3 tacisaguligwa
3 tacajiganya
3 T
3 syasope
3 syasiŵalanjikwe
3 syasikamulisigwe
3 syapacanya
3 syamumpango
3 syambiya
3 syakwenela
3 syakwatendela
3 syakwaca
3 syakupweteka
3 syakupocela
3 syakupeleka
3 syakupelecegwa
3 syakulipilila
3 Syakulekanganalekangana
3 syacitukuko
3 syacipago
3 Sukulu
3 soya
3 siŵili
3 sisyosyo
3 sisikamulisigwe
3 sikulosya
3 sikamulisigwe
3 sikamulicisigwe
3 sijinjile
3 sijilane
3 sijendeje
3 sicisi
3 sambo
3 Sambano
3 SADC
3 Policy
3 Pindu
3 picture
3 penaniyi
3 pego
3 papaswela
3 pangondo
3 pangakaŵapa
3 pane
3 panandi
3 pamwesi
3 pamtengo
3 pamitwe
3 Pambesi
3 pambesi
3 PAMASENGO
3 palipose
3 pakwenesya
3 pakwalemba
3 pakwajiganya
3 Pakuti
3 pakusaŵaga
3 pakusagula
3 pakupumula
3 pakupata
3 pakukolosya
3 pakuciwanicisya
3 pakosoŵalila
3 pakaŵa
3 pagosa
3 pafupi
3 Package
3 Pacilikati
3 Okotobala
3 nyama
3 Nsaku
3 Nombe
3 njijo
3 nikwawusya
3 nikonjecesya
3 ngasapindula
3 nganisyosyo
3 nganipaŵa
3 nganijikola
3 nganicikomboleka
3 nganaŵa
3 ngakuleka
3 ndi
3 ndandilo
3 Nations
3 nangolo
3 nambope
3 nako
3 mwayindu
3 Mwayilembegwele
3 Mwangalajilila
3 mwangakwanila
3 mwangajilana
3 mwangaculuya
3 mwangacisya
3 mwampaka
3 mwamele
3 mwalunda
3 mwakwipucisya
3 mwakwendelecela
3 mwakupundanganya
3 mwakupelenganya
3 mwakumcisya
3 Mwakulekangana
3 mwakulekangana
3 mwakukosoŵalila
3 (mwa
3 muyipatala
3 Muluzi
3 mugaŵelele
3 mtunduwu
3 Mtundu
3 MTL
3 MTEF
3 msingu
3 msilikali
3 Msangu
3 msaku
3 Mpela
3 Mnope
3 m’mikulu
3 m’migodi
3 m’maunduna
3 m’Malaŵi
3 mlongo
3 mlembela
3 mkupakombola
3 mkuliwo
3 mkuli
3 mkukombola
3 mkologo
3 mkaka
3 mitela
3 Misika
3 Misewu
3 mipopi
3 mipingo
3 Mipango
3 Mikuli
3 Mesi
3 mcilu
3 m'cilambo
3 mbwaji
3 mbungo
3 mbiyaji
3 mbawula
3 mayeso
3 matepo
3 MASENGO
3 MASAF
3 manyowa
3 Management
3 malungo
3 malondaga
3 Malipilo
3 Malingana
3 malilo
3 malango
3 malamusigo
3 makonsologo
3 Makina
3 makampaniga
3 makala
3 maganyu
3 magalimoto
3 maesiteti
3 madipatimenti
3 madandawusi
3 lyose
3 lyatatu
3 lyasambano
3 lyakwambucila
3 lyakuwungunyawungunya
3 lyakunandupa
3 lyakolanjika
3 lyaboma
3 lwakulekanganalekangana
3 lwaboma
3 Lwa
3 Lung’wanu
3 liŵe
3 litonji
3 litinji
3 lisiku
3 lipoti
3 likugali
3 kwiticisya
3 Kwisa
3 kwilanya
3 Kwenesya
3 kwendecesya
3 kwatendela
3 kwatagulila
3 kwasamalila
3 kwapindulila
3 kwapatisya
3 kwamtundu
3 kwambucisya
3 kwalumbikanya
3 kwaliji
3 kwaleka
3 kwakunda
3 kwakomboleka
3 kwacisya
3 kuyimanyilila
3 kuyikolosya
3 Kuŵika
3 kuŵeleka
3 kuŵatesile
3 kutyosa
3 Kutuluka
3 Kutolela
3 Kutogolela
3 kutendesya
3 kutendekwa
3 Kutapana
3 kutama
3 kusimanikwa
3 kusekondale
3 (kupwatikapo
3 kupumula
3 kupeleganya
3 kupatika
3 kung’unulila
3 kumikuli
3 Kumanyilila
3 kumalana
3 kumakuga
3 kulwasya
3 kulolocesya
3 kuliganya
3 Kulepela
3 kulamulila
3 kukusya
3 kukusawucisya
3 kukusakwaya
3 kukusajegamila
3 Kukola
3 kukamulisigwa
3 kujigala
3 kujele
3 Kugopolela
3 kugalinganya
3 kugalawuka
3 Kucimbicisya
3 kongolela
3 konanga
3 kompyuta
3 komitijo
3 komboleka
3 Kolosya
3 kele
3 kanga
3 kane
3 Kandu
3 kamucisya
3 kakuti
3 kakamulicisye
3 K1,000,000
3 K100,000
3 K10
3 jwinejo
3 jwakuleŵajo
3 jwacipatala
3 Jwa
3 jose
3 jitijicikamucisya
3 jimulicigwe
3 jikusosekwa
3 jikusala
3 jikusakamucisya
3 jikukwaya
3 jika
3 Jenandinandi
3 jekulungwa
3 jaŵandu
3 jatukusawuta
3 jatandisye
3 japelece
3 Jam’misi
3 jalembegwe
3 jakwima
3 Jakwendecesya
3 Jakwaya
3 jakuwunga
3 jakumulika
3 jakulinganya
3 jakulimbana
3 jakuleŵajo
3 jakulembegwa
3 jakukwaya
3 jakomangala
3 jakamulila
3 jakamula
3 iyikusakamulisigwa
3 iyatendekwe
3 iyatendecekwe
3 iŵeje
3 isagula
3 ipasipasi
3 Ipanje
3 Intergrated
3 imanyice
3 ilweleyi
3 ilosyo
3 ilingoyo
3 ilingoyi
3 Ilango
3 Ilagasyo
3 ikwenda
3 ikwele
3 ikuwoneka
3 ikutendesya
3 ikusasosa
3 ikupatikana
3 ikukwaya
3 ikamulisigwa
3 ikamula
3 ijikusosa
3 ijendelecele
3 ijende
3 ijawule
3 igopolela
3 Ibaluwa
3 Gosope
3 Gini
3 gawogo
3 gaŵiliga
3 gaŵeje
3 gaŵanya
3 gaŵandu
3 gatigacitendekwa
3 gatigacipocela
3 gatendesye
3 gatendecekwe
3 gatandite
3 gasekondale
3 gapawayilesi
3 gapanganyigwe
3 gapali
3 gapacaka
3 gam’wujo
3 gamwicela
3 gam’myala
3 gamasengo
3 galongolelegwaga
3 gakwiticika
3 Gakwesya
3 Gakwenela
3 gakwegamila
3 gakwateteya
3 gakwapokolela
3 gakwakamucicisya
3 gakuwucisya
3 gakuŵalanjila
3 gakusuma
3 Gakusosekwa
3 gakusola
3 gakusepucila
3 gakusasosekwa
3 gakusalimbikasya
3 gakusakola
3 gakusa
3 gakupunda
3 gakupima
3 gakunyumba
3 gakunonyelesya
3 gakunondiyicisya
3 gakunondipa
3 gakunandiyicisya
3 GAKUNANDIYA
3 gakumulicila
3 gakulongolelegwa
3 gakulimbicila
3 Gakulimbana
3 gakulijiganya
3 gakulekangalekangana
3 gakugasosa
3 gakugalawusya
3 gakombolece
3 gakolosegwa
3 gakoleje
3 gakapelekaga
3 gakamule
3 gakamucisyeje
3 gajinjile
3 gajilaneje
3 gajilane
3 gajawule
3 gagasaguligwe
3 gagapaligo
3 gagakutendecekwa
3 gagakusosekwa
3 gagakusosa
3 gagakusakamulisigwa
3 gagakamulaga
3 Essential
3 ESCOM
3 cose
3 ciŵaloco
3 Ciwalanjilo
3 ciwalanjilo
3 citukukoci
3 citepo
3 citende
3 Cisawusyo
3 cisagula
3 Cipikicala
3 cipani
3 cilala
3 cikwesile
3 cikusakwela
3 cikulosya
3 cikamuleje
3 cicoco
3 cicili
3 cetu
3 cenandi
3 catulwice
3 capasi
3 capambali
3 cakwiticika
3 cakwima
3 cakwendesya
3 cakwapindulila
3 cakwana
3 cakusisa
3 cakulekanganalekangana
3 cakuja
3 cakamulila
3 cakamucisya
3 cakaco
3 cajila
3 cagamba
3 Caboma
3 c
3 Bukuji
3 bomago
3 BOMA
3 biogas
3 biluji
3 bale
3 Bakili
3 b
3 awu
3 atemi
3 asumisyeje
3 asumeje
3 asimanikwe
3 asilikali
3 asamalileje
3 asale
3 apinduleje
3 apikanicisye
3 apelece
3 anyumbajawo
3 Anti-Corruption
3 alyeje
3 alipatileje
3 alajeje
3 Akwete
3 akutenda
3 akusatenda
3 akusatama
3 akusakamulisya
3 akusakamula
3 akusajawula
3 akumanyilila
3 akukuya
3 akukamulicisya
3 ajinjile
3 ajawule
3 agano
3 ADMARC
3 acimlokotangani
3 acimlembela
3 acimjawo
3 Acikayidi
3 ACB
3 acakulungwakulungwa
3 acacekulu
3 Acacanda
3 77
3 75%
3 75
3 71
3 68
3 64
3 62
3 60%
3 550
3 53
3 50,269
3 (5)
3 49
3 47
3 441
3 43,975
3 41,332
3 4,000
3 40%
3 384
3 35
3 3-
3 278
3 26
3 22
3 2020
3 2004-5
3 2003-4
3 2002-3
3 (2000)
3 1988
3 1985
3 1980
3 198
3 1979
3 1,667
3 1500
3 150
3 (15)
3 12,000
3 118
3 1,120
3 100%
3 10%
3 04
2 Zambia
2 yitendoyo
2 yineyo
2 yili
2 yila
2 Years
2 Yayipatice
2 yayikutendekwa
2 yayikutendecekwa
2 yayikusayika
2 yayikusakamucisya
2 yayikusacikamucisya
2 Yayikulungwakulungwa
2 yayijonasice
2 yawukusosa
2 yaŵili
2 yatulwice
2 Yatukusosa
2 yatite
2 yatendecekwe
2 yapangakaŵapa
2 yapambali
2 yapadelayo
2 yapadela
2 yankaniyiwa
2 yangalwe
2 yangakomboleka
2 yangajonanga
2 yangajilana
2 yandamoyi
2 yamtundu
2 yamsangu
2 yamnomno
2 yammisi
2 yamipingo
2 yamalekwa
2 yakwesile
2 yakwele
2 Yakwe
2 Yakwambucila
2 yakwambucila
2 yakuyilajila
2 yakuwuta
2 Yakuwona
2 yakuwasya
2 yakuŵandikana
2 Yakuwala
2 yakuwala
2 yakutumicisya
2 yakutendela
2 yakutaŵataŵa
2 yakutandisya
2 yakutandila
2 yakusumisya
2 yakusosekwayo
2 yakusosekwayi
2 Yakusosa
2 yakusimanikwa
2 yakusigala
2 yakusayo
2 yakusatukamucisya
2 yakusapocela
2 yakusapata
2 yakusakamulicisya
2 yakusakala
2 yakusagula
2 yakupunda
2 yakumulika
2 yakumela
2 yakumasya
2 yakulinganyicisya
2 yakulinganya
2 yakulinga
2 yakulimbana
2 yakulemwecekwa
2 yakulekanganalekanganayi
2 yakulanga
2 yakujitendesya
2 yakujing’unulila
2 yakugwa
2 yakopa
2 yakonasika
2 yakombolece
2 yakolanjikwa
2 yakatangale
2 yakamulisigwa
2 yakamulene
2 yagulusya
2 yagona
2 yaciŵela
2 yacisagula
2 yacipagoyi
2 yacimanyicile
2 yabomayo
2 yaboma)
2 YA
2 womwanjawu
2 wiyi
2 ŵiŵaliji
2 wetu
2 wenesye
2 wayilesiji
2 Wayikusayasimana
2 wawukusatendesya
2 wawowo
2 Wawo
2 Ŵawina
2 ŵaŵice
2 ŵaŵatandite
2 ŵaŵapocele
2 ŵaŵakamulaga
2 ŵaŵajilesile
2 ŵawaga
2 ŵaulongo
2 watukusosa
2 ŵatapane
2 ŵatacisaguligwa
2 ŵasimanikwe
2 ŵasikwakwaya
2 ŵasasile
2 Warning
2 ŵapele
2 wapacanya
2 Ŵankanaŵa
2 ŵankanakola
2 ŵangawusya
2 Wangatamilicika
2 ŵangasawusya
2 wangasamala
2 ŵangapikana
2 Ŵanganakola
2 wangamanyika
2 ŵangalola
2 wangalipeleka
2 ŵangalipatila
2 ŵangakwanila
2 ŵangakwana
2 ŵangakupindula
2 ŵangakombola
2 wangakamula
2 wangajilana
2 wane
2 Ŵanduwo
2 ŵandalewo
2 ŵam’tawuni
2 WAMSANO
2 ŵam’mikulijo
2 ŵam’mikuliji
2 ŵam’makuga
2 wam’cilambo
2 ŵamanyisyeje
2 ŵamajiganyo
2 ŵamacili
2 ŵalunda
2 ŵaleŵile
2 ŵaleŵegwe
2 ŵalagasigwe
2 ŵakwinjila
2 ŵakwimba
2 wakwika
2 ŵakwendajenda
2 wakwecesya
2 ŵakwawula
2 wakwasagula
2 wakwana
2 ŵakwambula
2 ŵakwajiganya
2 ŵakuyisosa
2 wakuwujongolela
2 ŵakuwilisya
2 ŵakuŵandicila
2 ŵakuŵalanjila
2 wakuwa
2 ŵakutupa
2 wakutumisya
2 wakutendegwa
2 Wakutenda
2 wakutaŵa
2 wakutandisya
2 wakutama
2 wakusokonesya
2 ŵakusitopa
2 wakusimanya
2 ŵakusawa
2 ŵakusapitilisya
2 wakusapeleka
2 ŵakusapagwa
2 ŵakusalwala
2 ŵakusalasya
2 ŵakusalaga
2 ŵakusakamulisya
2 ŵakusajawula
2 ŵakusa
2 wakuposya
2 ŵakupinimbila
2 ŵakupindula
2 ŵakupima
2 Ŵakupata
2 wakumulika
2 wakumpoto
2 wakum’mwela
2 wakulosya
2 wakulongolela
2 wakulipatila
2 wakulinganya
2 wakulimbikasya
2 wakulewupila
2 ŵakuleka
2 ŵakulagawa
2 wakulagasigwa
2 wakukalula
2 ŵakujigala
2 wakuja
2 wakucoma
2 ŵakucimbicika
2 ŵakopoka
2 wakonjesya
2 wakola
2 wakatangale
2 Wakata
2 wakata
2 ŵakasa
2 wakana
2 ŵakamulisya
2 wakamulila
2 wakamulicisya
2 Ŵakamula
2 Wakamucisya
2 ŵajasikaga
2 ŵaganda
2 ŵagamba
2 ŵacilambo
2 wacilambo
2 wacekulupe
2 ŵaboma
2 Various
2 uwutemi
2 uwunje
2 uwaliji
2 ututu
2 utukusosa
2 uticala
2 usawucuga
2 usamale
2 USAID
2 upite
2 Upatice
2 unyago
2 UNAIDS
2 ulukosyo
2 ulisye
2 Ulime
2 ukwilana
2 ukusasokonesya
2 ukusajegamila
2 ukungwi
2 Ukulu
2 ukotowo
2 Ukombosi
2 ukombole
2 ukayidi
2 ukamulisye
2 ugopolanye
2 ugali
2 Ufundi
2 tuyiŵalagenye
2 tuyigopolenye
2 tuŵalanjile
2 tutuciyiŵenda
2 tupunde
2 tupinyasi
2 tupate
2 tumabuku
2 tumabankitu
2 tulomboto
2 tulolecesye
2 tukwenela
2 tukwanisye
2 tukusosekwa
2 tukombole
2 tukamucisye
2 Tugambe
2 tugagaŵenye
2 tuciŵa
2 tucimasya
2 tucilinganyisya
2 tucilimbicila
2 Tucikwanilisya
2 tucikamula
2 Tucikamucisya
2 Tucijonjecesya
2 tucijawusya
2 Tucigalimbikasya
2 tucigalimbikasya
2 tucigajiganya
2 tucapa
2 tucakamucisya
2 tiyikamucisye
2 tiyicipatika
2 tiyicikola
2 tiyicijenda
2 tiyicijawusya
2 tiyicapa
2 tiyicakamucisya
2 tiycitendekwa
2 tiwuciŵa
2 tiwucikamula
2 tiwucijendelecela
2 tiwucijegamila
2 titiciyilimbikasya
2 titicilimbikasya
2 tisicisosekwa
2 tisicikamucisya
2 tisicijinjila
2 Tipacisosekwa
2 timuciŵa
2 tilicikamucisya
2 tikucitendegwa
2 Tikucisosekwa
2 tikucisosekwa
2 tikucijawula
2 tijiciwungunya
2 tijiciŵicila
2 tijicitanda
2 tijicimulika
2 tijicijendesya
2 tigacitendecekwa
2 tigacilinga
2 tigacikolosya
2 tigacikamucisigwa
2 ticicikwela
2 ticicikola
2 the
2 TB
2 tapocele
2 tacipindula
2 syelesi
2 syatyocele
2 syasili
2 syasikukopoka
2 syapite
2 syapenani
2 syapatice
2 syannono
2 syangasosa
2 syangalwe
2 Syangalumbana
2 syamtundu
2 syampaka
2 syakwembeceleka
2 syakwegamila
2 syakuwuta
2 syakuwumila
2 syakuwona
2 syakuŵalanjila
2 syakutendelana
2 syakutendegwa
2 syakutenda
2 Syakutamilicika
2 syakusumisya
2 syakusuma
2 syakusawusya
2 syakusalipila
2 syakusala
2 syakusakola
2 syakusaka
2 syakupikanika
2 syakupelecela
2 syakupatikana
2 syakunonopa
2 syakunkamucisya
2 syakulandana
2 syakukamulisigwa
2 syakukamucisya
2 syakamulana
2 syakamucisye
2 syajikusapata
2 Survey
2 sulo
2 sukulujo
2 Steering
2 States
2 Sona
2 Somba
2 siŵeje
2 siŵatulecele
2 situsiwanicisye
2 sitisicisosekwa
2 sitaguligwe
2 sisyesyene
2 sisyaŵalanjikwe
2 sinesyo
2 Sine
2 Simwaka
2 simalileje
2 simale
2 sikwete
2 sikwesile
2 sikwawula
2 sikusaŵa
2 sikusakamula
2 sikamulisigwa
2 sikamulana
2 sikamucisye
2 sijende
2 sijegamile
2 sicijo
2 Sector
2 saŵa
2 Roads
2 Research
2 P.Zimpita
2 Pulayimale
2 pulani
2 Profile
2 Procurement
2 Plan
2 pesyo
2 penanipa
2 payaka
2 pawo
2 pawayilesi
2 paŵandu
2 Pasukulu
2 papopo
2 Pandema
2 pandandilo
2 pandanda
2 pandale
2 pamitengo
2 pambali
2 pamasengogo
2 pamajiganyoga
2 pamagambo
2 Palyele
2 Paliji
2 Pakwiticisya
2 pakwendecesya
2 pakwatumisya
2 pakuyiwona
2 pakuweleka
2 pakuŵecetana
2 Pakuwanicisya
2 pakutaŵa
2 pakutandila
2 pakusumisya
2 pakusonganganya
2 pakupitikusya
2 Pakupeleka
2 pakupatila
2 Pakumulika
2 pakumasya
2 pakumanyisyana
2 pakumanyilila
2 Pakumala
2 Pakulolecesya
2 pakulola
2 pakulinganyicika
2 pakulemba
2 pakukosoŵalila
2 pakujigala
2 pakugamulika
2 Pakolosya
2 Pakamucisya
2 pakajendesye
2 Pajika
2 Pajele
2 pacipanje
2 on
2 Office
2 ofesiji
2 nyambiji
2 nkuya
2 nkutendekwa
2 nkusimasya
2 Nkumala
2 nkulamila
2 nkukombola
2 nkukamulicisya
2 nkaniwutendegwe
2 nkanigapagwe
2 nkamulano
2 njanje
2 nikwiticisya
2 nikutuluka
2 nikutenda
2 nikupeleka
2 nikunandiya
2 nikukamulicisya
2 nikukamula
2 nikukamucisya
2 nijakolosya
2 ngongolesi
2 ngongolejo
2 ngondo
2 N’gombe
2 ngayikwilana
2 ngayikukamulisigwa
2 ngayikukamulicisya
2 ngasiciŵa
2 ngasakombola
