From CLS Wiki

Citumbuka: Home

1. Grammatical terms for dictionary

Some of the proposed terms and their abbreviations that might be significant for purposes of dictionary development are as follows:

ENGLISHCITUMBUKAABBREV
NounZinaZi.
PronounmunjiramumaloMunji.
AdjectiveMulongosoliMulos.
VerbMuphaliMupha.
AdverbMusazgirapoMusa.
ConjunctionMgumaniskiMgu.
PrepositionMuperekezgiMupe.
AffixmubatikiraMuba.
Ideophonekapulikikwirokapu.
InterjectionNchemerezgoNcheme.
Prefixbatiko la kunyumabanyu.
Suffixbatiko la kunthazibaku.
VowelLembo lakupulikikwa palekhale.laku.pa
ConsonantsLembo lambula kupulikikwa palekhale.lambu.pa
LetterLemboLe.
Wordlizgoli.
Idiommazgo ghakuziziswamazg.
   

2.CITUMBUKA NOUN CLASSES & THEIR PREFIXES

  Class         Basic prefix      Example               Gloss 
  1                Mu-               mubwezi                   (friend)
  2                Ŵa-                Ŵabwezi                  (friends)
  3                Mu-                Musewu                   (road)
  4                Mi-                Misewu                    (roads)
  5                Li-                 lizgo                    (word)
  6                Ma-                Mazgo                    (words)
  7                Ci-                cipindi                   (gourd)
  8                Vi-                vipindi                   (gourds)
  9                (Yi)-               mbuto                    (seed)
  10                (Zi)-               (zi)mbuto                  (seeds)
  11                Lu-                lulimi                   (tongue)
  12                Ka-                kayuni                   (little bird)
  13                Tu-                tuyuni                   (little birds)
  14                U-                 ubali                    (friendship)
  15                Ku-                kuvina                   (dancing)
  16                Pa-                pakaya                   (at the village)
  17                Ku-                kukaya                   (to the village)
  18                Mu-                mukaya                   (in the village)

3.Some of the abbreviations for languages whose words may be present in the vocabulary of Citumbuka are as follows:

LanguageCitumbuka versionAbbreviation
EnglishCingereziCinge.
ShonaShonaSho.
PortugueseCipwitikiziPwiti.
KiswahiliCiswahiliCiswa.
ChichewaCicewaCice.
KiyangondeCinkhondeNkho.
ChitongaCitongaTonga.
ChingoniCingoningo.

Small text

Retrieved from http://unima-cls.org/pmwiki/pmwiki.php/Citumbuka/Home
Page last modified on July 15, 2008, at 04:35 PM