2 Nganya
2 nganiyikamucisya
2 nganiŵa
2 nganisiŵa
2 nganicikola
2 nganatande
2 nganapindula
2 Nganakola
2 ngakusakola
2 ngakonanga
2 nembo
2 ndime
2 ndege
2 ndaŵiji
2 ndamosyo
2 nawowo
2 NAC
2 m’yiyi
2 myasi
2 mwiŵasamo
2 mwinani
2 mwikuga
2 mwayiŵelelemu
2 Mwayitaguligwile
2 mwayikwendela
2 Mwayikuwonecela
2 Mwawuŵelele
2 mwapambali
2 mwapacanya
2 mwangapitila
2 mwangalwe
2 mwangalungamika
2 mwangaleka
2 mwangakaŵa
2 mwangajonanga
2 mwamuli
2 mwamasengo
2 mwakwegamila
2 Mwakwanonyela
2 Mwakuya
2 mwakuwutuka
2 mwakuwilisyawilisya
2 Mwakutamilicika
2 mwakupinimbila
2 mwakulungamika
2 mwakulenganalekangana
2 mwakulandana
2 Mwakucisya
2 mwakonanga
2 mwakatakata
2 mwakamulila
2 mwaganyu
2 mwaganicisya
2 mwacitemacitema
2 Mwacitema
2 mwacilungamo
2 mwacikwendela
2 muyilambo
2 Muyikwendela
2 muyikuŵela
2 Muyijendele
2 muyakuŵecetana
2 muwukwendela
2 mutiyiciŵela
2 mutigacijendela
2 Muticiciŵela
2 musi
2 munyumamo
2 Munomuno
2 mundime
2 mumpango
2 mula
2 mukwesya
2 mukwamanyisya
2 mukuŵecetana
2 mujikukamulila
2 muciŵelele
2 mtuka
2 Mtokoma
2 Mtesa
2 mtelawu
2 (MTEF)
2 M’tawuni
2 msyene
2 Msongo
2 msese
2 msanguwo
2 MPRS-ji
2 moto)
2 moto
2 mnopeyo
2 M’miyasi
2 M’misi
2 m’misewu
2 m’mipopi
2 m’mawupande
2 m’matelefoni
2 m’matawuni
2 m’masekondale
2 m’masego
2 m’manyusipepala
2 Mmalo
2 mmakoleji
2 m’majumba
2 m’mabuku
2 m’mabanki
2 mlundunde
2 mlangisi
2 mkwegamila
2 mkuyimanyilila
2 mkumulika
2 mkulwala
2 mkuliwu
2 mkanalembegwe
2 mjawo
2 miyasiwo
2 Mituka
2 mitala
2 misyungujo
2 misyunguji
2 Misyungu
2 Misongo
2 misonganoji
2 misewo
2 Ministry
2 milato
2 mikuliji
2 Meyi
2 Mena
2 Medium
2 MDHS
2 M’CILAMBO
2 mc’ilambo
2 m’cijiganya
2 Mbwanda
2 mbusi
2 mbunda
2 m’bomamo
2 mbiyawo
2 mbiyako
2 mbiyaci
2 mbejusi
2 MBC
2 mawiwi
2 maung’asi
2 maulendo
2 maukangani
2 Matepo
2 MATALA
2 masukulugo
2 MASIP
2 masikwekwe
2 mapu
2 mapesa
2 Map
2 Mamembala
2 malikulungwa
2 MALAWI
2 malamusiga
2 MALAMUSI
2 makondomugo
2 Makondomu
2 Makomiti
2 Makoleji
2 makinago
2 Makalasi
2 Maintenance
2 magongoga
2 Magongo
2 magangaga
2 Maganga
2 magambogo
2 Magambo
2 madokotala
2 madamu
2 lyuwa
2 lyampaka
2 lyakupelembela
2 lyakupata
2 lyakunandiya
2 lyakulolela
2 lyakulaga
2 lyakolanjigwa
2 lyakamulicisya
2 lyakamula
2 LYA
2 lwekulungwa
2 lwapacanya
2 lwakuwujilila
2 lusalu
2 lun’gwanu
2 Liŵasa
2 liŵasa
2 Litonji
2 liponda
2 lipende
2 Limo
2 Limited
2 Lilamusili
2 likwete
2 likusala
2 Likuga
2 likandi
2 Kwitocele
2 Kwinjisya
2 kwimila
2 kwilana
2 kwika
2 kwendesyaga
2 Kwendelecela
2 kwendela
2 kwegamilana
2 Kwayityocele
2 Kwateteya
2 kwasa
2 kwaposya
2 kwanguya
2 kwangali
2 kwandanda
2 kwana
2 Kwamanyisya
2 kwalosisye
2 kwalolela
2 kwalekasya
2 kwakwiticika
2 kwakwanila
2 kwakuwona
2 kwakuli
2 kwakamulanya
2 Kwakamucisya
2 kwajimba
2 kwaciŵela
2 Kwaca
2 kwabasi
2 kuyiposya
2 kuyipata
2 kuyilinganya
2 kuyilimbikasya
2 Kuyikwanisya
2 kuwulagana
2 kuwukwanisya
2 kuwujila
2 kuŵicila
2 kuŵeceta
2 Kuŵalanga
2 kutindanya
2 kutendekwe
2 kutendekasisye
2 kutendegwa
2 kutemi
2 Kuteleka
2 Kutaŵa
2 kutamicisya
2 kusunjisya
2 kusumila
2 Kusowa
2 Kusosekwa
2 Kusola
2 kusokonesya
2 kusokonecela
2 kusimasima
2 kusimana
2 kusikolosya
2 Kusamalila
2 Kusala
2 Kusagula
2 Kupocela
2 kupimisyako
2 kupikanicisya
2 kupelegana
2 kupataga
2 kupandicila
2 kupagwa
2 kunyakula
2 kunodiya
2 kungajenda
2 kundaŵi
2 “kunandiya
2 kumwa
2 Kumulicila
2 kumtyosya
2 kumpoto
2 kumpa
2 kumisi
2 kumigunda
2 Kumasya
2 kumasengo
2 kumaloko
2 kumakoleji
2 kulumbikanya
2 kulolesya
2 kulisya
2 kulipela
2 kulinjisya
2 kulimbicila
2 kulikulungwa
2 kulijimila
2 kulepela
2 kulekasya
2 kulekaleka
2 kulanga
2 kulandanya
2 kulaga
2 Kukwanisya
2 Kukusya
2 kukusokonesya
2 kukusayika
2 kukusatendekwa
2 kukusalepelekasya
2 kukusakwagwisya
2 kukunda
2 kukulola
2 Kukula
2 kukonjecesya
2 kukongola
2 Kukamulisya
2 Kukalula
2 kujilimbikasya
2 kujigalila
2 kujigalawusya
2 kugopolanya
2 Kugombelesya
2 kuganisya
2 kugamasya
2 kugamanya
2 kugalumbikanya
2 kugalimbikasya
2 Kugalawusya
2 kugakamucisya
2 Kuculuya
2 kucimbicisya
2 kosope
2 konjesya
2 kompyutala
2 kola
2 K.Mulwafu
2 kaŵili
2 katundu
2 katandisye
2 kasumisye
2 kapate
2 kaneka
2 kandaŵi
2 kampaniji
2 Kampani
2 Kamasengo
2 kalomboko
2 kalikose
2 kalakala
2 Kala
2 kakwe
2 kakusala
2 kagawanye
2 kacece
2 kabukuka
2 kaboma
2 K8
2 K50
2 K44
2 K41
2 K4
2 K1
2 K
2 jwele
2 jwapolisi
2 Jwapacitengu
2 jwankulungwa
2 jwandende
2 jwammasyeto
2 jwalulele
2 jwakwiticika
2 jwakwe
2 jwakuŵalanjila
2 jwakutama
2 jwakumpela
2 jwakumanyilila
2 jwakulwala
2 jwakulembegwa
2 jwakulaga
2 jwajiganyaga
2 jitijiciŵa
2 jitijicikola
2 jitijicijendesya
2 jitendekwe
2 jitandisye
2 jinandiye
2 jimanyilileje
2 jila
2 jikwenesya
2 jikwendelecela
2 jikwatola
2 jikuŵicilapo
2 jikutyocela
2 jikusaŵa
2 jikusalepela
2 jikulimbikasya
2 jikongoleje
2 jikombolece
2 jikolosya
2 jikamwile
2 jikamulicisyeje
2 jikamula
2 jijili
2 jijilaneje
2 jijikusala
2 jijendeje
2 jijakwete
2 jijajendesyaga
2 jekulungwakulungwa
2 japacanya
2 janduna
2 jalongolelegwaga
2 jalesile
2 jakwimila
2 jakwesile
2 jakwela
2 Jakwe
2 jakwapindulila
2 jakwalemba
2 jakuŵecetana
2 jakuŵalanjila
2 jakutendela
2 jakutenda
2 jakutawuni
2 jakutaŵa
2 jakutamilicika
2 jakunyumba
2 jakunandiya
2 jakumusi
2 jakulumbikanya
2 jakulolecesya
2 jakulimbikasya
2 jakulandana
2 jakukamucisya
2 jaku
2 jakamulisyaga
2 jakamulisya
2 jakamulicisya
2 jakala
2 jajikwete
2 JA
2 iyikwete
2 iyikutandisya
2 iyikusatendesya
2 iyikusapeleka
2 iyikusacikamucisya
2 iyapali
2 iwujile
2 iwanjiyi
2 Iŵalo
2 iŵalo
2 iwalo
2 itusasile
2 itupa
2 itukusosayo
2 itiyicikamula
2 itendegwe
2 itelayo
2 isyene
2 isyano
2 isokonesye
2 isogosi
2 isitite
2 isikuti
2 Irrigation
2 ipwetesiyo
2 ipiteyi
2 ipikicala
2 ipelece
2 ipatikane
2 ipatalayi
2 ipakomboleje
2 Investment
2 Initiative
2 Indu
2 inangwa
2 In
2 Improvement
2 imanyisyoyo
2 imanyisyoyi
2 imanyilileje
2 Imanga
2 ilumboyi
2 ilu
2 ilosisye
2 ilembegwe
2 ilamboyo
2 ikwisayi
2 ikwawula
2 ikusimanikwa
2 ikusasokonesya
2 ikusalepelekasya
2 ikusalagasya
2 ikusala
2 ikusakwela
2 ikupunda
2 ikuoneka
2 ikumala
2 ikulupi
2 ikukula
2 ikugopolela
2 ikugawanyigwa
2 ikamulisigwe
2 Ikamucisyo
2 ikamucisyeje
2 ikamucisya
2 ijonasice
2 ijitite
2 ijinjile
2 ijikutenda
2 ii
2 igatite
2 igala
2 igakusosa
2 igakusaka
2 icikusosa
2 ibaluwayo
2 i
2 Household
2 Here
2 gwasyegwe
2 Graph
2 gose
2 Gender
2 gayikukamula
2 Gawo
2 gaŵele
2 gaunamalima
2 gatulwice
2 gatukusapatako
2 gatugasasile
2 gatugakolasile
2 gatandisye
2 gatamilicice
2 gasokonecele
2 Gasambano
2 gapocele
2 gapindulile
2 gapindule
2 gapindu
2 gapelecegwe
2 gapelece
2 gapate
2 gapasukulu
2 gapamwesi
2 Gapambali
2 gapakomboleje
2 gapacilikati
2 gapacanyaga
2 gangasisa
2 gangamala
2 gangalumbana
2 gangaleka
2 gangakamucisya
2 gangajilana
2 gangajenda
2 ganego
2 gandale
2 gamkaka
2 gamisongo
2 gam’boma
2 gamba
2 gamakampani
2 gamafakitale
2 gamacili
2 galosisye
2 galoleleje
2 gakwipucisya
2 gakwimila
2 gakwecesya
2 gakwawucisya
2 gakwatogolela
2 gakwasamalila
2 gakwapatisya
2 gakwanilisigwe
2 gakwalimbikasya
2 gakuyilambo
2 gakuwunjila
2 gakuwungunyago
2 Gakuwunga
2 gakuwulajila
2 gakuwulaga
2 gakuŵicila
2 gakuŵalanjika
2 gakutuyana
2 Gakuti
2 gakutelecela
2 gakutandila
2 gakusunjila
2 gakusunga
2 gakusosekwago
2 gakusokoka
2 gakusicila
2 gakusatandisya
2 gakusasosa
2 Gakusapatila
2 gakusapa
2 gakusakamuligwa
2 gakusakamula
2 gakusajegamila
2 gakupwatikanya
2 gakuposya
2 gakupita
2 gakupindula
2 gakupeleganya
2 gakupelecegwa
2 gakupatikana
2 gakupagwa
2 gakunonopa
2 Gakumkaka
2 gakumacisya
2 gakulupicika
2 Gakulolela
2 Gakulinganya
2 Gakulima
2 gakulepela
2 gakulekanganalekanga
2 gakulekaganalekangana
2 Gakukamulicisya
2 gakujikamucisya
2 gakugosela
2 gakomboleka
2 gakolanjika
2 gakola
2 gakamulisigweje
2 Gakamulila
2 gakamulicisyeje
2 gakamulane
2 Gakamula
2 GAKAMUCISYA
2 gajonasice
2 gajile
2 gajende
2 gajegamileje
2 gajegamile
2 gajalinjile
2 gagosa
2 gagaŵanya
2 gagatandite
2 gagataguligwe
2 gagamba
2 gagakwayigwa
2 gagakutendesya
2 gagakusagamba
2 gagakulungwa
2 gagakukamuligwa
2 gagakolanjigwe
2 gagaga
2 Gacitukuko
2 gacipanjega
2 gacikongwe
2 Framework
2 fotelesa
2 For
2 Food
2 Fig
2 Febuluwale
2 Environmental
2 ekala
2 (EHP)
2 Early
2 dola
2 District
2 Distribution
2 Department
2 Corporation
2 Community
2 Coefficient
2 (ciŵalanjilo
2 Ciwa
2 cituluce
2 citendoco
2 citemi
2 citema
2 citagu
2 cisawusyoci
2 Cisagula
2 cipisya
2 cipikicala
2 cipanjeci
2 cingaŵeje
2 cindoko
2 Cimo
2 cimanyisyo
2 Cilungamo
2 cileŵi
2 cilamboco
2 cilamboci
2 cikwimila
2 cikwendelecela
2 cikwanilisye
2 cikusosekwa
2 cikukwaya
2 cikomboleje
2 cikamulila
2 cikamucisye
2 cijumi)
2 Cijongolaligasa
2 celeci
2 caŵandu
2 catendekwe
2 catatu
2 Casa
2 capacanya
2 cangali
2 camtundu
2 cambiya
2 cakwilana
2 cakwenela
2 cakwakamucisya
2 cakutendekwa
2 cakutenda
2 cakusamalila
2 cakulosya
2 cakulimbikasya
2 cakulekangana
2 cakukamucisya
2 cakonjecesya
2 cajikusapata
2 cacikusatendesya
2 cacikulungwa-
2 CA
2 Bulletin
2 Budget
2 bliyoni
2 Bisisnesi
2 Bisinesi
2 bata
2 Banki
2 ayiweni
2 Ayitu
2 ayino
2 Awuno
2 awile
2 awe
2 aŵalanje
2 (aŵalanje
2 Atamose
2 atamose
2 asosile
2 Asi
2 asi
2 apoceleje
2 apikanice
2 apeleganyeje
2 apanganyeje
2 Apa
2 apa
2 antiretroviral
2 Antamose
2 Annex
2 Analysis
2 amsumule
2 ampime
2 Ampe
2 amasye
2 Amalawi
2 Alleviation
2 alimeje
2 alimbicileje
2 alepeleje
2 alembegwe
2 alangisiwo
2 akwiticisya
2 akuyimanyilila
2 akuwa
2 akusawusya
2 akusasoŵa
2 akusasosekwa
2 akusakolaga
2 akusakamucisya
2 akupindula
2 akupikanicisya
2 akundile
2 akumganicisya
2 akulya
2 akulwala
2 akulaga
2 akukula
2 akamwile
2 akamulisyeje
2 akamulisye
2 akamulile
2 Akamulicisyeje
2 akamulene
2 akakomboleje
2 akakamulisyaga
2 akakajigala
2 akajigele
2 akajigaleje
2 Aka
2 aka
2 ajigaleje
2 ajigale
2 aji
2 ajawuleje
2 Agriculture
2 agowoleje
2 agambeje
2 agakunde
2 aciŵamkwawo
2 acityocesye
2 acisumule
2 acinamlongolawo
2 acinamatetule
2 acinamalimawo
2 acinamalimaŵa
2 acimisilijo
2 Acimijawo
2 acimijakwe
2 acimasyeto
2 Acamawo
2 95
2 9,421
2 9,331
2 9%)
2 84
2 82
2 81%
2 8,013
2 8000
2 800
2 80%
2 775,333
2 (76
2 7
2 60,000
2 5%’pe
2 58%
2 58
2 56
2 510
2 50,000
2 5%)
2 451,051
2 44%
2 43%
2 42
2 41,401
2 4,040
2 400
2 4-
2 3,952
2 3,783
2 33
2 31
2 300,000
2 300
2 3%)
2 -3
2 27
2 250,000
2 25%
2 2,465
2 23
2 2,010
2 2007/8
2 2002
2 (2001)
2 2,000
2 2
2 1998/99
2 1993
2 1991
2 1987
2 1981
2 189
2 1,824
2 175
2 172
2 17,188
2 1,620,103
2 15,356
2 140
2 (14)
2 13,860
2 132
2 1,300
2 122
2 1,209
2 119,466
2 1,100
2 -10
2 09
2 08
2 05
2 02
2 0%)
2 /
2
1 Zomba
1 Zimbabwe
1 yyili
1 yyayipali
1 yyayili
1 Yunivesiteji
1 Yunivesite
1 yosopeyo
1 yiyikakamucisye
1 yiyatendekwe
1 yiyalingaga
1 yiŵe
1 yiŵalo
1 yipali
1 yindumu
1 yinduku
1 yimo
1 yilambo
1 yikwawusya
1 yiko
1 yikamula
1 yenondonondi
1 yenandi
1 yelinganye
1 yeleyimo
1 yekulungwayo
1 yekulungwakungwa
1 Yekulungwakulungwa
1 yekolosye
1 yekamulwe
1 yejonasice
1 yejinjiyo
1 Yejinjiyi
1 years
1 yayiŵice
1 yayiŵele
1 yayitite
1 yayitendekasisye
1 yayitendecekwe
1 yayitaguligwile
1 yayipelecegwe
1 yayipali10
1 Yayipali
1 Yayili
1 yayikwika
1 Yayikwembecekwa
1 yayikwawula
1 yayikuwoneka
1 yayikuŵecetegwa
1 yayikutendesya
1 yayikusosekwa
1 yayikusimanikwa
1 yayikusayalagasya
1 yayikusawucisya
1 yayikusawoneka
1 yayikusawapa
1 yayikusaŵa
1 yayikusatukamucisya,ni
1 yayikusatendesya
1 yayikusatendekwa
1 Yayikusatandisya
1 yayikusatamilicika
1 yayikusapatila
1 yayikusamkamula
1 Yayikusalosya
1 yayikusalepelekasya
1 yayikusajikamucisya
1 yayikusajawula
1 yayikusagamba
1 yayikupatikana
1 yayikupanganyigwa
1 yayikulungwakulngwa
1 yayikulosyegwa
1 yayikulosya
1 yayikulingwakulungwa
1 yayikulimbikasya
1 yayikulimbicisigwa
1 yayikulepelesya
1 yayikulandana
1 yayikukwayigwa
1 yayikolanjigwe
1 yayigopolele
1 yayigopolela
1 yayajimilaga
1 yawune
1 Yawonecele
1 yawonecele
1 yawonece
1 yawo)
1 yaŵili13
1 yaŵice
1 yaŵandu
1 Yauŵelesi
1 yaunami
1 yaumisil
1 yaumipe
1 yatusosileje
1 yatumakobili
1 yatulijinganyisye
1 yatukuyiganicisya
1 yatukuti
1 yatukusayikuya
1 yatukusamanyika
1 yatukusakulupilila
1 yatindanyicisye
1 yateteyeje
1 yatendekwaga
1 yatendekasye
1 yatendekasisye
1 yatendecekwaga
1 yatatu
1 yasokonesye
1 yasimene
1 yasimaneje
1 Yasasile
1 Yapelece
1 yapawayilesi
1 yapatisyeje
1 yapatile
1 yapanganyigwe
1 yapa
1 yankanikola
1 yangayijembeceya
1 yangasawusya
1 (yangapunda
1 yangapatikapatika
1 yanganiyiwa
1 yanganiŵa
1 yanganiji
1 yangamala
1 yangalemwesya
1 yangalagasya
1 yangakamucisya
1 yandaŵi
1 Yandamoyangaŵa
1 Yandamo
1 yandala
1 yana
1 yam’wujo
1 Yamwitinji
1 yamunyumayo
1 yamunomuno
1 yamulicigwe
1 Yamuko
1 yamukasyepela
1 yamuipatala
1 yamtokoma
1 yamtengo
1 yampya
1 yamnomnoyo
1 yam’misi
1 yam’mikulijo
1 yam’ma
1 yamkaniyiŵa
1 yamkaniyiteteyegwa
1 yamkamulano
1 yamesi
1 yambonembone
1 yambiya
1 yamayeso
1 yamaupa
1 Yamasengo
1 yamanyice
1 yamakuga
1 yamakolo
1 yamacili
1 Yalulele
1 yalinjile
1 yalinganyisigwe
1 yalimbikasye
1 yalijipe
1 yalembegwe
1 yalamwile
1 yalakweyo
1 yakwisya
1 yakwisa
1 yakwimila
1 Yakwima
1 yakwiganyicisya
1 yakwicela
1 yakweyo
1 yakwete
1 yakwendesya
1 yakwendelana
1 yakwendecesya
1 yakwendajenda
1 yakwembecekwa
1 yakwembeceka
1 yakwegamilika
1 yakwayigwayo
1 yakwasya
1 yakwasila
1 yakwasalila
1 yakwanisya
1 Yakwamba
1 Yakwamanyisya
1 yakwalipilila
1 yakwalagasya
1 yakwakopela
1 Yakwakamucisya
1 Yakwajiganya
1 yakuyimanyilila
1 yakuyilambo
1 yakuyikamucisya
1 yakuyika
1 yakuyijiganya
1 yakuwusya
1 yakuwungunyayo
1 Yakuwungunyawungunya
1 Yakuwungunya
1 Yakuwunga
1 yakuwumila
1 yakuwujila
1 yakuwoneka
1 yakuŵecetanayi
1 yakuŵecetanaŵecetanayi
1 Yakuŵecetana
1 yakutupa
1 yakutumanyisya
1 yakutukamucisya
1 yakuteteyecesya
1 yakuteteya
1 Yakutendekwa
1 yakusya
1 yakusumicisya
1 yakusuma
1 yakusoŵa
1 yakusola
1 yakusimanika
1 yakusicila
1 yakusengwasya
1 yakusemasema
1 yakusawusyayo
1 Yakusawusya
1 yakusatendekwa
1 yakusatenda
1 Yakusasuma
1 yakusasosekwa
1 yakusasimanika
1 yakusasimangana
1 yakusasimana
1 yakusapanganya
1 Yakusalya
1 yakusakombola
1 yakusakamulisya
1 yakusajembecela
1 yakusajembecekwa
1 yakusagulila
1 Yakusa
1 yakupwatikanya
1 Yakupowolela
1 yakupowolela
1 yakuposya
1 yakupocelela
1 yakupocela
1 Yakupitikusya
1 yakupita
1 yakupindulila
1 yakupereka
1 yakupelembela
1 yakupata
1 yakupanyigwa
1 yakupanginyicigwa
1 yakupanganya
1 yakunyakula
1 yakunondipila
1 yakungulo
1 Yakumwa
1 yakumpata
1 yakumkamula
1 yakumaunde
1 yakumanyikwa
1 yakumalo
1 yakumalisya
1 Yakulyayo
1 yakulyayo
1 yakulwasya
1 Yakulupicika
1 Yakulosya
1 yakulongolela
1 yakulondola
1 yakulolelayo
1 Yakulolela
1 yakulokotela
1 yakulocesya
1 Yakulimbana
1 yakulila
1 yakulijiganyisya
1 Yakulenganalekangana
1 Yakulekenganalekangana
1 yakulekenganalekangana
1 yakulekasya
1 yakulekanganalekanganyo
1 yakulekanganalekanganana
1 yakulekanganalekanganalekangana
1 Yakulekanganalekanganai
1 yakulekanganalekangana-
1 Yakulekanganalekanga
1 yakulekanganalekanga
1 yakulekangana
1 yakulekangaanalekangana
1 yakulekangaalekangana
1 yakulakanganalekanga
1 yakulaga
1 yakula
1 yakukusya
1 yakukolosya
1 yakukangamasya
1 yakukamulila
1 yakukamula
1 yakukajigala
1 Yakujitendesya
1 yakugosa
1 yakugang’unulila
1 yakugakopa
1 yakugakamucisya
1 yakufakitale
1 yakucinga
1 yakucikolosya
1 yakucigaciga
1 yakucapila
1 Yakopa
1 yakongosya
1 Yakonasika
1 Yakomboleka
1 yakolosya
1 yakolosisyeyo
1 yakolosegwe
1 yakatila
1 yakamulisigwe
1 yakamulisigwaga
1 yakamulila
1 yakamulicisigwa
1 yakamulaga
1 YAKAMULA
1 yakamucisyeje
1 YAKAMUCISYA
1 yakamilicisya
1 yakala
1 yakakuti
1 yajitite
1 yajesile
1 yagumbagumba
1 yagowolayo
1 yagakusosa
1 yagakusasimana
1 yacitukuko
1 yaciteteyo
1 yacitemacitema
1 yacisawusyo
1 yacipanjeci
1 YACIPANJE
1 Yacipanje
1 yacipani
1 yacipango
1 yacipago,tucilimbikasya
1 yacipagoku
1 yacilungamo
1 Yacasa
1 yacabe
1 yabomaga
1 yabisinesi
1 wu
1 wosopeŵa
1 ŵosope
1 wose
1 (World
1 Working
1 Work
1 Women
1 ŵiŵapumwile
1 ŵiŵaleŵele
1 ŵitaciŵa
1 ŵitacisaguligwa
1 ŵitacikamula
1 Ŵinji
1 Wide
1 (WID)
1 (WFP)
1 ŵenye
1 wenewo
1 Wendesye
1 ŵenandinandi
1 welewo
1 ŵeleŵa
1 welembegwe
1 Wejinji
1 ŵayipani
1 wayipani
1 ŵayilu
1 wayilu
1 Wayilesi
1 ŵayilambo
1 ŵayikwakwaya
1 ŵayikwajendela
1 Ŵayikusayasimana
1 wayikusayasimana
1 wayala
1 wayakulya
1 wawumile
1 wawulinganyisigwe
1 wawulimigwe
1 wawukwete
1 wawukwayigwe
1 wawukusaŵika
1 wawukusapatisya
1 wawukusapatikana
1 wawukusapatika
1 ŵawukusamalila
1 Wawukulungwa
1 wawukombwele
1 wawujigele
1 ŵawowopewo
1 wawo)
1 ŵaŵiliwo
1 ŵaŵili
1 Waŵili
1 ŵaŵelecewo
1 ŵaŵelecepo
1 ŵawasimene
1 ŵaŵapumwile
1 ŵaŵapimile
1 ŵaŵapelece
1 ŵaŵapatile
1 waŵandu
1 ŵaŵamanyililaga
1 Ŵaŵamalisisye
1 ŵaŵamalisisye
1 ŵaŵalongolelegwaga
1 ŵaŵalipilaga
1 ŵaŵalinjisye
1 ŵaŵalijigenye
1 ŵaŵalijiganyisye
1 ŵawaliji
1 ŵaŵalesile
1 Ŵaŵalecele
1 Ŵaŵalasile
1 ŵaŵakamwile
1 ŵaŵajigele
1 ŵaŵajiganyigwaga
1 ŵaŵajigalaga
1 ŵaunduna
1 ŵatupile
1 ŵatukwambawo
1 ŵatukwamba
1 ŵatukusosa
1 ŵatukusaŵakamucisya
1 ŵatopolegwe
1 ŵateteyeje
1 ŵateteye
1 ŵatesile
1 watendesye
1 ŵatapane)
1 (ŵatapane)
1 ŵatagulileje
1 ŵatagulile
1 ŵatacisalaga
1 ŵatacipocelaga
1 ŵatacipocela
1 ŵatacipindula
1 ŵatacikola
1 ŵatacikamula
1 ŵasumile
1 ŵasimene
1 wasambanowu
1 ŵasalileje
1 ŵasaguligwe
1 ŵasagulemo
1 ŵasagule
1 ŵapulayimale
1 ŵapolisiwo
1 ŵapolisipe
1 ŵapolisigo
1 ŵapocelaga
1 ŵapindule
1 ŵapi
1 wapenaniga
1 Wapenani
1 wapegwaga
1 wape
1 ŵapatice
1 ŵapataga
1 ŵapasukulu
1 Wapambali
1 ŵapamasengo
1 ŵapaliwo
1 wapacilu
1 wapa
1 wantiyiwu
1 Wansano
1 ŵankwawo
1 wankwawo
1 ŵangtenda
1 wangongole
1 Wangawusya
1 wangawusya
1 ŵangawonekawoneka
1 wangaŵicila
1 wangaŵeleka
1 wangaŵecetana
1 ŵangaŵa
1 wangaŵa
1 ŵangatenda
1 wangatamilika
1 Wangasisa
1 wangasisa
1 wangasimanikwa
1 ŵangapunda
1 wangapindulisya
1 wangapindula
1 wangapeleka
1 wangapatikana
1 wangapatika
1 ŵangapata
1 Wangapakombola
1 ŵanganya
1 ŵanganonyelwa
1 wanganonyelesya
1 ŵanganaŵa
1 ŵanganawa
1 wangamanyilila
1 ŵangalya
1 wangalwe
1 wangalijiganya
1 wangaleka
1 ŵangalaga
1 ŵangalabadila
1 wangakwana
1 wangakuya
1 ŵangakusosa
1 ŵangakupakombola
1 wangakumbucila
1 wangakulupicika
1 ŵangakula
1 wangakaŵa
1 ŵangakamulisya
1 ŵangakamulicisya
1 wangajuwula
1 ŵangajonanga
1 wangajenela
1 wangajendesya
1 ŵangagopoka
1 ŵangagamba
1 ŵangacinonyela
1 ŵangaasalila
1 ŵanewo
1 Ŵane
1 ŵanduwu
1 Ŵanduŵa
1 ŵandusyo
1 wandundu
1 ŵandugo
1 ŵanduga
1 ŵandu.7
1 ŴANDU
1 ŵandu)
1 (ŵandu
1 ŵanaŵaŵili
1 Ŵanacewo
1 ŵanaceŵanacepe
1 wanacewa
1 ŵanacepe
1 wanace
1 ŵamwiŵasa
1 ŵamwicela
1 ŵamumaofesi
1 wamu
1 wamtunduwu
1 ŵamtundu
1 wamtela
1 ŵam’sukulu
1 wampango
1 wamnono
1 wam’mikuli
1 wam’migunda
1 wam’maŵelepe
1 wam’matoga
1 ŵam’maofesi
1 ŵam'manyisye
1 ŵamkanaŵa
1 ŵamkanakola
1 ŵamkakwe
1 ŵamisingu
1 ŵamcmaupande
1 WAMCECE
1 Wamcece
1 WAMBONE
1 wamboga
1 wambayo
1 wambago
1 wamba)
1 ŵamawayilesi
1 ŵamasijewa
1 ŵamasekondale
1 ŵamanyusipepala
1 ŵamalisisye
1 ŵamakalasi
1 wamajiganyo
1 wamajigamyo
1 wamafakitale
1 ŵamaesiteti
1 wamacili
1 ŵaliwose)
1 ŵalisye
1 ŵalipelece
1 ŵalijiganyisye
1 ŵalijiganyepe
1 waliji
1 Ŵali
1 ŵalepelaga
1 ŵalemele
1 ŵalembile
1 Ŵalemale
1 ŵalekasisyaga
1 ŵalekanganye
1 ŵalagasyeje
1 wakwiŵa
1 Wakwitilila
1 ŵakwiticika
1 ŵakwisa
1 Ŵakwimila
1 wakwimila
1 wakwimbigwa
1 wakwimba
1 wakwima
1 wakwilana
1 wakwiganyigwa
1 wakwewo
1 wakwewakwe
1 wakwesya
1 Wakwenesya
1 wakwendesyegwa
1 Wakwendecesya
1 Ŵakwendajenda
1 wakwenda
1 wakwe-mbiya
1 ŵakwembecela
1 wakwelela
1 wakwe)
1 wakwayigwa
1 wakwaŵenda
1 Wakwatagulila
1 Ŵakwasimana
1 wakwasimana
1 ŵakwasima
1 wakwasima
1 wakwapela
1 ŵakwapata
1 wakwanonyela
1 wakwanilicisya
1 ŵakwalongolela
1 wakwalolela
1 wakwaliŵatila
1 wakwalipikasya
1 wakwalimbikasya
1 wakwalagasya
1 wakwakuyakuya
1 wakwakamulila
1 ŵakwajimba
1 ŵakwaganicisya
1 wakuyitenda
1 ŵakuyilambo
1 wakuyikamucisya
1 wakuyawo
1 ŵakuyawa
1 wakuya
1 wakuwutola
1 ŵakuwungunyawungunya
1 wakuwungunyawungunya
1 wakuwumulika
1 ŵakuwulaga
1 ŵakuwujigala
1 wakuwujigala
1 wakuwimila
1 wakuŵenda
1 ŵakuwecetana
1 ŵakuwawo
1 wakuŵasa
1 ŵakuŵalanjikape
1 ŵakuŵa
1 wakutusalila
1 ŵakutupilatupilape
1 wakutendesya
1 wakutendela
1 Ŵakutenda
1 ŵakutandisya
1 ŵakusunga
1 wakusumusya
1 wakusumigwa
1 wakusuma
1 wakusoma
1 ŵakusimanigwa
1 wakusigwalila
1 ŵakusigalawo
1 ŵakusigala
1 ŵakusekondale
1 ŵakusayimanylila
1 ŵakusayijigala
1 ŵakusaŵapa
1 ŵakusaŵakamucisya
1 ŵakusaŵa
1 Ŵakusatenda
1 wakusatama
1 ŵakusasumuligwa
1 ŵakusasosekwa
1 ŵakusasimana
1 ŵakusapumula
1 ŵakusapocela
1 ŵakusapindula
1 ŵakusapeleka
1 ŵakusanjinjila
1 ŵakusamalila
1 ŵakusalya
1 wakusalacisya
1 wakusala
1 ŵakusakana
1 ŵakusakamulisigwa
1 ŵakusakamucisya
1 wakusakala
1 ŵakusakajogopa
1 wakusaka
1 ŵakusajendesya
1 ŵakusajenda
1 ŵakusaguligwawo
1 wakusagulanya
1 ŵakusagamba
1 ŵakupunda
1 wakupunda
1 ŵakupumula
1 ŵakupulayimale
1 ŵakuponya
1 ŵakupocelawo
1 wakupitilisya
1 wakupita
1 wakupindula
1 wakupikana
1 Wakupata
1 wakupangwa
1 ŵakupanganya
1 wakupanganya
1 ŵakupakombola
1 ŵakunyolola
1 ŵakundile
1 wakumwa
1 ŵakumusi
1 ŵakumulika
1 ŵakumulicigwawo
1 wakumkamucisya
1 ŵakumila
1 ŵakumaofesi
1 ŵakumalisya
1 wakumalisya
1 wakumalana
1 wakulya
1 ŵakulolelegwa
1 Wakulola
1 wakuliteteya
1 ŵakulipeleka
1 wakulipeleka
1 ŵakulinonyela
1 wakulinjila
1 wakulinganyisya
1 ŵakulinganyicika
1 ŵakulinganya
1 Wakulinganya
1 wakulimbicila
1 ŵakulimbangana
1 ŵakulilemba
1 Wakulilemba
1 wakulilamulila
1 Ŵakulila
1 ŵakulila
1 ŵakulikiganya
1 wakulijimila
1 ŵakulijiganyo
1 ŵakulijiganyawo
1 ŵakulijiganyaga
1 Ŵakuliganya
1 wakuliganya
1 ŵakulepela
1 ŵakulembesya
1 wakulembegwa
1 Ŵakulemba
1 Wakulekanganya
1 ŵakulekanganalekanga
1 ŵakulekangalekangana
1 wakulekangaalekangana
1 wakulaŵalaŵa
1 ŵakulanga
1 Wakulandana
1 wakulagasyana
1 ŵakulagasigwa
1 wakulaga”
1 wakukolosya
1 ŵakukamulisya
1 wakukamulila
1 ŵakukamua
1 wakukajigala
1 wakujitagulila
1 wakujipata
1 ŵakujikana
1 Wakujijongolela
1 ŵakujigalako
1 wakujigala
1 wakujakutola
1 wakujakutindiŵala
1 ŵakuja
1 wakugulusya
1 wakugosela
1 ŵakugasosa
1 wakugalisya
1 ŵakugajendesya
1 wakuciposya
1 wakucinonyela
1 wakucimbicisya
1 Ŵakucimbicika
1 ŵakoti
1 wakosoŵalila
1 wakosomola
1 Wakongolela
1 ŵakongocela
1 ŵakomiti
1 ŵakombola
1 ŵakomangele
1 wakomangala
1 wakoloŵa
1 wakolanjikwa
1 wakolanjika
1 wakolanjigwa
1 ŵakola
1 ŵakogopegwa
1 wakatigwa
1 wakamulisye
1 ŵakamulisyaga
1 Ŵakamulisya
1 Wakamulisya
1 Wakamulicisya
1 wakamucisye
1 ŵakajigelewo
1 Ŵakajigele
1 ŵakajigele
1 ŵajiticisye
1 ŵajikwakwaya
1 wajikusakuya
1 ŵajiganyeje
1 ŵajigalile
1 wajendelecele
1 wagosa
1 wagopolanya
1 ŵagopoka
1 waganisya
1 wagali
1 ŵagalekanganyisye
1 ŵadini
1 waciŵela
1 Ŵaciteteyo
1 ŵacisyeje
1 ŵacipatalawo
1 wacipatala
1 Wacipanje
1 ŵacimisyene
1 ŵacilume
1 wacikwete
1 ŵacikwakwaya
1 Wacikamucisyo
1 wacikamucisyo
1 ŵacikalamucilewo
1 ŵacijumi
1 ŵacasa
1 wacasa
1 ŵacalume
1 ŵacakulngwakulungwa
1 ŵacakongwe
1 ŵabisinesiwo
1 Ŵa
1 (viiii)
1 (vii)
1 (vi)
1 Version
1 various
1 (v)
1 uwutendekasisye
1 uwusosekweje
1 uwupali
1 uwukwisawu
1 uwukutyocela
1 uwukutendesya
1 uwujile
1 uŵice
1 Uŵelesi
1 uŵeje
1 Uwe
1 uwatendekwe
1 uwapali
1 utuwuciwunjigwa
1 utuluce
1 utukwamba
1 Utuci
1 utoto
1 utiwucipatika
1 utiwucilolecesya
1 utiwucikola
1 uti
1 utendesye
1 utendekasisye
1 utendegwe
1 Utelece
1 utandisye
1 utandikwe
1 utambasukule
1 ususu
1 usume
1 usito
1 usawusi
1 usawuciwo
1 usawucili
1 usawiciga
1 usawici
1 usawci
1 Usanje
1 US$2
1 US$185
1 US
1 (US
1 upya
1 upungu
1 Upime
1 upilewu
1 upeleganye
1 upandewo
1 upakomboleje
1 upagwe
1 unkaniwukola
1 Unit
1 Union
1 ung’asi
1 ungakola
1 unandupe
1 unandi
1 unamwino
1 Unamalma
1 unamalimawu
1 unamalimago
1 unamalimaga
1 unakunaku
1 umulice
1 Umo
1 umi-1999
1 UMI
1 umale
1 Ulwelewu
1 ulwelewo
1 Ulwale
1 ulongola
1 Ulolele
1 Ulisye
1 uliswose
1 ulimi
1 Uleŵi
1 ulesi
1 ulaya
1 Ulanje
1 ulanje
1 ulangisiwu
1 Ulangisi
1 ULAMUSI
1 Ulaje
1 Ukweti
1 ukwesye
1 ukwesya
1 ukwenda
1 Ukwele
1 ukwela
1 ukwegamila
1 ukwayisye
1 ukwaya
1 ukwawusya
1 ukwawusigwa
1 ukwaŵicila
1 ukwanga
1 ukwakwaya
1 ukuwucisya
1 ukuŵicila
1 ukutumanyisya
1 ukutendesya
1 ukusosekwa
1 ukusiwatengula
1 ukusiwalagasya
1 ukusimana
1 ukusawonecela
1 ukusawatendesya
1 ukusawapata
1 ukusaŵa
1 ukusatandisya
1 ukusasoŵa
1 ukusapeleka
1 ukusapanganyigwa
1 ukusankamucisya
1 ukusanandipa
1 ukusamaligwa
1 ukusalala
1 Ukusala
1 ukusakwela
1 ukusakamucisya
1 ukusajonjecesya
1 ukusajendelecela
1 ukusagopolela
1 ukupeleka
1 ukupelecegwa
1 ukupatikana
1 ukuoneka
1 ukungwiwu
1 ukumuwu
1 ukulungwa
1 ukulu
1 ukulimbikasya
1 ukulembegwa
1 ukule
1 Ukukuyigwa
1 ukukuyigwa
1 ukukula
1 ukukamulisigwa
1 ukukamucisya
1 ukuculuya
1 Ukole
1 Ukamulisye
1 ukamulisigwe
1 ukamuliciyse
1 UKAMULICISYE
1 ukamuleje
1 ukamuciyse
1 UKAIDI
1 UK
1 ujonasice
1 ujile
1 ujambucile
1 ujajiticisye
1 uiliwose
1 ugombelesye
1 ugaŵe
1 ugawanye
1 Uganda
1 ugambeje
1 ugambe
1 ugaliwo
1 ugakwete
1 ugakusapeleka
1 Twele
1 twegaŵanyegaŵanye
1 twayiŵeni
1 twayikolosiye
1 twayakulya
1 Twawusisye
1 twawo
1 twaumi
1 twatunanditunandi
1 twatandisye
1 twapitikwisye
1 twapele
1 twapeje
1 twape
1 twamanyisye
1 twamalamusi
1 Twalinganyisye
1 twakwete
1 twakwaya
1 twakuwandisya
1 twakutama
1 twakupagwa
1 twakunonopa
1 twakulolela
1 twakulinganyisye
1 twakolanjikwa
1 twakamulisye
1 twakamulicisye
1 twakamucisyeje
1 twajikandapesye
1 twajasikaga
1 (TVM)
1 Tuyiŵeni
1 tuyiŵalasile
1 tuyitoleje
1 tuyisasile
1 tuyimanyilile
1 tuyimanye
1 tuyilimbikasye
1 tuyikwanilisye
1 Tuyikopocele
1 tuyijiticisye
1 tuwuŵe
1 tuwulosisye
1 tuwulecelele
1 tuwugopolenye
1 tuŵecete
1 tutwatendesye
1 tutuciŵa
1 Tutogolele
1 Tutende
1 tutemi
1 Tutandisye
1 tusiwanicisye
1 tusipwatikenye
1 tusimisye
1 tusimasye
1 tusilosiyse
1 tusilinganyisye
1 tusijinjisye
1 tusigopolenye
1 tusigopolele
1 tusigopolanye
1 Tupikene
1 tupeleceje
1 tupelece
1 tunyumba
1 tunyama
1 tunondiye
1 tungani
1 tunandiye
1 tumtendesye
1 tumalo
1 tumalamusi
1 tumakobili
1 Tumakandi
1 tumakandi
1 tumacili
1 tumabanki
1 tulitose
1 tulinganyisye
1 tulinganye
1 tulikombole
1 tulikamulicisye
1 Tulijiganye
1 Tulesile
1 tulandanye
1 tulamusito
1 tulamusi
1 tula
1 tukwembeceya
1 tukwembecela
1 tukwatola
1 tukuyipa
1 tukuŵeceta
1 tukutenda
1 tukusye
1 tukusosa
1 tukusaŵajiganya
1 Tukusaka
1 tukusaganisya
1 Tukumanyilila
1 tukulosye
1 tukulinga
1 tukukuganicisya
1 tukuganicisye
1 tukucitendekwa
1 tukombolele
1 tukombokole
1 tukamwile
1 tukamulisye
1 tukamulicisye
1 tukamulepo
1 tukalimbicila
1 tukalamuce
1 ‘tukalaga
1 tukajonanga
1 tukajendelecela
1 tujiticisye
1 tujikwanisye
1 tujigele
1 tujenesyeje
1 tujendelecele
1 tujawusye
1 tujasile
1 tugaŵisile
1 Tugaŵeni
1 tugaŵalasile
1 tugapanganyisye
1 tuganisyeje
1 tugalinganyisye
1 tugagopolenye
1 tugacembulwisye
1 Tuciŵicila
1 tuciŵicila
1 tucitumisya
1 Tucitulusya
1 Tucitukula
1 tucitendesya
1 tucitaŵa
1 tucitandsya
1 tucitanda
1 tucisola
1 tucipitikusya
1 tucipindula
1 Tucipeleka
1 tucilolela
1 Tucilinga
1 tucilinga
1 tucilimbicisya
1 tucikwanisye
1 tucikuye
1 Tucikuya
1 Tucikombola
1 tucikombola
1 Tucikolosya
1 tucikolosya
1 tucikamulisya
1 tucikamulicisya
1 Tucikamula
1 tucikamucisya
1 tucikamucisigwa
1 Tucijinjisya
1 Tucijendelecela
1 Tucijawusya
1 tucigowola
1 tucigaŵenye
1 tucigaliganya
1 Tucigajiganya
1 tucamanyisya
1 tucalisya
1 Treasury
1 Transfer
1 transfer)
1 T.Nandolo
1 tiyisosa
1 tiyisimanikwe
1 tiyikwaya
1 tiyikomboleka
1 tiyicitendesya
1 tiyicitendegwa
1 tiyicitendecekwela
1 tiyicitandisya
1 tiyicitanda
1 tiyicipeleka
1 tiyicipelecegwa
1 tiyicipegwa
1 tiyicimala
1 tiyicilolecesya
1 tiyicilinganyicigwa
1 tiyicilinganya
1 tiyicilembegwa
1 tiyicikolosegwa
1 tiyicikolesegwa
1 tiyicikamucisyanaga-mapulani
1 tiyicijonjecesya
1 tiyicijendelecela
1 tiyicijawula
1 Tiyi
1 tiyi
1 tiycikamula
1 Tiwukwanisye
1 tiwujendelecele
1 tiwujawule
1 tiwucing’unulila
1 tiwucilolecesya
1 tiwucilimbikasya
1 tiwucilembegwa
1 tiwucikamucisya
1 tiwucijimila
1 tiwucijendesya
1 titukamulicisye
1 titiciyipanganya
1 titiciyijenesya
1 titiciwugula
1 Titicitandisya
1 titicisilimbikasya
1 Titicilinganya
1 Titicilimbikasya
1 Titicilimbicila
1 titicikamulicisya
1 titicijilimbikasya
1 Titicigalimbikasya
1 titicigacilimbikasya
1 titiciciŵika
1 titicalimbikasya
1 titicakamucisya
1 tisisipatitakana
1 tisisikola
1 tisijendelecele
1 tisiciŵalanjigwa
1 tisicityocela
1 tisicipelekaga
1 tisicinondipa
1 tisicikamula
1 tisicijegamila
1 tisicigamba
1 tisicictyocela
1 tipaciŵaga
1 tipacitendekwa
1 tipacigamba
1 TIP
1 tilicitandisya
1 tilicisala
1 tilicilinganyicikwa
1 tilicikola
1 tikumkacisye
1 tikumanyilila
1 tikucitendesya
1 tikucitendekwaga
1 tikucitandila
1 tikucipitikusya
1 tikucikamulisigwa
1 tikucikamulicisya
1 tikucijongolela
1 tikucijenda
1 tikucijegamila
1 tikaciŵa
1 Tikacitendekwa
1 tikacijegamila
1 tijitenda
1 tijitandisya
1 tijisasile
1 tijipelece
1 tijilocilecesya
1 tijilimbikasya
1 tijikwaya
1 tijikolosegwa
1 tijikole
1 tijikola
1 tijikamula
1 tijikamucisya
1 tijijendelecele
1 tijijateteya
1 tijiicilolecesya
1 tijigopolanye
1 tijicŵicila
1 tijiciyitenda
1 tijiciyikamucisya
1 tijiciwunga
1 tijiciŵcila
1 tijicitumisigwa
1 tijicitendesya
1 tijicitendekwa
1 tijicitaŵa
1 Tijicitandisya
1 tijicisosasosa
1 tijicisosa
1 tijicisala
1 tijicisagula
1 tijicipwatikanya
1 tijicipitikusya
1 tijicipelenganya
1 Tijicipeleka
1 tijicipata
1 tijicipanganya
1 tijicilolela
1 tijicilingalinga
1 tijicilima
1 tijicikwesya
1 tijicikwaya
1 tijicikwanilisya
1 tijicikuya
1 tijicikusya
1 tijicikunda
1 tijicikoposyaga
1 Tijicikamucisya
1 tijicijiganya
1 tijicijegamila
1 Tijicijawusya
1 tijicigalawusya
1 tijicalongolela
1 tijicalimbikasya
1 tijicakamucisya
1 tijcigosa
1 tigatendekwe
1 tigakuyigweje
1 tigajima
1 tigacŵa
1 tigaciŵicila
1 tigacitendekwaga
1 tigacitenda
1 tigacitandisya
1 tigacisumisigwa
1 tigacipelecegwa
1 tigacipegwa
1 tigacipatila
1 tigacipagwa
1 tigacimala
1 tigacilolecesya
1 tigacilinganyicika
1 tigacilimbicila
1 tigacikwanilisigwa
1 tigacikolosegwa
1 tigacikolela
1 tigacikamulila
1 tigacikamulicisyaga
1 tigacikamulicisya
1 tigacijonjecesya
1 tigacijendesya
1 tigacijawula
1 tigacigaŵanyigwa
1 tigaciculuya
1 ticiŵa
1 ticitendecekwa
1 ticipeleka
1 ticilongolela
1 ticilipelece
1 ticikamulisigwa
1 ticikamucisya
1 ticiciwunganya
1 ,ticiciŵa
1 ticicitendekwa
1 ticicitenda
1 ticicilocesyaga
1 ticicilinganyicika
1 ticicilinganya
1 ticicilimbicila
1 ticicikwaya
1 ticicikalula
1 ticicijenesya
1 ticicijendesya
1 ticicijendelecela
1 ticicijegamila
1 Thyolo
1 Thematic
1 Testing
1 Term
1 term
1 Television
1 Telecommunications
1 Telecimmunications
1 Technology
1 Tebulo2
1 Team
1 tayiwone
1 tawuni
1 taŵelece
1 taŵeje
1 taŵe
1 tapoceleje
1 takoleje
1 takamucisye
1 tajendelecele
1 taciwusya
1 tacityocela
1 tacitumisigwa
1 tacitindanyaga
1 tacitanda
1 tacisosaga
1 tacipata
1 tacim'ganicisya
1 tacilolecesya
1 tacilipila
1 tacilimbicila
1 tacilembegwa
1 tacilemba
1 tacikwana
1 tacikuyaga
1 tacikamucisyanaga
1 tacijipima
1 tacijijasa
1 tacigonecegwa
1 syosyospe
1 Syosyope
1 syosopesi
1 Syosope
1 syenesyo
1 Syejinji
1 syayikusapocela
1 syayijonasile
1 Syawo
1 syaŵatupele
1 syaŵandusyo
1 syaŵalanjikwe
1 syaunamalima
1 syaulesi
1 syatukusasumisya
1 syatukusalima
1 syatukusakatisya
1 syasyakusosekwa
1 Syasiŵalanjikwe
1 syasipatice
1 syasipalisyo
1 Syasikusosekwa
1 syasikusapatikana
1 syasikusalimigwa
1 syasikusajawula
1 Syasikulungwakulungwa
1 syasikulungwakulungwa
1 syasikulosegwa
1 syasikamwile
1 syasikamulisigwa
1 syasijiticisye
1 syapindu
1 syapawinji
1 syapata
1 syapambali10
1 Syapambali
1 syapadela
1 syapacilangano
1 syangongole
1 Syangaŵa
1 syangasisa
1 syangasawusya
1 Syangapegwa
1 syangamala
1 syangali
1 syangakwanila
1 syangakamulisigwa
1 syangakamula
1 syangajilana
1 syandandasyo
1 syamwitinji)
1 syamwitinji
1 syam’mikuli
1 syam’maŵasa
1 syamkatikati
1 syamkaka
1 Syamisongo
1 syamisongo
1 syam’cilambo
1 syamagesi
1 syaliji
1 syalesile
1 Syakwinjila
1 syakwimila
1 syakwika
1 syakwiganya
1 Syakwembeceleka
1 syakwembecela
1 syakwayigwa
1 syakwatagulila
1 syakwasima
1 syakwasa
1 syakwapa
1 syakwalipilla
1 syakwalipilila
1 syakwakunda
1 Syakwakamucisya
1 syakwajiganyicisya
1 syakwaganicisya
1 Syakwaca
1 syakuya
1 syakuwutenda
1 syakuwusya
1 syakuŵandicila
1 Syakuŵalanjila
1 syakuŵalanjika
1 Syakutyocela
1 syakutenjela
1 Syakutendelana
1 syakutendekwa
1 syakutandisya
1 syakutandila
1 syakutamilicikasi
1 syakusumisigwa
1 syakusosekwasyo
1 syakusimanikwa
1 syakusatola
1 syakusatendegwa
1 syakusasumisya
1 syakusasalasya
1 Syakusapata
1 syakusapanganya
1 syakusaleka
1 SYAKUSALA
1 syakusakamulisya
1 syakusakalisya
1 syakusajasima
1 syakusagula
1 syakusaguka
1 syakupocelasyo
1 syakupelembela
1 syakupegwa
1 Syakupatikana
1 Syakupanganyigwa
1 syakunyalaya
1 syakunonyelwa
1 syakunandiya
1 syakumulila
1 syakumpa
1 syakulya
1 syakulolecesya
1 syakulola
1 syakulokotanyicisya
1 syakulepela
1 syakulembela
1 syakulela
1 syakulekengalekangana
1 syakulekanganalekanga
1 syakulekananalekangana
1 syakulekanalekangana
1 syakulanga
1 syakulamulila
1 syakukolela
1 syakukamulisisya
1 Syakukamulisigwa
1 syakukamulila
1 syakujitutila
1 syakonasika
1 syakomboleka
1 syakolanjikwa
1 syakogoya
1 syakatisya
1 syakamulisigwe
1 syakamulisigwa
1 syakamulicisya
1 Syakamucisya
1 syajisalesye
1 syajikwete
1 syagumbele
1 syagamba
1 syaciŵela
1 syacipanje
1 syacimanyicile
1 syacilume
1 syacikongwe
1 syacabe
1 Swap
1 (Swap)
1 sukulusi
1 suga
1 Structural
1 Stoles
1 Starter
1 Standards
1 Spatial
1 sopo
1 sonitu
1 sonape
1 sonaju
1 sonajo
1 S.Mwale
1 S.Lembani
1 siyinondipe
1 siyikusosa
1 siyakongole
1 siwujileje
1 siwucisye
1 siŵilisi
1 siŵapocelesyo
1 siŵapelece
1 siŵalipilaga
1 siŵalesile
1 sitwasisyoŵelele
1 sitwapolcelaga
1 situŵalanjile
1 situsigopolenye
1 situlwice
1 situluce
1 situlocesye
1 situkusijembecela
1 situkuganicisya
1 sitiyicipelekadi
1 sitisikamula
1 sitisijawule
1 sitisiciŵa
1 sitisicipelecegwa
1 sitisicipatikasi
1 sitisicikolosegwa
1 sitisicikamucisya
1 Sitisicijinjila
1 Sitimawina
1 siticicipata
1 sitendesye
1 sitemi
1 sisyene
1 sisyaŵalanjkwe
1 sisyatamicisigwe
1 sisyasimanikwe
1 sisyasaguligwe
1 sisyapali
1 sisyakopwece
1 sisyajonasice
1 Sisiŵalanjikwe
1 sisitawigwe
1 sisipelecekwe
1 sisipelecegwe
1 Sisipali
1 sisimaniceje
1 sisikutandikwa
1 sisikusumisigwa
1 Sisikusosekwa
1 sisikusatendekwa
1 sisikusasosekwa
1 sisikusalembegwaga
1 sisikusakamulisigwa
1 Sisikukwaya
1 sisikolanjikwe
1 sisijinjile
1 sisigale
1 sisicisosekwa
1 sisaguligwe
1 sipunde
1 [SIPs]
1 sipindulile
1 sipinduleje
1 sipelecegweje
1 sipelecegwe
1 sipaŵe
1 sipatikanemo
1 sipatikane
1 sinondipe
1 sinasiŵili
1 siliysose
1 silisyose
1 silimigwe
1 silembegwe
1 sila
1 sikwinjila
1 sikwilana
1 sikwika
1 sikwenela
1 sikwendelecela
1 sikwele
1 sikwela
1 sikwamba
1 sikuyigweje
1 sikuŵika
1 sikusumigwa
1 sikusisyatendesya
1 sikusimana
1 sikusawoneka
1 sikusaŵeleka
1 sikusatendesya
1 sikusatendekwela
1 sikusalepelekasya
1 sikusala
1 sikusakamulisigwa
1 sikusakamucisya
1 sikusajonanga
1 sikusajawula
1 sikulumbikanya
1 sikuleje
1 sikukamulana
1 sikukamula
1 sikombolece
1 sikoleje
1 sikelo
1 sikatuluka
1 sikati
1 sikapundaga
1 sikamwiledi
1 sikamulisigweje
1 sikamuleje
1 sikamula
1 sikakamulisigwa
1 sikajonasika
1 sijonasiceje
1 sijinjileje
1 sijikwembecela
1 sijikusapeleka
1 sijikusala
1 sijikusajonanga
1 sijikupata
1 sijikamucisye
1 sijendelecele
1 sijawule
1 sijakamulicisye
1 sigalawice
1 sigakukamulicisya
1 Sicisi
1 sicisagwile
1 sicikupata
1 siciji
1 Shire
1 Sex
1 Sekondale
1 SEDOM
1 Security
1 Sectol
1 Secretary
1 saykuwunjila
1 sayakusosekwa
1 Savings
1 sasikopoka
1 sapato
1 sapande
1 sampanoyi
1 sambamo
1 sala
1 Sahala
1 Safety
1 S
1 R.Pendame
1 Reverve
1 Revenue
1 Resources
1 Reports
1 Report
1 Renewed
1 (RBM)
1 PWP
1 pulasitiki
1 Pukusaka
1 Public
1 Promotion
1 Program
1 Progamme
1 Price
1 Prevalence
1 Poverty
1 Postal
1 poliyo
1 pmatalaga
1 P.Kamwendo
1 P.Kabambe
1 Pindujo
1 pinduji
1 pijatandisye
1 Picture
1 Photo
1 Phalombe
1 petu
1 Petala
1 petaka
1 penanici
1 Penani
1 pemo
1 pelepayi
1 pelapa
1 pe
1 payosopeyi
1 payindu
1 payeleyo
1 payele
1 payawonece
1 payakwatendera
1 payakuŵecetana
1 pawulipo
1 pawukwegamila
1 paŵili
1 Paŵele
1 pawajasice
1 Paumi
1 paulangisi
1 paujo
1 patulipa
1 Patiwucigamba
1 patipaciŵa
1 patigacimala
1 pati
1 patatu
1 pasyele
1 pasipasipe
1 Papaliji
1 papaliji
1 Papakutendekwa
1 Panyuma
1 panondipanondiku
1 panondipanondi
1 pangaŵalanjila
1 panganiji
1 pangacinila
1 pandundu
1 pandaŵijo
1 Pandandapo
1 pamundu
1 pamsongo
1 pamsewu
1 pamsengo
1 pampu
1 Pampepe
1 pamkamulano
1 pamilingo
1 pambiya
1 pamasengoga
1 pamalopo
1 Pamalonda
1 pamagono
1 Pamagongo
1 pamabisinesi
1 palulolela
1 palukosi
1 palitalali
1 Palitala
1 palisiku
1 Paligongo
1 paligongo
1 Pali
1 pakwinjisya
1 Pakwika
1 pakwenela
1 pakwenda
1 Pakwawusya
1 pakwawunda
1 pakwaŵicila
1 pakwawanicisya
1 pakwatengula
1 pakwatagulila
1 pakwasima
1 pakwasalila
1 pakwambucila
1 pakwambaganisya
1 pakwambaga
1 pakwamanyisya
1 pakwamamisya
1 pakwalungama
1 pakwalipilila
1 pakwalipikasya
1 pakwalinga
1 pakwalimbikasya
1 pakwakwecesya
1 pakwakunda
1 pakwakopa
1 pakwakasila
1 pakwakamucisya
1 pakwajamuka
1 pakwajala
1 pakwacingacinga
1 pakuyiŵenda
1 pakuyimanyisya
1 Pakuya
1 pakuwungunya
1 Pakuwunga
1 pakuwucisya
1 pakuwoneka
1 pakuŵilasya
1 Pakuŵika
1 pakuŵicila
1 Pakuŵeleka
1 Pakuŵecetana
1 pakuwanicsya
1 pakuwanganya
1 pakutuyana
1 pakutusalila
1 pakutupiya
1 pakutupa
1 pakutumisya
1 pakutulongolela
1 Pakutolela
1 Pakutindanya
1 pakutilila
1 Pakutenda
1 Pakutandisya
1 pakutama
1 pakusya
1 pakusosegwa
1 pakusola
1 pakusoekwa
1 pakusitola
1 pakusasosekwa
1 Pakusala
1 pakupwatikanya
1 Pakupwatika
1 pakuposya
1 pakupita
1 pakupima
1 pakupikanicisya
1 pakupikana
1 Pakupereka
1 pakung’unulila
1 Pakumulikako
1 pakumpa
1 Pakumanyilila
1 pakumalisya
1 pakulongolela
1 Pakulola
1 pakulokotela
1 pakulipila
1 pakulinganyisya
1 Pakulinganya
1 pakulingalinga
1 pakulinga
1 pakulimbicila
1 Pakulemba
1 pakulangana
1 (pakulandanya
1 pakulamula
1 pakukwanilisya
1 pakukulolecesya
1 pakukomboleka
1 pakukamulucisya
1 Pakukamulana
1 pakukalula
1 pakujisalila
1 pakujing’unulila
1 pakujikolosya
1 pakujikamulicisya
1 Pakuitenda
1 pakugosa
1 pakugakolosya
1 pakugakamucisya
1 pakucuŵa
1 pakomboleka
1 pakoleji
1 Pakatema
1 pakatema
1 pakamuligwe
1 Pakamulicisya
1 Pakakamulisye
1 pakagaŵanye
1 pajikayo
1 pajikape
1 pajele
1 paitendo
1 Pagosa
1 pagonana
1 pagona
1 pago
1 page
1 Pagatendecekwe
1 pagatandile
1 Paganicisya
1 paganicisya
1 Pagakwendelecela
1 Pack
1 Pacitepo
1 pacitepo
1 pacipatalaga
1 pacingelesi
1 pacilu
1 Pacilkati
1 Pacilambo
1 pacakwambula
1 pacabe
1 Paboma
1 PA
1 P
1 (p
1 orphans
1 Organisation
1 opeleshoni
1 OLS
1 Odala
1 October
1 o
1 Nyumba
1 n’yoyo
1 n’yiyi
1 nyambijo
1 Nyambiji
1 Nyambi
1 Nutrition
1 Ntchisi
1 Ntcheu
1 ntambulo
1 nsakuwu
1 nsakusi
1 nsakumu
1 Norwegian
1 Nofembala
1 N.Nyirenda
1 nnope
1 nlingo
1 nkwesya
1 nkwendajenda
1 nkwenda
1 nkwawula
1 nkwataŵa
1 nkwatagulila
1 nkwasokonesya
1 nkwasima
1 nkwasagula
1 nkwamucisya
1 nkuyitendela
1 nkuyipungula
1 nkuyimasya
1 nkuyijamuka
1 Nkuyigwandama
1 nkuyigwanda
1 nkuŵendaŵenda
1 nkuŵa
1 nkutendegwa
1 nkutaŵa
1 nkusosasosa
1 nkusosa
1 nkusokonesya
1 nkusokonecela
1 nkusimangana
1 nkusamalila
1 nkupeleka
1 nkupakombola
1 nkunondipa
1 nkunkamucisya
1 nkumasya
1 nkumala
1 nkulwala
1 nkulingalinga
1 nkulinga
1 nkulima
1 nkuligosa
1 nkulaga
1 nkukuya
1 nkukosoŵalila
1 nkukopokapoka
1 nkukopokamo
1 nkukopokakopoka
1 nkukongola
1 nkukomangala
1 nkukolosegwa
1 nkukamulisigwa
1 nkukamuligwa
1 nkukamulicisigwa
1 nkukamucisya
1 nkugamasya
1 nkomboleka
1 nkaniyitendekwe
1 nkaniyijawule
1 nkaniyigwe
1 Nkaniwutendegwe
1 nkanitulandanye
1 nkanipapite
1 nkanijimulicigwe
1 nkanicitendekwe
1 Nkanicikwane
1 nkanaŵice
1 nkanapagwe
1 nkanalijiganye
1 nkanakwanisye
1 nkanakule
1 nkanajawule
1 nkamulisya
1 njojo
1 njinga
1 Njembele
1 niyakuti
1 niwawukusawakamucisya
1 niwawukusalepelesya
1 niwawukusajawula
1 niŵaliji
1 niŵakwete
1 niŵakusapata
1 niŵakusakola
1 niŵakusakajigala
1 niuwukwete
1 nitugagopolenye
1 nimwayitaguligwile
1 nimpela
1 nimkaŵa
1 nikwawula
1 nikwatengusya
1 nikwatendesya
1 nikwasimana
1 nikwapa
1 nikwanilisya
1 nikwalekasyaga
1 nikwakuti
1 nikwakulusya
1 nikwakamucisyaga
1 nikwajiganya
1 nikuyiwanicisya
1 nikuyilimbikasya
1 nikuyilemba
1 nikuyikamulicisya
1 nikuyika
1 nikuwungunya
1 nikuwuliŵalila
1 nikuwucisya
1 nikuŵika
1 nikuŵecetela
1 nikuŵecetana
1 nikuŵalanjila
1 nikuŵa
1 nikutyocesya
1 nikutikucisimanikwaga
1 nikutendaga
1 nikutedesya
1 nikusunga
1 nikusumisyaga
1 nikusuma
1 nikusiŵika
1 nikusisumisyaga
1 nikusigaŵanyanjaga
1 nikusala
1 nikupunda
1 nikupocelaga
1 nikupita
1 nikupegwa
1 nikupata
1 nikupanganya
1 nikumtendekasya
1 nikumpa
1 nikumasya
1 nikumanyilila
1 nikulumbikasya
1 nikulolela
1 nikulinga
1 nikulimbikasya
1 nikulikamucisyaga
1 nikulepelesya
1 nikuleka
1 nikukunda
1 nikukolosya
1 nikukolocesya
1 nikukalula
1 nikujipata
1 nikujikumbusya
1 nikujikamulicisya
1 nikugaŵika
1 nikugasusya
1 nikugalecela
1 nikugalawusyaga
1 nikugajenesya
1 nikugagopolanya
1 nikucitenda
1 nikucisalila
1 nikuciga
1 nikonangaga
1 nikamulisya
1 nikamulicisya
1 nijijapelece
1 nijakwawusya
1 nijajikamula
1 niganicisya
1 nigakusapocela
1 nigacikamucisya
1 Nguwo
1 nguwo
1 ngulugulu
1 nguku
1 ngosiwo
1 ngosiga
1 ngongoleyo
1 ngongolewo
1 Ngondolo
1 ngondolo
1 Ngoloma
1 ngokwesyo
1 ngayikwendelecela
1 ngayikusosa
1 ngayikusaŵa
1 ngayikupeleka
1 ngayikumanyika
1 ngayikukamucisya
1 ngayikomboleka
1 ngayigopolela
1 ngawukwambucila
1 ngawukuŵalanjikwa
1 ngawugopolela
1 ngaŵankutendekwa
1 ngaŵankupindula
1 ngaŵankupakombola
1 ngatukumanyilila
1 ngatenda
1 ngasukomboleka
1 ngasiyisosa
1 ngasiwujendelecela
1 ngasisilana
1 ngasisijinjila
1 ngasikutupa
1 ngasikusawusya
1 ngasikukwanisya
1 ngasikukola
1 ngasikomboleka
1 ngasikombola
1 ngasijitendesya
1 ngasijisisa
1 ngasijipeleka
1 ngasijikwela
1 ngasijikundigwa
1 ngasijikola
1 ngasigapocela
1 ngasigapindula
1 ngasigakomboleka
1 ngasigakamuligwa
1 ngasatenda
1 ngasasaguligwa
1 ngasamtagulila
1 ngasampa
1 ngasalemba
1 ngapa
1 Nganyajo
1 nganya)
1 ngannisyo
1 nganiyikomboleka
1 nganiyikola
1 nganiyijendaga
1 nganiyijenda
1 nganiwuŵa
1 nganiwukwela
1 nganiwukula
1 nganiwukombola
1 nganitugalimbikasya
1 Nganisitu
1 nganisitamilicice
1 nganisikwela
1 nganisikamulisigwa
1 nganipatendekwa
1 nganiliŵa
1 nganikwanilisigwa
1 nganikuwa
1 nganikusapalala
1 nganikukamucisya
1 nganikugamba
1 nganikomboleka
1 nganikamulisigwa
1 nganikakamucisya
1 nganijiŵa
1 nganijisagulaga
1 nganijipindula
1 nganijikamula
1 nganijakamucisya
1 Nganiisyo
1 nganiikamucisya
1 nganigawoneka
1 nganigatendekweje
1 nganigataguligwa
1 nganigasalaga
1 nganigamala
1 nganigakwela
1 nganigakwanilisya
1 nganigakwanilisigwa
1 nganigajendesegwa
1 nganigajendaga
1 nganigajenda
1 nganicitamilicika
1 nganicikwela
1 nganicikamulisigwa
1 nganicijawula
1 NGANI
1 nganaŵicilapo
1 nganaŵicila
1 nganaŵepe
1 nganaŵe
1 nganasagula
1 nganapeleka
1 nganapataga
1 nganaliwona
1 nganalimbicilaga
1 nganalijiganye
1 nganakwane
1 nganakuwona
1 nganakombola
1 nganakamula
1 nganakamucisigwa
1 nganajigala
1 ngalwesyo
1 ngalwesi
1 ngalwejo
1 ngakwikutila
1 ngakwawulape
1 ngakwajima
1 ngakwacisya
1 ngakuŵalanjigwa
1 ngakutupa
1 ngakusosa
1 ngakusisa
1 ngakusimanyilila
1 ngakusaŵa
1 ngakusaguligwa
1 ngakupikanicisya
1 ngakulimanylila
1 ngakulimanyilia
1 ngakulaga
1 ngakukuya
1 ngakukula
1 ngakukola
1 ngakukamulisya
1 ngakola
1 ngajitenda
1 ngajikwasa
1 ngajikutindana
1 ngajikusawusya
1 ngajikusala
1 ngajikulenganya
1 ngajikonanga
1 ngagakwiganya
1 ngagakwendecesyegwa
1 ngagakwaya
1 ngagakuwoneka
1 ngagakusaŵa
1 ngagakusatendekwa
1 ngagakusala
1 ngagakumanyikwa
1 ngagakulosya
1 ngagakuleka
1 ngagakukoposya
1 ngagakukamuligwa
1 ngagakukamula
1 ngacikwenda
1 ngacikwela
1 ngacikukwela
1 ngacikukwanila
1 ngacikukamulicisya
1 (NEWS)
1 ndundusi
1 ndukutila
1 ndondomekojo
1 ndondomekoji
1 NDONDOMEKO
1 ndikuŵalaganya
1 Ndende
1 ndemanga
1 ndemajo
1 ndemaji
1 ndawi
1 Ndandilo
1 ndamoji
1 Ndale
1 ndale”
1 ncilokotanya
1 NAYO
1 nawosi
1 nawogo
1 nawo’
1 Natural
1 NASFAM
1 napo
1 nambi
1 nambala
1 nagatu
1 (NACP)
1 Nacala
1 m’yipatala
1 m’yindanda
1 m’yilambo
1 m'yi
1 mwiŵasa
1 Mwine
1 mwinaniyi
1 mwikugali
1 *Mwikuga
1 mwicelawu
1 mwicelamu
1 mwenye
1 Mwelemu
1 mwelemu
1 mwelemo
1 Mwekungu
1 mwayiŵelele
1 Mwayine
1 Mwayikusaŵela
1 Mwayikamulila
1 MWAWUŴELELE
1 mwawuwelele
1 Mwawulele
1 mwawukwendela
1 mwawukwambucila
1 mwawomo
1 mwaŵelele
1 Mwaŵandu
1 Mwatuyiwonele
1 mwatumakandi
1 mwatukusacila
1 mwati
1 mwatandikwe
1 Mwasosele
1 mwasikamulila
1 mwangosi
1 mwangawusya
1 mwangawujila
1 mwangaŵika
1 Mwangaŵalanjila
1 mwangaŵalanjila
1 mwangatyocesya
1 mwangataguliligwa
1 mwangasosa
1 mwangasokonesyana
1 mwangasokonesegwa
1 Mwangasawusya
1 mwangasaguligwa
1 Mwangasagulanya
1 Mwangasagula
1 mwangapundanganya
1 mwangapocela
1 mwangapeneka
1 mwangapeleta
1 Mwangamcisya
1 mwangalondeka
1 mwangalamuligwa
1 mwangalaga
1 mwangakokoya
1 mwangakaticisyakaticisya
1 mwangakanganicisya
1 mwangakamulicisya
1 mwangakamula
1 mwangajembeceya
1 mwangajembecekwa
1 mwangajegamila
1 mwamukuwoneka
1 mwamtundu
1 mwamasengogo
1 mwamakuga
1 Mwalo
1 mwali
1 mwakwpindulila
1 (mwakwilana
1 mwakwawusya
1 mwakwaugalila
1 mwakwana
1 mwakwakumbusya
1 mwakwakamucisya
1 mwakwajigala
1 mwakwacisya
1 mwakuyijigala
1 mwakuyana
1 mwakuwujilila
1 mwakuwonecela
1 mwakuwilisya
1 mwakuŵicila
1 mwakutupa
1 mwakutuluka
1 mwakutotoganya
1 mwakutindanyatindanya
1 mwakutindanatindana
1 mwakutanda
1 mwakutamilika
1 mwakutama
1 mwakusosekwa
1 mwakusosa
1 mwakusokoka
1 mwakusisa
1 mwakusimonjesya
1 mwakusilokosya
1 mwakusilinganya
1 mwakusaŵa
1 mwakusatamila
1 mwakusapatila
1 mwakusamala
1 Mwakusakamulicisya
1 mwakusacila
1 mwakupwatikana
1 mwakupunda
1 mwakupocela
1 mwakupitisyapitisya
1 mwakupindulisya
1 mwakupeleta
1 mwakupanganyigwa
1 mwakunonyelesya
1 mwakunondipila
1 mwakumanyilila
1 mwakulongolelegwa
1 mwakulola
1 mwakulisyucisya
1 mwakulipilisya
1 mwakulinganya
1 mwakulimbika
1 mwakulilemba
1 Mwakulandana
1 mwakulamila
1 mwakulakanganalekangana
1 Mwakulajila
1 mwakulajila
1 mwakulaga
1 mwakukamusigwa
1 mwakukamulicisya
1 mwakuganicisya
1 mwakugalekanganya
1 mwakucisya
1 mwakucinonyela
1 mwakosowalila
1 mwakokowa
1 mwakaŵelelemu
1 mwakaŵelele
1 mwakasa
1 mwakandaŵi
1 mwakamusigwa
1 mwakamucisyana
1 mwakala
1 Mwakajambucile
1 mwajiŵelele
1 mwajikusakwelela
1 mwagonela
1 mwagatendele
1 Mwagakwendela
1 mwagakusajendela
1 Mwagajendele
1 mwagajendele
1 mwacisawawa
1 mwacipwilikiti
1 mwacimanyicile
1 Mwacikwendela
1 mwacikamulila
1 mwabisinesi
1 mwaakwapindulila
1 muyiŵelelemu
1 Muyiwelele
1 muyiwanja
1 muyipani
1 muyikutendekwela
1 muyikusajawulila
1 muyaŵelele
1 muyalembegwele
1 muyajendele
1 muyajendelaga
1 Muwuŵelele
1 muwuli
1 Muwukusatendela
1 muŵele
1 muwele
1 mutusiwanicisyemu
1 Mutusalile
1 mutukusacila
1 Mutiyicŵela
1 Mutiyiciŵela
1 Mutiyiciwela
1 mutikukamulicisya
1 mutigacimucicisya
1 Mutigacikamulila
1 mutigacikamulila
1 muticiciwela
1 mutebulo
1 mutayiciŵela
1 mutacijiganyicisyaga
1 musikwendela
1 musikamulile
1 musici
1 musengo
1 muofesi
1 Munyuma
1 muno)
1 mungulugulu
1 munduyo
1 Mundujo
1 Mumpango
1 mumatala
1 mumakoti
1 Mulyele
1 mulitala
1 muli
1 mukwapa
1 mukwanilisya
1 Mukuwungunya
1 mukuwecetana
1 mukuŵeceta
1 mukutandisya
1 mukulipilisya
1 mukulimbikasya
1 mukukwendela
1 mukaŵa
1 mukagumbulaga
1 mujindele
1 mujikwndela
1 Mujele
1 mujele
1 Mujaŵelele
1 muipatala
1 mugakusosekwamo
1 Mugajendele
1 mucakwambula
1 Mtwara
1 mtunjelele
1 M.Tsoka
1 mtolo
1 (MTL)
1 mtesa
1 Mtengo
1 Mtengatenga
1 mtela)
1 mtawuni
1 Mtalaga
1 Msukulu
1 msonogwakwe
1 msongowo
1 msongano
1 MSIS
1 msewu
1 msengoga
1 msengo
1 msela
1 Msano
1 msanguyi
1 msanga
1 MRA
1 (MRA)
1 mputo
1 Mpunga
1 mpunga
1 MPRS’syo
1 MPRSP’ji
1 MPRS-mo
1 MPRS-ko
1 MPRS)
1 MPRS-
1 (MPC)
1 mpanipani
1 mpanimpani
1 Mpangowo
1 mpandowu
1 mpamba
1 MPA
1 (MPA)
1 motowu
1 mothers
1 mope
1 monu
1 Monthly
1 m’nyala
1 Mnopomnope
1 mnopomnope
1 mnopenope
1 Mnopennope
1 mnopennope
1 Mnopemnopewele
1 mnope*
1 m’nganya
1 m’ndende
1 Mndandanda
1 m’myesi
1 M.Mupeya
1 mmundujo
1 M’moŵa
1 m’moŵa
1 M'miyasi
1 m’mitwe
1 m’mitundu
1 m’mis
1 m’mikulijo
1 m’meso
1 m’mesimo
1 m’maŵelepe
1 m’maŵele
1 m’mawayilesi
1 m’maŵasago
1 mmaŵasa
1 m’mautenga
1 m’maupandego)
1 M’maupande
1 m'maupande
1 M’maukumu
1 mmatumbo
1 m’matimbe
1 M’matawuni
1 mmatawuni
1 m’matani
1 M’masukulu
1 m’masitolo
1 M’masikimu
1 M’masengo
1 m’mapulaniyo
1 m’mapulanigo
1 m’mapelesenti
1 m’malonda
1 m’Malawi
1 m'Malawi
1 m’malambo
1 M’makuga
1 mmakuga
1 m’makonsolo
1 m’makomiti
1 m’makolejigo
1 m’makilomitala
1 m’makampanigo
1 m’makalasi
1 M’majumba
1 m’majiganyo
1 m’mafikitale
1 M’madini
1 m’mabomamo
1 mlingowu
1 Mlembela
1 mlango
1 Mkwezalamba
1 mkwembecela
1 mkwela
1 mkwawugula
1 mkwaŵika
1 mkwasima
1 mkwasamalila
1 mkwakamucisya
1 mkuyiposya
1 mkuwumanyilila
1 mkuwoneka
1 mkuŵa
1 mkutuluka
1 mkutenda
1 mkusimanyilila
1 mkusimanikwa
1 mkusikamulicisya
1 mkupocela
1 mkupeleka
1 mkupelecegwa
1 mkupata
1 mkumanyilila
1 mkulungwa
1 mkulongolelegwa
1 mkulimbikasya
1 M’kuli
1 mkulemba
1 mkukolanjigwa
1 mkukana
1 mkukamula
1 mkukamucisya
1 mkasyepela
1 m'kasyepela
1 mkanijikwane
1 Mkangama
1 mkanatende
1 mkanatande
1 mkanapime
1 mkanapelece
1 mkanamlinje
1 mkanalombele
1 mkanakundisye
1 mkanaganisye
1 mkamulicisigwa
1 mkamulanowu
1 mkamulanowo
1 MKAMULANO
1 mjawojo
1 mjakwejo
1 Mitweji
1 Mitundu
1 mitima
1 Mitengo
1 misyunu
1 misosi
1 Misongano
1 Misingu
1 misingu
1 misinda
1 misikaji
1 misewujo
1 miseswu
1 misanga
1 misaku
1 (MIRTDC)
1 mipika
1 MIPA
1 minowu
1 minerals
1 Milingo
1 miliion
1 Mikamulano
1 mikamulano
1 mijigoji
1 mgombelesegwa
1 Meteorogical
1 meso
1 mesiga
1 meno
1 Medical
1 (MEDI)
1 (MDC)
1 mcisosasosa
1 m’cipeleganya
1 m’ciluku
1 m’cilu6
1 M’cilu
1 m’cilambomo
1 m’cibuku
1 Mchiela
1 mcene
1 mcecepe
1 MCDE
1 m’casalila
1 mbwanda
1 Mbusi
1 M’buku
1 m'boma
1 mbiyamo
1 mbiyaku
1 mbiyaga
1 Mbiya
1 mbiya)
1 Mbili
1 Mbesi
1 mbejusyo
1 Mbatata
1 Mayeso
1 Maxwell
1 Mawutenga
1 mawusyo
1 Mawupande
1 mawupa
1 mawuli
1 maŵila
1 maŵasago
1 maŵasaga
1 mawasa
1 maŵanga
1 mautengago
1 mautengaga
1 Mautenga
1 maupandengayikulosya
1 maupandega
1 maun’gasi
1 maundunago
1 maundunaga
1 Maunduna
1 maukumugo
1 Maukumu
1 Matt
1 matepoga
1 Matelefoni
1 matebulo
1 matayala
1 matawuni
1 Matani
1 matani
1 Matalakitala
1 Matalago
1 mataga
1 matabwa
1 (masyongo)
1 (MASSAJ)
1 Masiwa
1 masiwa
1 masitologo
1 masingano
1 masikimu
1 masheya
1 maseno
1 masengowa
1 masengojo
1 (masengo
1 masengio
1 masengaga
1 masangoga
1 masagogo
1 margin
1 mapulaniga
1 mapulanai
1 mapuilani
1 mapositi
1 mapopelo
1 Mapologalamu
1 mapende
1 Mapemba
1 Mapampu
1 mapampu
1 maola
1 maofesigo
1 mambo
1 mamagwe
1 Mama
1 malwawu
1 maluŵala
1 (malungo)
1 Maloŵe
1 malowe
1 malopo
1 malondago
1 maliyoni
1 malipilogo
1 malipilo.4
1 Malewezi
1 malemu
1 malekwa
1 MALAŴI
1 “Malaŵi
1 malasha
1 Makwaca
1 Makugago
1 makompyuta
1 makomitigo
1 makomitiga
1 makoljei
1 makolejigo
1 makinaga
1 Makandi
1 makanalece
1 makalata
1 makalabu
1 majoka
1 MAJIGANYO
1 majiganya
1 majela
1 Majakisoni
1 maiganyo
1 Maguluwe
1 maguluwe
1 Magopolo
1 Magongoga
1 magolofesi
1 magesigo
1 Magesi
1 .Madula.
1 madotola
1 Madipatimenti
1 MACOHA
1 macinga
1 macilili
1 maciligo
1 mabulanjete
1 mabomasyo
1 mabomago
1 mabedi
1 mabankiko
1 mabankiga
1 Ma
1 M
1 lyeli
1 lyekulungwa
1 lyayakuŵeceta
1 lyaya
1 lyasambanoli
1 Lyasambano
1 lyapindu
1 lyapatisyaga
1 lyapambali
1 lyapacanya
1 lyangapwatikanya
1 lyangamanyilila
1 lyangalya
1 lyana
1 lyamtima
1 lyamcece
1 lyalikulungwa
1 lyalikukamulisigwa
1 lyaliji
1 lyakwendesya
1 lyakwendecesya
1 lyakwendajenda
1 lyakwawusya
1 lyakwatukulila
1 lyakwasagulila
1 lyakwapembecela
1 lyakwapa
1 lyakwangata
1 lyakwajambucila
1 lyakuya
1 lyakuwulaga
1 lyakuwanicisya
1 lyakuŵalanjila
1 lyakutupindulila
1 lyakutuluka
1 lyakutukalamusya
1 Lyakuti
1 lyakutandisya
1 lyakutanda
1 Lyakusowa
1 lyakusowa
1 lyakusimana
1 lyakusatendesya
1 lyakusalacisya
1 lyakupwatikanya
1 lyakupocela
1 lyakupikanika
1 lyakupanganyicisya
1 Lyakunandiyicisya
1 lyakunandiyicisya
1 lyakunandipa
1 lyakumwa
1 lyakumalana
1 lyakulumbikanyisya
1 lyakulosya
1 lyakulolecesya
1 LYAKULOLA
1 lyakulokotela
1 lyakulisya
1 lyakulinganyicika
1 lyakulinga
1 lyakulimbikasya
1 lyakulima
1 lyakulepela
1 lyakukwela
1 lyakukumbatila
1 lyakukululucigwa
1 lyakukatapula
1 lyakukapata
1 lyakukamula
1 lyakukamucisya
1 lyakujigala
1 lyakucikalamusya
1 lyakonjecesya
1 lyakombola
1 lyakolanjikwa
1 lyakola
1 lyakamulwakamulwa
1 lyajigele
1 lyagumbila
1 lyacipanje
1 lyacilala
1 lyacikwanekwane
1 lyacikasu
1 lwine
1 lwekulunga
1 lwawu
1 lwawo
1 lwatwapatile
1 lwapenani
1 lwanja
1 lwampaka
1 lwam’cilambo
1 lwambone
1 lwalukulungwa
1 Lwakwenecesya
1 lwakwaya
1 lwakwawusya
1 lwakwanilicisya
1 lwakwanila
1 lwakuyitenda
1 lwakuwunga
1 lwakutyocela
1 lwakusosekwa
1 lwakusamalila
1 lwakupeleka
1 lwakupatila
1 lwakunondipa
1 lwakulwalalwala
1 lwakulolela
1 lwakulola
1 lwakulijiganya
1 lwakukamula
1 lwakugatenda
1 lwakuciga
1 lwakogoya
1 lwakamulicisya
1 lwakamucisya
1 luwundu
1 luŵe
1 lusulo
1 lusayo
1 lusawu
1 lusalo
1 lunguna
1 lumo
1 lulolela
1 Lukweso
1 lukweso
1 lukamucisye
1 Liwundika
1 liwundika
1 liŵeje
1 liŵaliŵeni
1 litwatandisye
1 litiliciŵa
1 litika
1 litamilicice
1 Litalali
1 litakamucisya
1 litacikola
1 lisusa
1 Lipoti
1 Lipindule
1 lipesa
1 Lipende
1 lino
1 limolimo
1 lilyapali
1 lilyaliji
1 lilyalembegwe
1 lilongo
1 lilipali
1 lilinganyisigwe
1 LILAMUSI
1 Lilamusi
1 lilaje
1 lila
1 likwaya
1 likusosekwa
1 likusanandiya
1 likupeleka
1 Likulungwa
1 likulola
1 likukwaya
1 LIKUGA
1 likolosya
1 likole
1 Likandi
1 likamule
1 likajigalwaga
1 lijigalweje
1 ligongolyo
1 ligoli
1 lelo
1 Legal
1 left
1 Leeming
1 .Leeming.
1 layimu
1 lamya
1 lalikulungwa
1 lakulosya
1 kwndecesya
1 kwiŵigwa
1 kwiŵa
1 kwitilila
1 Kwitila
1 kwitila
1 kwiticisyapeko
1 kwiticika
1 kwinjililapo
1 Kwinjila
1 Kwineko
1 kwimbigwa
1 kwimba
1 kwikutila
1 kwigulo
1 kwiganyicisya
1 Kwicela
1 kwetu
1 Kwesya
1 kwenjinji
1 kwenela
1 Kwene
1 Kwendeje
1 Kwendecesya
1 kwendajenda
1 kwemba
1 kweleko
1 kwelaku
1 kwelako
1 kwayikaga
1 kwawunda
1 kwawulasya
1 kwaŵikaga
1 kwaŵika
1 kwaŵice
1 kwaŵecetape
1 kwausya
1 kwatyosya
1 kwatendesya
1 Kwatendela
1 kwatendekwaga
1 kwatendekasya
1 kwatenda
1 kwatatu
1 kwatandisye
1 kwatagulilaga
1 kwasokonesya
1 kwasimangana
1 kwasimaga
1 Kwasima
1 kwasikutyocela
1 kwasika
1 kwasangalasya
1 Kwasamalila
1 Kwasalila
1 kwasagula
1 kwapindu
1 kwapima
1 kwapenani
1 kwapela
1 kwapecesya
1 kwapata
1 kwapadela
1 Kwanilisya
1 kwangasawusya
1 kwangamala
1 kwangaleka
1 kwangakwanila
1 kwangajiticika
1 kwampaka
1 kwaMnope
1 kwambaga
1 Kwamba
1 kwamanyista
1 kwamajiganyo
1 kwalumbikana
1 kwalosyaga
1 kwalosya
1 kwalisya
1 kwalipilisya
1 kwalipila
1 kwalinganyicisya
1 Kwalimbikasya
1 kwalimbikasisye
1 kwalemba
1 kwalamisya
1 kwalalamisya
1 kwalagasya
1 kwakwilana
1 kwakwecesya
1 kwakwayeje
1 kwakwaya
1 kwakwapindulila
1 kwakwanonyela
1 kwakwana
1 kwakuwujila
1 kwakuŵecetegwe
1 kwakuŵcetegwe
1 kwakutendesye
1 kwakutendekwa
1 kwakusosa
1 kwakusausya
1 kwakupali
1 kwakulungamika
1 kwakulongosoka
1 kwakulepela
1 kwakulandana
1 kwakukusatendekwa
1 kwakukusapatika
1 Kwakukulungwa
1 kwakukamucisya
1 kwakujinji
1 kwakucisya
1 Kwakucenga
1 kwakopwesye
1 kwakamulila
1 kwakamulicisya
1 kwakalata
1 kwajonjesya
1 kwajonjecesye
1 kwajimi
1 kwajimbila
1 Kwajimba
1 kwajigalila
1 kwajigala
1 kwajegamilaga
1 kwagopolele
1 kwagombeleya
1 kwagombelesya
1 kwaganicisya
1 kwagamba
1 kwagagambile
1 kwacitema
1 kwacinjilicisya
1 kwacilimbilimbi
1 Kwacha
1 Kwacajo
1 kwaboma
1 Kuyiwanisya
1 kuyiteteya
1 kuyitenda11
1 kuyipocelela
1 kuyinondiyicisya
1 Kuyindu
1 kuyinandiya
1 Kuyimulika
1 kuyimbangana
1 kuyimasya
1 kuyilwele
1 kuyilemba
1 kuyileka
1 kuyilambo
1 Kuyikwanisyayo
1 kuyikwanisyayo
1 Kuyikwanirisya
1 Kuyikwanilisya
1 Kuyikamucisya
1 Kuyika
1 kuyijonanga
1 kuyijigala
1 kuyigosa
1 kuyiganicisya
1 kuyigalawusya
1 kuyicoma
1 kuyicelewasya
1 kuyalo
1 kuwuteteya
1 kuwuteleka
1 kuwuta
1 kuwusuma
1 kuwusakusakula
1 kuwungunyawungunya
1 kuwungunyaku
1 kuwung’unulila
1 kuwunganya
1 kuwunandiya
1 Kuwumanya
1 kuwulolela
1 Kuwulala
1 Kuwukuyakuya
1 kuwukutyocela
1 kuwukopocela
1 kuwukolosya
1 kuwukamulicisya
1 kuwugaligwawugaligwa
1 kuwugaligwa
1 kuwugalawusya
1 kuwugala
1 kuwoneka
1 kuwojeka
1 kuŵka
1 kuwilisya
1 kuŵila
1 kuŵicilapo
1 kuŵice
1 kuŵelekana
1 kuweleka
1 kuŵecetegwa
1 kuŵecetanaŵecetana
1 Kuŵecetana
1 kuwatanganya
1 kuwanicisyaku
1 kuŵanicisya
1 Kuwanganya
1 Kuwanda
1 kuŵalanjlako
1 kuŵalanjilaku
1 kuŵalangaku
1 kuŵalaganya
1 kuwala
1 Kuŵa
1 Kuwa
1 kutyala
1 kutwaŵecetene
1 kutwawecetene
1 Kutuyana
1 kutusasile
1 kutupeleka
1 kutupatisya
1 Kutupa
1 Kutumisya
1 kutumicisya
1 Kutulukaku
1 kutulukaku
1 kutukusasile
1 kutukusalile
1 kutukululucila
1 kutolela
1 kutola
1 kutindanaku
1 kutikuciŵa
1 kutikucitendekwaga
1 (kuti
1 kutenjela
1 Kutendesya
1 Kutendekwa
1 kutendegweje
1 kutendecekwa
1 Kutendapo
1 kutema
1 kuteleka
1 kutaŵila
1 kutaŵigwa
1 kutanditasya
1 kutandisyapo
1 kutamilisya
1 kutamicilika
1 kutamanga
1 KUTAGULILA
1 Kutagulila
1 kutagulila
1 kutaga
1 kutaciwumilaga
1 kusyuka
1 kusya
1 kusunjila
1 kusunjiisya
1 kusumisyana
1 Kusumisya
1 kuspecila
1 Kusosa
1 kusonganganya
1 kusokonesye
1 Kusokonecela
1 kusiwunga
1 kusitola
1 kusitenda
1 kusisa
1 kusipitikusya
1 kusipikanicisya
1 kusing’unulila
1 kusimanyilila
1 kusilola
1 kusilandanya
1 kusikosoŵalila
1 kusikamulicisya
1 kusigalila
1 kusepula
1 kusepucilwa
1 kusawisye
1 kusapula
1 kusapalasya
1 Kusamisya
1 kusamala
1 kusakula
1 kusakala
1 kusaguligwa
1 kusagulana
1 Kusa
1 kupwatukulanya
1 kupwatipo
1 kupwatikwapo
1 Kupwatikapo
1 Kupunda
1 kupukuta
1 kupowola
1 Kuposya
1 kupomola
1 kupitilisya
1 Kupitikusyaku
1 kupitikusyaku
1 kupita
1 kupimako
1 -Kupeleka
1 Kupeleganya
1 Kupelecela
1 kupelecela
1 kupelecegwa
1 kupelaka
1 kupatila
1 kupataya
1 kupalila
1 Kupakombola
1 kupakombola
1 Kunyumba
1 kunonyelwa
1 Kunondipa
1 kunodniyicisya
1 kunkamucisya
1 Kung’unulila
1 kungatamilicikaku
1 kunganya
1 kungakolosya
1 kungakola
1 kunandiye
1 kunandipe
1 kunandipa
1 kum'yika
1 kum'wunda
1 kum’ŵicila
1 kumulikamulika
1 kumulicigwako
1 kumteto
1 kumtendesya
1 kumsumisya
1 kumsalila
1 kumsagula
1 kumpimajo
1 kumpima
1 kumpela
1 kum’mwela
1 kumlipikasya
1 kumlekasya
1 kumkamula
1 kumjima
1 kumisonganoku
1 Kumikuli
1 kumganicisya
1 kumasukulu
1 kumasitolo
1 Kumanyisyana
1 kumanyikwa
1 kumanyika
1 kumanisyana
1 Kumalo
1 kumalisya
1 kuMalaŵi
1 kumakugaku
1 kumakampani
1 kumaboma
1 Kulya
1 kulwalalwala
1 Kulwala
1 Kulumbikanya
1 Kulumbana
1 kulujawusya
1 Kulosya
1 kuloposya
1 kulongolela
1 Kulonganya
1 kulonganya
1 kulondesya
1 Kulolechesya
1 (kulolecesya
1 Kulola
1 Kuloelcesya
1 kulocesyaku
1 Kulocecesya
1 kulmbikasya
1 kuliŵasa
1 kuliŵambasya
1 kuliŵalanjila
1 kuliŵalanga
1 kulitukula
1 kulisawusya
1 kulisalalisya
1 kulipilisya
1 Kulipila
1 Kulipeleka
1 kulipatlia
1 Kulipatila
1 Kulinjisya
1 kulinganyisya
1 kulingaku
1 kulingago
1 kulingaga
1 kulimbikaya
1 Kulimbicila
1 kulimbanganya
1 kulimbangana
1 Kulimbana
1 kulimacisya
1 Kulima
1 kulilemba
1 kulilamulila
1 kulikumasile
1 kulikolekanya
1 kulikamulicisya
1 kulijiganyicisya
1 Kulijiganya
1 kulijigalilajigalila
1 kulijegamilaga
1 Kuligosa
1 kuliganicisya
1 kulembela
1 kulembegwa
1 Kulemba
1 kulela
1 kulekanganyaku
1 Kulekanganya
1 kulecela
1 kulandanyape
1 Kulandanya
1 Kulamila
1 kulama
1 kulagasya
1 kulagasigwa
1 kulagako
1 kukwipucisya
1 kukwinjila
1 kukwika
1 KukwesyaUmi
1 kukwesa
1 kukwendelecelape
1 Kukwelakwela
1 kukwegamila
1 kukwayigwa
1 kukwaŵice
1 kukwatendesye
1 kukwatendecekwe
1 kukwapima
1 kukwakwaya
1 kukwakola
1 kukuyigwa
1 kukuwucisya
1 kukuwonecela
1 kukuŵa
1 kukutupiya
1 kukutama
1 kukusosa
1 kukusimana
1 kukusaŵika
1 Kukusaŵa
1 kukusatendkasya
1 kukusatanda
1 Kukusasosekwa
1 kukusasosa
1 kukusanandiya
1 kukusalimbikasya
1 kukusalepelesya
1 kukusala
1 kukusajonanga
1 kukusajogoya
1 kukusagopolela
1 kukupocela
1 kukumulika
1 kukumbatila
1 kukulupicika
1 kukululucigwa
1 kukukwaya
1 kukukwawusya
1 kukukutendesya
1 kukukusokonesya
1 kukukusikwalagasya
1 kukukusatendekwa
1 kukukusalosya
1 kukuku
1 kukukamula
1 kukujuga
1 kukujigaligwa
1 kukugopolela
1 kukopoka
1 kukopa
1 kukomiti
1 Kukomesya
1 kukomesya
1 kukombola
1 kukolsya
1 Kukolosyaku
1 kukolosegwa
1 kukolocesya
1 kuklosya
1 kukasajendelecela
1 kukapanganya
1 kukanako
1 kukana
1 kukamusyangana
1 kukamulisyaga
1 kukamulila
1 kukamuligwa
1 Kukamulana
1 kukamulana
1 kukamuilicisya
1 kukamala
1 kukalula
1 kukakuyakuya
1 Kukajigala
1 Kujomba
1 Kujitendesya
1 kujipitikusya
1 kujipa
1 kujinjisya
1 kujing’unulila
1 kujilumbikanya
1 kujilongolela
1 kujilinganya
1 kujileka
1 kujilecela
1 kujikwanilisya
1 kujikuya
1 Kujikolosya
1 kujikolosaya
1 Kujigalila
1 kujendeleje
1 kujawule
1 kujatesile
1 Kuja
1 kuitenda
1 kuiposya
1 kugwaga
1 kugumbalana
1 kugulusya
1 kugosa17
1 kugopolela
1 Kugopolanya
1 kugombelesya
1 kugaŵanyicisya
1 kugaŵanyagaŵanya
1 kugasumisya
1 kugapima
1 kugapela
1 kugapata
1 kugapa
1 kugamulika
1 kugamanyila
1 kugalolela
1 kugalola
1 kugaleka
1 kugalawukagalawuka
1 kugakuya
1 kugakusya
1 kugakusimanikako
1 kugakamulanya
1 kugajonjesya
1 kugajongolela
1 kugajinjisya
1 kugajilanya
1 kugajenesyaga
1 kugajendesya
1 kugajambucisya
1 kugagalawusya
1 kugacimbicisya
1 kudandawula
1 kudandaula
1 kuculuya
1 kucoma
1 kuciwanjaci
1 kuciwanja
1 kucitola
1 kucitepo
1 kucitendesya
1 kucisumisya
1 kucipata
1 kucinandiya
1 kucimasya
1 kucilimbikasya
1 Kucikwanisya
1 kucikosoŵalila
1 kucikolosya
1 kucikamucisya
1 kucijonjecesya
1 kucijenda
1 Kucijawusya
1 kuciga
1 kucapa
1 kuasala
1 KU
1 kota
1 koposya
1 Konosika
1 konjecsya
1 konga
1 Konasika
1 komti
1 kolocesya
1 kolesegwa
1 kolele
1 kolejipo
1 koleji
1 kokoya
1 kogopeka
1 kofi
1 kilomitala
1 Kenya
1 Kele
1 kawonece
1 kawo
1 kaŵikaŵili
1 kaŵice
1 kaŵe
1 Katemela
1 katemela
1 katatu
1 kasunje
1 kasano
1 Karonga
1 kapinyasiko
1 kapinyasi
1 Kapime
1 kapaketi
1 kanyakule
1 kanema
1 Kaneka
1 kandundu
1 kandandajo
1 kandanda
1 Kamwendo
1 kamulisya
1 kamulisigwa
1 kamulila
1 Kamuligwa
1 kamtengo
1 kampatile
1 kamnono
1 Kamcece
1 Kamamule
1 kalikonse
1 kalembegwe
1 kalayi
1 kalata
1 kakwela
1 kakwanila
1 kakupindulisya
1 kakupikana
1 kakulewupila
1 kakujipelekako
1 kakoko
1 Kakamulisye
1 KAKAMULE
1 kakajendelecela
1 Kajendesye
1 Kajende
1 kajawule
1 kajase
1 kajambucile
1 Kacikopa
1 kabuku
1 Kabambe
1 KA
1 K9
1 K822
1 K80
1 K7
1 K61
1 K59
1 K31
1 K11
1 jwinepe
1 jwekomoce
1 jwaŵalijiganyisye
1 jwaŵakwete
1 jwasimanikwe
1 jwanti
1 jwandanda
1 jwampatile
1 jwammasyetojo
1 Jwamlume
1 jwamlijiganye
1 Jwamkongwe
1 jwamkongwe)
1 jwamasengo
1 jwalume
1 jwalkwejo
1 jwalipelece
1 jwalilose
1 jwakwimila
1 jwakwendesya
1 jwakwajimila
1 jwakuwilwa
1 jwakuwajo
1 jwakuwa
1 jwakusosekwa
1 jwakusengwa
1 jwakupima
1 jwakupikana
1 jwakupelembela
1 jwakunkuya
1 jwakumtendela
1 jwakumkamucisya
1 jwakumjimba
1 jwakulwasya
1 Jwakulolela
1 jwakulolela
1 jwakulijiganya
1 jwakulijigany
1 jwakulemba
1 jwakukamula
1 jwakugamanyilila
1 jwakucipocelajo
1 jwakucilumbikanya
1 jwakolanjika
1 jwajele
1 jwacikuku
1 jutacipima
1 jutacimlekasya
1 jutacimkanya
1 jutacimcisya
1 jutacikunda
1 jutacija
1 Justin
1 Justice
1 Jumbe
1 juli
1 josopeji
1 Joint
1 jiyikulamula
1 jiwujile
1 jiŵisile
1 jiŵeje
1 jiŵasumicisyaga
1 jiŵaliji
1 jitwaŵecetana
1 jitwapocele
1 jituyaneje
1 jitulusye
1 jitukuganisya
1 jitijikopoka
1 jitijijendesyaga
1 jitijicitandikwa
1 jitijicimkanya
1 jitigacilinganya
1 jitende
1 jitamilicice
1 jitaguligwe
1 jitacitendesya
1 jisumigwe
1 jisale
1 jipundile
1 jipunde
1 jipocele
1 jipeleceje
1 jipelece
1 jipanganyigwe
1 jino14
1 jineji
1 Jine
1 jimojimo
1 jimasye
1 jilosyeje
1 jilosye
1 jilolecesye
1 jilipe
1 jilinkutenda
1 jilinkupeleka
1 jilinjilelinjile
1 jilinganyisigwe
1 jilinganye
1 Jilijose
1 jilece
1 jilamwile
1 jikwimila
1 jikwilanya
1 jikwenela
1 jikwele
1 jikwayisye
1 jikwawusya
1 jikwaŵicila
1 jikwanile
1 jikwakamucisya
1 jikuŵalanjila
1 jikuŵa
1 jikutuluka
1 jikutenda
1 jikutaguligwa
1 jikusumisigwa
1 jikusimanikwa
1 jikusatyocela
1 jikusatumisya
1 jikusanondipaga
1 jikusanandiya
1 jikusakwela
1 jikusakulupilila
1 jikusakula
1 jikusakamulicisya
1 jikusaka
1 jikusajigalika
1 jikusajasima
1 jikupitikusya
1 jikumanyilila
1 jikumanyika
1 jikulola
1 jikulepela
1 jikukuyigwa
1 jikukola
1 jikukamulisigwa
1 jikukamulicisya
1 jikukamula
1 jikukamucisya
1 jikukajigala
1 jikujigaligwa
1 jikugombelesya
1 jikomboleje
1 jikombole
1 jikoleje
1 jikole
1 jikasakola
1 jikamulisyeje
1 jikamulile
1 jikamule
1 jikamulaneje
1 jikamulane
1 jikakamulicisye
1 jikajonasika
1 jikajikape
1 Jika
1 jijimi
1 jijilinganyisye
1 jijikwisa
1 jijikwete
1 jijikutandisya
1 jijikulamulila
1 jijijangete
1 jijigele
1 jijendeleceleje
1 jijendelecele
1 jijawule
1 jijawonecelejo
1 jijataŵigwe
1 jijapitikusyaga
1 jijapelekwegwe
1 jijapanganyisigwe
1 jijapanganyigwe
1 jijapagwile
1 jijamanyililaga
1 jijalimigwe
1 jijalesile
1 jijakwe
1 jijakopwece
1 jijakolosegwejo
1 jigwile)
1 jigwile
1 jigaŵenyeje
1 jigakutendekwa
1 jigakusosekwa
1 jigakusaŵicila
1 Jigakusapeleka
1 jigakusapeleka
1 jigacikamucisya
1 jicitenda
1 jicisumisye
1 jicimbicisye
1 jicenge
1 jicajawulaga
1 jetaŵetaŵe
1 Jenendinandija
1 (jenda)
1 jenandindi
1 jemanjajo
1 jelewu
1 jelembegwe
1 jelejo
1 jejonasice
1 jaŵili-Kukwesya
1 jawili
1 jaŵatyosisye
1 jaŵanace
1 jaŵalanjile
1 jatyosisye
1 jatulukaga
1 jati
1 jateteyeje
1 jatesile
1 jatendele
1 jatatu-Kwawusya
1 jatatuji
1 jasambanojo
1 japitikwisye
1 japenaniji
1 japelekaga
1 japatile
1 Japan
1 japacilikati
1 japaboma
1 jansano-
1 jansano
1 jangaŵa
1 jangatamilicika
1 jangapikanika
1 janganondipila
1 jangalweji
1 jangalumbanajo
1 jangalumbana
1 jangaleka
1 jangakaŵa
1 jandege
1 jandanda-Kukwela
1 jandandaji
1 jandanda)
1 jamwanamwana
1 jamulicigwe
1 jamu
1 jamtawuni
1 jamsano
1 jampaka
1 jam’misipe
1 jam’cilambo
1 jamcemce
1 jamcece-Ulamusi
1 jamceceji
1 jamcece)
1 jambungo
1 Jambiya
1 jamasisye
1 jamanjajo
1 jamajiganyo
1 jamacili
1 jaluwundu
1 jalingaga
1 jalimbicilaga
1 jalepelekasyaga
1 jalepele
1 jakwinjila
1 jakwilana
1 jakwete
1 jakwenesya
1 Jakwenela
1 jakwejo
1 jakwegamila
1 jakwayigwe
1 jakwawusya
1 jakwasicila
1 jakwapa
1 jakwanonyela
1 jakwanila
1 jakwana
1 jakwamanyisya
1 jakwalolela
1 jakwakamucisya
1 jakwaca
1 jakuyisunga
1 jakuyisaka
1 jakuyipeleganya
1 jakuwukamulicisya
1 jakuŵilasilacisya
1 jakuŵenda
1 jakuŵeleka
1 jakuŵecetanajo
1 jakuŵandicila
1 Jakutyocela
1 jakutuluka
1 jakutenjela
1 jakutengusya
1 jakutandisya
1 jakutalikangana
1 jakutalika
1 jakusunjigwa
1 jakusumicisya
1 jakusosa
1 jakusawusyaji
1 jakusapeleka
1 jakusala
1 jakusakala
1 jakusagulila
1 jakusaguligwa)
1 jakusaguligwa
1 jakusagula
1 jakupwatikanya
1 jakuputa
1 jakuposya
1 jakupocela
1 Jakupitikusya
1 jakupikana
1 jakupelekwega
1 jakupelecela
1 jakupelecegwa
1 jakupatila
1 Jakupata
1 jakupanganya
1 jakupagwa
1 Jakunonyelwa
1 jakunonopa
1 jakunondipila
1 jakumpa
1 Jakumisi
1 jakumenyana
1 Jakulosya
1 jakulkanganalekanagana
1 jakulinjila
1 jakulingalinga
1 jakulila
1 jakulijiganya
1 jakulewupila
1 jakulenganalekangana
1 jakulekanganlekangana
1 jakulekanganalekanganana
1 jakulekanganalekanganajo
1 Jakulekanganalekangana
1 jakulekangalekangana
1 jakukwela
1 jakukwecesya
1 jakukolosya
1 jakukamulana
1 jakukamula
1 jakukalula
1 jakujilamila
1 jakujikamilicisya
1 Jakuja
1 jakuja
1 jakopwece
1 jakonjesya
1 Jakonjecesya
1 jakonjecesya
1 jakomangale
1 jakanila
1 jakanemaji
1 jakamwile
1 jakamulana
1 jajonjecesye
1 jajonasile
1 jajiwonece
1 jajiŵisile
1 jajiticisye
1 jajisigeleji
1 jajipimile
1 jajipalijo
1 jajilesile
1 jajilembegwe
1 jajikuŵeceta
1 jajikusosa
1 jajikusaŵilisya
1 Jajikulungwa
1 jajikolanjika
1 jajikamula
1 jajijangete
1 jajalongolele
1 jajalongolelaga
1 jajalolelaga
1 jajakwete
1 jajakopwece
1 jagulusya
1 jagosa
1 jacitukuko
1 jacisagula
1 jacilambo
1 jacikusalamula
1 iyitite
1 iyipiteyi
1 iyipelece
1 iyipatice
1 iyipali
1 iyimanyice
1 iyikwalagasya
1 iyikuwoneka
1 iyikuwonecela
1 iyikuti
1 Iyikutendekwa
1 iyikutendekwa
1 iyikusosa
1 iyikusiyatendesya
1 iyikusatenda
1 iyikusakamucisya
1 iyikusajikamucisya
1 iyikulepelelesya
1 iyikukwaya
1 iyikukolecesya
1 iyikukamulicisya
1 iyikakukamulisigwa
1 iyendo
1 iyawonekaga
1 iyaŵicigwe
1 iyatesile
1 iyatendesye
1 iyatendesyaga
1 Iyatendekwe
1 iyatendegwe
1 iyatendecekweyo
1 iyatandisigwe
1 iyasosekwe
1 iyapocele
1 iyapelece
1 iyalepelekasyaga
1 iyakusapeleka
1 iwusaka
1 iwonece
1 iŵice
1 iwele
1 Iŵe
1 iŵayitandisye
1 iwawasa
1 iŵasumileyo
1 iwanjasi
1 iwanjaji
1 iŵanja
1 (iv)
1 ituyigalawisye
1 ituyane
1 itutusaleyi
1 ituluice
1 ituluce
1 itukuyiwona
1 itukuyisala
1 itukuti
1 itukusosayi
1 itukusayiŵalanjila
1 itukulingalinagyi
1 itukakukamukalicisya
1 itiyitendekwe
1 Itiyitendegwa
1 itiyilosise
1 itiyiciŵa
1 itiyicitendesya
1 itiyicitendecekwa
1 itiyicitenda
1 itiyicipeleka
1 itiyicipatika
1 itiyicimanyika
1 itiyicilinganya
1 itiyicikamucisyaga
1 itiyicijigopolanya
1 itiyicijawusya
1 itiyicijawula
1 ititicikamucisya
1 itikuti
1 itijinondiye
1 iticicipata
1 itengu
1 itendoyo77
1 itendoyo12
1 itendoku
1 itendekweje
1 Itendekwe
1 itendekasisye
1 Itendegweje
1 itendecekwe
1 Itela
1 itednoyo
1 itandite
1 itandisye
1 itaguligwe
1 itacitindanyaga
1 itacipocelayo
1 isimanikweje
1 isawusyoyo
1 isawusyosyi
1 isawisye
1 isagule
1 ipupusi
1 ipundule
1 ipiteyo
1 ipinda
1 ipikanile
1 ipikanice
1 ipelecegwe
1 ipatikaneje
1 ipatice
1 ipateje
1 ipasipasiyi
1 Ipanjeyo
1 ipanjesi
1 ipanjejo
1 ipanje)
1 inyamayo
1 Inyama
1 internet
1 Inter-Governmental
1 (Inter-Governmental
1 Insitute
1 inshulansi
1 inserted
1 Insert
1 inondipe
1 inkanitusumisyaga
1 Initiantive
1 Information
1 Ine
1 induyo
1 induyi
1 Industry
1 Industrial
1 Index
1 Inangwa
1 in
1 impepe
1 imo
1 Imanyisyoyo
1 imanyisyoo
1 Imanyilo
1 imanyilile
1 imanga)
1 Imale
1 Ilumboyi
1 ILUMBO
1 Ilumbo
1 ilmbo
1 iliyonse
1 ilinkulosya
1 ilingoku
1 ilinganyisigwe
1 ilimbikasye
1 ilikusala
1 ILEŴI
1 ilepeleje
1 ilangoyo
1 ilangayo
1 ilandaneje-
1 ilamboyi
1 ilagasyoyo
1 ilagasyoku
1 ila
1 ikwilana
1 ikwesya
1 ikwenela
1 ikwawusya
1 ikwawulila
1 ikwateteya
1 ikwapindulila
1 ikwanilisye
1 ikwalekasya
1 ikwalagasya
1 ikwakwanila
1 ikwakamulila
1 ikuyigweje
1 ikuyeje
1 ikuwungape
1 ikuwucisya
1 ikuwonecela
1 ikuŵika
1 ikuto
1 ikuteteya
1 ikutendegwa
1 ikusumigwa
1 ikusoŵa
1 ikusiyakamucisya
1 ikusile
1 Ikusaŵa
1 ikusatyocela
1 ikusatandisya
1 ikusasumisyaga
1 ikusasosekwa
1 ikusasaka
1 ikusapocela
1 ikusapeleka
1 ikusanandiya
1 ikusamala
1 ikusalimbikasya
1 ikusalepelesya
1 ikusakamulisigwa
1 ikusakamulicisyaga
1 ikusakamula
1 ikusajonasika
1 ikusajocegwa
1 ikusajenda
1 ikusajegamila
1 ikusajawusya
1 ikusaganisya
1 ikusagamba
1 ikunandipa
1 ikumulicigwa
1 ikumanyilila
1 ikulosyegwa
1 ikulimbikasya
1 ikukusya
1 ikukola
1 ikukamulana
1 Ikukamula
1 ikukamucisya
1 ikugoplela
1 ikugombelesya
1 ikosoŵalile
1 ikonasika
1 ikonasigwa
1 Ikomboleje
1 ikombole
1 ikoleje
1 ikole
1 ikolanjigwa
1 ikatamilaga
1 ikasatutendesya
1 ikamwile
1 ikamulisigweje
1 ikamulicisigwe
1 ikamulaneje
1 ikamucisyoyo
1 ikamucisyo
1 ikalata
1 ikalakala
1 ikakola
1 ikakala
1 ijuni
1 ijonjecesye
1 ijonasicemo
1 ijonanje
1 ijiŵigwe
1 ijitemi
1 ijile
1 ijilane
1 ijikwete
1 ijikuti
1 Ijikutenda
1 ijesile
1 ijendelane
1 ijendeje
1 ijegamileje
1 ijatandisye
1 ijakwe
1 iii
1 (iii)
1 (ii)
1 igwile
1 igasosaga
1 igambaga
1 (IFMIS)
1 ietndo
1 icikwete
1 icikuti
1 icikusatenda
1 icasosaga
1 ibaluwawo
1 ibaluwam’mikuli
1 ialmbo
1 (i)
1 HIPC
1 –Here
1 here
1 Heathcale
1 Healthcare
1 Healthcale
1 H
1 G.Zimalirana
1 G.Zimalilana
1 GTZ
1 Groups
1 graph
1 granite
1 government
1 gosopego
1 gosope)
1 gosa
1 gopolela
1 Goneka
1 gmwanamwana
1 Girl
1 gijatesile
1 ggakutendekwa
1 gene
1 genandonandi
1 gelinganye
1 gelijiganye
1 Gekulungwakulungwa
1 gekulungakulungwa
1 gejonasice
1 (GDI)
1 gayikutenda
1 gayikusala
1 gayijiticisye
1 gayicile
1 gayaumi
1 gawula
1 gawukupeleka
1 gawujile
1 gawugaligwe
1 gawogawope
1 gawogali
1 gaŵisile
1 gaŵiri
1 gaŵicileje
1 gaŵice
1 gawayilesi
1 gaŵanace
1 gaŵalanjile
1 gaŵagapele
1 Gavanala
1 gaunacilongola
1 gaumisili
1 gatutusalega
1 gatutugakolanjega
1 gatusasile
1 gatukusosa
1 gatukusati
1 gatukusagaganicisya
1 gatugaŵalasile
1 gatugakwayiye
1 gatugakolasilega
1 gatucigakuya
1 gatigcikola
1 gatigaciwunganyaga
1 gatigacisonganganya
1 gatigacisaguligwago
1 gatigacisaguligwa
1 gatigacikwaya
1 gatigacikuyigwa
1 gatigacikola
1 gatigacikamula
1 gatigacijendesya
1 gaticilolelaga
1 gati
1 gatendele
1 gatendekwedi
1 gatende
1 gatemi
1 gataŵigwe
1 gatatugo
1 gatagulileje
1 gataguligwe
1 gatacitendecekwela
1 gatacitendecekwa
1 gatacipanganyigwa
1 gatacikamula
1 gasyene
1 gasumisyeje
1 gasumeje
1 gasomba
1 gasimicisye
1 gasimene
1 gasici
1 gasi
1 gasambanogo
1 GASAMBANO
1 gapundile
1 gapukutile
1 gapoceleleje
1 gapoceleje
1 gape
1 gapateje
1 gapanganyisye
1 gapanganyeje
1 gapanandipe
1 gapanandi
1 Gapamasengo
1 gapamasengo
1 Gapacilikati
1 gapacilikapati
1 Gapacanya
1 gapa
1 gantunduwu
1 Gankanigaŵa
1 gankanigajigale
1 ganijiŵa
1 gangayatila
1 gangawoneka
1 gangaŵalanjigwa
1 gangasokoka
1 Gangasisa
1 gangasagula
1 ganganandiya
1 gangakwaya
1 gangakwanila
1 gangakolanga
1 gangakaŵa
1 gangakamulana
1 gangakamula
1 gangakalata
1 gangajiganya
1 Gandanda
1 gandamo
1 ganapegwa
1 gam’wujomo
1 Gamwanamwana
1 gamunyumamu
1 gamulicigwe
1 gamuliceje
1 gamtundu
1 gamtokoma*
1 gamsalile
1 gampela
1 Gamo
1 gamnono
1 gam’mikuligo
1 gam’masukulu
1 gam’mabomago
1 gamkanigaŵa
1 gamitengo
1 gamisewu
1 gambonembone
1 Gambone
1 gambiya
1 gamaukumu
1 gamasye
1 gamanyilileje
1 Gamakulungwakulungwa
1 gamakulungwago
1 gamakonsolo
1 Gamajinji
1 Gamafakitale
1 Gamabisinesi
1 galyele
1 galosyeje
1 galipileje
1 galinganyeje
1 galimbikasyaga
1 galikamula
1 Gali
1 galepelece
1 galembeje
1 Galekanganalekangana
1 galanjeje
1 galandane
1 Gakwiticika
1 gakwimbila
1 gakwimbigwa
1 gakwilanya
1 Gakwilana
1 gakwiganyisya
1 gakwiganyicisya
1 gakwganyigwa
1 gakwesye
1 gakwendesyegwa
1 gakwendesegwa
1 gakwendecsya
1 gakwendajenda
1 Gakwenda
1 gakwela
1 Gakwegamila
1 gakwegakwepe
1 gakwegakwe
1 gakwe)
1 gakwayile
1 gakwayigwe
1 Gakwayigwa
1 Gakwawusya
1 gakwawula
1 gakwatusya
1 gakwatukula
1 gakwateteyecesya
1 gakwasimana
1 gakwasaila
1 gakwangata
1 gakwamucisya
1 gakwambula
1 gakwambucisya
1 gakwambaga
1 Gakwamba
1 gakwamanyisya
1 gakwamanyicisya
1 gakwalosya
1 gakwalolela
1 gakwalipilila
1 gakwalembela
1 gakwakwecesya
1 gakwakwaya
1 gakwakunda
1 gakwakopela
1 gakwakanonyela
1 Gakwakamucisya
1 gakwajiganyicisya
1 gakwajendela
1 gakwagamba
1 gakwaca
1 gakuying’unulila
1 gakuyimanyila
1 gakuyimacisya
1 gakuyilolela
1 gakuyilinganya
1 gakuyigwe
1 gakuyeje
1 gakuwuteteya
1 gakuwusya
1 gakuwunjigwa
1 gakuwungunyicisya
1 gakuwungunyayi
1 Gakuwungunyawungunya
1 gakuwungunyaga
1 Gakuwungunya
1 gakuwumulika
1 Gakuwukopocela
1 gakuwonawonape
1 gakuwona
1 gakuŵika
1 gakuŵelekasya
1 gakuŵecetegwa
1 gakuwecetana
1 gakuŵandicila
1 gakuŵalanjikape
1 gakuŵa
1 gakuwa
1 Gakutyocela
1 gakutumisya
1 gakutumicicisya
1 gakutuluka
1 gakutukalamusya
1 gakutota
1 gakutomolatomola
1 gakuteteyela
1 gakutendegwa
1 gakutendecekwa
1 gakutaŵngwa
1 gakutandisyapo
1 Gakutandisya
1 gakutandikwa
1 gakusye
1 gakusumisyago
1 gakusumila
1 gakusumicisya
1 gakusosekwape
1 gakusosaga
1 gakusonganganya
1 gakusokonecela
1 gakusigalago
1 gakusayicisya
1 gakusaŵeceta
1 gakusawapa
1 gakusaŵaga
1 gakusatyocela
1 gakusatupa
1 gakusatendesya
1 gakusatendekwa
1 gakusasala
1 gakusapocela
1 gakusapelaka
1 gakusapanganya
1 gakusamisa
1 Gakusamalila
1 gakusalongolegwa
1 gakusalila
1 gakusalijiganyaga
1 Gakusalenganyaga
1 gakusalemba
1 gakusalasya
1 gakusalalicisya
1 gakusalaga
1 gakusakwela
1 gakusakwaya
1 gakusakamulisigwa
1 gakusakamulisaya
1 gakusakala
1 gakusajonjecesya
1 gakusajenda
1 gakusajegamilaga
1 Gakusagulila
1 Gakusaguligwa
1 gakusagulako
1 gakusaguka
1 gakusagasokonesya
1 gakusagakayicila
1 gakusa)
1 gakupundanganya
1 gakupocelako
1 GAKUPITIKUSYA
1 gakupitikusa
1 gakupimila
1 gakupelembelawo
1 gakupelembela
1 gakupeleganyicisya
1 gakupegwa
1 gakupatusya
1 gakupatisya
1 Gakupatila
1 Gakupanganya
1 gakupalasa
1 gakunyakulila
1 gakunonyelwa
1 Gakunonopa
1 gakunondiyiciya
1 gakunondipila
1 gakunandupila
1 gakunandipila
1 gakumwa
1 gakumulikago
1 gakumulicigwa
1 gakumkaka
1 gakumigunda
1 gakumanyilila
1 gakumanyikwa
1 gakumakoleji
1 gakulumbikanya
1 gakulongolegwa
1 gakulolelaga
1 gakulokotanya
1 gakulisya
1 gakulipigwa
1 gakulinganyisya
1 gakulinganyisigwa
1 gakulinganyika
1 Gakulinganyicika
1 gakulinganyicika
1 gakulila
1 gakulikamucisya
1 gakulijesya
1 Gakuligosela
1 gakuligosa
1 gakulicisya
1 gakulepelekasya
1 gakulembegwa
1 gakulemba
1 gakulela
1 gakulekasya
1 gakulekansanalekangana
1 gakulekanganya
1 gakulekangangalekangana
1 gakulekangalekanganalekangana
1 gakulanga
1 gakulamulila
1 gakukwecesya
1 gakukwayigwa
1 gakukuyakuya
1 gakukuya
1 gakukolosegwa
1 gakukoleji
1 gakukolanjikwa
1 gakukanganalekangana
1 gakukamulisigwa
1 gakukamulila
1 gakukamulicicysa
1 gakukamulana
1 gakukamulaga
1 Gakujing’unulila
1 gakujimulika
1 gakujimanyisya
1 gakuja
1 Gakugosa
1 gakugosa
1 gakugopolanya
1 gakugaŵanya
1 gakugapela
1 gakugamulika
1 gakugalimbikasya
1 gakugalamila
1 gakugakamulicisya
1 Gakudandaulisya
1 gakucipitikusya
1 gakucipatala
1 gakucinga
1 gakucilumbikanya
1 gakucikamucisya
1 Gaku
1 gakopela
1 gakonjesya
1 Gakonjecesya
1 gakomitiji
1 gakombola
1 gakomangala
1 gakolosisye
1 gakojesya
1 gakawakamucisya
1 gakasokonesya
1 Gakapelekaga
1 gakandapala
1 gakamwile
1 gakamulisigwe
1 gakamulileje
1 gakamuligwaga
1 Gakamulicisya
1 gakamulicisya
1 gakamulanya
1 gakaleleje
1 gakaleka
1 gakala
1 gakakamuligwa
1 gakajawula
1 gajonjesye
1 gajiŵele
1 gajitesilje
1 gajikwatendela
1 Gajikutendela
1 gajikutendela
1 Gajikukamula
1 gajikolosisye
1 Gajikamwile
1 gajika
1 gajigele
1 gajigale
1 gajesile
1 gajendesyeje
1 gajendesye
1 gajendesegwaga
1 gajawo
1 gajakwete
1 gajakuyaga
1 gajaga
1 gagosela
1 (gagosa
1 gagombelesye
1 gagele
1 gagaŵicigwe
1 gagaŵecetanaga
1 gagawanya
1 gagatendesye
1 gagatendecekwe
1 gagatemi
1 gagasosaga
1 gagapelecegwe
1 gagapanganyigwe
1 gaganandi
1 gagambe
1 gagalinganyisye
1 gagalinganyisigwe
1 gagalawusigwe
1 gagalawucisya
1 Gagakwete
1 Gagakwenela
1 gagakwembecekwa
1 gagakwegamila
1 gagakwambucisya
1 gagakwalekasya
1 gagakutenda
1 gagakutandisya
1 gagakusosekwago
1 gagakusipuka
1 gagakusimanikwa
1 gagakusawa
1 gagakusatendesya
1 gagakusamalila
1 gagakusalepelekasya
1 gagakusalepela
1 gagakusalemba
1 gagakusakamula
1 gagakusajangata
1 gagakusagaliŵatila
1 gagakusacikamucisya
1 gagakupeleka
1 gagakupelecegwa
1 gagakumbatile
1 gagakulungwape
1 gagakulimbikasya
1 gagakulaga
1 gagakukwela
1 gagakukamulisigwa
1 gagakukamula
1 gagakukamucisya
1 gagakamulisye
1 gagakamulisigwe
1 gagakamulisigwa
1 gagakamuligwaga
1 gagakamulicisye
1 gagajonasice
1 (GAD)
1 gaciwanjaci
1 gaciwanja
1 gaciŵa
1 gaciteteyo
1 gacisagula
1 gacipanjeku
1 gacipanje)
1 gacilungamo
1 gacilume
1 gacikwendesya
1 gacikwanekwane
1 gacikamulisigwa
1 gacikala
1 gacijendesegwa
1 gacigatola
1 gabomaŵa
1 gaboma8
1 GA
1 Friendly
1 Friday
1 foti
1 for
1 fitamini
1 Fiscal
1 Fir
1 Financial
1 Finance
1 (FEWS)
1 feteleza
1 Famine
1 Eziyi
1 Ezici
1 EZI
1 ezi
1 Export
1 Expenditure
1 expenditure
1 European
1 Entelpleneulship
1 English
1 EHP-yi
1 E.Goneka
1 Eeconomic
1 Economical
1 e)
1 e
1 drug
1 (DRIMP)
1 DPRR
1 dollar
1 dokotala
1 Disembala
1 Disaster
1 Director
1 dipatimentiji
1 Dini
1 Diagram
1 Design
1 DEMAT
1 DDPRR
1 Danish
1 DAH
1 d)
1 d
1 cuŵilisi
1 (CRIMP)
1 Credit
1 Council)
1 cosopeco
1 cosope9
1 COSOPE
1 Cooperation
1 Control
1 Contro
1 conde
1 Committee
1 Commitment
1 COMESA
1 coeficient
1 Ckwambula
1 ciyatendekwe
1 ciwusyo
1 ciwungunyeje
1 Ciwulili
1 ciŵice
1 Ciwawasa
1 ciŵatesile
1 ciwasu
1 ciwanjici
1 ciwanjaco
1 Ciŵanja
1 ciŵalojo
1 ciŵalembile
1 Ciwalanjlo
1 Ciŵalanjio
1 citumbo
1 citulwice
1 Citipa
1 citigacityocela
1 citiciŵa
1 citicicikola
1 citicicikamula
1 citesile
1 Citepo
1 citendekwe
1 citemacitema
1 citandisye
1 citande
1 citamilicice
1 citacipocela
1 (Cisawu
1 Cisamalilo
1 cipululu
1 cipite
1 cipeleceje
1 cipelecegweje
1 cipelecegwe
1 cipatice
1 cipate
1 cipanjewo
1 cipanjepe
1 cipanjeko
1 cipanjega
1 CIPANJECO
1 CIPANJE
1 cipali
1 cipaje
1 Cipago
1 cipago
1 cino15
1 cingaŵe
1 cineco
1 Cinangwa
1 cimsimane
1 CIMO
1 Cimanyilo
1 cimale
1 cilungumo
1 cilli
1 ciliŵalikwe
1 cilinkulosya
1 cilimbilimbi
1 cilicose)
1 cilepele
1 cilagasyoci
1 cikwenela
1 cikwendesya
1 cikweleje
1 Cikwele
1 cikwela
1 cikwaya
1 cikwapindulila
1 cikwakamula
1 cikuwucisya
1 cikutendesya
1 cikusokonesya
1 cikusokonecela
1 cikusisye
1 cikusimanikwa
1 cikusawucisya
1 cikusatyocela
1 cikusasosekwa
1 cikusapitila
1 cikusakusya
1 cikusakombola
1 cikusajegamila
1 cikusacagwisya
1 cikulocesya
1 cikulekangana
1 cikulandana
1 cikukamulisigwa
1 cikombolece
1 cikombole
1 cikamucisyoyo
1 Cikamucisyao
1 cikamucisyao
1 cikamucisyaco
1 cikammucisyo
1 cikammasyo
1 cikakwelaga
1 cikakwela
1 cikakula
1 cijongolaligasaci
1 Cijongola
1 Cijikusosa
1 cijendeleceleje
1 cijendelecele
1 cijendeje
1 cijegamile
1 cigumbalile
1 cigose
1 cigakusala
1 cicpali
1 cicisigele
1 cicipelecegwa
1 cicikuŵandicila
1 Cicikutendesya
1 cicikusatandisya
1 cicikolanjikwa
1 cicikamulisigwe
1 cicici
1 cici
1 cicasawisye
1 cicajonasice
1 cibuku
1 ci
1 Chuka
1 Cetu
1 ceramic
1 Centre
1 Centlal
1 cenene.8
1 cene
1 Celeci
1 Ceiling
1 Ce
1 (CCS)
1 (CCA)
1 (CBNRM)
1 caŵice
1 caŵasalile
1 caucimbicimbi
1 Catukusosa
1 catesile
1 catendegwe
1 catandite
1 catandisye
1 catamilicikaga
1 casimene
1 casambano
1 casagwile
1 casaga
1 capindulile
1 capanandi
1 Capacanya
1 cangawusya
1 cangatamilicika
1 cangasosekwa
1 cangakwela
1 cangakwanila
1 cangajiticika
1 cangajenesya
1 candale
1 canasa
1 Canadian
1 camukoco
1 camukoci
1 camtengo
1 camtela
1 camsano
1 camnono
1 Camcece
1 camcece
1 cambucila
1 Cambiya
1 camasukulu
1 camasile
1 Call
1 cali
1 Cakwendesya
1 cakwendecesya
1 cakwegamika
1 cakwe
1 Cakwapindulila
1 cakwanile
1 cakwambulaci
1 cakwalimbikasya
1 cakwagopola
1 Cakuya
1 cakuya
1 cakuwunga
1 cakuŵandicila
1 cakutyosya
1 Cakutyocela
1 cakutukuka
1 cakuti-
1 cakutandisya
1 cakusuma
1 cakusoŵa
1 Cakusawusya
1 cakusawusya
1 cakusatendesya
1 cakusatenda
1 cakusapocela
1 cakusapata
1 cakusalepela
1 cakusagula
1 cakupimila
1 cakupelecegwa
1 Cakunonyelesya
1 cakunondipila
1 cakunandiya
1 cakumwela
1 cakumpela
1 cakumnonyela
1 cakumacisya
1 cakulya
1 cakulwala
1 cakulupicika
1 Cakulola
1 cakulokotela
1 cakulokota
1 Cakulinga
1 cakulimbana
1 cakuligosela
1 cakulenganalekangana
1 cakulekenganalekangana
1 cakulandana
1 Cakukuya
1 cakukolosya
1 cakukamulicisya
1 cakudandaula
1 cakucoma
1 cakucijegamila
1 cakoloŵa
1 cakolanjikwa
1 cakolanjika
1 cakamula
1 cakamucisyeje
1 cakalimanyilile
1 caka)
1 cajitemi
1 cajikakamulicisye
1 cagowele
1 cacitemacitema
1 cacikwisaco
1 cacikuwulaga
1 cacikutendesya
1 Cacikutandisya
1 cacikusosekwa
1 cacikusamanyikwa
1 cacikusalepelekasya
1 cacikusakamucisya
1 cacikusacalepelekasya
1 cacikumtendesya
1 cacikulungwa-Kutendesya
1 cacikulekanganya
1 cacambucilaci
1 c)
1 by
1 BUKU
1 breastfeeding-HERE
1 Botolo
1 bomaga
1 Boma
1 (BFHI)
1 be
1 B.Chatata
1 B.Botolo
1 Based
1 Bank)
1 .Bamusi.
1 Baby
1 b)
1 ayodini
1 ayisose
1 ayipikaniciyse
1 ayimwenye
1 ayimanyilileje
1 ayimanyi
1 ayimanyeje
1 ayikamulisyeje
1 ayijenesye
1 awuwungunyeje
1 awuwoneje
1 awusye
1 awunjeje
1 awulajejeje
1 awilisyeje
1 aŵicileje
1 Aŵeje
1 August
1 atupile
1 atukamulicisye
1 atujenesye
1 atendeleje
1 atendele
1 atapaneje
1 atandite
1 atameje
1 asyoŵelele
1 asume
1 Assemblies
1 asoŵeje
1 asono
1 asitumisyeje
1 asipikanicisye
1 asinonyeleje
1 asimanyilile
1 asilikaliwo
1 Asilikali
1 asijinjisye
1 asalile
1 asalilanganeje
1 asalasyeje
1 asaguleje
1 (ARVs)
1 ART
1 ARET
1 April
1 Apploach
1 Aplil
1 apitikwisye
1 apitikusye
1 apimisye
1 apimile
1 apikanicisyeje
1 apikane
1 apeleganeje
1 Apatu
1 apanowu
1 Apano
1 apanganye
1 apandeje
1 apande
1 Apali
1 apakombole
1 anyumbajawowo
1 Antiretroviriral
1 Anti-Retrovirals
1 anondipe
1 Animal
1 ananduye
1 anandiye
1 ananalima
1 “Ana
1 amuno
1 amuliceje
1 amlinjile
1 amjongolele
1 amalileje
1 AMalaŵi
1 alwasile
1 alosye
1 alombele
1 alolecesyeje
1 alolecesye
1 alokote
1 aliŵalanje
1 alitukuleje
1 aliteteye
1 alino
1 alinjisye
1 alinjigwe
1 alinganyenje
1 alinganyeje
1 alinganye
1 alime
1 alimanyilileje
1 alimacisyeje
1 alilembeje
1 alikamucisyeje
1 alikamucisye
1 alijegamileje
1 aligoseje
1 aligose
1 aleŵile
1 alekangene
1 aleceleje
1 alangisiŵa
1 akwinjila
1 akwikutila
1 akwesyeje
1 akwendelecela
1 akwalolela
1 akwalamisya
1 akwakamulila
1 akwagombelesya
1 akwaganicisya
1 akuye
1 akuwusya
1 akuwukamila
1 akuwucimbicisya
1 akutyoka
1 akutandisya
1 akusuma
1 akusiŵicila
1 akusimanyilila
1 akusawilisya
1 akusaŵaga
1 akusawa
1 akusatyoka
1 akusatandisyaga
1 akusasunganga
1 akusasitopaga
1 akusasimana
1 akusasala
1 akusasaguligwa
1 akusapocela
1 akusapeleka
1 akusapata
1 akusalembegwa
1 akusalecela
1 akusakwayigwaga
1 akusakwayigwa
1 akusakusya
1 akusakombolekaga
1 akusakombolaga
1 akusakokoŵa
1 akusakamulicisyaga
1 akusakamulicisya
1 akusajonanga
1 akusajenda
1 akusagosa
1 akusaganisya
1 akusacimanyilila
1 akupegwa
1 akupatika
1 akupata
1 akupanganya
1 akupagwa
1 akunonyelwa
1 akumulicigwa
1 akumalisya
1 akulwasya
1 akulupiciceje
1 akulocesya
1 akulipeleka
1 akuleje
1 akukana
1 akugatola
1 akuganisya
1 akosoŵalileje
1 akolosyeje
1 akaŵiceje
1 akatindanyisye
1 akatende
1 akatapule
1 akatame
1 akaseje
1 akasatendaga
1 akasakombolekaga
1 akasakola
1 akasaguligwaga
1 akapocele
1 akapindulaga
1 akamuluje
1 Akamulisyeje
1 akamulice
1 Akamuleje
1 akamule
1 akamulaneje
1 akamulane
1 akamucisyeje
1 akalinjisyeje
1 akaleŵaga
1 akalekaga
1 akalagaga
1 akakwikutila
1 akakunda
1 akakombola
1 akakolosye
1 akakola
1 akakokoŵaga
1 akakanganilaga
1 akakamulisya
1 akakamulicisyaga
1 akajimbigwa
1 akajiganyeje
1 akajigala
1 akajendelecela
1 akajawulaga
1 akagambaga
1 akacipime
1 aju
1 ajonjecesyeje
1 ajonjecesye
1 ajitoleje
1 ajiticisye
1 ajipime
1 ajinoga
1 Ajino
1 ajikuyeje
1 ajikutile
1 ajiganyeje
1 Ajiganye
1 ajigaligwe
1 ajendelaneje
1 ajawusye
1 ajasimeje
1 ajasice
1 Air
1 Aid
1 agumbalene
1 Agricultureand
1 Agricultural
1 agopolanye
1 agonelege
1 A.Gomani
1 Age
1 agaŵanyeje
1 agaŵane
1 agapitikusye
1 aganisye
1 aganisisye
1 agambile
1 agambe
1 agamba
1 agajiticisye
1 African
1 Adult
1 Adjustment
1 adani
1 adandawile
1 aculume
1 Action,”
1 Action
1 acititcala
1 aciticalawo
1 Aciticala
1 aciticala)
1 acitendetendepe
1 acitandeje
1 Acising’anga
1 acisin’ganga
1 Acipe
1 acipe
1 acipate
1 acino
1 acinlongola
1 acingaliba
1 acinamlembela
1 acimmasyetowo
1 Acimmasyeto
1 acim’masyeto
1 Acimlongola
1 acikayidiŵa
1 acikacikwanjewo
1 acijigaleje
1 Aci
1 Accounts
1 Access
1 (ACB)
1 acangangaŵa
1 acanganga
1 acalumepe
1 acalongo
1 Acakulungwakulungwa
1 acakulungwa
1 acakongweŵa
1 aa
1 a)
1 9,984
1 99,772
1 99/2000
1 98,614
1 98
1 97,916
1 97,228
1 97
1 9,623
1 96
1 95%
1 947,028
1 94,063
1 93,018
1 92,859
1 925
1 9195
1 91,915
1 91%
1 9,023
1 900,000
1 900
1 90%
1 895,420
1 89,120
1 890
1 8,710
1 87,000
1 87%
1 87
1 868,373
1 86,827
1 865
1 86
1 858,129
1 85,715
1 8,516
1 850,313
1 850,000
1 84,555
1 843,362
1 8,423
1 840
1 84%
1 (84
1 838
1 837
1 83,567
1 83%
1 (83
1 829,821
1 82,591
1 825
1 821
1 820
1 8,130
1 811
1 801
1 8,000
1 (80
1 8%)
1 -8
1 79
1 7,872
1 784
1 780,069
1 78%
1 (78
1 776
1 773
1 760,000
1 750,000
1 7,500
1 748,891
1 748,830
1 747,363
1 7,454
1 74%
1 7,312
1 73
1 72,629
1 7,188
1 713,566
1 711
1 70,000
1 7,000
1 70%
1 –7
1 -7
1 6b
1 698
1 68,978
1 68,802
1 68,718
1 685
1 6,824
1 676,577
1 676
1 67,084
1 67
1 (67
1 668
1 663
1 66%
1 66
1 6,592
1 65,690
1 651
1 65,000
1 650
1 65%
1 64,806
1 641,000
1 641
1 64%
1 623
1 6,200
1 611,040
1 61
1 6,015
1 600
1 (60%)
1 590
1 58’pe
1 589,175
1 5,857
1 5,756
1 57,000
1 (57
1 569,469
1 568,000
1 567
1 5,663
1 5,633
1 558
1 5,494
1 54,710
1 546
1 534,549
1 5,279
1 5,269
1 525
1 52
1 52%
1 51,323
1 5,104
1 50,589
1 5,010
1 5000
1 5,000
1 (5
1 49,920
1 4,949
1 (49)
1 488
1 4,829
1 48%
1 4,748
1 4,720
1 470
1 (47
1 468
1 4,625
1 45,784
1 45,737
1 4,568
1 45,122
1 45,000
1 (45
1 44’pe
1 44,390
1 (44%)
1 (44
1 42%-pe
1 425,000
1 425
1 420,772
1 420
1 4,184
1 41,528
1 411
1 410
1 40,327
1 4,000-wo
1 40,000
1 (40)
1 (4)
1 39,584
1 39,516
1 39,514
1 39,073
1 3,787
1 3,769
1 37,500
1 3,729
1 37,278
1 372
1 3,700
1 37%
1 36,799
1 3,656
1 36,336
1 36%
1 3,575
1 356
1 35,438
1 3,526
1 3,500
1 35)
1 (35)
1 34,907
1 34,326
1 3,424
1 3,419
1 3,402
1 340,129
1 340,000
1 34%
1 335
1 334
1 3,320
1 328,424
1 32,675
1 324,031
1 32
1 317,705
1 3,153,988
1 31,360
1 312,925
1 3,124
1 30%-pe
1 3,099
1 30,924
1 3,090
1 30,664
1 306,560
1 3,064
1 302
1 3,019
1 3,010
1 30,000
1 3000
1 3,000
1 (3)
1 2%-pe
1 2,985
1 294
1 (29)
1 28,988
1 288
1 2,862
1 28,270
1 28%
1 2,793
1 2,777
1 2,757,186
1 27,370
1 2,724
1 270,000
1 27%
1 2,686
1 264
1 26%
1 257
1 256
1 252,112
1 25,207
1 25,000
1 25
1 (25
1 248,243
1 2,480
1 248
1 2,478,355
1 24,683
1 2,433
1 2,428
1 2,413
1 24,000
1 $240
1 2,393
1 236,500
1 2,358
1 233,811
1 2,308
1 2,307
1 (23
1 2,276
1 2,264
1 2,250
1 225
1 2,245,824
1 2,236
1 2,225
1 2,211,859
1 2,209
1 22%
1 2,144
1 211
1 2,106,134
1 2,100
1 21%
1 20%ja
1 208,859
1 2047
1 2,038
1 203
1 20,262
1 20,224
1 202
1 2012
1 20,090
1 2004/5
1 2003/4
1 2002/3
1 2001/2
1 2001/02
1 2,001
1 2000/01
1 200,000
1 20,000
1 (20)
1 (2)
1 -2
1 1-Citukusosa
1 1-ci
1 1999/00
1 1999/
1 1998/9
1 (1998)
1 1997/8
1 1996/7
1 1995/6
1 1994/1995
1 1993/94
1 1993/4
1 19,926
1 1986
1 1984
1 1982
1 1970
1 1964
1 19,638
1 196
1 19,508
1 194
1 193
1 192
1 1:9
1 18%-pe
1 1,899,185
1 187
1 1,856
1 183,093
1 1,805
1 18000
1 18,000
1 18%
1 1,793,463
1 179,226
1 1,785
1 1,771
1 176
1 174
1 1,734
1 1,706
1 17%
1 1,694
1 169)
1 1,680,313
1 16618
1 16,555
1 16,424
1 1,634,268
1 163
1 159
1 1,566,514
1 15,594
1 1,558
1 155,306
1 15-49
1 1,538
1 1,534,326
1 150,000
1 15%
1 147,624
1 1,460,500
1 145
1 1,443
1 1,441
1 144
1 1,432,383
1 142
1 14,157
1 14,000
1 139
1 1,365
1 1,346
1 1,327,865
1 13,259
1 1,319
1 131
1 13,030
1 (13
1 -13
1 12,807,000
1 127
1 126
1 124,604
1 123
1 1,226,476
1 12,150
1 12,000,000
1 120
1 12%
1 (12
1 1:1912
1 119
1 1,187
1 117,000
1 116,363
1 11,550
1 114
1 1:14
1 1137
1 113
1 1,127
1 1,120,000
1 1:1200
1 112
1 111
1 1100
1 –11
1 109
1 10,782
1 107
1 105
1 10,366,000
1 1,028
1 10,005,000
1 10,000,000
1 100000
1 10,000
1 1,000
1 1%)
1 (1)
1 -1
1 06
1 03%
1 03
1 01%
1 01
1 000
1 0
1 -0
1 $)
1 ?”